< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Торговельно-біржова діяльність як різновид господарсько-торговельної діяльності

Уст. 278-282 ГКУ, Законі України "Про товарну біржу" встановлено поняття товарної біржі та біржової діяльності, права і обов'язки товарної біржі та правила біржових торгів, правові умови створення та діяльності товарних бірж, а також основні правила здійснення торговельно-біржової діяльності та прийнятими відповідно до ГКУ законами й іншими нормативно-правовими актами. Товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.

Торговельно-біржова діяльність має на меті організацію та регулювання торгівлі шляхом надання послуг суб'єктам господарювання у здійсненні ними торговельних операцій спеціально утвореною господарською організацією - товарною біржею.

Товарна біржа є особливим суб'єктом господарювання, який надає послуги при укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям.

Товарна біржа є юридичною особою, що діє на засадах самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням.

Товарна біржа створюється на основі добровільного об'єднання заінтересованих суб'єктів господарювання. Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів.

Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновниками угоди, яка визначає порядок її створення, склад засновників, їх обов'язки, розмір і строки сплати пайових, вступних та періодичних внесків. Засновники сплачують пайовий внесок.

Товарна біржа діє на підставі статуту, який затверджується засновниками біржі.

Державна реєстрація товарної біржі здійснюється відповідно до вимог ст. 58 ГКУ (державна реєстрація суб'єктів господарювання).

Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.

Згідно зі ст. 279 ГКУ товарна біржа здійснює свою діяльність за принципами рівноправності учасників біржових торгів, публічного проведення біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін.

Товарна біржа має право:

Права і обов'язки товарної біржі

  • - встановлювати відповідно до законодавства власні обов'язкові для всіх учасників торгів правила біржової торгівлі та біржового арбітражу;
  • - встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, розмір плати за послуги, що надаються біржею; встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, а також санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;

створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;

засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торговельних угодах;

розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;

  • - укладати угоди з іншими біржами, мати своїх представників на біржах, у тому числі розташованих за межами України; видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні й рекламні видання;
  • - вирішувати інші передбачені законом питання. Згідно зі ст. 280 ГКУ товарна біржа зобов'язана:
  • - створювати умови для біржової торгівлі;
  • - регулювати біржові операції;
  • - регулювати ціни на товари, що допускаються до обігу на біржі; надавати членам і відвідувачам біржі організаційні, інформаційні та інші послуги;
  • - забезпечувати збирання, обробку і поширення інформації, що _стосується кон'юнктури ринку.

У ст. 281 ГКУ встановлюється, що правила біржової торгівлі розробляються відповідно до законодавства і є основним документом, який регламентує порядок здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі та розв'язання спорів з цих питань. Правила біржової торгівлі затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або уповноваженим ними органом.

Біржовими є торги, що публічно і гласно проводяться в торговельних залах біржі за участю членів біржі за товарами, допущеними до реалізації на біржі в порядку, встановленому правилами біржової торгівлі.

Біржові операції можуть здійснювати тільки члени біржі або брокери - громадяни, зареєстровані на біржі відповідно до ЇЇ статуту для виконання доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій.

Припинення товарної біржі відбувається за рішенням загальних зборів членів біржі, а також за рішенням суду у випадках, передбачених законом (ст. 282 ГКУ).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >