< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методи нарахування резерву сумнівних боргів та спосіб визначення коефіцієнта сумнівності

Дебіторська заборгованість - це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

У бухгалтерському обліку дебіторська заборгованість класифікується за строком погашення та видами. Так, за строком погашення розрізняють:

 • - поточну дебіторську заборгованість - це сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу;
 • - довгострокову дебіторську заборгованість - це сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

За видами дебіторська заборгованість буває:

 • - звичайна;
 • - сумнівна;
 • - безнадійна.

Звичайна дебіторська заборгованість - це сума дебіторської заборгованості, яка виникає та має бути погашена у ході нормального операційного циклу.

Сумнівна дебіторська заборгованість - це поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість у її погашенні боржником.

Безнадійна дебіторська заборгованість - це поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позивної давності.

У процесі діяльності підприємство може отримувати інформацію, на підставі якої виникає невпевненість у погашенні боржником дебіторської заборгованості. Про це можуть свідчити різні дані, а саме: листування з підприємствами-дебіторами; негативна динаміка погашення заборгованості; відсутність надходження оплати протягом порівняно тривалого періоду часу; дані про несприятливий фінансовий стан дебітора і т. д. Саме тому, а також з метою відображення реального фінансового становища підприємства виникає необхідність створення резерву сумнівних боргів по дебіторській заборгованості, яка виникає при реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства до елементів облікової політики щодо поточної дебіторської заборгованості відносять метод нарахування резерву сумнівних боргів та у разі потреби - спосіб визначення коефіцієнта сумнівності.

Альтернативними методами нарахування резерву сумнівних боргів є:

 • - застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;
 • - застосування коефіцієнта сумнівності.

При застосуванні методу абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву сумнівних боргів визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Такий аналіз можна проводити або на підприємстві, у якого порівняно невелика кількість дебіторів і є дані, що характеризують їх реальний фінансовий стан, або на великому підприємстві, у штаті якого функціонують відповідні служби, наприклад, відділ (сектор, група) з контролю за дебіторською заборгованістю, служба економічної безпеки і т. п. При цьому за даними балансу підприємства-боржника визначається коефіцієнт загальної платоспроможності за формулою (3.6):

де, Кплат. - коефіцієнт платоспроможності; ПЗ - поточні зобов'язання; ОА - оборотні активи.

Якщо Кщи^ більший або дорівнює 1, то резерв сумнівних боргів не нараховується. Якщо Кплат. менше 1, то резерв сумнівних боргів нараховується у розмірі того відсотка дебіторської заборгованості, яка не може бути погашена. Наприклад, якщо Кплат. дорівнює 1,016 - це означає, що підприємство-боржник є платоспроможним. Воно здатне за рахунок власних оборотних активів погасити 101,6% поточних зобов'язань. Отже резерв сумнівних боргів не нараховується. Якщо Кплат. дорівнює 0,988 - це означає, що підприємство-боржник не є абсолютно платоспроможним і може за рахунок наявних оборотних активів погасити лише 98,8% поточних зобов'язань. Отже на 1,2% дебіторської заборгованості даного підприємства слід нарахувати резерв сумнівних боргів.

Приклад 3.11. Визначити розмір резерву сумнівних боргів, якщо розпорядчим документом про облікову політику підприємства передбачено застосування методу абсолютної суми сумнівної заборгованості.

Умова завдання

Підприємство "Стар" заборгувало фірмі "Олівія" 10000,00 грн. Відомо, що вартість оборотних активів підприємства "Стар" складає 986560,00 грн., а поточні зобов'язання становлять 621340,00 грн.

Рішення

1. Коефіцієнт платоспроможності дорівнює 621340,00 / 986560,00 = 0,63;

Це означає, що підприємство-боржник не є абсолютно платоспроможним і може за рахунок наявних оборотних активів погасити лише 63,0% поточних зобов'язань. Отже на 37,0% дебіторської заборгованості даного підприємства слід нарахувати резерв сумнівних боргів.

2. Сума резерву сумнівних боргів складає 10000,00^(1,0-0,63)=3700,00 грн.

При застосуванні методу коефіцієнта сумнівності величина резерву сумнівних боргів визначається за формулою (3.7):

де, РСБ - резерв сумнівних боргів;

ДЗпоч - залишок дебіторської заборгованості на початок періоду;

Кс - коефіцієнт сумнівності.

При цьому коефіцієнт сумнівності може розраховуватися по-різному залежно від обраного підприємством способу:

 • - на основі класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення;
 • - на основі визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході;
 • - на основі визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3-5 років.

При застосуванні способу класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення спочатку здійснюється групування дебіторської заборгованості за строками її непогашення. Наприклад, на чотири групи:

 • 1 група - термін непогашення - 0-3 місяця;
 • 2 група - термін непогашення - 3-6 місяців;
 • 3 група - термін непогашення - 6-9 місяців;
 • 4 група - термін непогашення - 9-12 місяців.

Потім розраховується коефіцієнт сумнівності (Кс) відповідної групи дебіторської заборгованості за формулою (3.8):

де, БДЗ - сума фактично списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідної групи за кожен з місяців обраного періоду;

ДЗкш. - сума дебіторської заборгованості відповідної групи на кінець кожного з місяців обраного періоду; i - кількість місяців в обраному періоді.

Приклад 3.12. Визначити розмір резерву сумнівних боргів, якщо розпорядчим документом про облікову політику підприємства передбачено застосування методу коефіцієнта сумнівності на основі класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення.

Умова завдання Станом на 31.12.2014 р. підприємство "Рудь" має дебіторську заборгованість в сумі 19700,00 грн. Групування дебіторської заборгованості за строками її непогашення здійснено наступним чином:

 • 1 група - термін непогашення - 0-1 місяць, до якої відноситься ТОВ "Шанс" у якого залишок дебіторської заборгованості на початок періоду складає 2000,00 грн., сума фактично списаної безнадійної дебіторської заборгованості за період - 180,00 грн., сума дебіторської заборгованості на кінець періоду - 2830,00 грн.;
 • 2 група - термін непогашення - 1-2 місяці, до якої відноситься ВАТ "Обрій" у якого залишок дебіторської заборгованості на початок періоду складає 2400,00 грн., сума фактично списаної безнадійної дебіторської заборгованості за період - 235,00 грн., сума дебіторської заборгованості на кінець періоду - 3100,00 грн.;
 • 3 група - термін непогашення - 2-3 місяці, до якої відноситься ТОВ "Рандеву" у якого залишок дебіторської заборгованості на початок періоду складає 6000,00 грн., сума фактично списаної безнадійної дебіторської заборгованості за період - 410,00 грн., сума дебіторської заборгованості на кінець періоду - 4080,00 грн.;
 • 4 група - термін непогашення - 3-6 місяців, до якої відноситься ТОВ "Марія" у якого залишок дебіторської заборгованості на початок періоду складає 9300,00 грн., сума фактично списаної безнадійної дебіторської заборгованості за період - 980,00 грн., сума дебіторської заборгованості на кінець періоду -4780,00 грн.

Рішення

Розрахунок суми резерву сумнівних боргів представлений у табл. 3.20.

Таблиця 3.20. Розрахунок суми резерву сумнівних боргів

Покупець

Кількість прострочених днів оплати

Разом

0-1

1-2

2-3

3-6

ТОВ "Шанс"

2000,00

2000,00

ВАТ "Обрій"

2400,00

2400,00

ТОВ "Рандеву"

6000,00

2400,00

ТОВ "Марія"

9300,00

9300,00

Разом

2000,00

2400,00

6000,00

9300,00

19700,00

Коефіцієнт сумнівності

180/2830 =0,06

235/3100 =0,08

410/4080 =0,10

(980/4780)/3 =0,07

х

Сума резерву сумнівних боргів

2000,00 х0,06 =120,00

2400,00 х0,08 =192,00

6000,00 х0,10 =600,00

9300,00 х0,07 =651,00

1563,00

При застосуванні способу визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході коефіцієнт сумнівності (Кс) визначається в цілому за формулою (3.9):

де, БДЗ - сума фактично списаної безнадійної дебіторської за базовий період;

ЧД - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за базовий період.

Приклад 3.13. Визначити розмір резерву сумнівних боргів, якщо розпорядчим документом про облікову політику підприємства передбачено застосування методу коефіцієнта сумнівності на основі визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході.

Умова завдання У 2014 році підприємство "Оазис" отримало чистий дохід від реалізації продукції в сумі 150000,00 грн. Залишки дебіторської заборгованості на початок періоду склали 49528,00 грн. Сума фактично списаної безнадійної дебіторської за період -

17900,00 грн.

Рішення

 • 1. Коефіцієнт сумнівності дорівнює 17900,00 / 150000,00 = = 0,119;
 • 2. Сума резерву сумнівних боргів складає 49528,00x0,119=

= 5893,83 грн.

При визначенні середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3-5 років коефіцієнт сумнівності (Кс) визначається за формулою (3.10):

де, БДЗ1 - безнадійна дебіторська заборгованість списана за перший із досліджуваних періодів;

ДЗ1 - дебіторська заборгованість на початок першого із досліджуваних періодів;

БДЗ2 - безнадійна дебіторська заборгованість списана за другий із досліджуваних періодів;

ДЗ2 - дебіторська заборгованість на початок другого із досліджуваних періодів;

БДЗП - безнадійна дебіторська заборгованість списана за п-ий із досліджуваних періодів;

ДЗп - дебіторська заборгованість на початок п-ого із досліджуваних періодів;

п - кількість досліджуваних періодів.

Приклад 3.14. Визначити розмір резерву сумнівних боргів, якщо розпорядчим документом про облікову політику підприємства передбачено застосування методу коефіцієнта сумнівності на основі визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду безнадійної дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3 роки.

Умова завдання У 2014 році підприємство "Магнолія" проводить нарахування резерву сумнівних боргів. Для розрахунку підприємство обрало три останні звітні роки. Сума дебіторської заборгованості на початок 2014 р. становить 497800,00 грн. Відомо, що на початок 2010 р. сума дебіторської заборгованості становила 93000,00 грн, а сума списаної безнадійної дебіторської заборгованості за 2010 рік складала 4200,00 грн; на початок 2011 р. сума дебіторської заборгованості становила 146180,00 грн, а сума списаної безнадійної дебіторської заборгованості за 2011 рік складала 5830,00 грн; на початок 2012 р. сума дебіторської заборгованості становила 363735,00 грн, а сума списаної безнадійної дебіторської заборгованості за 2012 рік складала 8100,00 грн.

Рішення

Розрахунок суми резерву сумнівних боргів представлений у табл. 3.22.

Таблиця 3.22. Розрахунок суми резерву сумнівних боргів

Розрахунок суми резерву сумнівних боргів

Дата визнання придбаних в результаті систематичних операцій фінансових активів

Відповідно до п. 4 П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" фінансовий актив - це:

 • а) грошові кошти та їх еквіваленти;
 • б) контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства;
 • в) контракт, що надає право обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах;
 • г) інструмент власного капіталу іншого підприємства. Згідно з п. 6 П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" фінансові

активи включають:

 • — грошові кошти, не обмежені для використання, та їх еквіваленти;
 • — дебіторську заборгованість, не призначену для перепродажу;
 • — фінансові інвестиції, що утримуються до погашення;
 • — фінансові активи, призначені для перепродажу;
 • - інші фінансові активи.

Фінансовий актив відображається у балансі, якщо підприємство є стороною-укладачем угоди щодо фінансового інструмента (п. 10 П(С)БО 13 "Фінансові інструменти").

Відповідно до п. 15 П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" фінансові активи, придбані в результаті систематичних операцій, можна визнавати двома способами:

 • - на дату укладення контракту;
 • - на дату виконання контракту.

Обрана дата визнання фінансових активів, придбаних у результаті систематичних операцій, буде впливати на методику обліку доходів та витрат, отриманих підприємством у результаті використання зазначених активів.

У першому випадку, якщо підприємство визнає фінансовий актив та пов'язане з ним фінансове зобов'язання на дату укладення контракту, то відсотки за утримання фінансового активу нараховуються з дати виконання контракту, коли переходить право власності.

У разі визнання фінансового активу, придбаного у результаті систематичних операцій, на дату виконання контракту зміни справедливої вартості такого активу в період між датою укладення контракту і датою його виконання визнаються іншими витратами або іншими доходами, крім фінансових активів, які обліковуються за фактичною або амортизованою собівартістю, та активів, які є інструментом хеджування. Також на дату виконання контракту відображається вартість реалізованих у результаті систематичних операцій фінансових активів.

Обраний метод визнання дати придбаних у результаті систематичних операцій фінансових активів має застосовуватися послідовно до кожного виду фінансових активів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >