< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок визначення порогу суттєвості для проведення переоцінки основних засобів та періодичність зарахування дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку

Стосовно переоцінки основних засобів чинними нормативними документами встановлено два елементи облікової політики, щодо яких підприємство має право вибору. Один із них стосується визначення порогу суттєвості для проведення переоцінки основних засобів, а інший - визначення періодичності зарахування дооцінки необоротних активів до складу нерозподіленого прибутку.

Так, відповідно до п. 16 П(С)БО 7 "Основні засоби" підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. Групою основних засобів вважається сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання об'єктів основних засобів.

Згідно з Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів (п. 34) порогом суттєвості для проведення переоцінки або відображення зменшення корисності об'єктів основних засобів може прийматися:

 • 1) величина, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (збитку) підприємства;
 • 2) величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів основних засобів від їх справедливої вартості.

Переоцінка основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості.

Малоцінні необоротні активи і бібліотечні фонди не переоцінюються, якщо амортизація їх вартості здійснюється нарахуванням у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решти 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вибуття (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом, або якщо амортизація їх вартості здійснюється нарахуванням у першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості.

Визначення результатів переоцінки основних засобів відбувається у такому порядку:

1) індекс переоцінки основних засобів розраховується за формулою (2.1):

де ІП - індекс переоцінки; СВ - справедлива вартість; ЗВ - залишкова вартість;

2) переоцінена первісна вартість об'єкта основних засобів визначається за формулою (2.2):

де ППВ - переоцінена первісна вартість; ПВ - первісна вартість; ІП - індекс переоцінки;

3) переоцінена сума зносу об'єкта визначається за формулою (2.3):

де ПЗн - переоцінена сума зносу; Зн - сума зносу.

Сума дооцінки (уцінки) вартості і зносу об'єкта основних засобів визначається як різниця цих показників до і після застосування індексу переоцінки.

Якщо залишкова вартість об'єкта дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта. При цьому для таких об'єктів, що продовжують використовуватися, обов'язково визначається ліквідаційна вартість.

Сума дооцінки вартості і зносу основних засобів відображається шляхом збільшення первісної (переоціненої) вартості і накопиченого зносу об'єкта основних засобів. Сума уцінки вартості і зносу - зменшенням первісної (переоціненої) вартості і накопиченого зносу. Різниця між сумою дооцінки вартості і сумою дооцінки зносу основних засобів зараховується на збільшення додаткового капіталу, а різниця між сумою уцінки вартості і сумою уцінки зносу включається до складу витрат.

У разі наявності на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об'єкта основних засобів перевищення суми попередніх уцінок залишкової вартості об'єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок (індексацій) його залишкової вартості і вигід від відновлення його корисності з дати зарахування на баланс підприємства цього об'єкта сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення, включається до складу інших доходів звітного періоду, а різниця, якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення, спрямовується на збільшення іншого додаткового капіталу.

У разі наявності на дату проведення чергової (останньої) уцінки об'єкта основних засобів перевищення суми попередніх дооцінок (індексації) залишкової вартості об'єкта і вигід від відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності з дати зарахування об'єкта на баланс підприємства сума чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу, а різниця, якщо сума чергової (останньої) уцінки більша зазначеного перевищення, включається до витрат звітного періоду.

У подальшому, у разі вибуття раніше переоціненого об'єкта основних засобів перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів включається до складу нерозподіленого прибутку підприємства з одночасним зменшенням додаткового капіталу (п. 21 П(С)БО 7 "Основні засоби").

Іншим елементом облікової політики, що стосується переоцінки основних засобів, є порядок визначення періодичності зарахування дооцінки необоротних активів до складу нерозподіленого прибутку.

Так П(С)БО 7 "Основні засоби" (п. 19) встановлено, що при вибутті раніше дооцінених основних засобів сума дооцінки зараховується до нерозподіленого прибутку підприємства. При цьому у розпорядчому документі про облікову політику зазначається періодичність відображення в обліку бухгалтерських проведень, що засвідчують зарахування сум дооцінки вибулих основних засобів до нерозподіленого прибутку. Вона може бути на дату вибуття, щомісяця, щоквартально, раз на рік.

Методичними рекомендаціями з обліку основних засобів (п. 38) визначено, що перевищення сум попередніх дооцінок (індексацій) разом з сумою відновлення корисності над сумою зменшення корисності і попередніх уцінок залишкової вартості раніше переоцінених об'єктів основних засобів, що вибули, відображається за кредитом рахунку обліку нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу: Дебет 423 "Дооцінка активів" Кредит 441 "Прибуток нерозподілений".

Відображення сум дооцінки об'єкта основних засобів при їх вибутті на підставі зазначеної кореспонденції рахунків здійснюється за умови, що на дату вибуття об'єкта субрахунок 423 "Дооцінка активів" має кредитове сальдо за конкретним об'єктом (ідентифіковано сальдо) на основі записів з початку експлуатації об'єкта про зміну (індексацію) балансової вартості основних засобів в картках інвентарного обліку (інших регістрах аналітичного обліку) об'єктів основних засобів).

У разі застосування підприємством іншої періодичності (щомісяця, щоквартально, раз на рік) зарахування відповідної суми дооцінки вибулих основних засобів до складу нерозподіленого прибутку, записи у бухгалтерському обліку здійснюються у сумі, пропорційній до суми нарахованої амортизації з одночасним зменшенням додаткового капіталу. При цьому до складу нерозподіленого прибутку при вибутті основного засобу включається залишок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об'єкта, що відображений у складі додаткового капіталу. Відомості про суму перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок об'єкта, що включені до складу нерозподіленого прибутку, заносяться до регістрів аналітичного обліку основних засобів.

Приклад 2.2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку результати переоцінки торговельного обладнання, за умови, що згідно з розпорядчим документом про облікову політику поріг суттєвості для проведення переоцінки основних засобів встановлено у розмірі: 1) величини, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку (збитку) підприємства; 2) величини, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів основних засобів від їх справедливої вартості.

Умова завдання Підприємство утримує на балансі торговельне обладнання, первісна вартість якого складає 35000,00 грн.; нарахований знос

 • - 13000,00 грн. Чистий прибуток підприємства за звітний період
 • - 60000,00 грн. Справедлива вартість торговельного обладнання 28000,00 грн. Торговельне обладнання було реалізовано за ціною - 30000,00 грн. У розпорядчому документі про облікову політику підприємства визначено щорічне зарахування дооцінки основних засобів при їх вибутті до складу нерозподіленого прибутку підприємства.

Рішення

 • 1) встановлений поріг суттєвості для проведення переоцінки основних засобів - величина, що дорівнює 1 відсотку чистого прибутку(збитку) підприємства:
 • 1. Розрахунок залишкової вартості торговельного обладнання 35000,00 - 130000,00 = 22000,00 грн.
 • 2. Розрахунок відхилення залишкової вартості торговельного обладнання від його справедливої вартості 28000,00 - 22000,00=6000,00 грн.
 • 3. Розрахунок 1% чистого прибутку підприємства 60000,00 х 1% / 100% = 600,00 грн.

Залишкова вартість торговельного обладнання менше за його справедливу вартість на 6000,00 грн. Даний показник перевищує 1% чистого прибутку підприємства - 600,00 грн., отже проведення дооцінки основного засобу у даному випадку є обов'язковим.

 • 2) встановлений поріг суттєвості для проведення переоцінки основних засобів величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів основних засобів від їх справедливої вартості:
 • 1. Розрахунок залишкової вартості торговельного обладнання 35000,00 - 130000,00 = 22000,00 грн.
 • 2. Розрахунок відхилення залишкової вартості торговельного обладнання від його справедливої вартості 28000,00 - 22000,00 = 6000,00 грн.
 • 3. Розрахунок відсотку відхилення залишкової вартості торговельного обладнання від його справедливої вартості 6000,00 / 28000,00 х 100 % = 21,4 %.

Залишкова вартість торговельного обладнання відрізняється від його справедливої вартості більше ніж на 10% - 21,4%. Отже, проведення дооцінки основних засобів у даному випадку є обов'язковим.

 • 4. Розрахунок індексу переоцінки торговельного обладнання 28000,00 / 22000,00 = 1,2727.
 • 5. Розрахунок переоціненої первісної вартості торговельного обладнання 35000,00 х 1,2727 = 44455,00 грн.
 • 6. Розрахунок суми дооцінки первісної вартості торговельного обладнання 44455,00 - 35000,00 = 9455,00 грн.
 • 7. Розрахунок переоціненої суми нарахованого зносу торговельного обладнання 13000,00 х 1,2727 = 16545,00 грн.
 • 8. Розрахунок суми дооцінки накопиченого зносу торговельного обладнання 16545,00 -13000,00 = 3545,00 грн.

Сума, на яку збільшується інший додатковий капітал (сума

дооцінки): 28000,00 - 22000,00 = 6000,00 грн. або 9544,00 -3544,00 = 6000,00 грн.

Бухгалтерські проведення з обліку дооцінки торговельного обладнання наведено в табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Бухгалтерські проведення з обліку дооцінки торговельного обладнання

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Відображено дооцінку первісної вартості торговельного обладнання

104 "Машини та обладнання"

423 "Дооцінка активів"

9545,00

Відображено дооцінку накопиченого зносу торговельного обладнання

423 "Дооцінка активів"

131 "Знос основних засобів"

3545,00

Переведено торговельне обладнання до складу необоротних активів, утримуваних для продажу:

списано знос

131 "Знос основних засобів"

104 "Машини та обладнання"

16545,00

списано залишкову вартість

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"

104 "Машини та обладнання"

28000,00

Відображено дохід від реалізації торговельного обладнання

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

30000,00

Нараховано податкове зобов'язання з

ПДВ

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

641 "Розрахунки за податками"

5000,00

Списано балансову вартість реалізованого торговельного обладнання

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"

28000,00

Отримано на поточний рахунок грошові кошти за реалізоване торговельне обладнання

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

30000,00

Списано на фінансові результати чистий дохід від реалізації торговельного обладнання

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

791 "Результат операційної діяльності"

25000,00

Віднесено на фінансові результати собівартість реалізованого торговельного обладнання

791 "Результат операційної діяльності"

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

28000,00

Зараховано дооцінку реалізованого торговельного обладнання до складу нерозподіленого прибутку (у кінці року)

423 "Дооцінка активів"

441 "Прибуток нерозподілений"

6000,00

В умовах стабільного функціонування підприємства, обидва підходи до вибору порогу суттєвості для проведення переоцінки є рівнозначними, оскільки отримання підприємством прибутку є обов'язковою умовою його функціонування. У той же час, в умовах нестабільної ринкової ситуації підприємство може отримувати незначний розмір прибутку, працювати у режимі беззбитковості або, навіть, бути збитковим. У першому випадку - величина, що дорівнює 1 % прибутку може бути незначною, що зумовить необхідність частих переоцінок при незначних відхиленнях залишкової вартості від справедливої. Наприклад, за умови отримання прибутку у розмірі 2000,00 грн. необхідність переоцінки виникає при відхиленні залишкової вартості від справедливої усього на 20,00 грн. У інших випадках розрахунок 1 % чистого прибутку взагалі є неможливим. Така ситуація зумовлює доцільність визначення у розпорядчому документі про облікову політику підприємства порогу суттєвості для проведення переоцінки у вигляді величини, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів основних засобів від їх справедливої вартості.

Що стосується періодичності зарахувань сум дооцінки основних засобів до нерозподіленого прибутку при їх вибутті, то підприємство обирає один із способів, зазначених Методичними рекомендаціями з обліку основних засобів, який найбільше відповідає умовам здійснення господарської діяльності. Найчастіше підприємства обирають щорічне зарахування сум дооцінки основних засобів до нерозподіленого прибутку при їх вибутті, оскільки вибуття основних засобів здійснюється нечасто. На підприємствах, що мають значні масштаби діяльності, наприклад національні чи міжнародні торговельні мережі, доцільно обирати щоквартальну або щомісячну періодичність зарахування сум дооцінки основних засобів до нерозподіленого прибутку при їх вибутті.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >