< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Мовленнєва діяльність

Під мовленнєвою діяльністю розуміється ситуація, коли для спілкування з іншими людьми людина використовує мовлення. Існує кілька видів мовленнєвої діяльності:

 • • говоріння - використання мови для того, щоб щось повідомити;
 • • слухання - сприймання змісту мовлення;
 • • листування - фіксація змісту мови на папері або в електронному вигляді;
 • • читання - сприймання зафіксованої на папері або на електронних носіях інформації.

Уся мовленнєва поведінка при взаємодії орієнтована на певну вербальну або невербальну реакцію співрозмовника (зворотний зв'язок). Мовлення є самим універсальним засобом комунікації, оскільки при передачі інформації за допомогою мовлення найменше губиться зміст повідомлення. Але тут є важливим високий ступінь спільності розуміння ситуації всіма учасниками комунікативного процесу.

Найбільш ефективними й адекватними критеріями вербального обміну інформації є:

 • • критерій простоти, під яким розуміють стислість, закінченість фраз, що містять зрозумілі слова, без абревіатур, спеціальних термінів і визначень;
 • • критерій ясності інформації, який припускає, що після отримання повідомлення людина може однозначно відповісти на запитання: що?, як?, скільки?, де?, коли?, чому?;
 • • критерій довіри, який припускає відношення громадянина до правоохоронця, професіоналізм співробітника, дотримання конфіденційності;
 • • критерій доречності повідомлення передбачає те, що інформація передана у вдало обраний час із урахуванням індивідуальних особливостей людини.

Культура мовлення

Культура мовлення - це сукупність знань, вмінь і навичок людини, що забезпечують доцільне й неутруднене застосування мови з метою спілкування, володіння нормами усної й письмової мови (правилами вимови, наголосу, слововживання, граматики, стилістики), а також уміння використовувати виразні засоби мови в різних умовах спілкування відповідно до цілей й змісту розмови.

Культура мовлення правоохоронця - це такий вибір і така організація мовних засобів, які в певній ситуації при дотриманні сучасних мовних норм і етики спілкування дозволяють забезпечити найбільший ефект у досягненні поставлених комунікативних завдань.

Можна виділити три аспекти культури мовлення: нормативний, комунікативний і етичний. Перший, найважливіший аспект - нормативний. Мовна норма - це центральне поняття культури мовлення. Культура мовлення, насамперед, передбачає дотримання норм мови у якості "ідеалу", зразка.

Другою важливою якістю культури мовлення є комунікативна доцільність - це вміння знаходити для вираження конкретного змісту в кожній реальній ситуації мовного спілкування адекватну язикову форму. Вибір необхідних для даної мети й у даній ситуації язикових засобів - основа комунікативного аспекту мовлення.

Етичний аспект мовлення обумовлює знання й застосування правил мовної поведінки в конкретних ситуаціях таким чином, щоб не принизити гідності учасників спілкування. Етичні норми спілкування передбачають дотримання мовного етикету. Мовний етикет являє собою систему засобів і способів вираження і включає мовні формули вітання, прохання, питання, подяки, поздоровлення, звертання на "ти" і "ви", вибір повного або скороченого імені, тощо.

Культура професійного мовлення правоохоронця включає:

 • • володіння термінологією даного конкретного фаху;
 • • уміння будувати виступ на професійну тему;
 • • уміння організувати професійний діалог та керувати ним;
 • • уміння спілкуватися з неспеціалістами з питань професійної діяльності.

До критеріїв культури мови часто відносять наступні:

 • • правильність;
 • • комунікативна доцільність;
 • • точність висловлювань;
 • • логічність, ясність та доступність викладу інформації;
 • • чистота мовлення, відсутність слів-паразитів;
 • • виразність та різноманіття засобів вираження в мовленні;
 • • доречність.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >