< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зарубіжна практика складання Звіту про грошові потоки

Американські вимоги до складання Statement of cash flows (звіту про грошові потоки) не суперечать більшості вимог IAS 7. Починаючи з 1988 p., цей звіт відображає надходження і виплати грошових коштів та грошових еквівалентів в розрізі operating act^mes, mvestmg actmes & financmg act^mes. Але поняття "cash equivalents,, визначено як короткострокові високоліквідні інвестиції, що легко конвертуються в наперед відомі суми грошових коштів та строк погашення яких з моменту придбання є не більшим 3 місяців.

Загальноєвропейських вимог до звіту про грошові потоки не розроблено, а, наприклад, англійські вимоги є зовсім іншими за міжнародні. У Великобританії до грошових потоків відносять лише рух готівкових грошових коштів та депозитів у відповідних фінансових інститутах (банках), які можна отримати за вимогою в будь-який момент. При цьому, згідно з FRS 1 "Cash flow statements " грошові потоки слід класифікувати за 9 видами діяльності:

Operating activity (операційна діяльність) - це притоки та відтоки грошових коштів, пов'язані з операційною діяльністю.

Dividends from joint ventures and associates (дивіденди від спільних підприємств та асоційованих компаній) - відображають грошові потоки, пов'язані з надходженням дивідендів від участі у спільних підприємствах та асоційованих компаніях.

Returns on investments and servicing of finance (доходи від інвестицій та оплата фінансування) включають грошові потоки, пов'язані з надходженням відсотків і дивідендів від інвестицій, які не відображені в інших розділах, та виплатами відсотків та дивідендів за привілейованими акціями.

Taxation (оподаткування) потоки грошових коштів, пов'язані з податком на прибуток.

Capital expenditures and financial instruments (капітальні витрати та фінансові інвестиції), де відображають грошові потоки, пов'язані з придбанням та вибуттям непоточних активів, за виключенням тих, що відносяться до розділу "Придбання та вибуття".

Acquisitions and disposal (придбання та вибуття) включає грошові потоки, пов'язані з придбанням / вибуттям частин бізнесу, інвестицій в асоційовані або дочірні компанії та спільні підприємства.

Equity dividends paid (виплачені дивіденди).

Management of liquid resources (управління ліквідними ресурсами) узагальнює інформацію про грошові потоки, пов'язані з придбанням або продажем високоліквідних інвестицій.

Financing (фінансування) відображає грошові потоки, пов'язані із залученням фінансування: надходження від випуску акцій, облігацій, векселів, отримання кредитів; виплати грошових коштів на викуп акцій, погашення облігацій, оплату основної суми заборгованості.

Проте, з врахуванням міжнародного впливу, англійські компанії, як правило, також застосовують вимоги IAS 7.

FASB більш однозначно і специфічно класифікує грошові надходження і виплати від отриманих та сплачених відсотків і дивідендів:

interest received та interest payments, dividends received трактуються як грошові потоки від операційної діяльності;

dividends payments трактують як грошові потоки від фінансової діяльності.

Разом з цим, американські стандарти, як і міжнародні, дозволяють складати розділ про грошові потоки від операційної діяльності прямим або непрямим методами, а розділи про грошові потоки від інвестиційної та фінансової діяльності - тільки прямим методом.

За прямим методом розкривають основні види грошових надходжень та грошових виплат. Теоретично інформацію про грошові потоки від операційної діяльності можна отримати з облікових регістрів, але практично це здійснюється шляхом корегування статей звіту про сукупний доход "зверху вниз" за допомогою інформації звітів про фінансовий стан. Необхідність такого корегування обумовлена тим, що звіт про сукупний доход складається на accrual basis (основі нарахувань), а не на cash basis (касовій основі). Для перетворення доходів і витрат у грошові потоки "негрошові" компоненти статей виключають у такому порядку:

для визначення "Cash receipts from sales (грошових надходжень від продаж)" статтю "Sales (Виручка)" корегують на величину зміни рахунку "Accounts receivable (Рахунки до отримання)";

для визначення "Cash receipts from interest and dividends (грошових надходжень від відсотків та дивідендів)" статтю "Interest and dividend income (Дохід від відсотків та дивідендів)" корегують на зміни сальдо рахунків "Interest receivable (Відсотки до отримання)" і "Dividend receivable (Дивіденди до отримання)";

для визначення "Cash payments for purchases (грошових виплат на закупки)" статтю "Cost of goods sold (Собівартість проданих товарів)" корегують на зміни сальдо рахунків "Inventories (Запаси)" і "Accounts payable (Рахунки до оплати)";

для визначення "Cash payments for operating expenses (грошових виплат на операційні витрати)" статтю "Operating expenses (Операційні витрати)" корегують на зміни сальдо рахунків "Prepaid expenses (Витрати майбутніх періодів)", "Accrued liabilities (Нараховані зобов'язання)" та "Depreciation and other non-cash expenses (Амортизацію та інші негрошові витрати)";

для визначення "Cash payments for interest (грошових виплат на відсотки)" статтю "Interest Expenses (Витрати на відсотки)" корегують на зміну сальдо "Interest payable (Відсотки до оплати)";

f) для визначення "Cash payments for income taxes (грошових виплат на податок на дохід)" статтю "Income taxes (Податок на дохід)" корегують на зміну сальдо рахунку "Income taxes payable (Податок на дохід до оплати)";

(g) для визначення "Other cash receipts (інших грошових надходжень)" та "Other cash payments (інших грошових виплат)" індивідуально аналізують статті "Other income and expenses (Інші доходи і витрати)".

Усі названі балансові рахунки відносяться до поточних активів або поточних зобов'язань. Оскільки балансовий рахунок "Accounts receivable (Рахунки до отримання)" має вигляд:

Accounts receivable (Рахунки до отримання) Beginning Balance (Початкове сальдо) Sales (Виручка)

Ending Balance (Кінцеве сальдо)

Cash Receipts from Sales (Грошові надходження від продаж) то розрахунок грошових надходжень від продаж здійснюється таким чином:

Це означає, що у випадку зменшення сальдо дебіторської заборгованості на кінець року, суб'єкт господарювання отримав за рік більше грошових коштів, ніж величина виручки; якщо ж на кінець року сальдо дебіторської заборгованості збільшилось, то це означає, що суб'єкт господарювання отримав грошових коштів менше, ніж величина виручки.

Розрахунок грошових надходжень від отриманих відсотків і дивідендів здійснюється таким чином:

Для розрахунку грошових виплат на закупку запасів корегування статті Cost of goods sold (Собівартість проданих товарів) здійснюється у два етапи з використанням балансових рахунків Accounts payable (Рахунки до оплати) та Inventories (Запаси), які мають вигляд:

Accounts payable (Рахунки до оплати)

Cash Payments for Purchases

(Грошові виплати на закупки)

Beginning Balance (Початкове сальдо) Purchases (Закупки) Ending Balance (Кінцеве сальдо)

Звідси:

Inventories (Запаси)

Beginning Balance (Початкове сальдо)

Purchases (Закупки)

Cost of goods sold

(Собівартість реалізації)

Ending Balance (Кінцеве сальдо)

Звідси:

Підставляючи формулу (5.5) у формулу (5.4) отримуємо таку формулу визначення грошових виплат на закупку запасів:

Для розрахунку грошових виплат на операційні потреби корегування статті Operating Expenses (Операційні витрати) у звіті про сукупний дохід здійснюється у три етапи на:

prepaid expenses (витрати майбутніх періодів) - витрати, які оплачені, але не понесені;

accrued liabilities (нараховані зобов'язання) - витрати, які понесені, але не оплачені;

depreciation and other non-cash expenses (амортизацію та інші негрошові витрати) - витрати, які не потребують оплати.

Якщо грошові виплати на відсотки включаються до руху грошових коштів від операційної діяльності, то Interest Expenses (Витрати на відсотки) у звіті про сукупний дохід корегують на величину зміни сальдо рахунку Interest payable (Відсотки до оплати) таким чином:

Для розрахунку грошових виплат на податок на доход корегування Income taxes (Податок на дохід) у звіті про сукупний дохід здійснюється на величину зміни заборгованості з бюджетом таким чином:

Якщо прямий метод передбачає трансформацію кожної статті звіту про сукупний дохід, то непрямий метод полягає у таких саме корегуваннях, але тільки одного показника - чистого прибутку, який позначають як net income, net earnings або profit/(loss). В результаті корегування чистого прибутку отримується показник net cash flow from operations (чистого грошового потоку від операційної діяльності). Такі корегування можуть бути згруповані у три групи:

Корегування чистого прибутку на операційні витрати і доходи, які не пов'язані з рухом грошових коштів (наприклад, витрат на амортизацію, сумнівні борги) здійснюють таким чином:

Корегування чистого прибутку на збитки та прибутки, які відображені у звіті про сукупний дохід, але відносяться до інвестиційної або фінансової діяльності (наприклад, прибуток від реалізації основних засобів) здійснюється таким чином:

Іншими словами: зменшення операційних активів за період додається; збільшення операційних активів - вираховується; збільшення операційних зобов'язань - додається; зменшення операційних зобов'язань - вираховується.

Іноді зміни операційних активів та зобов'язань відображають більш згорнуто або навпаки більш розгорнуто. У випадку згортання відображають зміну operating working capital (операційного робочого капіталу), який є різницею між операційними активами і операційними зобов'язаннями.

У випадку розгорнутого подання, замість загальної зміни операційних активів відображають окремо зміни статей Accounts receivable (Рахунків до отримання), Inventories (Запаси), Other receivable (Інша дебіторська заборгованість); а замість загальної зміни операційних зобов'язань відображають зміни статей Accounts payable (Рахунки до оплати), Short-term liabilities (Короткострокові зобов'язання) тощо.

Економічна сутність таких розрахунків пояснимо на прикладі. Так, першим видом операційних активів є Accounts receivable (Рахунки до отримання). Збільшення рахунків до отримання означає, що виручка у звіті про сукупний дохід є більшою ніж отримані грошові кошти. Тому прибуток (аналогічно виручці) слід зменшити на таке збільшення. І навпаки зменшення рахунків до отримання означає, що прибуток (виручку) слід збільшити. Таке правило діє і для інших статей операційних активів.

Щодо операційних зобов'язань, то наприклад, збільшення заборгованості із заробітної плати означає, що на витрати віднесено більшу суму, ніж фактично виплачено грошових коштів. Тому до прибутку таке збільшення заборгованості додається. Це правило виконується і для інших статей операційних зобов'язань.

Корегування чистого прибутку на зміни операційних активів (за виключенням грошових коштів) і зобов'язань, у загальному вигляді таким чином:

З розглянутих в даному підручнику звітах про грошові потоки американських та європейських корпорацій лише англійська TESKO plc подає розділ з операційної діяльності за прямим методом, але в дуже згорнутому вигляді (зразок 5.1). Усі інші корпорації подають цей розділ за непрямим методом. При цьому, корпорація Nokia подає зміну в операційних активах і зобов'язаннях згорнуто - як зміну чистого робочого капіталу (зразок 5.2), а усі інші корпорації навпаки розгорнуто - у розрізі статей рахунків до отримання, запасів, рахунків до оплати тощо (зразки 5.3-5.7). GROUP CASH FLOW STATEMENT of TESKO plc

GROUP CASH FLOW STATEMENT of TESKO plc

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS of NOKIA CORP

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS of NOKIA CORP

Корегування чистого прибутку на негрошові витрати і доходи подають загальною сумою корпорації Nokia (зразок 5.2) і Duni (зразок 5.3), усі інші компанії відображають таке корегування у розгорнутому вигляді: в частині амортизації основних засобів, амортизації нематеріальних активів, виснаження природних ресурсів, відстрочених податків, відстрочених доходів тощо (зразки 5.55.7).

Корегування чистого прибутку на неопераційні витрати і доходи, як правило, відображають в частині відсотків до отримання, відсотків до оплати, інших фінансових доходів і витрат (зразки 5.2-5.4) або чистою сумою (зразок 5.5).

По-різному зазначені компанії класифікують рух грошових активів від відсотків і дивідендів сплачених і отриманих. Так, TESKOplc класифікує: interest paid - як операційну діяльність;

interest received, dividends received - як інвестиційну діяльність; dividends paid - як фінансову діяльність.

Nokia і Duni класифікують:

interest paid, interest received - як операційну діяльність; dividends received - як інвестиційну діяльність; dividends paid - як фінансову діяльність.

TT electronic plc класифікує:

interest received - як інвестиційну діяльність; interest paid, dividends paid - як фінансову діяльність.

Американські компанії окремо не відображають Interest paid, Interest received, Dividends received, а відображають лише Dividends paid в розділі фінансові діяльності. Отже, однозначно компанії класифікують лише Dividends paid як фінансову діяльність. Cash flows from investing activities (грошові потоки від інвестиційної діяльності) відображають окремо і позначають як: Purchase of investments (Придбання інвестицій), Proceeds from sale of investments (Виручка від продажу інвестицій), Purchase of property, plant and equipment (Придбання нерухомості, споруд та устаткування), Proceeds from sale ofproperty, plant and equipment (Виручка від продажу нерухомості, споруд та устаткування), Purchase of intangible assets (Придбання нематеріальних активів), Proceeds from sale of intangible assets (Виручка від продажу нематеріальних активів). Утім корпорації Duni і CHEVRON відобразили грошові потоки від інвестиційної діяльності на нетто- основі.

В зв'язку з тим, що операції з інвестиційної та фінансової діяльності рідко повторюються, ці розділи складають на підставі інформації з облікових регістрів, а потім здійснюється перевірка балансових рахунків.

Для визначення грошових надходжень і виплат від інвестиційної діяльності аналізують балансові рахунки: Investments (Інвестиції), Buildings (Будівлі), Equipment (Устаткування), Land (Земля), Natural Resources (Природні ресурси), Intangible Assets (Нематеріальні активи) тощо. До балансових рахунків, які пов'язані з грошовими потоками від інвестиційної діяльності, відносяться не лише рахунки довгострокових активів, але й рахунок короткострокових фінансових інвестицій.

Long-term Investments (Довгострокові інвестиції)

Beginning Balance (Початкове сальдо)

Purchases (Придбання)

Sales (Продаж)

Ending Balance (Кінцеве сальдо)

Short-term Investments (Короткострові інвестиції)

Beginning Balance (Початкове сальдо)

Purchases (Придбання)

Sales (Продаж)

Ending Balance (Кінцеве сальдо)

Оскільки метою звіту про грошові потоки є відображення інформації про рух грошових коштів, при аналізі рахунків довгострокових активів слід виявляти лише операції придбання та продажу довгострокових активів за грошові кошти чи грошові еквіваленти:

Buildings (Будівлі) Beginning Balance (Початкове сальдо)

Cash Purchases (Грошове придбання) Non-cash Purchases (Негрошове придбання)

Ending Balance (Кінцеве сальдо)

Cash Sales (Грошовий продаж) Non-cash Sales (Негрошовий продаж) CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT of DUNI AB

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT of DUNI AB CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT of TT electronic plc

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT of TT electronic plc

Cash flows from financing activities (грошові потоки від фінансової діяльності) відображають окремо і позначають як: Proceeds from issue of ordinary share capital (Виручка від випуску звичайного акціонерного капіталу), Proceeds from borrowings (Виручка від позик), Purchase of treasury shares (Викуп власних акцій), Repayment of borrowings (Виплата позик), Repayment of obligations (Виплата облігацій), Dividends paid (Сплачені дивіденди) тощо. Утім американські корпорації, як показують їх звіти, відображають грошові потоки від фінансової діяльності на нетто-основі (зразки 5.5-5.7).

Purchases (Придбання)

Для визначення грошових надходжень і виплат від фінансової діяльності аналізують балансові рахунки власного капіталу, довгострокової заборгованості і короткострокових позик, оформлених облігаціями або векселями:

Common Stock (Прості акції)

Beginning Balance (Початкове сальдо) Sales (Продаж)

Purchases (Придбання)

Ending Balance (Кінцеве сальдо)

Paid-in Capital in Excess of Par Value (Сплачений капітал понад номінальну вартість)

Beginning Balance (Початкове сальдо) Sales (Продаж)

Purchases (Придбання)

Ending Balance (Кінцеве сальдо)

Bonds Payable (Облігації до оплати)

Beginning Balance (Початкове сальдо) Sales (Продаж)

Ending Balance (Кінцеве сальдо)

При аналізі рахунків для визначення грошових потоків від фінансової діяльності, як і при аналізі рахунків для визначення грошових потоків від інвестиційної діяльності, слід виявляти лише грошові операції. Так, якщо компанія випустила облігації в рахунок придбання основних засобів (тобто руху грошових коштів не відбулось), таку операцію не слід включати до звіту про грошові потоки. CASH FLOWS STATEMENTS of MICROSOFT CORPORATION

CASH FLOWS STATEMENTS of MICROSOFT CORPORATION

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS of CHEVRON CORP.

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS of CHEVRON CORP.

CASH FLOWS STATEMENTS of GENERAL ELECTRIC CORPORATION

CASH FLOWS STATEMENTS of GENERAL ELECTRIC CORPORATION У Російській Федерації, згідно Положенню з бухгалтерського обліку 23 "Звіт про рух грошових коштів", комерційні організації складають Отчет о движении денежных средств, в якому відображають грошові потоки від поточних, інвестиційних та фінансових операцій.

До грошових потоків відносять виплати і надходження в організацію грошових коштів та грошових еквівалентів. Грошовими еквівалентами є високоліквідні фінансові вкладення, які можуть бути легко обернути в заздалегідь відому суму грошових коштів і які підлягають незначному ризику зміни вартості (наприклад, відкриті в кредитних організаціях депозити до затребування).

Грошові потоки організації от операцій, пов'язаних з виконання звичайної діяльності організації, що приносить виручку, класифікують як грошові потоки від поточних операцій. Інформація про грошові потоки від поточних операцій відображає рівень забезпеченості організації грошовими коштами, достатніми для погашення кредитів, підтримання діяльності організації на рівні діючих обсягів виробництва, виплати дивідендів і нових інвестицій без залучення зовнішніх джерел фінансування. Ця інформація забезпечує основу для прогнозування майбутніх грошових потоків від поточних операцій.

Грошові потоки організації від операцій, пов'язаних з придбанням, створенням або вибуттям необоротних активів організації, класифікуються як грошові потоки від інвестиційних операцій. Інформація про грошові потоки від інвестиційних операцій відображає рівень витрат організації, які здійснені для придбання або створення необоротних активів, що забезпечують грошові надходження в майбутньому.

Грошові потоки організації від операцій, пов'язаних з залученням організацією фінансування на борговій або часткової участі, що призводять до зміни величини і структури капіталу та позикових коштів організації, класифікуються як грошові потоки від фінансових операцій. Інформація про грошові потоки від фінансових операцій забезпечує основу для прогнозування вимог кредиторів і акціонерів до майбутніх грошових потоків організації, а також майбутніх потреб організації до залучення боргового та часткового фінансування.

Форма Отчета о движении денежных средств, як і форми інших бухгалтерських звітів в РФ в липні 2011 році була вдосконалена (зразки 5.8-5.9). У новій формі цього звіту було зменшено кількість рядків. Було змінено класифікацію сплачених і отриманих відсотків і дивідендів. Починаючи з 2011 року російські комерційні організації класифікуватимуть:

сплачені відсотки за борговими зобов'язаннями - як грошовий потік від поточної діяльності;

отримані відсотки і дивіденди за фінансовими вкладеннями - як грошовий потік від інвестиційної діяльності;

сплачені дивіденди - як грошовий потік від фінансової діяльності. Особливістю Отчета о движении денежных средств в РФ є складання усіх розділів, у тому числі з грошових потоків від поточної діяльності, прямим методом.

ОАО "ГАЗПРОМ" ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2010

ОАО


Терміни і поняття

cash (грошові кошти)

cash in hand (готівкові гроші)

demand deposits (депозити до запитання)

bank overdraft (банківський овердрафт)

operating activities (операційна діяльність)

investing activities (інвестиційна діяльність)

financing activities (фінансова діяльність)

amount of cash flows arising from operating activities (сума грошових потоків від операційної діяльності)

cash flows arising from investing activities (грошові потоки, що виникають від інвестиційної діяльності)

cash flows arising from financing activities (грошові потоки, що виникають від фінансової діяльності)

net cash flow from operating activities (чистий грошовий потік від операційної діяльності)

classes of gross cash receipts and gross cash payments (основні класи валових грошових надходжень та валових грошових виплат)

foreign currency cash flows (грошові потоки в іноземній валюті)

unrealized gains and losses arising from changes in foreign currency exchange rates (нереалізовані прибутки та збитки, які виникають від змін валютних курсів)

accrual basis (основа нарахувань)

cash basis (касова основа)

cash receipts from sales (грошові надходження від продаж)

cash receipts from interest and dividends (грошові надходження від відсотків та дивідендів)

cash payments for purchases (грошові виплати на закупки)

cash payments for operating expenses (грошові виплати на операційні витрати)

cash payments for interest (грошові виплати на відсотки)

cash payments for income taxes (грошові виплати на податок з доходу)

examples of non-cash transactions (приклади негрошових операцій)

adjustments from non-cash operating expenses & income (корегування на негрошові операційні витрати і доходи)

adjustments from non-operating losses & gains (коригування на неопераційні збитки і прибутки)

changes in operating assets and liabilities (зміни в операційних активах і зобов'язаннях)

operating working capital (операційний робочий капітал)

proceeds from sale of investments (виручка від продажу інвестицій)

purchase of property, plant and equipment (придбання нерухомості, споруд та устаткування)

proceeds from sale of property, plant and equipment (виручка від продажу нерухомості, споруд та устаткування)

purchase of intangible assets (придбання нематеріальних активів)

proceeds from sale of intangible assets (виручка від продажу нематеріальних активів)

proceeds from issue of ordinary share capital (виручка від випуску звичайного акціонерного капіталу)

proceeds from borrowings (виручка від позик)

purchase of treasury shares (викуп власних акцій)

repayment of borrowings (виплата позик)

repayment of obligations (виплата облігацій)

dividends paid (сплачені дивіденди)


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >