< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Підготовчий етап

На підготовчому етапі необхідно визначитися із стратегічними і тактичними цілями діяльності підприємства, оцінити вплив організаційно-технологічних особливостей його діяльності на формування облікової політики, виокремити конкретні види активів, зобов'язань, доходів, витрат і фінансових результатів, щодо яких необхідно сформувати облікову політику, вивчити нормативно-правові документи, якими регулюється порядок організації і ведення бухгалтерського обліку в Україні, проаналізувати останні зміни у чинному законодавстві країни, що впливають на формування облікової політики підприємства.

Основний етап

Формування облікової політики підприємства за конкретним об'єктом обліку полягає у виборі одного варіанта з декількох альтернативних, передбачених чинними нормативно-правовими актами. Проте цей вибір не має бути формальним. Найскладнішим у цьому процесі є вибір найбільш ефективного, економічно обґрунтованого і виправданого варіанту обліку з точки зору формування фінансових результатів та досягнення тактичних і стратегічних цілей бізнесу.

На цьому етапі обрані підприємством елементи облікової політики оформлюються у вигляді Наказу про облікову політику.

Законодавством не затверджена типова форма Наказу про облікову політику. Проте Методичними рекомендаціями щодо облікової політики підприємства чітко встановлено перелік елементів облікової політики, що мають бути відображені у Наказі. При цьому важливим є те, що усі вони стосуються методичного аспекту, крім визначення періодичності та об'єктів проведення інвентаризації. Отже, у Наказі про облікову політику підприємства не повинні розкриватися форма організації обліку, система облікових регістрів, графіки документообороту, посадові інструкції бухгалтерів, положення про бухгалтерію, графіки здачі звітів матеріально відповідальними особами, терміни здачі фінансової, податкової та статистичної звітності підприємства, елементи облікової політики, що стосуються податкового чи управлінського обліку тощо.

Водночас, Наказ про облікову політику не має торкатися складових облікової оцінки, тобто розкривати строки корисного використання необоротних активів, тривалість операційного циклу, ліквідаційну вартість основних засобів, нормальну потужність підприємства і т. д.

І оскільки переважна більшість принципів, методів і процедур, що використовуються для складання та подання фінансової звітності, безальтернативно (однозначно) прописані в нормативних документах з бухгалтерського обліку, то перелічувати їх в

Наказі про облікову політику немає потреби. Адже такі норми підлягають безумовному виконанню, тобто є імперативними для застосування підприємством.

Розглядаючи у процесі формування власної облікової політики всі теоретично можливі варіанти, до Наказу про облікову політику необхідно заносити ті з них, якими підприємство керуватиметься у своїй повсякденній діяльності або має намір скористатися у найближчому майбутньому. Наприклад, якщо підприємство не здійснює і не планує здійснювати будівельну діяльність, то йому немає потреби встановлювати його обліковою політикою методи визначення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом. Передбачати наперед всі події та операції, а тим більше перелічувати у розпорядчому документі всі можливі варіанти оцінки та методи обліку недоцільно, оскільки при виникненні в майбутньому на підприємстві фактів господарської діяльності, що не мали місця раніше, облікову політику може бути доповнено, а в окремих випадках змінено.

Для надання Наказу про облікову політику юридичної сили він повинен містити такі обов'язкові реквізити:

 • — назву підприємства;
 • — дату;
 • — номер;
 • — назву документа;
 • — основний текст;
 • — підписи керівника, а також відповідальних за виконання даного наказу осіб.

Структурно Наказ про облікову політику повинен складатися з чотирьох частин:

 • — вступна, в якій розкривається загальна інформація про підприємство, назва наказу, його номер і дата затвердження, преамбула;
 • — основна, в якій послідовно розкриваються обрані підприємством елементи облікової політики;
 • — заключна, що містить підписи осіб, які готували і затверджували наказ та на яких покладено відповідальність за його виконання;
 • — додатки.

При цьому Наказ про облікову політику повинен складатися послідовно, без повторів змісту чинних нормативних документів, розкривати усі методичні елементи облікової політики, обрані підприємством, не торкатися організаційних аспектів, бути лаконічним та стислим.

Приклад Наказу про облікову політику підприємства наведено у додатку В.

Заключний етап

На заключному етапі відбувається затвердження Наказу про облікову політику, його впровадження та контроль за виконанням.

Затвердження Наказу про облікову політику здійснюється керівником або власником підприємства. Контроль за виконання Наказу про облікову політику підприємства покладається на головного бухгалтера. З його змістом під підпис ознайомлюються усі працівники підприємства, які зобов'язані виконувати положення наказу. За невиконання зазначених норм розпорядчого документа можливе застосування відповідальності, яка встановлюється внутрішніми правилами підприємства. Крім того, за недостовірне відображення інформації про діяльність підприємства у фінансовій звітності статтею 164-2 КпАП передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В процесі діяльності Наказом про облікову політику підприємства можуть скористатися:

 • - працівники бухгалтерії, які зобов'язані застосовувати обрані підприємством і затверджені в Наказі про облікову політику елементи;
 • - аудитори, оскільки облікова політика є одним із об'єктів дослідження, з вивчення якого починається аудиторська перевірка;
 • - податкові інспектори, адже від елементів облікової політики залежить порядок формування і розмір об'єктів оподаткування.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >