< Попер   ЗМІСТ   Наст >

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ


Горизонтальний і вертикальний аналіз фінансових звітів

Інвестори і кредитори при прийнятті рішень щодо здійснення інвестицій або надання позики здійснюють оцінку поточного фінансового стану, результатів діяльності корпорації та перспектив її розвитку. При цьому, інвесторів більше цікавлять результати діяльності компанії та її потенційна прибутковість, оскільки від цього залежать сума дивідендів та ринкова вартість акцій корпорації; кредиторів більше цікавить потенційна спроможність компанії погашати свої зобов'язання; а менеджерів - ефективність управління.

Метою фінансового аналізу є перетворення даних фінансових звітів в інформацію, яка містить висновки щодо тенденцій та перспектив розвитку компанії. Аналіз фінансових звітів виконують у формі горизонтального аналізу, вертикального аналізу та коефіцієнтного аналізу.

Методи аналізу фінансових звітів

Рис. 6.1. Методи аналізу фінансових звітів

Horizontal analysis (горизонтальний аналіз) передбачає вивчення динаміки змін статей фінансових звітів у вартісному і відносному вимірі у вигляді абсолютного приросту і темпу приросту показників за рік:

Різновидом горизонтального аналізу, що дозволяє зробити довгостроковий моніторинг діяльності компанії, є trend analysis (трендовий аналіз), за яким визначають темпи зростання показників (виручки, чистого прибутку, прибутку на одну акцію, дивідендів на одну акцію) за декілька років порівняно з першим базовим роком у формі індексів:

Традиційним є здійснення горизонтального аналізу двох фінансових звітів

Звіту про фінансовий стан і Звіту про сукупний дохід. їх горизонтальний аналіз відображає не тільки розміри змін основних елементів фінансових звітів, але й напрямок та причини цих змін.

Так, наприклад, горизонтальний аналіз Балансу групи TESKO PLC (зразок 6.1) показує, що чисті активи за 2011 рік збільшились на 1942.0 £ million (або на 13.2 %) в зв'язку з тим, що по-перше, збільшилась загальна вартість активів на 1183.0 £ million (або на 2.6 %), та, по-друге, зменшилась загальна вартість зобов'язань на 759.0 £ million (або на 2.4 %). Збільшення вартості активів відбулось внаслідок збільшення довгострокових активів (у тому числі фінансових інвестицій на 40.3 %) та запасів (на 15.9 %) і зменшення грошових коштів (на 33.7 %). Зменшення загальної вартості зобов'язань виникло внаслідок суттєвого зменшення короткострокових зобов'язань (на 25.2 %) і збільшення довгострокових зобов'язань (на 12,1 %). Нерозподілений прибуток групи у 2011 році збільшився на 19.7 %.

Горизонтальний аналіз Звіту про дохід групи TESKO PLC (зразок 6.2) показує, що у 2011 році виручка та прибутки збільшились порівняно з 2010 роком, у тому числі: виручка - на 4021 £ million (7.1 %), валовий прибуток - на 453 £ million (9.8 %), операційний прибуток - на 354 £ million (10.2 %), прибуток до оподаткування - на 359 £ million (11.3 %), прибуток після оподаткування на 335 £ million (14.3 %).

Зразок 6.1. GORIZONTAL ANALYSIS of GROUP BALANCE SHEET of TESKO PLC

GORIZONTAL ANALYSIS of GROUP BALANCE SHEET of TESKO PLC

GORIZONTAL ANALYSIS of GROUP INCOME STATEMENT of TESKO PLC

GORIZONTAL ANALYSIS of GROUP INCOME STATEMENT of TESKO PLC

Трендовий аналіз групи TESKO PLC за 2007-2011 роки (зразок 6.3) показує, що динаміка поступового збільшення виручки та прибутків відбувалась протягом усіх цих років.

Зразок 6.3. TREND ANALYSIS of GROUP INCOME STATEMENT of TESKO PLC

TREND ANALYSIS of GROUP INCOME STATEMENT of TESKO PLC

Vertical analysis (вертикальний аналіз) полягає у визначенні питомої ваги окремих статей фінансових звітів. При вертикальному аналізі Звіту про фінансовий стан за 100 % приймають загальну вартість активів, а при аналізі Звіту про сукупний дохід за 100 % приймають виручку.

Для нормальної діяльності компанії необхідним є баланс між короткостроковими активами та їх джерелами з одного боку, і довгостроковими активами та їх джерелами, з іншого. Отже, поточні активи і поточні зобов'язання відображають короткострокові аспекти діяльності компанії, а непоточні активи, власний капітал та непоточні зобов'язання характеризують довгостроковий аспект її діяльності.

В залежності від питомої ваги кожного з блоків Балансу, що визначається галузевою належністю компанії, розрізняють довгостроковий і короткостроковий типи структур балансів компаній (рис. 6.1). Так, компанії машинобудівної галузі відносяться до довгострокового типу, а компанії легкої промисловості - до короткострокового.

Довгостроковий і короткостроковий типи структур Звіту про фінансовий стан

Рис. 6.1. Довгостроковий і короткостроковий типи структур Звіту про фінансовий стан

Вертикальний аналіз Балансів групи TESKO PLC за 2010-2011 роки (зразок 6.4) показує, що її структура Балансу відноситься до довгострокового типу, оскільки інвестиції в довгострокові активи складають 74.4-74.9 % від загальної вартості активів, в той час як власний капітал складає 31.9-35.2 %, а довгострокові зобов'язання 52.0-56.8 % (що разом становить 83.9-92 % від загальної вартості власного капіталу та зобов'язань).

Вертикальний аналіз Звіту про сукупний дохід групи TESKO PLC за 20102011 роки (зразок 6.5) показує, що валовий прибуток становить 8.1-8.3 % від виручки, а прибуток після оподаткування - 4.1-4.4 %.

VERTICAL ANALYSIS of GROUP BALANCE SHEET of TESKO PLC

VERTICAL ANALYSIS of GROUP BALANCE SHEET of TESKO PLC

Зразок 6.5. VERTICAL ANALYSIS of GROUP INCOME STATEMENT of TESKO PLC

VERTICAL ANALYSIS of GROUP INCOME STATEMENT of TESKO PLC


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >