< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нормативно-правове забезпечення облікової політики

Порядок формування облікової політики в Україні регулюється рядом нормативно-правових актів різного підпорядкування, основними з яких є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція про його застосування, Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку окремих об'єктів обліку, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, біологічних активів, запасів, витрат (у торгівлі, у промисловості, у будівництві, у сільському господарстві, у транспортному господарстві).

Детальну характеристику чинних нормативно-правових актів, що регламентують основні теоретичні, методичні та організаційні засади облікової політики, наведено у табл. 1.3.

Елементи облікової політики

Елемент облікової політики - це конкретно обраний або самостійно розроблений підприємством виходячи з умов і специфіки його діяльності спосіб, прийом або процедура обліку чи оцінки конкретного об'єкта. Перелік елементів облікової політики, які повинні розкриватися кожним підприємством, визначений Методичними рекомендаціями щодо облікової політики підприємства. Проте, на нашу думку, він є неповним, а редакція окремих елементів облікової політики є некоректною. Так, Міністерством фінансів України до елементів облікової політики не включено способи обліку товарів, способи обліку готової продукції, способи оцінки незавершеного виробництва, періодичність закриття транзитних рахунків 7, 8, 9 класів, методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), щодо яких існують альтернативні варіанти, регламентовані іншими нормативними документами або напрацьовані практикою. Натомість до складових облікової політики віднесено право складання окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами підприємства й періодичність та об'єкти проведення інвентаризації, що є елементами організації бухгалтерського обліку, а не облікової політики.

Перелік елементів облікової політики, визначений Методичними рекомендаціями щодо облікової політики підприємства та уточнений авторами, наведено у табл. 1.4.

Детальну характеристику елементів облікової політики та їх нормативно-правового забезпечення розкрито в табл. 1.5.

Таблиця 1.3. Нормативно-правове забезпечення облікової політики

Нормативно-правові акти

Зміст нормативно-правового акту стосовно облікової політики

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Містить визначення поняття "облікова політика", надає право підприємству самостійно формувати облікову політику

НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Містить визначення поняття "облікова політика", визначає способи висвітлення облікової політики підприємства під час розкриття інформації у фінансовій звітності

П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

Визначає причини змін в обліковій політиці; порядок розкриття інформації у примітках до звітів у випадку зміни облікової політики

Інші (П)СБО

Містять елементи облікової політики щодо конкретних її об'єктів або господарських операцій

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

Є основою для розробки робочого плану рахунків підприємства

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

Містить інформацію щодо можливих варіантів обліку витрат на підприємстві та періодичність закриття транзитних рахунків

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства

Містять інформацію про зміст розпорядчого документа про облікову політику, суб'єктів формування, випадки зміни облікової політики підприємства

Лист Міністерства фінансів України "Про облікову політику"

Містить основні елементи облікової політики, що мають бути зазначені у розпорядчому документі про облікову політику конкретного підприємства

Нормативно-правові акти

Зміст нормативно-правового акту стосовно облікової політики

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів

Розкривають окремі елементи облікової політики щодо нематеріальних активів

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів

Розкривають окремі елементи облікової політики щодо основних засобів

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів

Розкривають окремі елементи облікової політики щодо біологічних активів

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів

Розкривають окремі елементи облікової політики щодо запасів

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості

Регламентують методи оцінки залишків незавершеного виробництва, способи оцінки готової продукції, методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості

Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності

Регламентують склад, порядок обліку і планування витрат в торгівлі

Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт

Регламентують методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у будівництві

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств

Регламентують методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у сільському господарстві

Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті

Регламентують методи обліку витрат і калькулювання собівартості робіт і послуг у сфері транспортних перевезень

Таблиця 1.4. Елементи облікової політики відповідно до Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства

Елементи облікової політики, визначені Методичними рекомендаціями щодо облікової політики підприємства

Елементи облікової політики в авторській редакції

Методи оцінки вибуття запасів

Методи оцінки вибуття запасів

Періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів

Періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів

Порядок обліку (ідентифіковано чи загалом) і розподілу транспортно-заготівельних витрат, ведення окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат

Способи обліку транспортно-заготівельних витрат, понесених на придбання запасів

Методи амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а також довгострокових біологічних активів та інвестиційної нерухомості, у разі якщо вони обліковується за первісною вартістю

Методи нарахування амортизації основних засобів

Методи нарахування амортизації нематеріальних активів

Методи нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів

Методи нарахування амортизації довгострокових біологічних активів

Методи нарахування амортизації інвестиційної нерухомості

Вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів

Порядок визначення вартісної межі між основними засобами та малоцінними необоротними матеріальними активами

Підходи до переоцінки необоротних активів

Порядок визначення порогу суттєвості для проведення переоцінки основних засобів

Застосування класу 8 та/або 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку

Способи обліку витрат

Підходи до періодичності зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку

Періодичність зарахування дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку

Метод обчислення резерву сумнівних боргів (у разі потреби - спосіб визначення коефіцієнта сумнівності)

Методи нарахування резерву сумнівних боргів

Спосіб визначення коефіцієнта сумнівності

Елементи облікової політики, визначені Методичними рекомендаціями щодо облікової політики підприємства

Елементи облікової політики в авторській редакції

Перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів

Перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів

Порядок виплат, які здійснюються за рахунок прибутку (для державних і комунальних підприємств)

Порядок виплат, які здійснюються за рахунок прибутку (для державних і комунальних підприємств)

Порядок оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг

Порядок оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг

Сегменти діяльності, пріоритетний вид сегмента, засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках

Сегменти діяльності, пріоритетний вид сегмента, засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках

Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу

Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат

Способи розподілу загальновиробничих витрат на змінні та постійні

База розподілу загальновиробничих витрат між видами продукції

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)

Порядок визначення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом

Порядок визначення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом

Дата визначення придбаних в результаті систематичних операцій фінансових активів

Дата визначення придбаних в результаті систематичних операцій фінансових активів

База розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу

База розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу

Кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про господарські операції, події та статті фінансової звітності

Критерій суттєвості інформації про господарські операції, події та статті фінансової звітності

Періодичність відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань

Періодичність відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань

Критерії розмежування об'єктів операційної нерухомості та інвестиційної нерухомості

Критерії розмежування об'єктів операційної нерухомості та інвестиційної нерухомості

Елементи облікової політики, визначені Методичними рекомендаціями щодо облікової політики підприємства

Елементи облікової політики в авторській редакції

Підходи до класифікації пов'язаних сторін

Перелік пов'язаних сторін

Дата включення простих акцій, випуск яких зареєстровано, до розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу

Дата включення простих акцій, випуск яких зареєстровано, до розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу

Дата первісного визнання необоротних активів та групи вибуття як утримуваних для продажу

Дата первісного визнання необоротних активів та групи вибуття як утримуваних для продажу

Складання окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами підприємства

Складання балансу філіями

Періодичність та об'єкти проведення інвентаризації

Не є елементом облікової політики

Визначення одиниці аналітичного обліку запасів

Одиниця обліку запасів

Спосіб складання звіту про рух грошових коштів

Спосіб складання звіту про рух грошових коштів

Підходи до віднесення витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта основних засобів до первісної вартості або витрат звітного періоду

Порядок списання витрат, пов'язаних з поліпшенням основних засобів

Елементи облікової політики, не передбачені Методичними рекомендаціями щодо облікової політики підприємства

Способи обліку товарів

Способи обліку готової продукції

Способи оцінки незавершеного виробництва

Періодичність закриття транзитних рахунків 7, 8, 9 класів

Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції

Таблиця 1.5. Характеристика елементів облікової політики підприємства, їх нормативно-правове забезпечення

Елементи облікової політики

Альтернативні способи

Нормативно-правове забезпечення

Необоротні активи

Порядок визначення вартісної межі між основними засобами та малоцінними необоротними матеріальними активами

Визначається підприємством самостійно

П(С)БО 7 "Основні засоби" (п. 5.2)

Методи нарахування амортизації основних засобів

 • - прямолінійний;
 • - зменшення залишкової вартості;
 • - прискореного зменшення залишкової вартості;
 • - кумулятивний;
 • - виробничий

П(С)БО 7 "Основні засоби" (п. 26)

Методи нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів)

 • - прямолінійний;
 • - виробничий

П(С)БО 7 "Основні засоби" (п. 27)

Методи нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів

 • - прямолінійний;
 • - виробничий;
 • - метод нарахування 50 % вартості в першому місяці використання об'єкта і решти 50 % амортизованої вартості в місяці їх вилучення з активів (списання з балансу);
 • - метод нарахування 100 % вартості в першому місяці використання об'єкта

П(С)БО 7 "Основні засоби" (п. 27)

Методи нарахування амортизації нематеріальних активів

 • - прямолінійний;
 • - зменшення залишкової вартості;
 • - прискореного зменшення залишкової вартості;
 • - кумулятивний;
 • - виробничий

П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" (п. 27)

Елементи облікової політики

Альтернативні способи

Нормативно-правове забезпечення

Методи нарахування амортизації довгострокових біологічних активів

 • - прямолінійний;
 • - зменшення залишкової вартості;
 • - прискореного зменшення залишкової вартості;
 • - кумулятивний;
 • - виробничий

П(С)БО ЗО "Біологічні активи" (п. 11) П(С)БО 7 "Основні засоби" (п. 26)

Методи нарахування амортизації інвестиційної нерухомості

 • - прямолінійний;
 • - зменшення залишкової вартості;
 • - прискореного зменшення залишкової вартості;
 • - кумулятивний

П(С)БО 7 "Основні засоби" (п. 26)

Порядок визначення порогу суттєвості для проведення переоцінки основних засобів

- 1 відсоток чистого прибутку (збитку) підприємства; - величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів основних засобів від їх справедливої вартості

П(С)БО 7 "Основні засоби" (п. 16)

Періодичність зарахування дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку

Самостійно встановлюється підприємством

П(С)БО 7 "Основні засоби" (п. 19)

Порядок списання витрат, пов'язаних з поліпшенням основних засобів

 • - суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта відносять на збільшення первісної вартості об'єкта;
 • - витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат

П(С)БО 7 "Основні засоби" (п. 14,15) Податковий кодекс України (ст. 146.11)

Критерії розмежування об'єктів операційної нерухомості та інвестиційної нерухомості

Самостійно встановлюються підприємством

П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" (п. 6)

Дата первісного визнання необоротних активів та групи вибуття як утримуваних для продажу

 • - дата, коли щодо активів, групи вибуття задовольняються умови, у разі якщо: економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від їх використання за призначенням; вони готові до продажу у їх теперішньому стані; їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для продажу; умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів; здійснення їх продажу має високу ймовірність, зокрема якщо керівництвом підприємства підготовлено відповідний план або укладено твердий контракт про продаж, здійснюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості;
 • - дата оприбуткування активів, придбаних з метою продажу

П(С)Б0 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" (п. 1,3)

Оборотні активи

Одиниця обліку запасів

 • - найменування;
 • - однорідна група (вид)

П(С)БО 9 "Запаси" (п. 7)

Методи оцінки вибуття запасів

 • - ідентифікованої собівартості;
 • - середньозваженої собівартості;
 • - собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
 • - нормативних витрат;
 • - ціни продажу

П(С)БО 9 "Запаси" (п. 16)

Періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів

 • - визначення середньозваженої собівартості запасів в кінці місяця;
 • - визначення середньозваженої собівартості запасів на дату операції з їх вибуття

П(С)БО 9 "Запаси" (п. 18,19)

Способи обліку транспортно-заготівельних витрат, понесених на придбання запасів

 • - шляхом прямого включення транспортно-заготівельних витрат до первісної вартості придбаних запасів;
 • - шляхом обліку транспортно-заготівельних витрат на окремому субрахунку і їх розподілу в кінці місяця за методом середнього відсотку

П(С)БО 9 "Запаси" (п. 9)

Способи обліку товарів

 • - за купівельними цінами;
 • - за продажними цінами

П(С)БО 9 "Запаси" (п. 22)

Способи обліку готової продукції

 • - за фактичною виробничою собівартістю;
 • - за продажними цінами

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості

Способи оцінки незавершеного виробництва

 • - за сумою прямих матеріальних витрат;
 • - за сумою всіх прямих витрат;
 • - за фактичною виробничою собівартістю;
 • - за плановою (нормативною) виробничою собівартістю

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості

Методи нарахування резерву сумнівних боргів

 • - застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості
 • - застосування коефіцієнта сумнівності

П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" (п.8)

Спосіб визначення коефіцієнта сумнівності

 • - на основі класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення;
 • - на основі визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході;
 • - на основі визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3-5років

П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" (п.8)

Зобов'язання

Перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів

 • - на оплату відпусток працівникам підприємства;
 • - на додаткове пенсійне забезпечення;
 • - на виконання гарантійних зобов'язань;
 • - на реструктуризацію;
 • - на виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами тощо

П(С)БО 11 "Зобов'язання" (п. 13)

Фінансові інструменти

База розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу

 • - кількість акцій;
 • - сума операції тощо

П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" (п. 27)

Елементи облікової політики

Альтернативні способи

Нормативно-правове забезпечення

Дата визначення придбаних в результаті систематичних операцій фінансових активів

 • - на дату укладення контракту
 • - на дату виконання контракту

П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" (п. 15)

Дата включення простих акцій, випуск яких зареєстровано, до розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу

 • - оплата випуску яких здійснюватиметься грошовими коштами, - дата виникнення дебіторської заборгованості;
 • - оплата яких здійснюватиметься іншими, ніж грошові кошти, активами, - дата визнання активу товариством;
 • - оплата яких здійснюватиметься наданням послуг товариству, - дата надання послуг;
 • - які призначені для виплати дивідендів акціями, - дата виконання зобов'язань щодо виплати дивідендів акціонерам;
 • - які призначені для конвертації фінансового зобов'язання або для сплати відсотків за цим фінансовим зобов'язанням, - дата припинення нарахування відсотків або (у разі відсутності відсотків) дата погашення фінансового зобов'язання;
 • - які призначені для погашення зобов'язання товариства, - дата погашення зобов'язання;
 • - які призначені для часткової оплати придбання іншого підприємства, - дата придбання;
 • - випуск яких залежить від виконання певних умов (акції з відкладеним розміщенням), - дата виконання необхідних умов.

П(С)БО 24 "Прибуток на акцію" (п. 6)

Доходи, витрати, фінансові результати

Порядок оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг

 • - вивчення виконаних робіт;
 • - визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, в загальному обсязі послуг, які має бути надано;
 • - визначення питомої ваги витрат, понесених підприємством у зв'язку з наданням послуг, у загальній очікуваній вартості таких витрат

П(С)БО 15 "Дохід" (п. П)

Елементи облікової політики

Альтернативні способи

Нормативно-правове забезпечення

Порядок визначення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом

 • - вимірювання та оцінка виконаної роботи;
 • - співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі;
 • - співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної суми) загальних витрат за контрактом

П(С)БО 18 "Будівельні контракти" (п. 4)

Способи обліку витрат

 • - із використанням рахунків 8 класу;
 • - із використанням рахунків 9 класу;
 • - із використанням рахунків усіх класів 8 і 9 класів

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку

Періодичність закриття транзитних рахунків 7, 8, 9 класів

 • - щомісячно;
 • - щорічно

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)

Самостійно визначаються підприємством

П(С)БО 16 "Витрати" (п. 11)

Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат

Самостійно визначаються підприємством

П(С)БО 16 "Витрати" (п. 16)

Способи розподілу загальновиробничих витрат на змінні та постійні

 • - аналітичний метод;
 • - графічний метод;
 • - спрощений статистичний метод;
 • - метод вищої-нижчої точки;
 • - регресійний аналіз

Не регламентуються нормативними документами

База розподілу загальновиробничих витрат між видами продукції

 • - години праці;
 • - заробітна плата;
 • - обсяг діяльності;
 • - прямі витрати тощо

П(С)БО 16 "Витрати" (п. 16)

Елементи облікової політики

Альтернативні способи

Нормативно-правове забезпечення

Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

 • - позамовний;
 • - попередільний;
 • - нормативний;
 • - змішаний;
 • - "директ-костинг";
 • - "стандарт-костинг";
 • - метод "поглинутих" затрат

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості

Періодичність відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань

 • - щокварталу (на дату складання проміжної фінансової звітності);
 • - раз на рік (на дату складання річної фінансової звітності)

П(С)БО 17 "Податок на прибуток" (п. 15)

Фінансова звітність

Спосіб складання звіту про рух грошових коштів

 • - за непрямим методом;
 • - за прямим методом

НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (п. 9)

Перелік пов'язаних сторін

 • - материнське (холдингове) та його дочірні підприємства;
 • - спільне підприємство та контрольні учасники спільної діяльності;
 • - підприємство-інвестор та його асоційовані підприємства;
 • - підприємства та фізичні особи, які здійснюють контроль або суттєво впливають на це підприємство, а також близькі члени сім'ї кожної такої фізичної особи;
 • - підприємства та його керівники, інші особи, які належать до провідного управлінського персоналу підприємства, а також близькі члени сім'ї таких осіб

П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних осіб" (п. 3)

Методи оцінки активів або зобов'язань в операціях пов'язаних сторін

 • - порівняльної неконтрольованої ціни;
 • - ціни перепродажу;
 • - "витрати плюс";
 • - балансової вартості

П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних осіб" (п. 6)

Елементи облікової політики

Альтернативні способи

Нормативно-правове забезпечення

Критерій суттєвості інформації про господарські операції, події та статті фінансової звітності

Самостійно визначається підприємством

Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності : Лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 № 04230-04108 (п. 6)

Складання балансу філіями

Самостійно визначається підприємством

НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (п. 6,7)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >