< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вплив облікової політики на оцінку ділової активності підприємства

Стабільність фінансового стану підприємства обумовлена значною мірою його діловою активністю.

Ділова активність - це комплексна характеристика ефективності діяльності підприємства. Вона характеризується позитивною динамікою основних показників діяльності, ступенем виконання плану по них, рівнем ефективності використання наявних ресурсів та власного капіталу, активністю інноваційно-інвестиційної діяльності та стабільністю економічного зростання. Аналіз ділової активності підприємства здійснюється за двома напрямами:

 • - оцінка динаміки і дотримання запланованих темпів росту прибутку, виручки від реалізації та загальної вартості активів;
 • - розрахунок коефіцієнтів, що характеризують ефективність використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, власного капіталу підприємства.

Досліджуючи динаміку абсолютних показників прибутку, виручки від реалізації та загальної вартості активів, необхідно виявити, на скільки вона відповідає оптимальному співвідношенню, а саме:

де

Тп - темп росту прибутку;

Тв - темп росту виручки від реалізації;

Та - темп росту загальної вартості активів.

При цьому перше співвідношення вимагає випередження темпів зростання прибутку у порівнянні з темпами зростання обсягів реалізації і є наслідком зниження собівартості продукції.

Друге співвідношення вимагає перевищення темпів зростання виручки від реалізації над темпами росту активів і свідчить про ефективність використання останніх.

Третє співвідношення вимагає, щоб темп росту активів перевищував 100%, що є свідченням зростання вартості майна підприємства та розширення його діяльності.

Дотримання наведеного співвідношення за усіма показниками оцінюється позитивно і свідчить про підвищення ділової активності підприємства.

Таблиця 6. 6. Показники ділової активності підприємства

Показники

Методика розрахунку

Характеристика

Показники оборотності

Оборотність запасів в разах

Відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості запасів

Характеризує швидкість обертання запасів. Показує, скільки разів за аналізований період обернулися запаси

Оборотність запасів в днях

Відношення середньорічної вартості запасів до чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) за день

Характеризує проміжок часу, за який запаси здійснили один повний оберт

Оборотність дебіторської заборгованості в разах

Відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості дебіторської заборгованості

Характеризує швидкість обертання дебіторської заборгованості. Показує, скільки разів за аналізований період обернулася дебіторська заборгованість

Оборотність дебіторської заборгованості в днях

Відношення середньорічної вартості дебіторської заборгованості до чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) за день

Характеризує проміжок часу, за який дебіторська заборгованість здійснила один повний оберт

Оборотність грошових коштів в разах

Відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості грошових коштів

Характеризує швидкість обертання грошових коштів. Показує, скільки разів за аналізований період обернулися грошові кошти

Оборотність грошових коштів в днях

Відношення середньорічної вартості грошових коштів до чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) за день

Характеризує проміжок часу, за який грошові кошти здійснили один повний оберт

Оборотність власного капіталу в разах

Відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості власного капіталу

Характеризує швидкість обертання власного капіталу. Показує, скільки разів за аналізований період обернувся власний капітал

Оборотність власного капіталу в днях

Відношення середньорічної вартості власного капіталу до чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) за день

Характеризує проміжок часу, за який власний капітал здійснив один повний оберт

Оборотність кредиторської заборгованості в разах

Відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості кредиторської заборгованості

Характеризує швидкість обертання кредиторської заборгованості. Показує, скільки разів за аналізований період обернулася кредиторська заборгованість

Оборотність кредиторської заборгованості в днях

Відношення середньорічної вартості кредиторської заборгованості до чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) за день

Характеризує проміжок часу, за який кредиторська заборгованість здійснила один повний оберт

Показники рентабельності (збитковості)

Рентабельність (збитковість) продажу

Відношення чистого прибутку (збитку) до чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг)

Характеризує рівень прибутковості або збитковості продажу. Показує, скільки чистого прибутку (збитку) припадає на 1 грн. чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг)

Рентабельність (збитковість) основних засобів

Відношення чистого прибутку (збитку) до середньорічної вартості основних засобів

Характеризує рівень прибутковості або збитковості основних засобів. Показує, скільки чистого прибутку (збитку) припадає на 1 грн. основних засобів

Рентабельність (збитковість) оборотних активів

Відношення чистого прибутку (збитку) до середньорічної вартості оборотних активів

Характеризує рівень прибутковості або збитковості оборотних активів. Показує, скільки чистого прибутку (збитку) припадає на 1 грн. оборотних активів

Рентабельність (збитковість) виробничих ресурсів

Відношення чистого прибутку (збитку) до середньорічної вартості основних засобів і запасів

Характеризує рівень прибутковості або збитковості виробничих ресурсів. Показує, скільки чистого прибутку (збитку) припадає на 1 грн. основних засобів і запасів

Рентабельність (збитковість) трудових ресурсів

Відношення чистого прибутку (збитку) до витрат на оплату праці

Характеризує рівень прибутковості або збитковості трудових ресурсів. Показує, скільки чистого прибутку (збитку) припадає на 1 грн. витрат на оплату праці

Рентабельність (збитковість) витрат

Відношення чистого прибутку до витрат

Характеризує рівень прибутковості або збитковості витрат. Показує, скільки чистого прибутку припадає на 1 грн. витрат

Рентабельність (збитковість) активів

Відношення чистого прибутку (збитку) до середньорічної вартості активів

Характеризує рівень прибутковості або збитковості активів. Показує, скільки чистого прибутку (збитку) припадає на 1 грн. активів

Рентабельність (збитковість) власного капіталу

Відношення чистого прибутку (збитку) до середньорічної вартості власного капіталу

Характеризує рівень прибутковості або збитковості власного капіталу. Показує, скільки чистого прибутку (збитку) припадає на 1 грн. власного капіталу

Віддача основних засобів

Відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості основних засобів

Характеризує ефективність використання основних засобів. Показує, скільки виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) припадає на 1 грн. середньорічної вартості основних засобів

Коефіцієнти

Коефіцієнт трансформації (оборотність активів)

Відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості активів

Характеризує швидкість обертання загальної вартості активів. Показує, скільки разів за аналізований період обернулися активи підприємства або відбувається повний цикл виробництва й обігу, що приносить відповідний ефект у вигляді виручки від реалізації

Коефіцієнт сталості економічного росту

Відношення чистого прибутку за мінусом виплачених акціонерам дивідендів до загальної вартості власного капіталу

Характеризує співвідношення чистого прибутку за мінусом виплачених акціонерам дивідендів і власного капіталу. Показує, скільки чистого прибутку за мінусом виплачених акціонерам дивідендів припадає на 1 грн. власного капіталу

Тривалість операційного циклу

Сума оборотності дебіторської заборгованості в днях і оборотності запасів в днях

Характеризує проміжок часу між придбанням запасів і отриманням грошових коштів від реалізації виробленої з них продукції. Показує період повного обороту оборотних активів, в процесі якого відбувається зміна окремих їх видів

Тривалість фінансового циклу

Різниця між тривалістю операційного циклу і оборотністю кредиторської заборгованості в днях

Характеризує проміжок часу між відтоком грошових коштів у зв'язку зі здійсненням поточної операційної діяльності і їх притоком як результатом операційної і фінансової діяльності

Період окупності власного капіталу

Відношення середньорічної вартості власного капіталу і чистого прибутку

Характеризує проміжок часу, за який кошти, інвестовані в активи, будуть компенсовані чистим прибутком

Крім того, ділова активність оцінюється за системою коефіцієнтів, що характеризують ефективність різних аспектів діяльності підприємства. До них належать:

 • - оборотність активів, в чому числі запасів, дебіторської заборгованості;
 • - оборотність власного капіталу;
 • - оборотність кредиторської заборгованості;
 • - рентабельність (збитковість);
 • - віддача основних засобів;
 • - коефіцієнт трансформації;
 • - коефіцієнт сталості економічного росту;
 • - тривалість операційного циклу;
 • - тривалість фінансового циклу;
 • - період окупності власного капіталу тощо.

Детальна характеристика показників ділової активності підприємства наведена в табл. 6.6.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >