< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік накопиченого сукупного доходу (збитку) в корпораціях

Для обліку accumulated comprehensive income (накопиченого сукупного доходу) у корпораціях використовують, як правило, рахунки Retained earnings (Нерозподілений прибуток) та Reserves (Резерви).

На кінець кожного звітного періоду здійснюють closing entries (див. рис.7.9), за якими спочатку закривають усі revenue accounts та expense accounts шляхом списання їх сальдо на Income summary account (Рахунок зведення доходів) або Profit or loss (Прибутки або збитки), щоб потім нарахувати збільшення чи зменшення retained earnings (нерозподіленого прибутку).

Для списання доходів і витрат звітного періоду здійснюють записи:

31.12. Sales (Реалізація)

Profit or loss (Прибутки або збитки)

31.12. Profit or loss (Прибутки або збитки)

Cost of Goods Sold (Собівартість реалізованих товарів)

Depreciation Expenses (Витрати на амортизацію PP&P)

Amortization expense (Витрати на амортизацію нематеріальних активів))

Office Expense (Офісні витрати)

Rent expense (Рентні витрати)

Advertising Expenses (Витрати на рекламу)

Bad Debt Expenses (Витрати на безнадійні борги)

Interest Expense (Витрати на відсотки)

Income Tax Expense (Витрати на прибутковий податок)

Після чого збільшення retained earnings на величину чистого прибутку здійснюють записом:

31.12. Profit or loss (Прибутки або збитки)

Retained earnings (Нерозподілений прибуток)

А зменшення retained earnings на величину чистого збитку відображають:

31.12. Retained earnings (Нерозподілений прибуток) Profit or loss (Прибутки або збитки)

Зменшення retained earnings в основному відбувається через нарахування чи сплату дивідендів (зразок 12.2). Визначення загальної суми дивідендів та її розподіл між простими і привілейованими акціями є одним із суттєвих питань Ради директорів корпорації. Передусім виплачуються preferred dividends (привілейовані дивіденди), а вже потім - common dividends (прості дивіденди). Але переважно величину дивідендів встановлюють у відсотках до номінальної вартості акцій або у вигляді ставки на одну привілейовану акцію.

Для обліку дивідендів використовують рахунки:

Cash dividends (Грошові дивіденди), Share dividends (Дивіденди акціями),

Common dividends payable (Прості дивіденди до оплати),

Preferred dividends payable (Привілейовані дивіденди до оплати)

Зразок. 12.2. An example of Retained earnings T-Account

Retained earnings

Dr.

Cr.

Beginning Balance

$

Common dividends payable

$

Profit or loss

$

Preferred dividends payable

$

Ending Balance

$

Dividends (дивіденди) найчастіше виплачують у формі cash dividends (грошових дивідендів). На дату оголошення preferred dividends і common dividends здійснюють запис, який зменшує власний капітал та збільшує поточні зобов'язання:

Retained earnings (Нерозподілений прибуток)

Common dividends payable (Прості дивіденди до оплати) Preferred dividends payable (Привілейовані дивіденди до оплати)

На дату виплати грошових дивідендів зменшують грошові кошти (активи) та зобов'язання, роблячи запис:

Common dividends payable (Прості дивіденди до оплати) Preferred dividends payable (Привілейовані дивіденди до оплати) Cash (Грошові кошти)

Приклад 12.5

20.11.11. Рада директорів корпорації оголосила для акціонерів, які зареєстровані станом на 10.12.12, зі сплатою 30.12.12, річні дивіденди у розмірі: для привілейованих акцій з номіналом $ 20 - 6 %; для простих акцій з номіналом $ 10 - $ 2.

Корпорація має в обігу:

2 000 привілейованих акцій з номіналом $ 20; 5 000 простих акцій з номіналом $ 10.

Корпорація сплатила оголошені дивіденди повністю.

20.11.11. Retained earnings (Нерозподілений прибуток) 12 400

Preferred dividends payable (Привілейовані дивіденди до оплати) 2 400

Common dividends payable (Прості дивіденди до оплати) 10 000

-

Preferred dividends payable (Привілейовані дивіденди до оплати) 2 400

Common dividends payable (Прості дивіденди до оплати) 10 000

Cash (Грошові кошти) 12 400

Іноді, коли retained earnings (нерозподілений прибуток) в корпораціях має велику величину, в той час, як грошових коштів є нестача, корпорації вирішують сплачувати дивіденди у формі share dividends (дивідендів акціями). Сплата дивідендів акціями відбувається, як правило, шляхом додаткової емісії простих акцій та їх пропорційного розподілу серед акціонерів корпорації.

В обліку операція сплати дивідендів акціями зменшує acumulated comprehensive income (накопичений сукупний дохід) та збільшує corporate contributed capital (корпоративний вкладений капітал) на величину ринкової вартості розподілених простих акцій. Утім загальна величина stockholders' equity (акціонерного капіталу) залишається незмінною.

На дату оголошення share dividends здійснюють запис з використанням рахунку Common share distributable (Прості акції розподілені) :

Retained earnings (Нерозподілений прибуток)

Common shares distributable (Прості акції розподілені) Share premium (Акційна премія)

На дату виплати дивідендів акціями здійснюють проведення:

Common shares distributable (Прості акції розподілені) Common shares (Прості акції)

Приклад 12.6

20.11.11. Рада директорів корпорації оголосила для акціонерів, які зареєстровані на 10.12.12, дивіденди акціями у розмірі 10 %. Ринкова вартість 1 простої акції становить $ 11.

станом

  • 15.12.11. Корпорація має в обігу:
  • 100 000 простих акцій з номіналом $ 5.

15.01.12. Корпорація сплатила оголошені дивіденди акціями повністю.

20.11.11. Retained earnings (Нерозподілений прибуток)

Common shares distributable (Прості акції розподілені) Share premium (Акційна премія)

110 000

50 000 60 000

15.12.11. -

15.01.12. Common shares distributable (Прості акції розподілені) Common shares (Прості акції)

50 000

50 000

Внаслідок пропорційного розподілу акцій, в кожного акціонера корпорації залишиться та сама частка власності акцій, що була й до цього розподілу. Перевагою отримання share dividends (дивідендів акціями) для акціонерів є те, що останні не підлягають оподаткуванню.

Водночас наслідком виплати дивідендів акціями є, як правило, зменшення ринкової вартості однієї акції корпорації, оскільки загальна вартість акціонерного капіталу залишилась незмінною.

Розкриття та інтерпретація інформації про акціонерний капітал у фінансовій звітності. Згідно з IAS 1 суб'єкти господарювання поділяють equity (власний капітал), capital (капітал) та reserves (резерви) на різні класи, такі як: paid-in capital (сплачений капітал), share premium (акційна премія) та reserves (резерви).

Для кожної статті слід розкривати у statement of financial position або у statement of changes in equity, або у примітках таку інформацію (табл. 12.1).

Таблиця 12.1. Розкриття загальної інформації про кожний клас власного капіталу згідно з IAS1

Розкриття загальної інформації про кожний клас власного капіталу згідно з IAS1

Суб'єкт господарювання без акціонерного капіталу, як наприклад, partnership (партнерство) або trust (траст) розкриває інформацію, еквівалентну тій, що представлена у табл. 12.1, відображуючи зміни протягом періоду в кожній категорії частки участі у власному капіталі, а також права, привілеї та обмеження, що відносяться до кожної категорії частки участі у власному капіталі.

Терміни і поняття

funds contributed by shareholders (кошти, внесені акціонерами)

retained earnings (нерозподілений прибуток)

reserves representing appropriations of retained earnings (резерви, які відображають асигнування нерозподіленого прибутку)

reserves representing capital maintenance adjustments (резерви, які відображають коригування збереження капіталу)

shareholders' equity або stockholders' equity (акціонерний капітал)

corporate contributed capital (корпоративний вкладений капітал)

share capital (акційний капітал)

preferred stock або preferred shares (привілейовані акції)

common stock або common shares (прості акції)

issued capital and reserves attributable to owners of the parent (випущений капітал і резерви, що відносяться до власників материнського підприємства)

stated capital (оголошений капітал)

share premium (акційна премія)

capital surplus (додатковий капітал)

treasury shares (викуплені акції)

stock split (розщеплення акцій)

reserves (резерви)

income summary account (рахунок зведення доходів)

cash dividends (грошові дивіденди)

share dividends (дивіденди акціями)

common dividends payable (прості дивіденди до оплати)

preferred dividends payable (привілейовані дивіденди до оплати)

common share distributable (прості акції розподілені)

paid-in capital (сплачений капітал)


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >