< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Міжнародні вимоги та зарубіжна практика подання Звіту про зміни у власному капіталі

Міжнародні вимоги

Згідно з IAS 1 Statement of changes in equity (звіт про зміни у власному капіталі) має відображати інформацію про зміну кожного компоненту власного капіталу: кожного класу вкладеного капіталу, кожного класу іншого сукупного доходу та нерозподіленого прибутку (рис. 4.6).

Компоненти власного капіталу згідно з IAS 1

Рис. 4.6. Компоненти власного капіталу згідно з IAS 1

Statement of changes in equity має містити інформацію:

total comprehensive income for the period (загальний сукупний дохід за період) з окремим відображенням сум, які відносяться до:

owners of the parent (власників материнської компанії); non-controlling interest (неконтрольованої частки);

для кожного компоненту власного капіталу ефект від retrospective application (ретроспективного застосування) або retrospective restatement (ретроспективного перерахунку) згідно з IAS 8; [вилучений];

для кожного компоненту власного капіталу узгодження між сальдо на початок і кінець періоду, окремо відображуючи зміни, що відбулися в результаті від:

profit or loss (прибутку або збитку);

other comprehensive income (іншого сукупного доходу);

transactions with owners (операцій з власниками) згідно з їх повноваженнями, відображаючи окремо contributions by (внески) і distributions to (вилучення) та changes in ownership interest in subsidiaries (зміни у частках власності в дочірніх компаніях), що не є результатом втрати контролю.

У звіті про зміни у власному капіталі або у примітках слід подати: analysis of other comprehensive income by item (аналіз іншого сукупного доходу за статтями);

amount of dividends (суму дивідендів), що визнані як вилучення власників протягом періоду, і суму дивідендів на акцію.

IAS 8 вимагає retrospective adjustments (ретроспективних коригувань) на вплив змін в обліковій політиці, наскільки можливо, за винятком випадків, коли положення перехідного періоду іншого IFRS вимагають іншого.

IAS 8 вимагає також retrospective restatements (ретроспективних перерахувань) для виправлення помилок, наскільки можливо.

Ретроспективні коригування та ретроспективні перерахування не є змінами власного капіталу, вони є коригуваннями початкового сальдо нерозподіленого прибутку, за винятком випадків коли IFRS вимагає ретроспективного коригування іншого компоненту власного капіталу. У звіті про зміни у власному капіталі слід розкрити загальне коригування кожного компоненту власного капіталу в результаті змін в обліковій політиці, і окремо, від виправлення помилок. Інформацію про такі коригування розкривають за кожний попередній період та на початок періоду.

Зміни у власному капіталі суб'єкта господарювання між початком і кінцем звітного періоду відображають збільшення чи зменшення чистих активів протягом періоду. За винятком змін, що є наслідком операцій з власниками, що діють згідно з їх повноваженнями (таких як внески до власного капіталу, повторні придбання інструментів власного капіталу і дивіденди) та витрати, що прямо пов'язані з такими операціями, всеохоплююча зміна власного капіталу протягом періоду відображає загальну суму доходів і витрат, включаючи інші доходи і збитки, генеровані діяльністю суб'єкта господарювання протягом періоду.

Зарубіжна практика подання звіту про зміни у власному капіталі

У зарубіжній практиці подання звіту про зміни у власному капіталі відбувається у вертикальному форматі або у вигляді шахової відомості. При цьому, якщо раніше для американських компаній традиційним було подання цього звіту у вигляді шахової відомості, то останнім часом американські компанії використовують вертикальний формат подання. Європейські та російські компанії навпаки застосовують шаховий формат.

Усі три з приведених американських корпорацій подають у річній звітності зазначену інформацію за три останні роки. При цьому корпорація Chevron включає безпосередньо до самого звіту інформацію про кількість акцій: на початок і кінець року, випуску та покупки.

Англійська транснаціональна компанія TESKO PLC, яка діє не лише у Великобританії, але й у Європі, Азії, США, і тому складає свою консолідовану звітність за IFRS, звіт про зміни власного капіталу не включає до своєї річної звітності. Три інші європейські компанії та російська компанія "ГАЗПРОМ", подають звіти про зміни власного капіталу. При цьому деякі з них подають відповідну інформацію за три роки (Nokia), а деякі - за два (Duni AB, TT electronic plc, Газпром).

Подання Звіту про зміни у власному капіталі компаніями навіть одної країни значно відрізняється. Так, американська корпорація General Electric подає Consolidated Statement of Changes in Shareowners' Equity (консолідований звіт про зміни в акціонерному капіталі) як додаток до Statement of Earning (звіту про прибуток). При цьому відображує інформацію про зміни усього акціонерного капіталу (а не кожного його компоненту, як це вимагає IAS 1) у такому порядку (зразок 4.10) :

Dividends and other transactions with shareowners (дивіденди та інші операції з акціонерами);

Comprehensive income (loss) (сукупний дохід (збиток)), у тому числі:

Total other comprehensive income (loss) (загальний інший сукупний дохід (збиток));

Increases from net earnings attributable to the Company (збільшення від чистого прибутку, що належить материнської компанії);

Cumulative effect of changes in accounting principles (кумулятивний ефект від змін в обліковій політиці).

Зразок 4.10. CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN SHAREOWNERS'EQUITY of GENERAL ELECTRIC COMPANY and consolidated affiliates

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN SHAREOWNERS'EQUITY of GENERAL ELECTRIC COMPANY and consolidated affiliates

Корпорація Microsoft у Stockholders' Equity Statements (звіті акціонерного капіталу) відображає зміни власного капіталу в розрізі двох його компонентів:

Common stock and paid-in capital (простого і оплаченого капіталу);

Retained deficit (нерозподіленого збитку).

При цьому зміни вкладеного капіталу відбуваються через операції з вкладниками, а зміна нерозподіленого збитку - внаслідок кумулятивного ефекту від змін облікової політики, отримання прибутку, отримання іншого сукупного доходу, виплати дивідендів (зразок 4.11).

Зразок 4.11. STOCKHOLDERS ' EQUITY STATEMENTS of MICROSOFT CORPORATION

STOCKHOLDERS ' EQUITY STATEMENTS of MICROSOFT CORPORATION

Корпорація Chevron у консолідованому звіті капіталу відображає зміни власного капіталу в розрізі шості його класів (зразок 4.12).

Зразок 4.12. CONSOLIDATED STATEMENT OF EQUITY of CHEVRON CORPORATION

CONSOLIDATED STATEMENT OF EQUITY of CHEVRON CORPORATION

Такими компонентами власного капіталу є: Preferred Stock & Common Stock (привілейовані і прості акції); Capital in Excess of Par (капітал понад номінальну вартість), Retained Earnings (нерозподілений прибуток),

Accumulated Other Comprehensive Loss (накопичений інший сукупний збиток);

Deferred Compensation and Benefit Plan Trust (відкладене відшкодування та пенсійний плановий фонд);

Treasury Stock at Cost (викуплені акції за собівартістю).

Шведська компанія Duni AB відображає у консолідованому звіті про зміни власного капіталу і річні показники чистого прибутку, іншого сукупного доходу та операції з власниками в розрізі п'яті класів власного капіталу (зразок 4.13):

Share capital (акціонерний капітал);

Other injected capital (інший вкладений капітал);

Reserves (резерви);

Fair value reserve (справедлива вартість резервів);

Loss carried forward incl. net income for the year (збиток перенесений на майбутні періоди включаючи чистий прибуток за рік).

Дуже подібно складає цей звіт англійська компанія TT electronics plc, яка відображає річні показники збитку, іншого сукупного доходу (в розгорнутому вигляді) та операції з власниками в розрізі шості класів власного капіталу (зразок 4.14):

Share capital (акціонерний капітал);

Share premium (премія акцій);

Share options reserve (резерв для акціонерного опціону);

Hedging reserve (резерв хеджування);

Translation reserve (резерв курсових різниць);

Retained earnings (нерозподілений прибуток).

Фінська компанія Nokia групує зміни власного капіталу у два блоки (складових сукупного доходу та складових іншого руху власного капіталу) в розрізі сьомі класів власного капіталу (зразок 4.15):

Share capital (акціонерний капітал);

Share issue premium (премія випущених акцій);

Treasury shares (викуплені акції);

Translation differrences (курсові різниці);

Fair value and other reserves (справедлива вартість та інші резерви);

Reserve for invested non-restrict. equity (резерв для інвестиційного необмеженого капіталу);

Retained earnings (нерозподілений прибуток).

Російська компанія Газпром звіті про зміни капіталу подає двома частинами. У першій частині "Изменения капитала" відображає зміни капіталу за два роки в розрізі чотирьох класів власного капіталу (зразок 4.16) :

Уставный капитал (статутний капітал);

Добавочный капитал (додатковий капітал);

Резервный капитал (резервний капітал);

Нераспределенная прибыль (непокритый убыток) (нерозподілений прибуток (нерозподілений збиток)). А у другій частині "Резервы" відображає рух кожного класу резервного капіталу за звітний рік з групуванням їх у чотири групи.

Починаючи з 2011 року в РФ діє нова форма "Отчета об изменениях капитала", в якій введено ще один клас власного капіталу "Собственные акции, выкупленные у акционеров" та замість частини 2 "Резервы" - введено частину 2 "Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок" і частину 3 "Чистые активи" (зразок 4.17). CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY of DUNIAB

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY of DUNIAB CONSOUDATED STATEMENT OF CHANGES INEQUITY of TT electronics pic

CONSOUDATED STATEMENT OF CHANGES INEQUITY of TT electronics pic CONSOUDATED STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS ' EQUITY of NOMA CORPORATION and Subsidiaries

CONSOUDATED STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS ' EQUITY of NOMA CORPORATION and Subsidiaries Зразок 4.16. ОАО "ГАЗПРОМ" ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2010

ОАО


Терміни і поняття

statement of comprehensive income (звіт про сукупний дохід)

operating or trading profit (операційний або торговельний прибуток)

profit before interest and tax (PBIT) — прибуток до вирахування відсотків і податків

profit before tax (PBT) — прибуток до вирахування податків

profit after tax (PAT) — прибуток після вирахування податків

retained earning (RE) — нерозподілений прибуток

total comprehensive income (загальний сукупний дохід)

profit or loss (прибуток або збиток)

other comprehencive income (інший сукупний дохід)

reclassification adjustments (коригування перекласифікації)

financial costs (фінансові витрати)

share of profits and losses of associates and joint ventures accounted for using equity method (частина прибутку та збитку асоційованих компаній і спільних підприємств)

tax expense (витрати на податок)

revenue from the sale of goods (виручка від продажу товарів)

revenue from the rendering of services (виручка від надання послуг)

revenue from the use by other of entity assets (виручка від використання активів суб'єкта господарювання іншими сторонами)

interest (відсотки)

royalties (роялті)

dividends (дивіденди)

classification based on the nature of expenses (класифікація за характером витрат)

classification based on the function of expenses (класифікація за функціями витрат)

changes in inventories of finished goods and work in progress (зміни запасів готової продукції та незавершеного виробництва)

raw materials and consumables used (сировина та матеріали)

employee benefits expense (витрати на виплати працівникам)

depreciation and amortization expense (витрати на амортизацію)

profit before tax (прибуток до оподаткування)

gross profit (валовий прибуток)

net sales (виручка від продаж)

cost of goods sold (собівартість реалізованих товарів)

other revenues & expenses (інші доходи і витрати)

gains & losses (інші прибутки і збитки)

results from discontinued operations (результати від припиненої діяльності)

results from extraordinary items (результати від екстраординарних подій)

cumulative effect of an accounting changes (кумулятивний ефект облікових змін)

earnings per share (прибуток на одну акцію)

profit and loss account (звіт про прибуток та збиток)

statement of changes in equity (звіт про зміни у власному капіталі)

class of contributed of equity (клас вкладеного капіталу)

class of other comprehencive income (клас іншого сукупного доходу)

class of retained earnings (клас нерозподіленого прибутку)

transactions with owners (операції з власниками)

preferred stock & common stock (привілейовані і прості акції)

share capital (акціонерний капітал)

share premium (премія акцій)

reserves (резерви)

translation reserve (резерв курсових різниць)


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >