< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Обліковий цикл на зарубіжних підприємствах

Accounting cycle (обліковий цикл) визначає послідовність етапів облікового процесу починаючи від аналізу господарських операцій за даними source document (первинних документів) до складання фінансових звітів.

На американських підприємствах обліковий цикл включає етапи: аналіз господарських операцій на підставі первинних документів; реєстрація господарських операцій в журналах; перенесення записів в головну книгу; складання перевірочного балансу; складання регулюючих журнальних проведень; складання регулюючого перевірочного балансу; складання кінцевих проведень; складання фінансової звітності (рис. 7.7).

Обліковий цикл американських підприємств

Рис. 7.7. Обліковий цикл американських підприємств

Transactions (господарські операції), в залежності від масштабів діяльності підприємства, реєструють в одному або п'яти special-purpose journals (спеціальних журналах): sales journal — SJ (журналі реалізації), purchases journal — PG (журналі закупок), cash receipts journal — CRJ (журналі грошових надходжень), cash payments journal — CPJ (журналі грошових виплат), general journal — GJ (головному журналі).

Процес реєстрації інформації в general journal називають journalizing, а процес перенесення інформації у general ledger (головну книгу) називається posting (рознесенням).

Sales journal - SJ (журнал реалізації) призначений для відображення реалізації продукції з відстрочкою оплати (реалізацію продукції за готівку відображають у журналі грошових надходжень), і означає проведення типу:

Accounts Receivable (Рахунки до отримання)

Sales Tax Payable (Податок з реалізації до оплати)

Sales (Реалізація)

Purchases journal - PG (журнал закупок) призначений для відображення купівлі цінностей з відстрочкою оплати і означає проведення типу:

Raw Materials Purchases (Закупки сировини),

Supplies Inventory (Запаси допоміжних матеріалів),

Furniture and Fixtures (Меблі та оснащення),

Equipment (Устаткування)

Accounts Payable (Рахунки до оплати)

Cash receipts journal - CRJ (журнал грошових надходжень) використовується для обліку усіх надходжень грошових коштів і означає проведення типу:

Cash (Грошові кошти)

Sales Discounts (Знижки реалізації)

Accounts Receivable (Рахунки до отримання)

Cash payments journal - CPJ (журнал грошових виплат) призначений для обліку усіх виплат грошових коштів і означає проведення типу:

Accounts Payable (Рахунки до оплати)

Cash (Грошові кошти)

Purchase Discounts (Знижки закупок)

General journal - GJ (головний журнал) використовується для записів усіх інших господарських операцій, що не відображені у перших чотирьох журналах з метою аналітичного обліку дебіторської та кредиторської заборгованості на американських підприємствах, протягом місяця крім спеціальних журналів ведуть також subsidiary ledger "Account Receivable " (допоміжну книгу "Рахунки до отримання") та subsidiary ledger "Account Payable" (допоміжну книгу "Рахунки до оплати"), в яких в алфавітному порядку або у порядку нумерації відображають аналітичні рахунки suppliers (постачальників) та customers (покупців).

У кінці місяця дебетові та кредитові обороти рахунків з журналів переносять у general ledger (головну книгу). Рахунки у general ledger ведуть не у формі T-account, а у формі ledger account form (журнальної форми рахунку), що являє собою таблицю. Підсумки допоміжніх книг та рахунків "Account Receivable" і "Account Payable" в головній книзі мають бути тотожними. Тому ці рахунки називають control accounts (контрольними рахунками).

Sales journal (журнал реалізації) передбачає одну графу дебету для рахунку Accounts Receivable (Рахунки до отримання) та дві графи кредиту для рахунків Sales Tax Payable (Податок з реалізації до оплати) та Sales (Реалізація). У графі Ref надається номер сторінки допоміжної книги "Account Receivable ", а у випадку, якщо покупцям надаються неоднакові умови кредиту, у журналі ще використовується графа для відображення умов відстрочки платежів (зразок 7.3).

Зразок. 7.3. Взаємозв'язок sales journal, subsidiary ledger "Account Receivable" і general ledger SALES JOURNAL

Page 1

Date

Account Debited

Debit

Credit

Ref

Accounts Receivable

Sales Tax Payable

Sales

10-Apr

Customer 1

AR 1

З,180

180

З,000

15-Apr

Customer 2

AR 2

5,З00

З00

5,000

20-Apr

Customer 3

AR З

8,480

480

8,000

25-Apr

Customer 1

AR 1

5,600

600

5,000

31-Apr

Totals

22,560

1,560

21,000

SUBSIDIARY LEDGER "Account Receivable " Customer 1 (Greenpri Corp.) AR 1

Date

Ref

Debit

Credit

Balance

DR

CR

10-Apr

SJ1

З,180

З,180

25-Apr

SJ1

5,600

8,780

GENERAL LEDGER Accounts Receivable Account 1100

Date

Ref

Debit

Credit

Balance

DR

CR

30-Mar

4,200

31- Apr

SJ 1

22,560

26,760

Sales Tax Payable Account 2310

Date

Ref

Debit

Credit

Balance

DR

CR

30-Mar

200

31- Apr

SJ 1

1,560

1,760

Sales Account 4000

Date

Ref

Debit

Credit

Balance

DR

CR

30-Mar

-

31- Apr

SJ 1

21,000

21,000

Purchases journal (журнал закупок) передбачає графу кредиту для рахунку Accounts Payable (Рахунки до оплати) та декілька граф дебету для таких рахунків як Raw Materials Purchases (Закупки сировини), Supplies Inventory (Запаси допоміжних матеріалів), Equipment (Устаткування) тощо. У графі Ref надається номер сторінки допоміжної книги "Account Payable " (зразок. 7.4).

Supplies

Inventory

Equipment

Accounts Payable

Зразок. 7.4. Взаємозв'язок purchases journal, subsidiary ledger "Account Payable" і general ledger PURCHASES JOURNAL

Page 1

Account Credited

Credit

Debit

Date

Ref

Accounts

Supplies

Inventory

Other Accounts

Payable

Account Title

Amount

5-Apr

Supplier 1

AP 1

555

555

10-Apr

Supplier 2

AP 2

1,200

1,200

15-Apr

Supplier 3

AP 3

14,300

Equipment

14,300

20-Apr

Supplier 4

AP 4

2,210

2,210

30-Apr

Totals

18,265

555

3,410

14,300

SUBSIDIARY LEDGER "Account Payable" Supplier 1 (Milan, Inc.) AP 1

Date

Ref

Debit

Credit

Balance

DR

CR

5-Apr

PJ1

555

555

GENERAL LEDGER

Account 1210

Date

Ref

Debit

Credit

Balance

DR

CR

31-M

5,500

30-Apr

PJ 1

555

6,055

Account 1200

Date

Ref

Debit

Credit

Balance

DR

CR

31-M

3,500

30-Apr

PJ 1

3,410

6,910

Account 1510

Date

Ref

Debit

Credit

Balance

DR

CR

31-M

42,500

30-Apr

PJ 1

14,300

56,800

Account 2000

Date

Ref

Debit

Credit

Balance

DR

CR

31-M

2,000

30-Apr

PJ 1

18,265

20,265

Cash receipts journal (журнал грошових надходжень) передбачає три графи дебету для рахунків Cash (Грошові кошти), Sales Discounts (Знижки реалізації) та Other Discount (Інші знижки) і три графи кредиту для рахунків Sales (Реалізація), Accounts Receivable (Рахунки до отримання) та Other Accounts (Інші рахунки). У другій графі журналу вказується назва рахунку за кредитом або назва покупця. У графі Ref - номер рахунку за кредитом або номер сторінки допоміжної книги "AccountReceivable" (зразок. 7.5).

Зразок. 7.5. Взаємозв'язок cash receipts journal, subsidiary ledger "Account Receivable" і general ledger CASH RECEIPTS JOURNAL

Page 1

Account

Debits

Credits

Date

Debited /

Ref

Sales

Other

Accounts

Other

Credited

Discount

Discount

Receivable

Accounts

1-Apr

Cash Sales

4000

10,000

10,000

2-Apr

Customer 2

AR 2

475

25

500

3-Apr

Capital

3010

10,000

10,000

30-Apr

Totals

20,475

25

10,000

500

10,000

SUBSIDIARY LEDGER "Account Receivable "

Customer 2 Date

Saturn Co.)

Ref

Debit

Credit

AR 2

Balance

DR

CR

2-Apr

CRJ1

500

-

GENERAL LEDGER

Cash Account 1010

Date

Ref

Debit

Credit

Balance

DR

CR

31-M

1,500

30-Apr

CRJ 1

20,475

21,975

Accounts Receivable Account 1100

Date

Ref

Debit

Credit

Balance

DR

CR

31- Apr

SJ1

26,760

31- Apr

CRJ 1

500

26,260

Capital Account 3010

Date

Ref

Debit

Credit

Balance

DR

CR

31-M

450,000

30-Apr

CRJ 1

10,000

460,000

Sales Account 4000

Date

Ref

Debit

Credit

Balance

DR

CR

31- Apr

SJ 1

21,000

21,000

31- Apr

CRJ 1

10,000

31,000

Cash payments journal (журнал грошових виплат) передбачає три графи кредиту для рахунків Cash (Грошові кошти), Purchase Discounts (Знижки закупок) та Other Accounts (Інші рахунки) і дві графи дебету для рахунків Accounts Payable (Рахунки до оплати) та Other Accounts (Інші рахунки). У другій і третій графах вказуються відповідно check № (номер чеку) та payee (отримувач грошей), а у п'ятій графі зазначається назва рахунку (зразок 7.6).

Зразок. 7.6. Взаємозв'язок cash receipts journal, subsidiary ledger "Account Payable" і general ledger

Взаємозв'язок cash receipts journal, subsidiary ledger

На малих американських підприємствах протягом місяця усі господарські операції реєструють в general journal - GI (головному журналі), в якому кожний journal entry (журнальний запис) включає дату, опис операції, кореспонденцію рахунків (зразок 7.7). Особливістю кореспонденції рахунків в США є складання compound entry (складних проведень), в яких декілька рахунків за дебетом зв'язують з декільками рахунками за кредитом.

Протягом місяця усі записи з головного журналу переносять у general ledger (головну книгу). У графі Ref відображають номер сторінки головного журналу, з якої перенесено запис.

Зразок. 7.7. Взаємозв'язок general journal і general ledger малих американських компаній GENERAL JOURNAL

Page 1

Date

Description

GL Ref

Debit

Credit

1-May

Cash

Capital

Invested cash in business

101 301

5,000

5,000

5-May

Equipment Cash

Accounts Payable

Purchase of computer with $500 cash and $1000 store credit

151 101 200

1,500

500 1,000

10-May

Accounts Payable Cash

Paid account payable

200 101

2,000

2,000

15-May

Accounts Receivable Services Revenue

Provided services on account

110 400

2,200

2,200

20-May

Cash

Services Revenue

Provided services for cash

101 400

400

400

25-May

Advertising Expenses Cash

Paid advertising expenses

600 101

100

100

30-May

Building

Accounts Payable

Purchased building on credit

152 200

20,000

20,000

Прод. зразку 7.7. Взаємозв'язок general journal і general ledger малих американських компаній

Взаємозв'язок general journal і general ledger малих американських компаній

За інформацією general ledger складають trial balance (перевірочний баланс), який являє собою перелік назв рахунків та їх сальдо на кінець місяця. При цьому дебетові сальдо відображають в одній графі, а кредитові сальдо - в іншій. Для визначення сальдо рахунків у перевірочному балансі бухгалтери користуються спеціальною таблицею (зразок 7.8), в якій усі рахунки класифіковано на рахунки, що мають debit normal balance (дебетове нормальне сальдо), і рахунки, що мають credit normal balance (кредитове нормальне сальдо).

Зразок 7.8. Accounts classification on trial balance

Accounts

Debit

Credit

1

Assets

normal balance

2

Contra asset

normal balance

3

Liability

normal balance

4

Contra liability

normal balance

5

Owner's Equity

normal balance

6

Owner's Drawing (or Dividends)

normal balance

7

Revenues (or Income) & Gains

normal balance

8

Expenses & Losses

normal balance

Total

Normal balance

Normal balance

Метою складання trial balance є перевірка рівності дебетових і кредитових сальдо за усіма рахунками general ledger як основи правильного складання фінансових звітів. Утім після такої перевірки сальдо рахунків, ще здійснюють adjusting entries (регулюючі проведення) та closing entries (заключні проведен-

Adjusting entries охоплюють господарські операції, які відбуваються протягом більш одного звітного періоду, і можуть бути не підтверджені source documents (первинними документами). Метою їх здійснення є забезпечення розподілу доходів і витрат між звітними періодами для визначення фінансових результатів та фінансового стану. До таких проведень належать проведення з:

accruals of unrecorded revenues (нарахування незареєстрованих доходів) у випадку, коли доходи у поточному періоді були зароблені, але ще не отримані (наприклад, зароблені комісійні чи відсотки);

Interest Receivable (Відсотки до отримання)

Interest Income (Доходи за відсотками)

accruals of unrecorded expenses (нарахування незареєстрованих витрат) у випадку, коли витрати у поточному періоді були понесені, але ще не оплачені (наприклад, заробітна плата за звітний період, яка буде сплачена в наступному періоді);

Employee Benefits Expenses (Витрати на виплати робітникам)

Wages Payable (Заборгованість із заробітної плати)

deferrals of unearned revenues (відстрочення незароблених доходів) у випадку, коли в попередні періоди авансом було отримано доходи, що зароблені в поточному періоді (наприклад, списання отриманих авансів в частині виконаних робіт);

Deposits from Customers (Отримані аванси)

Other Income (Інший дохід)

deferrals of prepaid expenses (відстрочення передплачених витрат), у випадку, коли в попередніх періодах було сплачено витрати, що відносяться до поточного періоду (наприклад, списання сплачених в попередніх періодах авансів за послуги, які отримані в поточному періоді, віднесення виданих авансів робітникам до витрат поточного періоду, амортизація будівель і устаткування).

Lease Expense (Витрати на оренду)

Prepaid Expenses (Передплачені витрати)

Employee Benefits Expenses (Витрати на виплати робітникам)

Employee Advances (Аванси робітникам)

Depreciation Expenses (Витрати на амортизацію)

Accumulated Depreciation, Buildings (Накопичений знос, будівлі)

Accumulated Depreciation, Equipment (Накопичений знос, устаткування)

Загальною рисою регулюючих проведень є те, що вони пов'язують як мінімум один permanent account (постійний рахунок) і один temporary account (тимчасовий рахунок) - рис. 7.8.

Види регулюючих проведень

Рис. 7.8. Види регулюючих проведень

Регулюючі проведення реєструють у general journal та переносять у general ledger, після чого складають adjusted trial balance (регулюючий перевірочний баланс), який містить сальдо усіх рахунків після здійснення регулюючих проведень, щоб скласти income statement та balance sheet.

Після складання фінансових звітів у general ledger здійснюють closing entries, за якими спочатку закривають усі revenue accounts та expense accounts шляхом списання їх сальдо на Income summary account (рахунок зведення доходів) або Profit or loss (прибутки або збитки), на якому визначають чистий прибуток або чистий збиток та списують на retained earnings account (рахунок нерозподіленого прибутку). Також за рахунок використання нерозподіленого прибутку безпосередньо закривають withdrawals accounts (рис 7.9).

Заключні проведення облікового циклу американських підприємств

Рис. 7.9. Заключні проведення облікового циклу американських підприємств

Оскільки в процесі здійснення closing entries також можливі помилки, то іноді складають також post-closing trial balance (перевірочний баланс після заключних проведень), до якого включають лише permanent accounts (постійні рахунки), адже усі temporary accounts (тимчасові рахунки) на той час вже закриті.

Для полегшення процедури складання перевірочних балансів, регулюючих проведень та фінансових звітів, бухгалтери, як правило, складають work sheet (робочу таблицю), яка передбачає графи дебетових та кредитових оборотів в розрізі: trial balance; adjusting entries; adjusted trial balance; income statement; balance sheet або post-closing trial balance (зразок 7.9).

У перший день нового звітного місяця у general journal можуть бути здійснені reversing entry (зворотні проведення) якими анулюють усі регулюючі проведення у формі accruals of unrecorded revenues (нарахування незареєстрованих доходів) та accruals of unrecorded expenses (нарахування незареєстрованих витрат) попереднього місяця. Зразок 7.9. Формат американських підприємств

Формат американських підприємств Accounting cycle англійських підприємств включає послідовність записів в дещо інших облікових регістрах. Протягом дня на великих англійських підприємствах transactions реєструють у books of prime entry (книгах первинних записів): cash book — CB (грошовій книзі); petty cash book (грошовій книзі готівки); sales day book — SDB (щоденнику реалізації); sales returns day book / returns inwards (щоденнику повернень реалізації); purchase day book (щоденнику закупок); purchase returns day book/returns outwards (щоденнику повернень закупок) (рис.7.10).

Обліковий цикл англійських підприємств

Рис. 7.10. Обліковий цикл англійських підприємств

Cash book - CB (грошова книга) використовується для записів грошових надходжень та виплат підприємства, і складається із сторінок у формі T- account, де у графі дебету реєструють надходження грошових коштів, а у графі кредиту реєструють виплати грошових коштів. При цьому cash book можуть вести як у скороченому вигляді, коли графи дебіту і кредиту містять лише загальні суми (зразок 7.10), так і у розгорнутому вигляді, коли крім загальних сум є ще додаткові графи з рознесенням сум за призначенням платежів. На початок і кінець кожного дня у cash book визначається b/d (початкове сальдо) і c/d (кінцеве сальдо).

Зразок 7.10. Скорочений формат Cash book англійських підприємств CASH BOOK

Скорочений формат Cash book англійських підприємств CASH BOOK

Petty cash book (грошову книгу готівки) ведуть для обліку виплат дрібних грошових коштів сум з каси таких як оплата послуг таксі, поштових витрат або послуг прибиральниць. Періодично (наприклад, раз у тиждень) залишок грошових коштів у касі поповнюють з банківського рахунку. Формат petty cash book є подібним формату cash book.

Зразок 7.11. Формат Pretty cash book англійських підприємств PRETTY CASH BOOK

Формат Pretty cash book англійських підприємств PRETTY CASH BOOK

Sales day book — SDB (щоденник реалізації) використовується для обліку продажу товарів у кредит і являє собою хронологічний запис invoice (рахунків - фактур), які виписано при постачанні продукції покупцям.

Sales returns day book / returns inwards (щоденник повернень реалізації) використовується для записів повернень товарів покупцями.

Purchase day book (щоденник закупок) використовується для записів закупок товарів у кредит і являє собою хронологічний запис отриманих рахунків- фактур від постачальників.

Purchase returns day book / returns outwards (щоденник повернень закупок) ведуть для записів повернень товарів постачальникам (зразок 7.12).

Зразок 7.12. Формати Sales day book, Sales returns day book, Purchase day book та Purchase returns day book англійських підприємств

Формати Sales day book, Sales returns day book, Purchase day book та Purchase returns day book англійських підприємств

Одночасно з реєстрацією рахунків-фактур, що видані покупцям, у щоденнику продаж або у щоденнику повернень продаж, та реєстрації отриманих чеків у грошовій книзі, їх реєструють у sales ledger (книзі продаж) або debtors' ledger (книзі дебіторів), яка ведеться у розрізі покупців, що дозволяє в будь-який момент визначити борг кожного з покупців.

Sales ledger ведеться у формі T-account: у графі дебету записують продажі в кредит, а у графі кредиту - грошові надходження, повернення товарів, надані знижки (рис. 7.11).

Формат Sales ledger англійських підприємств

Рис. 7.11. Формат Sales ledger англійських підприємств

Одночасно з реєстрацією отриманих рахунків-фактур від постачальників у щоденнику закупок або повернутих постачальникам у щоденнику повернень закупок, та реєстрації оплачених чеків у грошовій книзі, їх реєструють у purchase ledger or creditors' ledger (книзі закупок або книзі кредиторів), яка ведеться в розрізі постачальників, що дозволяє в будь-який час визначити заборгованість перед постачальними.

Purchase ledger ведеться у формі T-account: у графі кредиту записують закупки у кредит, а у графі дебету - грошові виплати, повернення закупок, отримані знижки (рис. 7.12).

Формат Purchase ledger англійських підприємств

Рис. 7.12. Формат Purchase ledger англійських підприємств

Оскільки sales ledger / debtors' ledger (книга реалізації / книга дебіторів) та purchase ledger / creditors' ledger (книга закупок / книга кредиторів) містять інформацію про кожного окремого покупця або постачальника у формі T-account, то їх рахунки називають personal accounts (персональними рахунками), а самі книги - personal ledger (персональними книгами).

Протягом місяця усі transactions, які неможливо зареєструвати в грошовій книзі, книгах реалізації та закупок, як наприклад, вилучення власниками прибутку, реєструють у journal (журналі).

Прод. зразку 7.12. Взаємозв'язок Sales ledger та Purchase ledger з Sales day book, Sales returns day book, Purchase day book, Purchase returns day book, Cash book англійських підприємств

Взаємозв'язок Sales ledger та Purchase ledger з Sales day book, Sales returns day book, Purchase day book, Purchase returns day book, Cash book англійських підприємств

На кінець місяця підсумкову інформацію книг первинних записів або відразу переносять у nominal ledger / general ledger (номінальну книгу / головну книгу), або спочатку узагальнюють у general journal (головному журналі), а потім переносять у номінальну книгу (зразки 7.13-7.14).

У практиці малих англійських підприємствах кожну операцію реєструють безпосередньо у nominal ledger (номінальній книзі) за датою її здійснення, а не загальними сумами за місяць.

Після перенесення усіх журнальних проведень у номінальну книгу, англійські бухгалтери, як і їх американські колеги, складають trial balance (перевірочний баланс) та здійснюють регулюючі проведення, основними з яких є: виправлення помилок, корегування відстрочених платежів та передоплати, нарахування амортизації, фінансових результатів від вибуття необоротних активів, безнадійних і сумнівних боргів, корегування запасів на кінець періоду. В останню чергу складають trading and profit and loss account (торговельний звіт і звіт про прибутки та збитки) та balance sheet (баланс).

Зразок 7.13. Фрагмент General journal (головного журналу) англійських підприємств GENERAL JOURNAL

Page 2

Date

Descriptions

Folio

Debit

Credit

Feb 28

Trade debitors Sales

(Being sales for the month of February)

NL 20 NL 30

2.000.00

2.000.00

Feb 28

Cash at bank Sales

(Being cash sales for the month of February)

NL 1 NL 30

7.500.00

7.500.00

Feb 28

Purchases

Cash at bank (Being cash purchases for the month of February)

NL 35 NL 1

1.500.00

1.500.00

Feb 28

Purchases

Trade creditors (Being credit purchases for the month of February)

NL 35 NL 25

15.000.00

15.000.00

Feb 28

Cash at bank

Rental income (Being rental income for the month of February)

NL 1 NL 31

300.00

300.00

Feb 28

Electricity & Water

Cash at bank (Being electricity & water for the month of February)

NL 36 NL 1

200.00

200.00

Feb 28

Telephone

Cash at bank (Being telephone charges for the month of February)

NL 37 NL 1

50.00

50.00

Зразок 7.14. Фрагмент Nominal ledger (номінальної книги) англійських підприємств

Фрагмент Nominal ledger (номінальної книги) англійських підприємств

Терміни і поняття

chart of accounts (план рахунків)

permanent, real accounts (постійні, реальні рахунки)

temporary, nominal accounts (тимчасові, номінальні рахунки)

valuation accounts (оціночні рахунки)

adjunct accounts (додані рахунки)

contra accounts (контррахунки)

beginning balance - bb (початкове сальдо амер.)

ending Balance - eb (кінцеве сальдо амер.)

balance brought down, balance b/d, balance brought forward, balance b/f (початкове сальдо англ.)

balance carried down, balance c/d, balance carried forward, balance c/f (кінцеве сальдо англ.)

accounting cycle (обліковий цикл)

transactions (господарські операції)

source document (первинний документ)

special-purpose journals (спеціальні журнали)

sales journal — SJ (журнал реалізації)

purchases journal - PG (журнал закупок)

cash receipts journal - CRJ (журнал грошових надходжень)

cash payments journal - CPJ (журнал грошових виплат)

general journal — GJ (головний журнал)

general ledger (головна книга)

posting (рознесення)

subsidiary ledger "Account Receivable" (допоміжня книга "Рахунки до отримання")

subsidiary ledger "Account Payable" (допоміжня книга "Рахунки до оплати")

ledger account form (журнальна форма рахунку)

control accounts (контрольні рахунки)

payee (отримувач грошей)

journal entry (журнальний запис)

compound entry (складне проведення)

trial balance (перевірочний баланс)

debit normal balance (дебетове нормальне сальдо)

credit normal balance (кредитове нормальне сальдо)

adjusting entries (регулюючі проведення)

accruals of unrecorded revenues (нарахування незареєстрованих доходів)

accruals of unrecorded expenses (нарахування незареєстрованих витрат)

deferrals of unearned revenues (відстрочення незароблених доходів)

deferrals of prepaid expenses (відстрочення передплачених витрат)

work sheet (робоча таблиця)

adjusted trial balance (регулюючий перевірочний баланс)

closing entries (заключні проведення)

income summary account (рахунок зведення доходів)

retained earnings account (рахунок нерозподіленого прибутку)

post-closing trial balance (перевірочний баланс після заключних проведень)

reversing entry (зворотне проведення)

creditors' ledger /purchase ledger (книга кредиторів / книга закупок)

debtors' ledger/sales ledger (книга дебіторів/ книга продаж)


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >