< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

ЗМІСТ, СТРУКТУРА І ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ НАКАЗУ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВА

Зміст і порядок складання Наказу про облікову політику

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства обрані елементи повинні регламентуватися і затверджуватися внутрішнім розпорядчим документом кожного конкретного підприємства.

Таким розпорядчим документом може бути наказ, положення або розпорядження про облікову політику. У зв'язку з цим, доцільно дослідити характеристику зазначених видів організаційно-розпорядчих документів і проаналізувати можливості їх застосування з метою документального оформлення облікової політики підприємства.

Наказ - це правовий акт (розпорядчий документ), що видається керівником підприємства, організації, установи на правах єдиноначальності і в межах своєї компетенції для вирішення основних та оперативних завдань, поставлених перед даним підприємством [11, с. 92; 48, с. 24].

Розпорядження - це правовий акт управління посадової особи (керівника) державного органу, організації, установи, підприємства (незалежно від форми власності), котрий виданий у межах їхньої компетенції і має обов'язкову юридичну силу щодо громадян (працівників) та підлеглих організацій, яким адресовано розпорядження з метою вирішення оперативних питань. Має обмежений термін дії та стосується вузького кола організацій, посадових осіб і громадян-виконавців розпорядження [9, с. 198; 11, с. 96; 48, с. 24].

Положення - це правовий акт, який встановлює основні правила організаційної діяльності підприємств, організацій, установ, фірм та їх структурних підрозділів, а також нижчестоячих установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються; його складають під час створення нових підприємств, організацій чи установ. Затверджується вищими органами або керівниками підприємств [9, с. 181; 11, с. 54; 33, с. 55; 48, с. 13].

Критичний аналіз змісту наведених організаційно-розпорядчих документів свідчить про те, що вони різні і не всі з них підходять для внутрішньої регламентації облікової політики підприємства.

Так, розпорядження має обмежений строк дії; стосується дуже вузького кола посадових осіб; його можуть підписувати заступники керівника підприємства (інші уповноважені на це посадові особи); воно практично не застосовується для затвердження інших документів підприємства [19, с. 73].

Положення стосується більшою мірою організаційних аспектів діяльності підприємства, в тому числі й організації облікового процесу, має декларативний характер і не носить беззаперечно розпорядчої сили.

Отже для документального оформлення облікової політики найбільше підходить наказ, який видається керівником підприємства для вирішення основних та оперативних завдань і має обов'язкову розпорядчу дію.

Підготовка Наказу про облікову політику підприємства включає чотири послідовних та взаємообумовлених етапи (рис. 5.1).

Етапи підготовки Наказу про облікову політику підприємства

Рис. 5.1. Етапи підготовки Наказу про облікову політику підприємства

Організаційний етап

Процес формування облікової політики та складання Наказу про облікову політику достатньо трудомісткий та потребує відповідального й професійного підходу, тому власнику або керівнику підприємства на першому етапі доцільно ініціювати залучення до цієї роботи висококваліфікованих професіоналів.

До виконання робіт із формування облікової політики підприємства можна залучити:

  • - головного бухгалтера та бухгалтерську службу;
  • - спеціально створену комісію;
  • - відділ внутрішнього контролю або внутрішнього аудиту;
  • - спеціалізовану консалтингову або аудиторську фірму (табл. 5.1).

Таблиця 5.1. Суб'єкти формування облікової політики

Суб'єкти

Особливості

Головний бухгалтер та бухгалтерська служба

На початковому етапі формування облікової політики головним бухгалтером та бухгалтерською службою використовуються досвід та професійні знання вузькоспеціалізованих працівників бухгалтерії. Інженерно-технічна, планово-фінансова та інші служби підприємства, відповідальні за планування таких важливих показників як собівартість продукції, амортизація тощо, розробляють і вносять пропозиції з питань формування облікової політики

Спеціально створена комісія

У випадку делегування власником повноважень з вибору елементів облікової політики підприємства найманому управлінському персоналу, необхідно підтвердити передачу повноважень документально (протокол зборів засновників), що задекларує рішення і забезпечить захист інтересів власника при виникненні господарських спорів

Відділ внутрішнього контролю або внутрішнього аудиту

При використанні праці найманого управлінського персоналу повинна діяти захисна функція, яка реалізується через створення незалежної і підпорядкованої лише власникам служби внутрішнього контролю або внутрішнього аудиту, обов'язком якої є контроль за дотриманням інтересів власника

Спеціалізовані консалтингові та аудиторські фірми

Якщо формування облікової політики здійснюється аудиторською фірмою, елементи облікової політики, що будуть представлені у майбутньому розпорядчому документі, повинні бути презентовані власникам з поясненням їх дії і ефекту для підприємства

Для новоствореного підприємства облікова політика має бути сформована із дня набуття ним прав юридичної особи.

Для усунення претензій з боку контролюючих органів новоствореному підприємству доцільно оформити Наказ про облікову політику до першого подання (публікації) фінансової звітності, але не пізніше 30 днів з дня набуття прав юридичної особи.

Оскільки для дотримання принципу послідовності способи ведення обліку, обрані підприємством, повинні застосовуватися із 1-го січня, то формування або зміни до Наказу про облікову політику повинні готуватися і затверджуватися до цієї дати. Цю роботу доцільно проводити у четвертому кварталі паралельно із підготовкою до складання річної фінансової звітності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >