< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Попередження і розв'язання конфліктів в професійному спілкуванні

Попередження конфліктів в професійному спілкуванні

Конфлікту діяльності співробітників правоохоронних органів пов'язаний з особливостями виконуваних завдань, носить форму відкритого або схованого протиборства і є способом протидії зацікавлених осіб або перешкодою на шляху досягнення цілей кримінального провадження.

В правоохоронній діяльності основною причиною, що породжує конфліктні ситуації в спілкуванні, є здійснення злочину, вступ у конфлікт із суспільством, із законом.

Іноді ці конфліктні відносини вирішуються застосуванням силового варіанту. Це вид конфлікту, пов'язаний із застосуванням примусу відносно суб'єкта з метою збереження або придбання певних прав і привілеїв. Воно може бути фізичним або психічним, негативним або позитивним, прямим або непрямим. У діяльності правоохоронних органів у ряді випадків розв'язання протизаконних конфліктних стосунків передбачений карно-процесуальний примус.

Розвиток конфліктних відносин можливо в наступних напрямках:

 • • ухиляння від конфліктної ситуації;
 • • відносини переговорів або торгу;
 • • конфліктна взаємодія, пов'язана з боротьбою, конфронтацією сторін і прагненням отримати максимум переваг.

Перед співробітниками правоохоронних органів завжди стоїть завдання управління конфліктом, тобто цілеспрямований вплив на нього. Існують різні шляхи попередження й розв'язання конфліктів, що характерні для різних стадій їх розвитку. Поняття попередження конфлікту відноситься не до самого конфлікту, а до конфліктної ситуації.

Конфлікти можуть бути як деструктивними, так і конструктивними. Профілактика й розв'язання конфліктів має відношення до управління деструктивними конфліктами. У цьому випадку управління пов'язане з розв'язанням наступних завдань:

 • • профілактика (попередження) конфлікту: своєчасний вплив на конфліктну ситуацію з метою її нейтралізації або стабілізації;
 • • розв'язання конфлікту: активне регулювання конфліктної взаємодії з метою її нейтралізації або переводу в конфліктну ситуацію.

Завершення конфлікту може відбуватися в наступних випадках:

 • • зниження мотивації протиборства;
 • • виснаження ресурсів і сил;
 • • загасання конфлікту в силу різних причин;
 • • розв'язання конфлікту в ході переговорного процесу, компромісу, переходу до співробітництва, поступок однієї із сторін, переводу конфлікту з деструктивного в конструктивний.

Дані ситуації є типовими тоді, коли є конфлікт між співробітником і громадянином, наприклад, у зв'язку з карним розслідуванням. Показуючи марність протидії в силу наявності викривальних доказів, співробітник домагається втрати зацікавленості в протидії, і тим самим усуває причину конфлікту.

Співробітникам досить часто доводиться розв'язувати конфлікти між громадянами шляхом організації переговірного процесу, демонстрації компромісних варіантів, організації співробітництва, показу необхідності або бажаності вчинків однієї зі сторін.

Загальні принципи розв'язання конфлікту такі. Конфлікт необхідно розв'язувати:

 • • з урахуванням сутності й змісту протиріччя;
 • • з урахуванням мети участі сторін у конфлікті;
 • • у спокійній, довірчій обстановці.

Таким чином, саме співробітник, виходячи зі своїх функціональних обов'язків і інтересів карного розслідування визначає тактику поведінки й хід взаємодії із громадянами. Він вирішує, попереджати, розв'язувати конфлікт, або створювати умови для конструктивного конфлікту або конфліктної взаємодії із застосуванням заходів кримінально-процесуального характеру.

Співробітник вибирає конфліктну взаємодію у випадку, коли:

 • • оцінює власні ресурси як такі, що мають переваги саме в боротьбі, а не в переговорах;
 • • оцінює взаємодію конфліктного типу як таку, що як найбільш ймовірно забезпечує перемогу;
 • • відсутня всяка ймовірність досягти бажаної мети в ході переговорів.

Одним з важливих факторів попередження конфлікту є авторитет співробітника. Авторитет полягає в компетентності, принциповості, об'єктивності, справедливості, вимогливості, людській привабливості.

Для розв'язання конфлікту співробітником велике значення має вибір правильної тактики поведінки, що дозволяє перемогти в конфліктній взаємодії.

Механізм впливу має в конфлікті безліч проявів, що приймають форму певних тактик. Наприклад, демонстрація посилення власних ресурсів. Співробітник інформує громадянина про те, що в нього є реальна можливість збільшити власні ресурси в такій мірі, що вони будуть перевищувати ресурси громадянина (наприклад, провести низку очних ставок, обшуки, призначити експертизи, інші слідчі дії, які викриють винного).

Цей тип тактики здатний викликати реакції, які розташовуються між крайніми полюсами. З одного боку, може спонукати особу почати дії, спрямовані на додаткову мобілізацію власних ресурсів (наприклад, підштовхнути на створення штучного алібі, пошуку лжесвідків, переховування викраденого). З іншого боку, якщо особа оцінить власне положення як значно більш слабке в порівнянні з положенням співробітника, вона може піти на необхідні дії (зізнатися, піти на співробітництво).

Наступна тактика пов'язана з вичікуванням, утриманням попереднього стану (включаючи деякі поступки, компроміс). Ця тактика застосовується з метою одержання додаткової інформації про особу. Вичікування, відсутність дій з боку співробітника в умовах приблизно рівного розподілу сил створює ситуацію невизначеності. У цьому випадку співробітник розраховує на те, що особа при наявній напрузі, викликаній невизначеністю, вчинить які-небудь помилкові дії.

Якщо вичікування стає занадто затяжним, співробітник сам може стати ініціатором дій. Він може піти на деякі незначні поступки, щоб своїми діями викликати відповідні дії конфронтуючої особи, які забезпечать йому потрібну інформацію.

Тактика, пов'язана з ризиком. Ця тактика може бути застосована за умови як рівності, так і нерівності сил. В обох випадках тактика ризику розрахована на несподіваний ефект дій. Співробітник вживає серію швидко минущих один за одним дій саме в той проміжок часу, який необхідний іншій стороні для перевизначення ситуації й вироблення шляхів для відповідних дій.

Примусова тактика. Ця тактика використовується більш сильною стороною, якою є в силу повноважень правоохоронець. Він може поставити конфронтуючу особу в умови дефіциту часу, диктуючи такий проміжок, який буде явно недостатній для того, щоб була можливість зважити альтернативу й вибрати оптимальну відповідь.

Далі, користуючись позиційною перевагою, співробітник може нав'язати такі умови, у яких поменшаються можливості опору, і звузиться коло потенційних і реальних дій. Прикладами даної тактики є всі примусові слідчі й процесуальні дії: обшуки, огляди, обрання запобіжних заходів тощо.

Тактика лжеманеврів і дезінформації. Ця тактика досить поширена й обумовлена самою природою конфліктної ситуації в правоохоронній діяльності. Досягнення цілей і розв'язання службових завдань співробітником відбувається за рахунок протидіючого особи. Тут можливості кооперації невеликі, тому кожний з учасників взаємодії вирішує для себе проблему отримання інформації. Розглянута тактика стає важливим прийомом в інформаційному обміні сторін.

Створюючи в супротивника неправильні уявлення про себе, приховуючи свої слабкі сторони, демонструючи нібито переваги (або навпаки), яких у реальності не існує, "видаючи" тактику, яка насправді застосовуватися не буде, сторона, що відповідає, уважає, що супротивник стане будувати свою поведінку на основі отриманої дезінформації. Відповідно будуть отримані деякі тимчасові переваги.

Отже, конфлікт - це складна взаємодія ряду об'єктивних і суб'єктивних факторів. Факторами, що мають значення для його виникнення й протікання, можуть бути уявлення людей, їх установки, психічні стани, позиції у відносинах, індивідуальні властивості особистості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >