< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Способи обліку витрат у системі рахунків бухгалтерського обліку та періодичність закриття транзитних рахунків

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій вітчизняні підприємства можуть вести облік витрат за допомогою трьох альтернативних способів:

 • - з використанням рахунків 8 класу "Витрати за елементами";
 • - з використанням рахунків 9 класу "Витрати діяльності";
 • - з використанням рахунків 8 класу "Витрати за елементами" і 9 класу "Витрати діяльності".

Так, суб'єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, для обліку витрат можуть використовувати тільки рахунки 8 класу "Витрати за елементами".

Рахунки 8 класу "Витрати за елементами" є активними, транзитними. За дебетом рахунків 8 класу "Витрати за елементами" відображається накопичення витрат підприємства, а за кредитом - їх списання за призначенням. Сальдо на рахунках 8 класу "Витрати за елементами" відсутнє, оскільки вони закриваються. Характеристику рахунків 8 класу "Витрати за елементами" наведено у табл. 4.4.

При цьому усі витрати підприємства від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності спочатку відображуються за дебетом рахунків 80-85, а потім списуються у дебет рахунку 23 "Виробництво" - у частині прямих виробничих витрат, у дебет рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" - у частині непрямих виробничих витрат та у дебет рахунку 79 "Фінансові результати" - у частині витрат періоду.

Характеристика рахунків 8 класу "Витрати за елементами"

Рахунки Характеристика рахунків

80 "Матеріальні витрати"

Призначений для обліку:

 • - витрат сировини й матеріалів;
 • - витрат купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;
 • - витрат палива й енергії;
 • - витрат тари й тарних матеріалів;
 • - витрат будівельних матеріалів;
 • - витрат запасних частин;
 • - витрат матеріалів сільськогосподарського призначення;
 • - витрат товарів;
 • - інших матеріальних витрат

81 "Витрати на оплату праці"

Призначений для обліку:

 • - виплат за окладами й тарифами;
 • - премій та заохочень;
 • - компенсаційних виплат;
 • - оплати відпусток;
 • - оплати іншого невідпрацьованого часу;
 • - інших витрат на оплату праці

82 "Відрахування на соціальні заходи"

Призначений для обліку:

 • - відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
 • - відрахувань на індивідуальне страхування

83 "Амортизація"

Призначений для обліку:

 • - амортизації основних засобів;
 • - амортизації інших необоротних матеріальних активів;
 • - амортизації нематеріальних активів

84 "Інші операційні витрати"

Призначений для обліку:

 • - вартості робіт, послуг сторонніх підприємств;
 • - суми податків, зборів (обов'язкових платежів), крім податків на прибуток;
 • - втрат від курсових різниць;
 • - втрат від знецінення запасів;
 • - втрат від псування цінностей;
 • - втрат від списання та уцінки активів,
 • - сум фінансових санкцій

85 "Інші затрати"

Призначений для обліку:

 • - витрат на інвестиційну діяльність;
 • - витрат на фінансову діяльність;
 • - інших витрат діяльності;
 • - сум нарахованого податку на прибуток

Загальна схема обліку витрат підприємства з використанням рахунків 8 класу "Витрати за елементами" зображена на рис. 4.1.

Схема обліку витрат з використанням рахунків 8 класу

Рис. 4.1. Схема обліку витрат з використанням рахунків 8 класу "Витрати за елементами"

Усі інші підприємства мають право вести облік витрат або з використанням рахунків 9 класу "Витрати діяльності", або з використанням рахунків і 8 класу "Витрати за елементами", і 9 класу "Витрати діяльності".

При цьому рахунки 9 класу "Витрати діяльності" є активними, транзитними. За дебетом рахунків 9 класу "Витрати діяльності" відображаються визнані витрати від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, а за кредитом - їх списання на фінансові результати. Сальдо за рахунками 9 класу "Витрати діяльності" відсутнє, оскільки вони в кінці звітного періоду закриваються і списуються на фінансові результати. Характеристику рахунків 9 класу „Витрат діяльності" наведено у табл. 4.5.

Характеристика рахунків 9 класу "Витрати діяльності"

Рахунки

Характеристика рахунків Призначений для обліку:

90 "Собівартість реалізації"

 • - собівартості реалізованої готової продукції;
 • - собівартості реалізованих товарів;
 • - собівартості реалізованих робіт і послуг;
 • - страхових виплат

91 "Загальновиробничі витрати"

Призначений для обліку:

 • - виробничих накладних витрат на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного й допоміжного виробництва;
 • - витрат на утримання та експлуатацію машин і устаткування

92 "Адміністративні витрати"

Призначений для обліку:

 • - витрат на утримання адміністративно-управлінського персоналу та витрат на їх службові відрядження;
 • - витрат на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги);
 • - витрат на охорону, юридичні, аудиторські, транспортні послуги;
 • - поштово-телеграфні, канцелярські витрат;
 • - сум податків, зборів (обов'язкових платежів)

93 "Витрати на збут"

Призначений для обліку:

 • - витрат пакувальних матеріалів;
 • - витрат на транспортування продукції, товарів за умовами договору;
 • - витрат на маркетинг та рекламу;
 • - витрат на оплату праці й комісійної винагороди продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту;
 • - витрат на амортизацію, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг

94 "Інші витрати операційної діяльності"

Призначений для обліку:

 • - витрат від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю;
 • - витрат на дослідження і розробки;
 • - витрат на купівлю-продаж іноземної валюти;
 • - собівартості реалізованих виробничих запасів;
 • - сумнівних та безнадійних боргів;
 • - втрат від операційної курсової різниці;
 • - втрат від знецінення запасів;
 • - нестач і втрат від псування цінностей;
 • - визнаних штрафів, пені, неустойок;
 • - інших витрат операційної діяльності

95 "Фінансові витрати"

Призначений для обліку:

 • - відсотків за кредит;
 • - інших фінансових витрат

96 "Втрати від участі в капіталі"

Призначений для обліку:

 • - втрат від інвестицій в асоційовані підприємства;
 • - втрат від спільної діяльності;
 • - втрат від інвестицій в дочірні підприємства

97 "Інші витрати"

Призначений для обліку:

 • - собівартості реалізованих фінансових інвестицій;
 • - втрат від зменшення корисності активів;
 • - втрат від неопераційних курсових різниць;
 • - уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;
 • - списання необоротних активів;
 • - інших витрат діяльності

98 "Податок на прибуток"

Призначений для обліку:

 • - сум витрат з податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу;
 • - відрахувань до Державного бюджету України від доходів за державними грошовими лотереями і податку на доходи від страхової діяльності

При веденні обліку витрат з використанням рахунків 9 класу "Витрати діяльності" витрати на виготовлення продукції відображаються за дебетом рахунку 23 "Виробництво" - у частині прямих виробничих витрат та по дебету рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" - у частині непрямих виробничих витрат. Витрати періоду спочатку накопичуються за дебетом рахунків 9 класу "Витрати діяльності" за функціональним призначенням та видами діяльності (90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші операційні витрати" - у частині витрат від операційної діяльності, за дебетом рахунку 95 "Фінансові витрати" - у частині витрат від фінансової діяльності, за дебетом рахунку 96 "Втрати від участі у капіталі" та 97 "Інші витрати" - у частині витрат від інвестиційної діяльності, за дебетом рахунку 98 "Податок на прибуток" - у частині витрат з податку на прибуток, а в кінці звітного періоду списуються у дебет рахунку 79 "Фінансові результати".

Загальна схема обліку витрат з використанням рахунків 9 класу "Витрати діяльності" представлена на рис. 4.2.

При веденні обліку витрат з використанням рахунків 8 класу "Витрати за елементами" і 9 класу "Витрати діяльності" всі витрати від операційної діяльності підприємства спочатку відображаються за дебетом рахунків 8 класу "Витрати за елементами" у розрізі економічних елементів (за дебетом рахунку 80 "Матеріальні витрати" - у частині матеріальних витрат, за дебетом рахунку 81 "Витрати на оплату праці" - у частині витрат на оплату праці, за дебетом рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи" - у частині витрат на єдиний соціальний внесок, за дебетом рахунку 83 "Амортизація" - у частині витрат на амортизацію необоротних активів, за дебетом рахунку 84 "Інші операційні витрати" - у частині інших витрат від операційної діяльності).

Одночасно вони списуються за функціональним призначенням: у дебет рахунку 23 "Виробництво" - в частині прямих виробничих витрат, у дебет рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" - в частині непрямих виробничих витрат, у дебет рахунку 92 "Адміністративні витрати" - в частині адміністративних витрат, у дебет рахунку 93 "Витрати на збут" - в частині витрат на збут, у дебет рахунку 94 "Інші операційні витрати" - в частині інших операційних витрат.

Витрати від фінансової, інвестиційної, іншої неопераційної діяльності та витрати з податку на прибуток відразу накопичуються за дебетом рахунку 95 "Фінансові витрати" - у частині витрат від фінансової діяльності, за дебетом рахунку 96 "Втрати від участі у капіталі" та 97 "Інші витрати" - у частині витрат від інвестиційної діяльності, за дебетом рахунку 98 "Податок на прибуток" - у частині витрат з податку на прибуток. Усі витрат від операційної та неопераційної діяльності, відображені за дебетом рахунків 9 класу "Витрати діяльності", в кінці звітного періоду списуються на фінансові результати. При цьому рахунок 85 "Інші затрати" не застосовується.

Загальна схема обліку витрат з використанням рахунків 8 класу "Витрати за елементами" і 9 класу "Витрати діяльності" представлена на рис. 4.3.

Схема обліку витрат з використанням рахунків 9 класу

Рис. 4.2. Схема обліку витрат з використанням рахунків 9 класу "Витрати діяльності"

Схема обліку витрат з використанням рахунків 8 класу

Рис. 4.3. Схема обліку витрат з використанням рахунків 8 класу "Витрати за елементами" і 9 класу "Витрати діяльності"

Приклад 4.4. Відобразити господарські операції з обліку витрат ПП "Колос" на рахунках бухгалтерського обліку з використанням рахунків:

 • 1) 8 класу;
 • 2) 8 і 9 класів;
 • 3) 9 класу.

Умова завдання Господарські операції з обліку витрат ПП "Колос" наведено в табл. 4.6.

Таблиця 4.6. Господарські операції з обліку витрат ПП "Колос"

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1. Списано сировину і матеріали на виготовлення продукції

10000,00

2. Нараховано заробітну плату

- працівникам зайнятим виробництвом

12000,00

- адмінперсоналу

3500,00

- працівникам, зайнятим збутом

6400,00

3. Нараховано єдиний соціальний внесок від заробітної плати

- працівників, зайнятих виробництвом (36,76%)

4411,20

- адмінперсоналу (36,76%)

1286,60

- працівникам, зайнятим збутом (36,76%)

2354,64

4. Нараховано амортизацію

- виробничого обладнання

2000,00

- обладнання для офісу

2150,00

5. Списано витрати на відрядження головного бухгалтера

800,00

6. Нараховано рекламному агентству за надані послуги з реклами продукції

480,00

Відображено податковий кредит з ПДВ - 20%

96,00

7. Списано пакувальні матеріали для пакування готової продукції

320,00

8. Списано втрати від псування запасів

270,00

9. Віднесено на витрати визнані економічні санкції за порушення податкового законодавства

120,00

10. Нараховано податок на прибуток підприємства

1500,00

Рішення

Бухгалтерські проведення з обліку витрат підприємства за різними способами наведено у табл. 4.7.

Таблиця 4.7. Бухгалтерські проведення з обліку витрат ПП "Колос" за різними способами

Бухгалтерські проведення з обліку витрат ПП

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій до транзитних рахунків належать рахунки 7 класу "Доходи і результати діяльності", 8 класу "Витрати за елементами" і 9 класу "Витрати діяльності". їх особливістю є рівність оборотів за дебетом та за кредитом рахунків та відсутність залишків на кінець звітного періоду. Підприємства можуть використовувати два способи закриття транзитних рахунків:

 • - щомісячно (у кінці місяця);
 • - щорічно (у кінці року).

Приклад 4.5. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та визначити фінансовий результат підприємства.

Умова завдання У травні 2014 року ТОВ "Злагода" реалізовано готову продукцію вітчизняним покупцям. Виробнича собівартість реалізованої готової продукції - 19200,00 грн., продажна вартість -28800,00 грн., ПДВ - 20 %. Сума нарахованої заробітної плати директора підприємства склала 1900,00 грн., єдиний соціальний внесок на заробітну плату директора - 36,76%. Сума нарахованої амортизації основних засобів збутового призначення -360,00 грн. Вартість безкоштовно переданої готової продукції у вигляді спонсорської допомоги - 960,00 грн.

Рішення

Бухгалтерські проведення з обліку фінансових результатів підприємства наведено у табл. 4.8.

Таблиця 4.8. Бухгалтерські проведення з обліку фінансових результатів підприємства

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Записи, які відображаються впродовж звітного періоду по мірі здійснення господарських операцій

Відображено дохід від реалізації готової продукції

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

28800,00

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ - 20%

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

641 "Розрахунки за податками"

4800,00

Відображено собівартість реалізованої готової продукції

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

26 "Готова продукція"

19200,00

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Нараховано заробітну плату директору підприємства

92 "Адміністративні витрати"

66 "Розрахунки за виплатами працівникам"

1900,00

Нараховано єдиний соціальний внесок від заробітної плати директора - 36,76%

92 "Адміністративні витрати"

65 "Розрахунки за страхуванням"

698,44

Нараховано амортизацію основних засобів збутового призначення

93 "Витрати на збут"

131 "Знос основних засобів"

360,00

Списано безкоштовно передану готову продукцію у вигляді спонсорської допомоги

949 "Інші витрати операційної діяльності"

26 "Готова продукція"

960,00

Записи, які робляться при закритті транзитних рахунків у кінці місяця

або у кінці року

Списано чистий дохід від реалізації готової продукції на фінансові результати (28800,00-4800,00)

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

79 "Фінансові результати"

24000,00

Списано собівартість реалізованої готової продукції на фінансові результати

79 "Фінансові результати"

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

19200,00

Списано адміністративні витрати на фінансові результати

79 "Фінансові результати"

92 "Адміністративні витрати"

2598,44

Списано витрати на збут на фінансові результати

79 "Фінансові результати"

93 "Витрати на збут"

360,00

Списано інші операційні витрати на фінансові результати

79 "Фінансові результати"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

960,00

Відображено непокриті збитки підприємства за звітний період (24000,00-19200,002598,44-360,00960,00)

79 "Фінансові результати"

441 "Нерозподілений прибуток"

881,56

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >