< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності [1].

Держава гарантує усім застрахованим громадянам забезпечення прав у страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Завданнями страхування від нещасного випадку є:

 • - проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці;
 • - відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань;
 • - відшкодування шкоди, пов'язаної з втратою застрахованими особами заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов'язків, надання їм соціальних послуг у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також у разі їх смерті здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх сімей.

Основними принципами страхування від нещасного випадку є:

 • - паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку;
 • - своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;
 • - обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, а також добровільність такого страхування для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;
 • - надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав;
 • - обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків;
 • - формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;
 • - диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві;
 • - економічна заінтересованість суб'єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці;
 • - цільове використання коштів страхування від нещасного випадку. Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни, а в окремих випадках - члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик.

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється страхування (далі - працівник).

Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках застраховані особи.

Страховик - Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі Фонд соціального страхування від нещасних випадків).

Об'єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його здоров'я та працездатність. Роботодавцем вважається:

 • - власник підприємства або уповноважений ним орган та фізична особа, яка використовує найману працю;
 • - власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародних), філії або представництва, який використовує найману працю, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають:

 • 1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших підставах, передбачених законодавством про працю;
 • 2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;
 • 3) особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.

Для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібно згоди або заяви працівника. Страхування здійснюється в безособовій формі. Всі особи, перелічені вище, вважаються застрахованими незалежно від фактичного виконання страхувальниками своїх зобов'язань щодо сплати страхових внесків.

Усі застраховані є членами Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Добровільно від нещасного випадку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків можуть застрахуватися:

 • 1) особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського господарства";
 • 2) громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності.

Зазначені особи укладають з Фондом соціального страхування від нещасних випадків договір про добровільну участь у страхуванні від нещасних випадків.

Страховий ризик - обставини, внаслідок яких може статися страховий випадок.

Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання, що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму за обставин, з настанням яких виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення та/або соціальних послуг.

Професійне захворювання є страховим випадком також у разі його встановлення чи виявлення в період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів. До професійного захворювання належить захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою. Перелік професійних захворювань за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади затверджується Кабінетом Міністрів України.

Нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслідок порушення нормативних актів про охорону праці застрахованим, також є страховим випадком. Нещасний випадок - це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть.

Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило нещасний випадок або професійне захворювання, не звільняє страховика від виконання зобов'язань перед потерпілим. У разі але встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що ушкодження здоров'я настало не лише з причини, що залежить від роботодавця, а і внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги підлягає зменшенню, але не більш як на 50 відсотків.

Факт нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання розслідується в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, відповідно до Закону України "Про охорону праці".

Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.

У разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний у встановленому законодавством порядку:

 • 1) своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні:
  • а) допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
  • б) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;
  • в) щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;
  • г) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
  • д) пенсію у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

є) допомогу дитині;

 • 2) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;
 • 3) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання;
 • 4) організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я застрахованого;
 • 5) забезпечити потерпілому разом із відповідними службами охорони здоров'я за призначенням лікарів повний обсяг постійно доступної, раціонально організованої медичної допомоги.

З метою найповнішого виконання цих функцій, Фонд соціального страхування від нещасних випадків створює спеціалізовану медичну та патронажну службу соціального страхування;

 • 6) вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення та відновлення працездатності потерпілого;
 • 7) забезпечити згідно з медичним висновком домашній догляд за потерпілим, допомогу у веденні домашнього господарства (або компенсувати йому відповідні витрати), сприяти наданню потерпілому, який проживає в гуртожитку, ізольованого житла;
 • 8) відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії або медико-соціальної експертної комісії проводити навчання та перекваліфікацію потерпілого у власних навчальних закладах або на договірній основі в інших закладах перенавчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження здоров'я або заподіяння моральної шкоди потерпілий не може виконувати попередню роботу; працевлаштовувати осіб із зниженою працездатністю;
 • 9) організовувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи з іншими заінтересованими суб'єктами підприємницької діяльності; компенсувати при цьому витрати виробництва, які не покриваються коштами від збуту виробленої продукції, за рахунок Фонду ;
 • 10) у разі невідкладної потреби подавати інвалідам разову грошову допомогу, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за їх рахунок або за рішенням виконавчої дирекції Фонду та її регіональних управлінь - за рахунок Фонду;
 • 11) організовувати залучення інвалідів до участі у громадському житті.

Усі види соціальних послуг та виплат, надаються застрахованому та особам, які перебувають на його утриманні, незалежно від того, зареєстровано підприємство, на якому стався страховий випадок, у Фонді соціального страхування від нещасних випадків чи ні.

Страховими виплатами є грошові суми, які Фонд соціального страхування від нещасних випадків виплачує застрахованому чи особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку.

Зазначені грошові суми складаються із:

 • 1) страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності (далі - щомісячна страхова виплата);
 • 2) страхової виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого) ;
 • 3) страхової виплати пенсії по інвалідності потерпілому;
 • 4) страхової виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника;
 • 5) страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;
 • 6) страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці.

Завдання. Підготувати огляд періодичних видань та статистичних даних з виробничого травматизму по галузях за індивідуальним завданням, зробити доповідь з презентацією аналізу та порівнянь з минулими роками.

Задача 1. Обчислити місячну суму страхового внеску підприємства за індивідуальним завданням.

Грошові надходження до Фонду соціального страхування від нещасних випадків формуються шляхом сплати роботодавцем щомісячних страхових внесків СВстр, розмір яких визначається за формулою:

де СВстр - місячна сума страхового внеску, гривень; СТК - страховий тариф, який є чинним для підприємств одного класу професійного ризику виробництва у відсотках; ВОПсшр - сума фактичних витрат підприємства на оплату праці у місяці, за який сплачується страховий внесок у гривнях.

Страховий тариф визначається за класом професійного ризику виробництва, який встановлюється згідно з класифікацією галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва (табл. 1).

Таблиця 1. Страхові тарифи (Витяг з таблиці [2])

Клас

Страховий тариф, %

Галузь економіки та види робіт (витяг з класифікації)

1

0,56

Нотаріальна діяльність

2

0,57

Створення програмного забезпечення. Реклама.

3

0,58

Дошкільна освіта. Школи та навчальні заклади з підготовки водіїв автомобілів

4

0,59

Діяльність національної пошти

5

0,60

Ресторани. Кафе. Бари.

6

0,62

Діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом

7

0,63

Туристичні агентства та бюро подорожей

8

0,65

Секретарські послуги, послуги з перекладу

9

0,66

Діяльність бібліотек, читацьких залів, лекторіїв

12

0,72

Готелі з ресторанами

13

0,73

Палітурна та оздоблювальна справа

14

0,75

Ремонт годинників. Ремонт і перероблення одягу

19

0,96

Діяльність авіаційного пасажирського транспорту, підпорядкованого розкладу

20

0,97

Видобування нафти

21

0,98

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

22

0,99

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів підприємствами

24

1,10

Ветеринарна діяльність

25

1,13

Діяльність трамвайного транспорту

27

1,25

Будування повітряних та космічних літальних апаратів

34

1,57

Виробництво борошна

35

1,58

Знімальні геодезичні та гідрографічні роботи

44

1,90

Виробництво кухонних меблів

46

1,99

Оброблення скла

49

2,08

Виробництво керамічної плитки

52

2,32

Загальне будівництво будівель

66

6,52

Виробництво металевих конструкцій

Фактичні витрати підприємства на оплату праці розраховують шляхом сумування заробітної плати працівників з урахуванням того, що максимальна величина фактичних витрат на оплату праці кожного працівника, з якої справляються страхові внески, не перевищує 15 мінімальних розмірів заробітної плати.

Для мотивації роботодавців покращувати умові праці застосовують знижки і надбавки, які залежать від стану травматизму на підприємстві у порівнянні з станом травматизму на підприємствах цього класу професійного ризику виробництва.

Знижки чи надбавки до страхового внеску Фонд соціального страхування від нещасних випадків застосовує з урахуванням результатів роботи підприємства за минулий календарний рік. Знижки чи надбавки визначають за формулами:

де П„, Пк - частка витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим у минулому календарному році на даному підприємстві та на підприємствах відповідного класу професійного ризику виробництва; ВШ„, ВШК - сума витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим у минулому календарному році на підприємстві та на підприємствах відповідного класу професійного ризику виробництва; СВ„, СВК - сума страхових внесків у минулому календарному році даного підприємства та цих підприємств.

Якщо частка витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві у минулому році є нижчою від частки витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на підприємствах відповідного класу професійного ризику виробництва, то Фонд соціального страхування від нещасних випадків надає знижку і навпаки, якщо П„. перевищує Пк, то вводить надбавку. Розміри знижок і надбавок наведено у таблицях 2 і 3.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >