< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

За умов поступового переходу до ринкових відносин розширюється і вдосконалюється сфера правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з господарською діяльністю. З огляду на це підвищуються вимоги до майбутніх фахівців-правників, які повинні мати ґрунтовні знання з господарського права і навички застосувати правові норми при здійсненні суб'єктами господарювання господарської діяльності.

Запровадження в Україні законодавчо врегульованого на рівні кодексу механізму подання та використання державної допомоги у сфері розвитку господарських відносин сприяло стимулюванню на загальних засадах економічного розвитку менш розвинених чи пріоритетних галузей, регіонів, окремих суб'єктів господарювання, що зумовило підвищення загального добробуту та розвиток економіки держави загалом. Єдині підходи до подання державної допомоги покликані сприяти усуненню нерівності між суб'єктами господарювання та їх зарубіжними конкурентами, позбавити останніх можливості використовувати подання державної допомоги в України для ініціювання необґрунтованих антидемпінгових та інших захисних заходів, що безпідставно обмежують українських товаровиробників на світових ринках.

У Господарському кодексі України чітко регламентовано функції публічної влади у сфері створення, забезпечення функціонування і розвитку господарського комплексу країни на підставі забезпечення прав людини на підприємництво і держави на здійснення господарської діяльності та узгодження інтересів особи і суспільства в будь-якому співтоваристві.

Актуальність запропонованого авторським колективом навчального посібника пов'язана з процесом кодифікації цивільного і господарського законодавства. Господарський кодекс України істотно вплинув на правосвідомість як вчених-юристів, так і фахівців, які застосовують його норми у правозастосовній практиці. Саме на те, щоб зміна теоретичних стереотипів, які виникли у громадськості у зв'язку з виокремленням господарського законодавства в самостійну галузь права, відбувалась виразно й логічно, і спрямовано цей навчальний посібник.

Основна мета пропонованого навчального посібника — сформувати систему правових знань, основних інститутів господарського права на основі базових знань з правознавства, цивільного права та інших галузевих і міжгалузевих правових дисциплін.

Завдання курсу - сформувати навички роботи з нормативними документами; уміння розв'язувати конкретні правові ситуації, що виникають у господарській діяльності, на основі національного та міжнародного законодавства; здатність реалізовувати право у різних сферах діяльності, усвідомлювати відповідальність при здійсненні юридично вагомих дій. Розкриття правових категорій та конструкцій господарського законодавства, сучасних проблем, основних тенденцій його розвитку і їх застосування становить основний напрямок навчального посібника.

Упродовж останніх років видано кілька підручників та навчальних посібників з господарського та підприємницького права провідними правознавцями - професором B.C. Щербиною, професором Я.О. Саніахметовою, авторським колективом за редакцією академіка В. К. Мамутова, професором О.М. Вінник, за редакцією В.М. Гайворонського і В.П. Жушмана та ін. Водночас українське законодавство в сфері господарювання не стоїть на місці. Верховна Рада України постійно вносить зміни до законодавчих актів, які регулюють питання господарювання. Наприклад, лише за 2010-2013 роки в Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" було внесено 21 зміну та доповнення, у зв'язку з набуттям чинності Податкового кодексу України скасовано дію Законів України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", "Про плату за землю", "Про систему оподаткування", "Про податок на додану вартість". З огляду на постійне оновлення та вдосконалення чинного законодавства навчальний посібник "Господарське право" є актуальним.

Навчальний посібник написаний відповідно до навчальної програми курсу "Господарське право", який викладається студентам третього - четвертого курсу навчально-наукового інституту права і психології Національної академії внутрішніх справ. Вивчення студентами курсу "Господарське право" має ґрунтуватися на вже одержаних знаннях з теорії держави та права, конституційного, цивільного та інших галузей права та передбачає вміння застосовувати здобуті знання на практиці, що може бути досягнуто застосуванням збалансованої методики, що поєднує вивчення теоретичних аспектів господарського права та їх практичне застосування на семінарських заняттях за допомогою вирішення конкретних ситуацій з урахуванням практики господарських та загальних судів України, тестів тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >