< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

ПЛАНИ РАХУНКІВ ТА ОБЛІКОВИЙ ЦИКЛ НА ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ


Плани рахунків на зарубіжних підприємствах

План рахунків бухгалтерського обліку являє собою перелік усіх рахунків, що використовує компанія для реєстрації і групування events (фактів) господарської діяльності та узагальнення інформації у фінансовій звітності.

В США і Великобританії немає єдиних національних chart of accounts (планів рахунків), і тому кожне підприємство складає свій план рахунків, який включає рахунки активів, зобов'язань, вкладень та вилучень власного капіталу, доходів і витрат (рис. 7.1.-7.2).

Взаємозв'язок фінансових звітів та класів рахунків в практиці США

Рис. 7.1. Взаємозв'язок фінансових звітів та класів рахунків в практиці США

Взаємозв'язок фінансових звітів та класів рахунків у практиці Великобританії

Рис. 7.2. Взаємозв'язок фінансових звітів та класів рахунків у практиці Великобританії

В США рахунки активів, зобов'язань та власного капіталу, ending balance (кінцеве сальдо) яких відображають у Балансі, називають permanent or real accounts (постійними або реальними рахунками), а рахунки доходів, витрат і дивідендів, footings (обороти) за якими відображають у Звіті про сукупний дохід, називають temporary or nominal accounts (тимчасовими або номінальними рахунками):

Приклад побудови Плану рахунків малого товариства в США

Рис. 7.3. Приклад побудови Плану рахунків малого товариства в США

Виокремлюють також valuation accounts (оціночні рахунки), що регулюють оцінку окремих активів, зобов'язань і власного капіталу: adjunct accounts (додані рахунки) їх збільшують (як, наприклад, премія з облігацій); contra accounts (контррахунки) - зменшують (Allowance for Doubts Accounts, Accumulated Depreciation, дисконт з облігацій).

У Великобританії рахунки класифікують у три види: personal accounts (персональні рахунки), які представляють власний капітал та зобов'язання персон та організацій; real accounts (реальні рахунки) - рахунки активів; nominal accounts (номінальні рахунки) - рахунки доходів, витрат та втрат.

В залежності від розміру бізнесу Плани рахунків американських та англійських компаній можуть включати як декілька десятків рахунків, так і тисячу. При цьому, якщо номера рахунків малого підприємства містять три цифри, то великі підприємства можуть містити чотири-шість і більше цифр. Перша цифра номера рахунків американських компаній відповідає номеру групи рахунків, друга цифра може відображати підгрупу рахунків - поточні та непоточні активи, поточні та непоточні зобов'язання і т.п.

В одних американських компаніях нумерація рахунків може бути побудована за принципом:

 • 100 — 199 Asset accounts
 • 200 — 299 Liability accounts
 • 300 — 399 Owner's Capital & Withdrawals accounts
 • 400 — 499 Revenue accounts
 • 500 — 599 Expense accounts В інших американських корпораціях поширеною є побудова Плану рахунків за такою структурою:
 • 1000 — 1499 Current Assets accounts
 • 1500 — 1999 Fixed & other Assets accounts
 • 2000 — 2599 Current Liability accounts
 • 2600 — 2999 Long-term Liability accounts
 • 3000 — 3999 Owner's Capital & Withdrawals accounts
 • 4000 — 4999 Revenue accounts
 • 5000 — 5999 Cost of goods sold accounts
 • 6000 — 6999 Expense accounts
 • 7000 — 7999 Other revenue (for example, interest income)
 • 8000 — 8999 Other expenses (for example, income taxes)

В обліковій практиці великих компаній Великобританії застосовується така структура Плану рахунків:

 • 0010 — 0059 Fixed Asset accounts
 • 1000 — 1250 Current Assets accounts
 • 2000 — 2299 Current Liabilities accounts
 • 2300 — 2399 Long-term Liabilities accounts
 • 3000 — 3299 Capital & Reserves accounts
 • 4000 — 4999 Sales accounts
 • 5000 — 5299 Purchases accounts (to produce goods to sell)
 • 6000 — 6999 Direct expenses
 • 7000 — 8299 Overheads expenses

Багато промислових асоціацій та освітніх організацій публікують зразки планів рахунків, які компанії можуть використати при розробці власних планів рахунків (зразок 7.1 за даними Internet Center for Management and Business Administration з веб-сайту netmba.com)

Обліковий регістр, в якому відображають сукупність усіх рахунків, що використовує підприємство, в американській практиці називають general ledger (головною книгою), в практиці англійських підприємств - nominal ledger (номінальною книгою), в Росії - главной книгою. Chart of Temporary (Nominal) & Permanent Accounts - Assets, Liabilities, Owner's Equity, Revenues, Expenses, Gains & Losses Accounts

Title of accounts

Назва рахунків

ASSETS

АКТИВИ

Current Assets

Поточні активи

101

Cash

101

Грошові кошти

102

Petty Cash

102

Дрібна каса

103

Cash equivalents

103

Грошові еквіваленти

104

Temporary investments

104

Тимчасові інвестиції

105

Allowance to reduce temporary

105

Поправка на зменшення тимчасових інвестицій

investments to market

106

Accounts receivable

106

Рахунки до отримання

107

Allowance for doubtful

107

Поправка на сумнівні борги

accounts

108

GST receivable

108

Податки з продаж до отримання

109

Interest receivable

109

Відсотки до отримання

110

Rent receivable

110

Рента до отримання

111

Notes receivable

111

Векселі до отримання

119

Merchandise inventory

119

Товарні запаси

129

Inventory

129

Запаси

124

Office supplies

124

Канцтовари

125

Store supplies

125

Складські запаси

126

Supplies

126

Допоміжні матеріали

128

Prepaid insurance

128

Передплачене страхування

131

Prepaid rent

131

Передплачена рента

132

Raw materials inventory

132

Матеріальні запаси

133

Goods in process inventory,

133

Запаси незавершеного виробництва

135

Finished goods inventory

135

Запаси готової продукції

Fixed Assets

Постійні активи

Long-Term Investment

Довгострокові інвестиції

141

Investment in Shares

141

Інвестиції в акції

142

Investment in Bonds

142

Інвестиції в облігації

144

Investment in

144

Інвестиції в

Property, Plant, and Equipment

Нерухомість, споруди і устаткування

151

Automobiles

151

Автомобілі

152

Accumulated amortization, automo-

152

Накопичена амортизація, автомобілі

biles

153

Trucks

153

Вантажівки

154

Accumulated amortization, trucks

154

Накопичена амортизація, вантажівки

155

Boats

155

Човни

156

Accumulated amortization, boats

156

Накопичена амортизація, човни

157

Professional library

157

Професійна бібліотека

158

Accumulated amortization, profes-

158

Накопичена амортизація, професійна

sional library

бібліотека

159

Law library

159

Законодавча бібліотека

160

Accumulated amortization, law

160

Накопичена амортизація, законодавча

Library

бібліотека

161

Furniture

161

Меблі


Title of accounts

Назва рахунків

162

Accumulated amortization, Furni

162

Накопичена амортизація, меблі

163

ture

Office equipment

163

Офісне обладнання

164

Accumulated amortization, office

164

Накопичена амортизація, офісне обладнання

equipment

165

Store equipment

165

Складське устаткування

166

Accumulated amortization, store

166

Накопичена амортизація, складське устаткування

equipment

169

Machinery

169

Машини

170

Accumulated amortization, machin-

170

Накопичена амортизація, машини

173

ery

Building

173

Будівлі

174

Accumulated amortization, building

174

Накопичена амортизація, будівлі

175

Land

175

Земля

176

Leasehold improvements

176

Одержана у лізинг земля

179

Land improvements,

179

Земельна меліорація

180

Accumulated amortization, land im-

180

Накопичена амортизація, земельна меліорація

provements

Natural Resources

Натуральні ресурси

185

Mineral deposit

185

Мінеральний депозит

186

Accumulated amortization, mineral

186

Накопичена амортизація, мінеральний

deposit

депозит

Intangible Assets

Нематеріальні активи

191

Patents

191

Патенти

192

Leasehold

192

Одержано у лізинг

193

Franchise

193

Франшиза

194

Copyright

194

Копирувальне право

196

Organization costs

196

Організаційні витрати

198

Goodwill

198

Гудвіл

LIABILITIES

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Current Liabilities

Поточні зобов'язання

201

Accounts payable

201

Рахунки до оплати

202

Insurance payable

202

Страхування до оплати

203

Interest payable

203

Відсотки до оплати

204

Legal fees payable

204

Юридична винагорода до оплати

205

Short-term notes payable

205

Короткострокові векселі до оплати

206

Discount on short-term notes payable

206

Дисконт короткострокових векселів до

оплати

208

Rent payable

208

Рента до оплати

209

Salaries payable

209

Заборгованість за окладами

210

Wages payable

210

Заборгованість із заробітної плати

214

Estimated warranty liability

214

Оціночні гарантійні зобов'язання

215

Income taxes payable

215

Заборгованість з податку на прибуток

216

Common dividends payable

216

Прості дивіденди до оплати

217

Preferred dividends payable

217

Привілейовані дивіденди до оплати

218

El payable

218

Страхування безробіття до оплати

221

Employees' medical insurance pay

221

Медицинське страхування робітників до

able

оплати

222

Employees' retirement program pay- aale

222

Пенсійні програми до оплати

223

Employees' union dues payable

223

Профсоюзні внески до оплати

224

PST payable

224

Провінційний податок с продаж

225

GST payable

225

Податок з продаж

226

Estimated vacation pay liability

226

Оціночні зобов'язання із відпусток

Unearned Revenues

Доходи майбутніх періодів

230

Unearned consulting fees

230

Незароблені консультаційні винагороди

231

Unearned legal fees

231

Незароблені юридичні винагороди

232

Unearned property management fees

232

Незароблені винагороди з управління

233

власністю

Long-Term Liabilities

Довгострокові зобов'язання

251

Long-term notes payable

251

Довгострокові векселі до оплати

252

Discount on notes payable

252

Дисконт векселів до оплати

253

Long-term lease liabilities

253

Довгострокові лізингові зобов'язання

255

Bonds payable

255

Облігації до оплати

256

Discount on bonds payable

256

Дисконт облігації до оплати

257

Premium on bonds payable

257

Премія облігацій до оплати

OWNER'S EQUITY

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

301

Capital

301

Капітал

302

Withdrawals

302

Вилучення

Corporate Contributed Capital

Корпоративний вкладений капітал

307

Common shares

307

Прості акції

310

Common share dividends distribut

310

Дивіденди за простими акціями

able

розподілені

313

Contributed capitals from the retire-

313

Вкладений капітал від вибуття простих

ment of common shares

акцій

315

Preferred shares

315

Привілейовані акції

Retained Earnings

Нерозподілений прибуток

318

Retained earnings

318

Нерозподілений прибуток

319

Cash dividends

319

Грошові дивіденди

320

Share dividends

320

Дивіденди акціями

REVENUES

ДОХОДИ

401

Fees earned

401

Зароблені винагороди

403

Services revenue

403

Доходи від послуг

405

Commission earned

405

Зароблені комісійні

406

Rent earned

406

Зароблена рента

407

Dividends earned

407

Зароблені дивіденди

408

Earnings from investment in

408

Прибуток від інвестицій в

409

Interest earned

409

Зароблені відсотки

413

Sales

413

Реалізація

414

Sales returns and allowances

414

Повернення продаж та поправки

415

Sales discounts

415

Реалізаційні знижки

Title of accounts

Назва рахунків

COST OF SALES

СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

502

Cost of goods sold

502

Собівартість реалізованих товарів

503

Amortization of mine deposit

503

Амортизація надрових внесків

505

Purchases

505

Закупки

506

Purchases returns and allowances

506

Повернення та поправки закупок

507

Purchases discounts

507

Знижки закупок

508

Transportation-in

508

Транспортування

Manufacturing Accounts

Виробничі рахунки

520

Raw materials purchases

520

Закупки сировини

521

Freight-in on raw materials

521

Фрахт-в матеріалів

530

Factory payroll

530

Заводська заробітна плата

531

Direct labour

531

Основна праця

540

Factory overhead

540

Загальновиробничі витрати

541

Indirect materials

541

Допоміжні матеріали

542

Indirect labour

542

Неосновна праця

543

Factory insurance expired

543

Заводське страхування

544

Factory supervision

544

Заводський контроль

545

Factory supplies used

545

Використані заводські запаси

547

Miscellaneous production costs

547

Загальнозаводські витрати

548

Property taxes on factory building

548

Податки на нерухомість з будівель

550

Rent on factory building

550

Рента заводських будівель

551

Repairs, factory equipment

551

Ремонти, заводське устаткування

552

Small tools written off

552

Списані МІПП

560

Amortization of factory equipment

560

Амортизація заводського устаткування

561

Amortization of factory building

561

Амортизація заводських будівель

Рахунки відхилень стандартних ви

Standard Cost Variance Accounts

трат

580

Direct material quantity variance

580

Кількісне відхилення основних матеріалів

581

Direct material price variance

581

Цінове відхилення основних матеріалів

582

Direct labour quantity variance

582

Кількісне відхилення прямої праці

583

Direct labour price variance

583

Цінове відхилення прямої праці

584

Factory overhead volume variance

584

Об'ємне загальнозаводське відхилення

585

Factory overhead controllable vari-

585

Контрольоване загальнозаводське відхилення

ance

EXPENSES

ВИТРАТИ

Amortization

Амортизація

602

Amortization expense, copyrights

602

Амортизаційні витрати, копірайт

604

Amortization expense, boats

604

Амортизаційні витрати, човни

605

Amortization expense, automobiles

605

Амортизаційні витрати, автомобілі

606

Amortization expense, building

606

Амортизаційні витрати, будівлі

611

Amortization expense, trucks

611

Амортизаційні витрати, вантажівки

Employee Related Expense

Витрати пов'язані з робітниками

620

Office salaries expense

620

Витрати на службові оклади

621

Sales salaries expense

621

Витрати на винагороду за продаж

622

Salaries expense

622

Витрати на оклади

623

Wages expense

623

Витрати заробітної плати

624

Employees' benefits expense

624

Виплати робітникам

Financial Expenses

Фінансові витрати

630

Cash over and short

630

Нестача та надлишок грошових коштів

633

Interest expense

633

Відсоткові витрати

Insurance Expenses

Витрати страхування

635

Insurance expense, equipment

635

Витрати страхування, устаткування

636

Insurance expense, building

636

Витрати страхування, будівлі

Rental Expenses

Рентні витрати

640

Rent expense

640

Рентні витрати

641

Rent expense, office space

641

Рентні витрати, офісна площа

642

Rent expense, selling space

642

Рентні витрати, торговельна площа

Supplies Expense

Витрати допоміжних матеріалів

650

Office supplies expense

650

Витрати на офісні матеріали

651

Store supplies expense

651

Витрати на складські запаси

Other Expenses

Інші витрати

655

Advertising expense

655

Рекламні витрати

656

Bad debts expense

656

Витрати на безнадійні борги

659

Collection expense

659

Витрати на інкасо

662

Credit card expense

662

Витрати на кредитні картки

663

Delivery expense

663

Витрати постачання

667

Equipment expense

667

Витрати устаткування

668

Food and drinks expense

668

Витрати їжи та напоїв

671

Gas and oil expense

671

Витрати газу та нафти

673

Janitorial expense

673

Витрати прибирання

674

Legal fees expense

674

Витрати на юридичну винагороду

676

Mileage expense

676

Витрати пробігу

681

Permits expense

681

Витрати на дозволи

682

Postage expense

682

Поштові витрати

683

Property taxes expense

683

Витрати на майнові податків

684

Repairs expense

684

Ремонтні витрати

688

Telephone expense

688

Телефонні витрати

689

Travel and entertaining expense

689

Витрати на відрядження

690

Utilities expense

690

Комунальні витрати

691

Warranty expense

691

Гарантійні витрати

695

Income taxes expense

695

Витрати податку на прибуток

GAINS and LOSSES

Прибутки та збитки

701

Gain on retirement of bonds

701

Прибуток від вилучення облігацій

702

Gain on sale of machinery

702

Прибуток від продажу машин

703

Gain on sale of investments

703

Прибуток від продажу інвестицій

804

Loss on market decline of temporary

804

Збиток від ринкового зменшення тимчасових інвестицій

investments

805

Loss on retirement of bonds

805

Збиток від вилучення облігацій

806

Loss on sale of investments

806

Збиток від продажу інвестицій

807

Loss on sale of machinery

807

Збиток від продажу машин

809

Loss on Clearing Accounts

809

Збиток від розрахункових рахунків

901

Income summary

901

Підсумковий дохід

902

Manufacturing summary

902

Виробничий підсумок


Chart of accounts from Business Knowledge Centre

Title of accounts

Назва рахунків

ASSET ACCOUNTS

РАХУНКИ АКТИВІВ

CURRENT ASSETS

ПОТОЧНІ АКТИВИ

1000

Petty Cash

1000

Дрібна каса

1010

Cash in Hand

1010

Готівкові грошові кошти

1020

Regular Checking Account

1020

Поточний чековий рахунок

1030

Payroll Checking Account

1030

Платіжний чековий рахунок

1040

Saving Account

1040

Ощадний рахунок

1050

Special Account

1050

Спеціальний рахунок

1060

Investments — Money Market

1060

Інвестиції — грошовий ринок

1070

Investments — Certificates of Deposits

1070

Інвестиції — депозитні сертифікати

1100

Accounts Receivable

1100

Рахунки до отримання

1140

Other Receivables

1140

Інші дебітори

1150

Allowance for Doubtful Accounts

1150

Поправка на сумнівні борги

1200

Raw Materials Inventory

1200

Запаси сировини

1210

Supplies Inventory

1210

Запаси допоміжних матеріалів

1220

Work in Progress Inventory

1220

Незавершене виробництво

1230

Finished Goods Inventory — Product # 1

1230

Готова продукція — продукт # 1

1235

Finished Goods Inventory — Product # 2

1235

Готова продукція — продукт # 2

1240

Finished Goods Inventory — Product # 3

1240

Готова продукція — продукт # 3

1400

Prepaid Expenses

1400

Передплачені витрати

1410

Employee Advances

1410

Аванси робітникам

1420

Notes Receivables — Current

1420

Векселі до отримання — поточні

1430

Prepaid Interests

1430

Передплачені відсотки

1440

Other current assets

1440

Інші поточні активи

FIXED ASSETS

ПОСТІЙНІ АКТИВИ

1500

Furniture and Fixtures

1500

Меблі та оснащення

1510

Equipment

1510

Устаткування

1520

Buildings

1520

Будівлі

1600

Land

1600

Земля

1700

Accumulated Depreciation, Furniture and

1700

Накопичений знос, меблі та оснащення

Fixtures

1710

Accumulated Depreciation, Equipment

1710

Накопичений знос, устаткування

1720

Accumulated Depreciation, Buildings

1720

Накопичений знос, будівлі

OTHER ASSETS

ІНШІ АКТИВИ

1900

Deposits

1900

Депозити

1910

Notes Receivables, Non-current

1910

Векселі до отримання, непоточні

1920

Other non-current assets

1920

Інші непоточні активи


LIABILITY ACCOUNTS

РАХУНКИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

CURRENT LIABILITIES

ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

2000

Accounts Payable

2000

Рахунки до оплати

2300

Accrued Expenses

2300

Нараховані зобов'язання

2310

Sales Tax Payable

2310

Податок з реалізації до оплати

2320

Wages Payable

2320

Заборгованість із заробітної

плати

2330

Health Insurance Payable

2330

Заборгованість із страхування

здоров'я

2340

Federal Payroll Taxes Payable

2340

Федеральний податок із заробітної плати на соціальне страхування

2350

FUTA Tax Payable

2350

Федеральний податок із страхування безробіття

2360

State Payroll Taxes Payable

2360

Податок штату із заробітної

плати на соціальне страхування

2370

SUTA Payable

2370

Податок штату із страхування

безробіття

2380

Local Payroll Taxes Payable

2380

Місцевий податок із заробітної

плати на соціальне страхування

2400

Income Taxes Payable

2400

Прибутковий податок до оплати

2410

Other Taxes Payable

2410

Інші податки

2420

Employee Benefits Payable

2420

Допомога робітникам

2430

Current Portion of Long-term Debt

2430

Поточна частина довгострокової

заборгованості

2440

Deposits from Customers

2440

Завдатки покупців

2480

Other Current Liabilities

2480

Інші поточні зобов'язання

ДОВГОСТРОКОВІ

LONG-TERM LIABILITIES

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

2700

Notes Payable

2700

Векселі видані

2710

Land Payable

2710

Заборгованість за землю

2720

Equipment Payable

2720

Заборгованість за устаткування

2730

Vehicles Payable

2730

Заборгованість за транспорт

2740

Bank Loans Payable

2740

Банківські позики

2750

Deferred Revenue

2750

Доходи майбутніх періодів

2760

Other Long-term liabilities

2760

Інші довгострокові зобов'язання

EQUITY ACCOUNTS

РАХУНКИ ВЛАСНОГО

КАПІТАЛУ

3010

Stated Capital

3010

Оголошений капітал

3020

Capital Surplus

3020

Додатковий капітал

3030

Retained Earnings

3030

Реінвестований прибуток


REVENUE A CCOUNTS

РАХУНКИ ДОХОДІВ

4000

Product # 1 Sales

4000

Реалізація продукту # 1

4010

Product # 2 Sales

4010

Реалізація продукту # 2

4020

Product # 3 Sales

4020

Реалізація продукту # 3

4060

Interest Income

4060

Доходи за відсотками

4080

Other Income

4080

Інші доходи

4540

Finance Charge Income

4540

Фінансовий дохід

4800

Sales Returns and Allowances

4800

Повернення товару та поправки

4900

Sales Discounts

4900

Знижки реалізації

COST OF GOODS SOLD

СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

5000

Product # 1 Cost

5000

Собівартість продукту # 1

5010

Product # 2 Cost

5010

Собівартість продукту # 2

5020

Product # 3 Cost

5020

Собівартість продукту # 3

5050

Raw Materials Purchases

5050

Закупки сировини

5100

Direct Labor Costs

5100

Прямі витрати на заробітну

плату

5150

Indirect Labor Costs

5150

Непрямі витрати на заробітну

плату

5200

Commissions

5200

Комісійні

5250

Miscellaneous Factory Costs

5250

Загальнозаводські витрати

5700

Cost of Goods Sold, Salaries and Wages

5700

Собівартість реалізації, винагорода

5800

Inventory Adjustments

5800

Управління запасами

5900

Purchase Returns and Allowances

5900

Повернення закупок та поправки

5950

Purchase Discounts

5950

Знижки закупок

EXPENSES

ВИТРАТИ

6000

Advertising Expenses

6000

Витрати на рекламу

6050

Amortization Expenses

6050

Витрати на амортизацію нематеріальних активів

6100

Bad Debt Expenses

6100

Витрати на безнадійні борги

6400

Depreciation Expenses

6400

Витрати на амортизацію основ

них засобів

6500

Employee Benefits Expenses, Health In

6500

Витрати на допомогу із соціального страхування

surance

6510

Employee Benefits Expenses, Pensions

6510

Витрати на пенсійне забезпечення

Plans

6520

Employee Benefits Expenses, Profit Shar-

6520

Витрати на виплати робітникам

ing Plan

за системою участі у прибутках

6600

Income Tax Expense

6600

Витрати на прибутковий податок

6700

Interest Expense

6700

Витрати на відсотки

7000

Office Expense

7000

Офісні витрати

7400

Rent or Lease Expense

7400

Витрати ренти або лізингу

9000

Gain/Loss on Sale of Assets

9000

Прибуток / збиток від продажу

активів


Chart ofAccounts for UK based business

Title of accounts

Назва рахунків

ASSET ACCOUNTS

РАХУНКИ АКТИВІВ

FIXED ASSETS

ПОСТІЙНІ АКТИВИ

0010

Freehold Property

0010

Власне майно

0011

Leasehold Property

0011

Одержане у лізинг майно

0020

Plant and Machinery

0020

Виробничі засоби та устаткування

0021

Plant /Machinery Depreciation

0021

Амортизація виробничих засобів

0030

Office Equipment

0030

Офісне обладнання

0031

Office Equipment Depreciation

0031

Амортизація офісного обладнання

0040

Furniture and Fixtures

0040

Меблі і оснащення

0041

Furniture / Fixture Depreciation

0041

Амортизація меблів і оснащення

0050

Motor Vehicles

0050

Автомобільні засоби

0051

Motor Vehicles Depreciation

0051

Амортизація автомобільних засобів

CURRENT ASSETS

ПОТОЧНІ АКТИВИ

1001

Stock

1001

Запаси

1002

Work in Progress

1002

Незавершене виробництво

1003

Finished Goods

1003

Готова продукція

1100

Debtors Control Account

1100

Контрольний рахунок дебіторів

1102

Other Debtors

1102

Інші дебітори

1103

Prepayments

1103

Попередні оплати

1200

Bank Current Account

1200

Банківський поточний рахунок

1210

Bank Deposit Account

1210

Банківський депозитний рахунок

1220

Building Society Account

1220

Рахунок будівельного товариства

1230

Petty Cash

1230

Дрібна каса

1240

Company Credit Card

1240

Кредитна картка компанії

1250

Credit Card Receipts

1250

Отримання за кредитною карткою

LIABILITY ACCOUNTS

РАХУНКИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

CURRENT LIABILITIES

ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

2100

Creditors Control Account

2100

Контрольний рахунок кредиторів

2102

Other Creditors

2102

Інші кредитори

2109

Accruals

2109

Нарахування

2200

Sales Tax Control Account

2200

Контрольний рахунок податків з

продаж

2201

Purchase Tax Control Account

2201

Контрольний рахунок податків із

закупок

2202

VAT Liability

2202

Зобов'язання з ПДВ

2210

P.A.Y.E.- pay-as-you-earn

2210

Оплата податків при отриманні за

робітної плати

2211

National Insurance

2211

Національне страхування

2220

Net Wages

2220

Чиста заробітна плата

2230

Pension Fund Loans

2230

Позики пенсійного фонду

2310

Hire Purchase

2310

Закупки з відстрочкою оплати

2320

Corporation Tax

2320

Корпоративний податок

2330

Mortgages

2330

Іпотека


CAPITAL & RESERVES AC

РАХУНКИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА

COUNTS

РЕЗЕРВІВ

3000

Ordinary Shares

3000

Звичайні акції

3010

Preference Shares

3010

Привілейовані акції

3100

Reserves

3100

Резерви

3101

Undistributed Reserves

3101

Нерозподілені резерви

3200

Profit and Loss Account

3200

Рахунок прибутку та збитку

SALES ACCOUNTS

РАХУНКИ РЕАЛІЗАЦІЇ

4000

Sales Type A

4000

Реалізація продукту # А

4001

Sales Type B

4001

Реалізація продукту # В

4002

Sales Type C

4002

Реалізація продукту # С

4009

Discounts Allowed

4009

Визнанні знижки

4100

Sales Type D

4100

Реалізація продукту # Г

4101

Sales Type E

4101

Реалізація продукту # Е

4200

Sales of Assets

4200

Реалізація активів

4400

Credit Charges (Late Payments)

4400

Зміни кредитів

4900

Miscellaneous Income

4900

Різні доходи

4901

Royalties Received

4901

Отримані роялті

4902

Commissions Received

4902

Отримані комісійні

4903

Insurance Claims

4903

Страхові відшкодування

4904

Rent Income

4904

Рентні доходи

4905

Distribution and Carriage

4905

Просування та транспортування

PURCHASES ACCOUNTS

РАХУНКИ ЗАКУПОК

5000

Materials Purchased

5000

Матеріали закуплені

5001

Materials Imported

5001

Матеріали імпортовані

5002

Miscellaneous Purchases

5002

Різні закупки

5003

Packaging

5003

Упаковки

5009

Discounts Taken

5009

Отримані знижки

5100

Carriage

5100

Транспортування

5101

Import Duty

5101

Імпортне мито

5102

Transport Insurance

5102

Транспортне страхування

5200

Opening Stock

5200

Початкові запаси

5201

Closing Stock

5201

Кінцеві запаси

DIRECT EXPENSES

ПРЯМІ ВИТРАТИ

6000

Productive Labour

6000

Продуктивна праця

6001

Cost of Sales Labour

6001

Витрати праці

6002

Sub-Contractors

6002

Субпідрядники

6100

Sales Commissions

6100

Комісійні продаж

6200

Sales Promotions

6200

Просування продаж

6201

Advertising

6201

Реклама

6202

Gifts and Samples

6202

Подарунки і зразки

6203

P.R.(Literature & Brochures)

6203

Публічні зв'язки (паблікрелейшенс)

6900

Miscellaneous Expenses

6900

Інші витрати

OVERHEADS EXPENSES

НЕПРЯМІ ВИТРАТИ

7000

Gross Wages

7000

Валова заробітна плата

7001

Directors Salaries

7001

Оклади керівників

7002

Directors Remuneration

7002

Винагорода керівників

7003

Staff Salaries

7003

Оклади службовців

7004

Wages-Regular

7004

Постійна заробітна плата

7005

Wages-Casual

7005

Відрядна заробітна плата

7007

Employers Pensions

7007

Пенсії роботодавців

7008

Recruitment Expenses

7008

Витрати на підбір персоналу

7100

Rent

7100

Рента

7102

Water Rates

7102

Плата за воду

7104

Premises Insurance

7104

Страхування нерухомості

7200

Electricity

7200

Електроенергія

7201

Gas

7201

Таз

7202

Oil

7202

Нафта

7301

Repairs and Servicing

7301

Ремонти та обслуговування

7302

Licenses

7302

Ліцензії

7303

Vehicle Insurance

7303

Страхування автомобільних засобів

7400

Travelling

7400

Відрядження

7401

Car Hire

7401

Оренда автомобілів

7402

Hotels

7402

Готелі

7403

U.K. Entertainment

7403

Розмитнення

7404

Overseas Entertainment

7404

Закордонні розмитнення

7405

Overseas Travelling

7405

Закордонні відрядження

7406

Subsistence

7406

Добові за перебування

7500

Printing

7500

Публікації

7501

Postage and Carriage

7501

Пошта та транспортування

7502

Telephone

7502

Телефон

7503

Telex/Telegram/Facsimile

7503

Телекс/Телеграми/Факсимиле

7504

Office Stationery

7504

Канцелярські товари

7505

Books etc.

7505

Книги

7600

Legal Fees

7600

Гонорари

7601

Audit and Accountancy Fees

7601

Гонорари аудиторів і бухгалтерів

7602

Consultancy Fees

7602

Гонорари консультантів

7700

Equipment Hire

7700

Оренда обладнання

7701

Office Machine Maintenance

7701

Утримання офісних засобів

7800

Repairs and Renewals

7800

Ремонти та оновлення

7900

Bank Interest Paid

7900

Сплачені банківські відсотки

7901

Bank Charges

7901

Банківські комісійні

7902

Loan Interest Paid

7902

Сплачені відсотки за позики

7903

H.P. Interest

7903

Відсотки за покупки у відстрочку

7904

Exchange Rate Variance

7904

Курсові різниці

8000

Depreciation

8000

Амортизація

8001

Plant/Machinery Depreciation

8001

Амортизація виробничих засобів

8002

Furniture/Fitting Depreciation

8002

Амортизація меблів

8003

Vehicle Depreciation

8003

Амортизація автотранспортних засобів

8004

Office Equipment Depreciation

8004

Амортизація офісного обладнання

8100

Bad Debt Write Off

8100

Списання безнадійних боргів

8102

Bad Debt Provision

8102

Резерв безнадійних боргів

8200

Donations

8200

Благодійні внески


Кожний T-account (Т-рахунок) компаній США і Великобританії має title of the account (назву рахунку), лівий бік, який називається debit (дебет), та правий бік - credit (кредит). Утім практика запису інформації на рахунках в американських та англійських компаніях є різною. Так, в американських компаніях початкове сальдо у Т-рахунках позначається як Beginning Balance або bb, а кінцеве сальдо як Ending Balance або eb (рис. 7.4).

Приклад запису інформації на рахунку Cash в американських компаніях

Рис. 7.4. Приклад запису інформації на рахунку Cash в американських компаніях

В англійських компаніях початкове сальдо у Т-рахунках прийнято позначати як Balance brought down (Balance b/d) або Balance brought forward (Balance b/f). А кінцеве сальдо записувати спочатку на протилежній стороні рахунку як Balance carried down (Balance c/d) або Balance carried forward (Balance c/f), а потім переносити його на правильний бік під назвою початкового сальдо наступного місяця (рис. 7.5).

Приклад запису інформації на рахунку Cash в англійських компаніях

Рис. 7.5. Приклад запису інформації на рахунку Cash в англійських компаніях

В Росії діє єдиний План синтетичних рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій для всіх форм власності і організаційно-правових форм (крім кредитних і бюджетних), затверджений наказом Міністерства фінансів РФ. Цей План рахунків складається з восьми розділів балансових рахунків (та субрахунків до них) і одного розділу позабалансових рахунків (табл. 7.1). На основі цього плану рахунків кожна організація затверджує власний робочий план рахунків бухгалтерського обліку, який містить повний перелік синтетичних і аналітичних рахунків, що необхідні для ведення бухгалтерського обліку.

У Плані синтетичних рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій РФ рахунки:

1-5 розділів відображають активи і витрати підприємства;

розділу відображають розрахунки (активи і зобов'язання);

розділу відображають власний капітал;

розділу - доходи, витрати і фінансові результати організації.

Взаємозв'язок фінансових звітів та класів синтетичних рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій РФ

Рис. 7.6. Взаємозв'язок фінансових звітів та класів синтетичних рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій РФ

Таблиця 7.1. План синтетических счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций РФ

План синтетических счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций РФ


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >