< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності

Поняття, види, форми господарсько-торговельної діяльності

Відповідно до ст. 258 ГКУ особливості правового регулювання господарських відносин визначаються залежно від сфери суспільного виробництва, де складаються ці відносини, особливостей галузі господарювання, виду господарської діяльності, економічної форми результату господарської діяльності, простору, на якому складаються господарські відносини (внутрішньому чи зовнішньому ринку), особливостей суб'єктів, між якими виникають господарські відносини. Правове регулювання господарських відносин здійснюється з урахуванням суспільного розподілу праці, що склався, та об'єктивно існуючих галузей народного господарства.

Вид господарської діяльності має місце в разі об'єднання ресурсів (устаткування, технологічних засобів, сировини, матеріалів, робочої сили) для створення виробництва певної продукції або надання послуг. Окремий вид діяльності може складатися з єдиного простого процесу або охоплювати кілька процесів, кожний з яких входить до відповідної категорії класифікації.

У правовому регулюванні господарської діяльності та у здійсненні державного управління народним господарством повинні враховуватись особливості здійснення суб'єктами господарювання окремих видів цієї діяльності.

Для віднесення суб'єкта господарювання до відповідної категорії обліку визначаються основні, другорядні та допоміжні види господарської діяльності.

З метою забезпечення системи державного управління народним господарством обліково-статистичною інформацією, яка задовольняє потреби учасників господарських відносин в об'єктивних даних про стан і тенденції соціально-економічного розвитку, господарські та фінансові взаємозв'язки на міждержавному, державному, регіональному і галузевому рівнях, а також впровадження міжнародних стандартів у галузі обліку і звітності та переходу на міжнародну систему обліку і статистики Кабінет Міністрів України затверджує заходи розвитку національної статистики України і державної системи класифікації техніко-економічної та соціальної інформації.

Складовою державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації є класифікація видів економічної діяльності (КВЕД), яка затверджується центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації і має статус державного стандарту. На сьогодні діє наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457, який встановлює що з 01.01.2012р. діє новий національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності".

Об'єктами класифікації у КВЕД є всі види господарської (економічної) діяльності суб'єктів.

У ст. 260 ГКУ зазначено: "Сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові або подібні види виробничої діяльності, складає галузь".

Загальна класифікація галузей народного господарства є складовою єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної та статистичної інформації, яка використовується суб'єктами господарювання та іншими учасниками господарських відносин, а також органами державної влади та органами місцевого самоврядування у процесі управління господарською діяльністю.

Вимоги до класифікації галузей народного господарства встановлюються законом.

До сфери матеріального виробництва належать галузі, які визначаються видами діяльності, що створюють, відновлюють або знаходять матеріальні блага (продукцію, енергію, природні ресурси), а також продовжують виробництво у сфері обігу (реалізації) шляхом переміщення, зберігання, сортування, пакування продукції чи інших видів діяльності (ст. 261 ГКУ). Усі інші види діяльності в сукупності становлять сферу нематеріального виробництва (невиробничу сферу).

У ст. 262 ГКУ зазначено, що в галузях матеріального виробництва здійснюється виробництво матеріальних благ, призначених як для використання у сфері виробництва у вигляді засобів виробництва (продукція виробничо-технічного призначення), так і для використання у сфері особистого споживання (вироби народного споживання). Якщо продукти виробництва можуть використовуватись як у виробництві, так і для особистого споживання, економічна форма таких продуктів визначається залежно від цільового призначення певного продукту виробництва. Обіг продукції виробничо-технічного призначення і обіг виробів народного споживання у сфері господарювання регулюються ГКУ та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, а в частині, неврегульованій цими актами, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України. Особливості правового регулювання господарської діяльності, пов'язаної з реалізацією продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, встановлюються ГКУ та іншими нормативно-правовими актами, що не суперечать йому.

Господарсько-торговельною є діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг.

Залежно від ринку (внутрішнього чи зовнішнього), у межах якого здійснюється товарний обіг, господарсько-торговельна діяльність є внутрішньою або зовнішньою торгівлею.

Господарсько-торговельна діяльність може здійснюватися суб'єктами господарювання в таких формах:

  • • матеріально-технічне постачання І збут;
  • • енергопостачання;
  • • заготівля;
  • • оптова торгівля;
  • • роздрібна торгівля і громадське харчування;
  • • продаж і передання в оренду засобів виробництва;
  • • комерційне посередництво у здійсненні торговельної діяльності та інша допоміжна діяльність із забезпечення реалізації товарів (послуг) у сфері обігу.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >