< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вивчення правил навчання з питань охорони праці

Порядок і види навчання, а також форми перевірки знань з питань охорони праці працівників та осіб, які проходять навчання в закладах освіти (далі - ЗО) встановлюється Типовим положенням про навчання з питань охорони праці.

Працівники підприємств при прийнятті на роботу і періодично в процесі роботи, а студенти під час навчально-виховного процесу повинні проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Допуск до роботи (виконання навчальних практичних завдань) без навчання і перевірки знань з питань охорони праці забороняється.

Перевірку знань з охорони праці на підприємстві проходять всі працівники і складають іспит один раз на рік (підвищення кваліфікації працівників підприємства з охорони праці).

Підвищення кваліфікації командного складу підприємства проходять один раз за три роки і складають іспит не на своєму підприємстві, а в іншій організації, наприклад, в Національному авіаційному університеті (НАУ) на курсах проходять перепідготовку і складають іспит керівники авіапідприємств, головні інженери та інженери з охорони праці авіапідприємств.

Навчання з питань охорони праці працівників

Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів. На підприємствах для перевірки знань працівників з питань охорони праці наказом (розпорядженням) керівника створюються постійно діючі комісії.

Склад комісії: Голова комісії - заступник керівника підприємства, в службові обов'язки якого входить організація роботи з охорони праці;

спеціалісти служби охорони праці; спеціалісти юридичної служби; спеціалісти виробничих і технічних служб; представники органів Держнагляду за охороною праці; представники профспілок. У разі відсутності на підприємстві будь-якої із зазначених служб чи профспілки комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

Перед перевіркою знань працівників з питань охорони праці на підприємстві організовуються заняття: лекції, семінари та консультації.

Вивчення питань охорони праці в закладах освіти

У вищих ЗО, незалежно від рівня акредитації, студенти вивчають комплекс нормативних навчальних дисциплін "Безпеку життєдіяльності", "Основи охорони праці" та "Охорону праці в галузі", а також окремі питання (розділи) з охорони праці та безпеки життєдіяльності в загально-технічних і спеціальних дисциплінах. До початку колективної трудової діяльності (студентські загони, табори праці та відпочинку, виробничі учнівські бригади тощо) студенти в своїх ЗО вивчають основи законодавства про працю та відповідні нормативні акти про охорону праці, а за місцем колективної трудової діяльності вони проходять навчання з питань охорони праці згідно з чинним на підприємстві положенням про навчання.

Види інструктажів з охорони праці

За характером і часом проведення інструктажі з охорони праці розподіляються на: вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий. Вступний інструктаж проводиться:

 • - з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
 • - з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть участь у виробничому процесі;
 • - з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;
 • - у разі екскурсії на підприємство;
 • - з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особами, при оформленні або зарахуванні до ЗО.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

 • - новоприйнятим (постійно або тимчасово) на підприємство;
 • - який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;
 • - який буде виконувати нову для нього роботу;
 • - відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Проводиться зі студентами вищих ЗО:

 • - на початку занять у кожному кабінеті, лабораторії, де навчальний процес пов'язаний зі небезпечними або шкідливими хімічними, фізичними, біологічними факторами, у гуртках, перед уроками трудового навчання, фізкультури, перед спортивними змаганнями, при проведенні заходів за межами території ЗО;
 • - перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо;
 • - на початку вивчення кожного нового предмета (розділу, теми) навчального плану (програми) - із загальних вимог безпеки, пов'язаних з тематикою і особливостями проведення цих знань.

Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці в терміни, визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами, але не рідше:

 • - на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;
 • - для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

Повторний інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Позаплановий інструктаж проводиться:

З працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

 • - при введенні і дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
 • - при зміні технологічного процесу, модернізації тощо та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
 • - при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
 • - при виявленні особами, які здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт, що виконуються працівником;
 • - при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.

Зі студентами - в кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо при порушенні ними вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

 • - при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою;
 • - при ліквідації аварії, стихійного лиха;
 • - при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск, розпорядження або інші документи.

Проводиться зі студентами ЗО в разі організації масових заходів (екскурсії, походи, спортивні заходи тощо).

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст визначаються залежно від виду робіт, що ними виконуватимуться.

Порядок проведення інструктажів для працівників

Первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер). Ці інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж. При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного та позапланового інструктажів для працівника протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань. При незадовільних результатах і повторної перевірки знань питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним законодавством. При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторно перевірка знань при цьому не дозволяється. Про проведення інструктажів та про допуск до роботи особою, якою проводився інструктаж, вноситься запис в журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Завдання: Студенти розподіляються на 4 підгрупи. Підгрупи заповнюють один наряд-допуск на виконання робот з підвищеної небезпеки відповідно до переліку:

 • 1. Наряд-допуск на виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах і колекторах (Додаток 3);
 • 2. Наряд-допуск для виконання робіт на висоті (додаток 4);
 • 3. Наряд-допуск на виконання газонебезпечних робіт у газовому господарстві (Додаток 5);
 • 4. Наряд-допуск для робіт в електроустановках (Додаток 6).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >