< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вплив облікової політики на оцінку фінансового стану підприємства

Фінансовий стан - це система показників фінансової конкурентоспроможності підприємства, його незалежності, надійності та здатності виконувати свої зобов'язання.

Фінансовий стан підприємства формується у процесі всієї виробничої, комерційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Тому його об'єктивна оцінка може здійснюватися лише за допомогою системи різноманітних показників, що детально та всебічно характеризують господарську діяльність підприємства.

Основними показниками оцінки фінансового стану підприємства є:

 • - показники майнового стану;
 • - показники фінансової стійкості;
 • - показники ліквідності;
 • - показники платоспроможності.

Майновий стан характеризує наявність у підприємства різних видів оборотних та необоротних активів, їх забезпеченість власними і позиковими джерелами фінансування.

Майновий стан підприємства аналізується за допомогою показників:

 • - динаміки активів і джерел їх формування;
 • - структури активів і джерел їх формування;
 • - структурної динаміки активів і джерел їх формування;
 • - коефіцієнтів зносу, придатності, оновлення та вибуття основних засобів;
 • - коефіцієнту мобільності активів;
 • - коефіцієнту співвідношення активів;
 • - коефіцієнту співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості тощо.

Детальна характеристика показників майнового стану підприємства наведена в табл. 6.3.

Основними ознаками задовільного майнового стану підприємства є:

 • - збільшення валюти балансу;
 • - перевищення темпів росту оборотних активів над темпами росту необоротних активів;
 • - приблизно однакове співвідношення оборотних і необоротних активів;
 • - перевищення власного капіталу над позиковим капіталом;
 • - приблизно однакове співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості;
 • - частка власного капіталу в оборотних активах більше 50 %;
 • - відсутність непокритих збитків, простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості тощо.

Фінансова стійкість - це здатність підприємства відповідати за своїми зобов'язаннями та нарощувати економічний і фінансовий потенціал. її можна оцінити за допомогою коефіцієнтів автономії, фінансової залежності, концентрації позикового капіталу, фінансування, фінансового ризику, забезпеченості активів, забезпеченості запасів, маневрування, інвестування, фінансової стійкості тощо.

Методика розрахунку зазначених показників наведена у табл. 6.4.

Таблиця 6.3. Показники майнового стану підприємства

Показники

Методика розрахунку

Характеристика

Показники динаміки

Темп росту

Відношення звітного показника до його значення у попередньому або базовому періоді

Показує, у скільки разів змінився поточний рівень показника, що аналізується, порівняно з рівнем попереднього або базового періоду

Темп приросту

Різниця між 100% і темпом росту

Показує, на скільки відсотків змінився поточний рівень показника, порівняно з попереднім або базовим періодом

Абсолютний приріст

Різниця між показником звітного періоду та його значенням у попередньому або базовому періоді

Характеризує, на скільки змінився поточний рівень показника, що аналізується, порівняно з рівнем попереднього або базового періоду

Абсолютне значення 1 % приросту

Відношення абсолютного приросту за певний період до темпу приросту цього самого періоду

Означає, на скільки підвищився або знизився рівень показника на один відсоток

Показники структури

Питома вага

Відношення частини (складової) показника до загального його значення

Характеризує частку, яку займають окремі частини показника у загальному його значенні

Коефіцієнти

Коефіцієнт зносу основних засобів

Відношення суми нарахованого зносу ( на початок або кінець періоду) до первісної вартості основних засобів

Характеризує ступінь зношеності основних засобів. Показує часту, яку займає сума нарахованого зносу у первісній вартості основних засобів

Коефіцієнт придатності основних засобів

Відношення залишкової вартості (на початок або кінець періоду) до первісної вартості основних засобів

Характеризує ступінь придатності основних засобів з урахуванням їх зносу. Показує часту, яку займає залишкова вартість у первісній вартості основних засобів

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Відношення вартості введених в експлуатацію нових основних засобів до їх первісної вартості на кінець періоду

Характеризує інтенсивність оновлення основних засобів. Показує часту, яку займає вартість введених в експлуатацію нових основних засобів у їх первісній вартості

Коефіцієнт вибуття основних засобів

Відношення вартості вибулих основних засобів до їх первісної вартості на початок періоду

Характеризує інтенсивність вибуття основних засобів. Показує часту, яку займає вартість вибулих основних засобів у їх первісній вартості

Коефіцієнт мобільності активів

Відношення вартості оборотних активів до загальної вартості активів

Показує часту, яку займають оборотні активи у загальній вартості активів

Коефіцієнт співвідношення активів

Відношення вартості оборотних активів до вартості необоротних активів

Характеризує співвідношення оборотних і необоротних активів. Показує, скільки оборотних активів припадає на 1 грн. необоротних активів

Коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості

Відношення вартості кредиторської заборгованості до вартості дебіторської заборгованості

Характеризує співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості. Показує, скільки кредиторської заборгованості припадає на 1 грн. дебіторської заборгованості

Таблиця 6.4. Показники фінансової стійкості підприємства

Показники фінансової стійкості підприємства

За результатами аналізу фінансовий стан підприємства може бути оцінений як:

 • - абсолютний - ідеальний фінансовий стан, що засвідчує абсолютну фінансову незалежність та самостійність підприємства;
 • - нормальний - задовільний фінансовий стан, що засвідчує достатню фінансову незалежність та самостійність підприємства;
 • - передкризовий - незадовільний фінансовий стан, що засвідчує недостатню фінансову незалежність та самостійність підприємства;
 • - кризовий - критичний фінансовий стан, що засвідчує наближення підприємства до банкрутства.

Ліквідність - це здатність активів підприємства швидко перетворюватися у грошові кошти. В основу її оцінки покладено аналіз ліквідності балансу.

Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні активів, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку її зменшення, із джерелами утворення активів, згрупованими за строками їх погашення і розташованими у порядку їх зростання.

При цьому активи підприємства залежно від ступеня їх ліквідності діляться на чотири групи:

 • 1) найбільш ліквідні активи (А1) - це грошові кошти і короткострокові фінансові інвестиції;
 • 2) активи, що швидко реалізуються (А2) - це дебіторська заборгованість та інші оборотні активи;
 • 3) активи, що повільно реалізуються (А3) - це запаси;
 • 4) активи, що важко реалізуються (А4) - це необоротні активи.

Зобов'язання підприємства групуються за строками їх погашення теж у чотири групи:

 • 1) найбільш короткострокові зобов'язання (П1) - це кредиторська заборгованість та інші поточні зобов'язання;
 • 2) короткострокові пасиви (П2) - це короткострокові кредити банку та поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;
 • 3) довгострокові пасиви (П3) - це довгострокові кредити та забезпечення;
 • 4) постійні пасиви (П4) - це власний капітал.

При цьому баланс підприємства вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні умови:

Для підтвердження ліквідності балансу підприємства додатково розраховується коефіцієнт загальної ліквідності за формулою:

При цьому збільшення коефіцієнту загальної ліквідності у динаміці свідчить про покращення структури активів і пасивів підприємства та підвищення ліквідності балансу.

За результатами аналізу ліквідності здійснюється додаткова оцінка фінансового стану підприємства:

 • 1. Абсолютним вважається фінансовий стан, при якому дотримується співвідношення А1>П1;
 • 2. Нормальним вважається фінансовий стан, при якому дотримується співвідношення А1+А2>П1;
 • 3. Передкризовий фінансовий стан характеризується співвідношенням А1+А2+А3>П1;
 • 4. Кризовий фінансовий стан характеризується співвідношенням А1+А2+А3<П1.

Від ліквідності активів залежить платоспроможність підприємства.

Платоспроможність - це здатність підприємства покривати свої зобов'язання за рахунок наявних активів.

Оцінка платоспроможності підприємства здійснюється за допомогою відповідних коефіцієнтів:

 • - коефіцієнту абсолютної платоспроможності;
 • - коефіцієнту поточної платоспроможності;
 • - коефіцієнту загальної платоспроможності;
 • - коефіцієнту відновлення (втрати) платоспроможності. Детальна характеристика коефіцієнтів платоспроможності наведена у табл. 6.5.

Таблиця 6.5. Показники платоспроможності підприємства

Показники платоспроможності підприємства

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >