< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інші елементи облікової політики щодо власного капіталу і зобов'язань

Згідно з Методичними рекомендаціями щодо облікової політики підприємства до елементів облікової політики стосовно власного капіталу і зобов'язань відносяться:

 • - база розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу;
 • - перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів.

Одним із елементів облікової політики підприємства, передбаченим Методичними рекомендаціями щодо облікової політики підприємства, є база розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу.

Згідно з п. 4 П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" фінансовий інструмент - це контракт, який одночасно призводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого.

Відповідно до п. 5 П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" фінансові інструменти в бухгалтерському обліку поділяються на фінансові активи, фінансові зобов'язання, похідні фінансові інструменти та інструменти власного капіталу.

Фінансові активи включають: грошові кошти, не обмежені для використання, та їх еквіваленти; дебіторську заборгованість, не призначену для перепродажу; фінансові інвестиції, що утримуються до погашення; фінансові активи, призначені для перепродажу; інші фінансові активи.

Фінансові зобов'язання включають фінансові зобов'язання, призначені для перепродажу, та інші фінансові зобов'язання.

Похідні фінансові інструменти включають ф'ючерсні контракти, форвардні контракти та інші похідні фінансові інструменти.

Інструменти власного капіталу - це контракт, який підтверджує право на частину в активах підприємства, що залишається після вирахування сум за всіма його зобов'язаннями. До інструментів власного капіталу належать прості акції, частки та інші види власного капіталу.

Згідно з п. 24 П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" інструменти власного капіталу можуть визнаватися одночасно з визнанням фінансового активу і фінансового зобов'язання або при списанні іншого інструмента власного капіталу.

До операцій з інструментами власного капіталу належать:

 • 1) операції з випуску інструментів власного капіталу;
 • 2) операції з придбання інструментів власного капіталу.

Витрати на випуск або придбання інструментів власного капіталу відображаються зменшенням додаткового вкладеного капіталу, а за його відсутності - зменшенням нерозподіленого прибутку (збільшенням непокритого збитку). До витрат на придбання або випуск інструментів власного капіталу включаються витрати на оплату послуг сторонніх організацій з операцій, результатом яких є збільшення або зменшення величини власного капіталу підприємства.

Згідно з п. 27 П(С)БО 13 "Фінансові інструменти" та Методичними рекомендаціями щодо облікової політики підприємства базою розподілу можуть бути:

 • - кількість акцій;
 • - сума операції тощо.

Окремим елементом облікової політики підприємства, передбаченим Методичними рекомендаціями щодо облікової політики підприємства, є перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів.

Відповідно до п. 13 П(С)БО 11 "Зобов'язання" забезпечення створюються для відшкодування наступних витрат і платежів. При цьому забезпеченням вважається зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

Суми створених забезпечень визнаються витратами. Підприємству забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства. Забезпечення використовуються для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких вони були створені.

Методичними рекомендаціями щодо облікової політики підприємства передбачено необхідність створення різних видів забезпечень, узагальнених у табл. 4.11.

Таблиця 4.11. Види забезпечень, передбачені П(С)БО 11 "Зобов'язання" та Методичними рекомендаціями щодо облікової політики підприємства

Вид забезпечень

Характеристика

Забезпечення на виплату відпусток

створюється з метою забезпечення оплати тарифних відпусток працівників підприємства

Забезпечення на додаткове пенсійне забезпечення

створюється з метою поліпшення соціальної захищеності працівників підприємства. Вони можуть створюватися як за рахунок підприємства, так і за рахунок працівника

Забезпечення на виконання гарантійних зобов'язань

створюються на підприємствах, які беруть на себе гарантійні зобов'язання за реалізованою продукцією або товарами. Розмір таких забезпечень визначається підприємством самостійно, на підставі даних щодо витрат на гарантійні зобов'язання минулих періодів

Забезпечення на реструктуризацію

створюють у разі наявності затвердженого керівництвом плану реструктуризації з конкретними заходами, термінами і сумою витрат

Забезпечення на виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами

створюється у тому разі, якщо підприємство заключає збиткові контракти, на покриття витрат за якими необхідна певна сума резервів

Сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомісячно за формулою (4.3):

де, Зв - забезпечення на виплату відпусток працівникам; ЗПф - фактично нарахована заробітна плата працівникам; Кр - коефіцієнт резервування.

При цьому коефіцієнт резервування визначається за формулою (4.4):

де, Кр - коефіцієнт резервування;

СОВ - річна планова сума на оплату відпусток;

ФОП - загальний плановий фонд оплати праці.

Коефіцієнт резервування затверджується розпорядчим документом про облікову політику підприємства на підставі аналітичних розрахунків, проведених головним бухгалтером або спеціалістом економічного відділу.

Приклад 4.7. Здійснити нарахування забезпечення на оплату відпусток та відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Умова завдання Загальний річний плановий фонд оплати праці підприємства складає 400000,00 грн., у тому числі працівників, зайнятих у виробництві продукції — 300000,00 грн., адміністративного персоналу — 100000,00 грн. Загальна річна планова сума відпускних становить 30000,00 грн., у тому числі працівників, зайнятих у виробництві продукції — 22000,00 грн., адміністративного персоналу — 8000,00 грн.

Загальний річний плановий фонд відрахувань на соціальні заходи від фонду оплати праці підприємства (включаючи відпускні) встановлено на рівні 122000,00 грн., у тому числі працівників, зайнятих у виробництві продукції — 85000,00 грн., адміністративного персоналу — 37000 грн. Загальна річна планова сума відрахувань на соціальні заходи від планової суми відпускних становить 8500,00 грн., у тому числі працівників, зайнятих у виробництві продукції, — 5540,00 грн., адміністративного персоналу —2960,00 грн.

Фактичні витрати на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві у поточному звітному місяці, становлять 20000,00 грн., адміністративного персоналу —7000,00 грн.

Фактичні відрахування на соціальні заходи від заробітної плати працівників, зайнятих у виробництві, становлять 6800,00 грн., адміністративного персоналу 2330,00 грн.

Рішення

1. Коефіцієнт резервування для визначення суми забезпечень на оплату відпусток працівників, зайнятих виробництвом складає 22000,00 / 300000,00 = 0,073;

Коефіцієнт резервування для визначення суми забезпечень на оплату відпусток адміністративного персоналу складає 8000,00 / 100000,00 = 0,08;

Коефіцієнт резервування для визначення суми забезпечень на сплату відрахувань на соціальні заходи від заробітної плати працівників, зайнятих виробництвом складає 5540,00 / 85000,00 = 0,065;

Коефіцієнт резервування для визначення суми забезпечень на сплату відрахувань на соціальні заходи від заробітної плати адміністративного персоналу складає 2960,00 / 37000,00 = 0,08;

2. Сума забезпечень на оплату відпусток працівників, зайнятих виробництвом складає 20000,00x0,073=1460,00;

Сума забезпечень на оплату відпусток адміністративного персоналу складає 7000,00x0,08=560,00;

Сума забезпечень на сплату відрахувань на соціальні заходи від заробітної плати працівників, зайнятих виробництвом складає 6800,00x0,065=442,00;

Сума забезпечень на сплату відрахувань на соціальні заходи від заробітної плати адміністративного персоналу складає 2330,00x0,08=186,40.

3. Бухгалтерські проведення з обліку забезпечень на оплату відпусток наведено у табл. 4.12.

Таблиця 4.12. Бухгалтерські проведення з обліку забезпечень на оплату відпусток

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Створено забезпечення відпусток працівників, зайнятих виробництвом

23

"Виробництво"

471 "Забезпечення виплат відпусток"

1460,00 +442,00 =1902,00

Створено забезпечення відпусток адміністративного персоналу

92 "Адміністративні витрати"

471 "Забезпечення виплат відпусток"

560,00 +186,40 =747,40

Сума забезпечення на виконання гарантійних зобов'язань визначається за формулою (4.5):

де, Зв - забезпечення на виконання гарантійних зобов'язань; ЧДв - чистий дохід, отриманий підприємством у результаті реалізації конкретного виду продукції (робіт, послуг); Кр - коефіцієнт резервування.

При цьому коефіцієнт резервування визначається за формулою (4.6):

де, Кр - коефіцієнт резервування;

Вмин - витрати на виконання гарантійних зобов'язань за конкретним видом продукції (робіт, послуг) за минулий звітний період;

ЧДмин. - чистий дохід, отриманий підприємством у результаті реалізації конкретного виду продукції (робіт, послуг) за минулий звітний період.

Приклад 4.8. Здійснити нарахування забезпечення на виконання гарантійних зобов'язань та відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Умова завдання Підприємство надає 3-місячний термін гарантії на реалізовану продукцію. На основі вивчення відповідної інформації встановлено, що у 2012 р. витрати на гарантійне обслуговування складали 5700,00 грн., у 2012 р. дохід від реалізації продукції склав 78000,00 грн. У квітні 2014 р. дохід від реалізації продукції склав 90000,00 грн.

Рішення

 • 1. Коефіцієнт резервування для визначення суми забезпечень на виконання гарантійних зобов'язань складає 5700,00 / 78000,00 = 0,073;
 • 2. Сума забезпечень на виконання гарантійних зобов'язань складає 90000,00x0,073=6570,00;
 • 3. Бухгалтерські проведення з обліку забезпечень на виконання гарантійних зобов'язань наведено у табл. 4.13.

Таблиця 4.13. Бухгалтерські проведення з обліку створення забезпечень на виконання гарантійних зобов'язань

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Створено забезпечення на виконання гарантійних зобов'язань

93 "Витрати на збут"

473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань"

6570,00

Розмір забезпечень на реструктуризацію визначається на підставі затвердженого керівництвом плану реструктуризації з конкретними заходами та термінами.

Приклад 4.9. Здійснити нарахування забезпечення на проведення реструктуризації підприємства та відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Умова завдання Підприємством у травні 2014 року ухвалено рішення про реструктуризацію шляхом виділення декількох нових юридичних осіб з 1 січня наступного року. Фінансування заходів щодо реструктуризації підприємства буде здійснюватися за рахунок його ж коштів. Орієнтовна сума витрат на виконання зазначених заходів складе 42000,00 грн., що включатиме витрати на:

 • - оцінку фінансового стану підприємства;
 • - аналіз ринків збуту;
 • - прогнозування соціально-економічних наслідків реструктуризації;
 • - списання і консервацію майна;
 • - реєстрацію нових юридичних осіб;
 • - послуги незалежних експертів з оцінки діяльності.

Відповідно до облікової політики на підприємстві, забезпечення з реструктуризації підприємства створюється рівними частками від запланованої суми витрат протягом 7 місяців.

Рішення

 • 1. Сума забезпечень на проведення реструктуризації складає 42000,00 / 7=6000,00;
 • 2. Бухгалтерські проведення з обліку забезпечень на проведення реструктуризації наведено у табл. 4.14.

Таблиця 4.14. Бухгалтерські проведення з обліку створення забезпечень на проведення реструктуризації

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Створено забезпечення на проведення реструктуризації (запис здійснюється кожного місяця протягом 7 місяців)

92 "Адміністративні витрати"

474 "Забезпечення інших витрат і платежів "

6000,00

Розмір забезпечень на виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами створюється у випадку укладання підприємством збиткових контрактів. При цьому сума створюваного забезпечення залежить від суми витрат, що будуть понесені підприємством при виконанні зобов'язань за таким контрактом.

Приклад 4.10. Здійснити нарахування забезпечення на виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами та відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Умова завдання Підприємство взяло в оренду на три роки приміщення складу. Річна сума орендної плати за договором становить 18000,00 грн. Договір оренди передбачає, що одностороння відмова від зобов'язань за цим договором не допускається. За порушення цієї вимоги винна сторона має сплатити іншій стороні штраф у розмірі трирічної орендної плати за користування приміщенням. Орендар через рік після користування орендованим приміщенням прийшов до висновку про економічну недоцільність подальшої оренди. Протягом наступних трьох років він змушений сплачувати орендну плату за оренду приміщення, використання якого не приносить економічних вигід.

Рішення

 • 1. Сума забезпечень на виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами складає 18000,00x2=36000,00;
 • 2. Бухгалтерські проведення з обліку забезпечень на виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами наведено у табл. 4.15.

Таблиця 4.15. Бухгалтерські проведення з обліку створення забезпечень на виконання зобов'язань за обтяжливим контрактом

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Створено забезпечення на виконання зобов'язань за обтяжливим контрактом

94 "Інші витрати операційної діяльності"

474

"Забезпечення інших витрат і платежів"

36000,00

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >