< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Невідповідністю окремих елементів облікової політики принципам обачності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат

Це стосується, насамперед, застосування спрощеного 100-відсоткового методу нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів, використання способів оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг, методів оцінки вибуття запасів (крім методу ідентифікованої собівартості), непрямого способу обліку транспортно-заготівельних витрат, прямолінійного методу нарахування амортизації необоротних активів і т. д.

Відсутністю чіткої межі між поняттями "облікова політика" та "облікова оцінка"

Згідно з чинним законодавством облікова політика характеризується як сукупність прийомів, способів і процедур обліку окремих об'єктів, що обираються підприємством самостійно із альтернативних варіантів, запропонованих нормативними документами. Тоді як облікова оцінка визнається елементом облікової системи, що встановлюються підприємством самостійно у межах чинного законодавства та має, зазвичай, числовий вираз. Облікові оцінки не регламентуються нормативними документами, а їх розмір здебільшого залежить від обсягів і досвіду діяльності самого підприємства та обмежується критеріями суттєвості. З огляду на це, до складових облікової оцінки слід відносити строк корисного використання необоротних активів, тривалість операційного циклу, ліквідаційну вартість основних засобів, нормальну потужність підприємства тощо. Проте ці висновки не є нормами чинного законодавства і носять дискусійний характер. До того ж у цьому контексті спірним стає віднесення до елементів облікової політики вартісної межі між основними засобами та малоцінними необоротними матеріальними активами, порогу суттєвості для проведення переоцінки основних засобів, межі суттєвості при складанні фінансової звітності.

Відсутністю жорстких вимог щодо строків, порядку формування та внесення змін в облікову політику підприємства

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" та Методичними рекомендаціями щодо облікової політики підприємства передбачено випадки зміни облікової політики підприємства. Проте датою зміни облікової політики може бути будь-яка, обрана підприємством. Це призводить до маніпулювання обліковими даними впродовж року залежно від тактичних цілей підприємства, і як наслідок, порушує послідовність облікового процесу та порівнянність показників фінансової звітності.

Для усунення зазначених недоліків необхідно здійснити ряд заходів з удосконалення нормативно-правового забезпечення облікової політики на законодавчому рівні, а саме:

  • - узгодити вимоги окремих нормативних документів між собою;
  • - уточнити перелік елементів облікової політики підприємства, які повинні розкриватися в Наказі про облікову політику;
  • - більш докладно розкрити в нормативних документах сутність, особливості, сферу застосування, переваги та недоліки окремих елементів облікової політики;
  • - встановити більш жорсткі вимоги до змісту, порядку складання та затвердження Наказу про облікову політику;
  • - розробити типову форму Наказу про облікову політику із обґрунтуванням переліку статей, що мають розкриватися у ньому;
  • - встановити чіткі вимоги щодо строків і порядку внесення змін до Наказу про облікову політику тощо.

З метою підвищення якості процесу формування облікової політики на рівні підприємства доцільно посилити контроль з боку державних органів управління за дотриманням ними вимог чинного законодавства та сприяти впровадженню інформаційних систем і технологій обробки облікової інформації, систематичному підвищенню кваліфікації працівників бухгалтерії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >