< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Недоречністю застосування окремих елементів облікової політики

Так, пункт 16 П(С)БО 7 "Основні засоби" дозволяє підприємствам проводити переоцінку об'єктів основних засобів, якщо їх залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. При цьому пунктом 34 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів запропоновано два альтернативних способи визначення порогу суттєвості для проведення переоцінки основних засобів, згідно з якими порогом суттєвості може прийматися величина, що дорівнює:

  • 1) 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів основних засобів від їх справедливої вартості;
  • 2) 1 відсотку чистого прибутку (збитку) підприємства.

Проте, нескладні арифметичні підрахунки з метою порівняння зазначених способів визначення порогу суттєвості для проведення переоцінки основних засобів доводять їх нерівноправність та вартісну невідповідність, і, загалом, економічну недоцільність застосування другого способу. Оскільки, у разі отримання підприємством чистого прибутку у розмірі 500 грн., при застосуванні другого способу встановлення порогу суттєвості бухгалтеру доведеться проводити переоцінку основних засобів, якщо їх залишкова вартість більше, ніж на 5 грн. відрізнятиметься від справедливої вартості об'єкту.

Пунктом 27 П(С)БО 7 "Основні засоби" визначено, що амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів поряд з іншими методами може нараховуватися у розмірі 100 % їх вартості у першому місяці використання об'єкта. На думку авторів, застосування такого методу нарахування амортизації є необґрунтованим, оскільки нівелює різницю між оборотними й необоротними активами, призводить до нерівномірного накопичення витрат і порушення принципу відповідності доходів і витрат.

Не розкриттям або поверхневим розкриттям сутності і методики застосування окремих елементів облікової політики

Зокрема, недостатньо розкритими в нормативних документах до сьогодні залишаються порядок розподілу загальновиробничих витрат на змінні та постійні, порядок застосування методу абсолютної суми сумнівної заборгованості при нарахуванні резерву сумнівних боргів, порядок оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг шляхом вивчення виконаної роботи, порядок застосування прямого способу обліку транспортно-заготівельних витрат тощо.

Взагалі не визнаються елементами облікової політики та не розкриваються в нормативних документах альтернативні способи обліку готової продукції і товарних запасів, способи оцінки незавершеного виробництва.

Відсутністю рекомендацій щодо сфери застосування альтернативних прийомів і способів для конкретних об'єктів обліку та критичної оцінки їх переваг і недоліків

Найскладнішою проблемою формування облікової політики вітчизняних підприємств є вибір найбільш ефективного, економічно обґрунтованого і виправданого з точки зору формування фінансових результатів та досягнення тактичних і стратегічних цілей бізнесу варіанту обліку чи оцінки конкретного об'єкту. Проте чинні нормативні документи не містять детальної характеристики сфери застосування, переваг і недоліків альтернативних елементів облікової політики, не розкривають ступінь їх впливу на фінансові результати, оцінку вартості майна та процес прийняття рішень. Тому цей вибір на практиці часто стає формальним. Елементи облікової політики обираються несвідомо, без урахування можливостей їх застосування до конкретних об'єктів та особливостей діяльності підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >