< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Паспортизація санітарно-технічного стану робочих місць

Метою паспортизації санітарно-технічного стану робочого місця є виявлення усіх виробничих небезпек для розробки проектів інженерно-технічних та організаційних рішень у створенні безпечних і здорових умов праці. Відповідно до типової ієрархічної структури виробництва (цех, дільниця, робоча зона бригади, робоче місце) одиничним елементом виробництва є робоче місце. На ньому проявляються всі шкідливі і небезпечні виробничі фактори, які діють на працюючого. Базовим елементом паспортизації є карта умов праці.

Карта умов праці передбачає: виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та причин їх виникнення, дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, важності й напруженості трудового процесу, комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідність їх вимогам стандартів, норм і правил, обґрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії з шкідливими умовами праці, підтвердження (встановлення) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги залежно від умов праці.

Карта умов праці на робочому місці становить основу санітарно-технічного паспорта виробничої дільниці (лабораторії тощо). До санітарно-технічного паспорта дільниці входить збірна інформація з карт умов праці на робочих місцях, додаткова характеристика засобів колективного користування (будівлі, побутові і допоміжні приміщення, засоби колективного захисту, під'їзні шляхи). Паспорт підприємства складається з паспортів дільниць і містить додаткову характеристику загально виробничого користування, об'єкти колективного захисту.

Кожний головний спеціаліст підприємства організовує обстеження умов праці і стан технічної безпеки у підпорядкованій йому галузі. Значно зменшити об'єми робіт при паспортизації можна шляхом групування типових робочих місць.

Методика складання карти умов праці

На кожне типове робоче місце складається карта умов праці, в яку заносяться трудові, санітарно-гігієнічні умови і фактори технічної безпеки.

Форма карти встановлена, але для начальних цілей є форма, наведена у табл. 1.

Послідовність заповнення карти умов праці:

  • 1. За ДСН 3.3.6.042-99 визначається категорія робіт і встановлюються оптимальні показники мікроклімату.
  • 2. За гігієнічною класифікацією праці та іншими джерелами визначається перелік факторів умов праці на робочому місці, для яких за нормативними документами встановлюють граничнодопустимий рівень або граничнодопустиму концентрацію (ГДК, ГДР), які заносяться в гр. 1, 2, 3.
  • 3. Для кожного з факторів умов праці проводиться за загальноприйнятими методикам інструментальний замір фактичного значення фактора. Для навчальних цілей фактичні значення факторів умов праці беруться з матеріалів попередньої паспортизації робочого місця або з літературних джерел.
  • 4. Визначається коефіцієнт нормозабезпечності:

де Фв — виміряне значення факторів умов праці; Фн - нормативне значення фактора.

Знак "+" ставиться для розрахунку за граничнодопустимим значенням нормативного параметру Фн; знак "—" з мінімально допустимим значенням Фн. Результати розрахунків заносяться в гр.5 табл.1.

Гранично допустиме значення коефіцієнту нормозабезпечення повинне дорівнювати одиниці. Якщо воно більше за одиницю, то це означає, що діючий фактор умови праці вищий за гранично допустимий рівень і треба вжити заходів для зниження дії цього фактора, тим самим поліпшити умови праці.

  • 5. Відповідно до технології виконання процесу встановлюється тривалість дії кожного фактора і результати заносяться у гр. 6 і 7 табл. 1.
  • 6. Визначається коефіцієнт небезпеки К^ф від кожного фактора умов праці і від усіх діючих факторів К. Результати підрахунків заносяться у гр. 8 і 9 табл. 1. Ці коефіцієнти обчислюються за формулами:

де Тдф - тривалість дії фактора;

п — кількість факторів умов праці.

7. За табл. 1 встановлюється ступінь шкідливості фактора і визначається початкова та розрахункова кількість балів X та Хфак.

Розрахункова кількість балів Хфак визначається за формулою:

Початкова і розрахункова кількість балів заносяться відповідно у гр. 10, 15 табл. 1.

8. Визначаються фактори технічної небезпеки і результати заносяться у табл. 2.

Виявити фактори технічної небезпеки можна методом вибирання їх з карт контролю обладнання за показниками безпеки і контролю техніки.

9. Визначається коефіцієнт травмонебезпеки:

де Па - кількість небезпечних факторів; Пф - загальна кількість факторів.

10. Розраховується коефіцієнт небезпеки на робочому місці:

де К — сумарний коефіцієнт небезпеки від шкідливих факторів умов праці; Кт — коефіцієнт травмонебезпеки.

Коефіцієнт небезпеки на робочому місці повинен бути меншим за одиницю, якщо він більший за одиницю, треба вжити заходів щодо його зниження.

  • 11. Визначається сумарна кількість балів за даними табл. 1.
  • 12. За даними табл. 3 встановлюється розмір доплат до тарифної ставки або посадового окладу.

Далі назначається можливість підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення відповідно до рекомендацій, викладених у Постанови Кабінету Міністрів України від 1.08.92 р. № 442.

Таблиця 1. Карта умов праці

Карта умов праці

Таблиця 2. Фактори технічної небезпеки

Назва небезпечного фактора

Метод оцінок

Стан небезпечного фактора

Заходи щодо ліквідації або

зниження впливу фактора технічної небезпеки

Термін перевірки стану небезпечного фактора

Таблиця 3. Розміри доплат до тарифної ставки або посадового окладу за працю в шкідливих умовах

Характеристика роботи

Сума балів

Розмір доплати % до тарифної ставки або окладу

З важкими і шкідливими умовами праці

До 2

4

2,1 - 4

8

4, 1- 6

12

З особливо важкими і особливо шкідливими праці

6,1 - 8

16

8,1 - 10

20

Більше 10

24

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >