< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості правового регулювання капітального будівництва

Поняття і види капітального будівництва

Відповідно до ст. 317 ГКУ будівництво об'єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнанням будівель, роботи із завершення будівництва, прикладні та експериментальні дослідження і розробки тощо, які виконуються суб'єктами господарювання для інших суб'єктів або на їх замовлення, здійснюються на умовах підряду. Для здійснення зазначених робіт можуть укладатися такі договори підряду:

 • - на капітальне будівництво (у тому числі субпідряду);
 • — на виконання проектних і досліджувальних робіт;
 • — на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, необхідних для капітального будівництва;
 • - інші.

Відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою КМУ 27.12.2001 р., капітальне будівництво - це процес створення нових, а також розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, об'єктів виробничого і невиробничого призначення, пускових комплексів (з урахуванням проектних робіт, проведення торгів (тендерів) у будівництві, консервації, розконсервації об'єктів, утримання дирекцій підприємств, що будуються, а також придбання технологічного обладнання, що не входить до кошторису об'єктів).

Господарська діяльність у будівництві, пов'язана зі створенням об'єктів архітектури, підлягає ліцензуванню у порядку, визначеному законодавством, за такими видами:

 • 1) вишукувальні роботи для будівництва;
 • 2) розроблення містобудівної документації;
 • 3) проектування об'єктів архітектури;
 • 4) будівельні та монтажні роботи;
 • 5) монтаж інженерних мереж;
 • 6) будівництво транспортних споруд;
 • 7) інжинірингова діяльність у сфері будівництва.

Загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України про договір підряду, якщо інше не передбачено ГКУ.

Суб'єкти в сфері капітального будівництва - це особи, які володіють сукупністю господарських прав і обов'язків, необхідних для організації та безпосереднього здійснення будівельних та пов'язаних з ними робіт (проектних, вишукувальних, монтажно-налагоджувальних та ін.). До них належать:

 • - суб'єкти господарювання, предметом діяльності яких є виконання проектно-вишукувальних, будівельних та пов'язаних з ними робіт;
 • - фізичні особи-підприємці;
 • - держава, яка діє в особі:
  • а) вищих органів державної виконавчої влади (як замовник щодо особливо важливих та великих за вартістю об'єктів, що мають загальнодержавне значення, виступає Кабінет Міністрів України);
  • б) спеціально уповноваженого органу у сфері капітального будівництва - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
  • в) державних будівельних корпорацій;

органи місцевого самоврядування в особі відповідних рад народних депутатів, управлінь капітального будівництва виконкомів. Учасники правовідносин з капітального будівництва можуть виконувати різні функції і залежно від цього отримувати відповідне найменування.

За договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк визначений договором об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати обумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити їх. Відповідно до ст. 318 ГКУ договір підряду укладається на будівництво, розширення, реконструкцію та перепрофілювання об'єктів; будівництво об'єктів з покладенням повністю або частково на підрядника виконання робіт з проектування, поставки обладнання, пусконалагоджувальних та інших робіт; виконання окремих комплексів будівельних, монтажних, спеціальних, проектно-конструкторських та інших робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів. Забезпечення будівництва матеріалами, технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням покладається на підрядника, якщо інше не передбачено законодавством або договором. Зміст договору підряду на капітальне будівництво, що укладається на підставі державного замовлення, має відповідати цьому замовленню.

Договір підряду на капітальне будівництво повинен передбачати: найменування сторін; місце і дату укладення; предмет договору (найменування об'єкта, обсяги і види робіт, передбачених проектом); строки початку і завершення будівництва, виконання робіт; права і обов'язки сторін; вартість і порядок фінансування будівництва об'єкта (робіт); порядок матеріально-технічного, проектного та іншого забезпечення будівництва; режим контролю якості робіт і матеріалів замовником; порядок прийняття об'єкта (робіт); порядок розрахунків за виконані роботи, умови про дефекти і гарантійні строки; страхування ризиків, фінансові гарантії; відповідальність сторін (відшкодування збитків); урегулювання спорів, підстави та умови зміни і розірвання договору.

Відповідно до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668, визначаються умови договору підряду на капітальне будівництво. Загальні умови є обов'язковими для врахування під час укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві (далі - договір підряду) незалежно від джерел фінансування робіт, а також форми власності замовника та підрядника (субпідрядників).

Договір підряду на капітальне будівництво замовник може укладати з одним підрядником, двома і більшою їх кількістю (ст. 319 ГКУ).

Підрядник має право за згодою замовника залучати до виконання договору як третіх осіб субпідрядників на умовах укладених з ними субпідрядних договорів, відповідаючи перед замовником за результати їх роботи. У цьому разі підрядник є для замовника генеральним підрядником, а для субпідрядників - замовником.

Договір підряду на виконання робіт з монтажу устаткування замовник може укладати з генеральним підрядником або з постачальником устаткування. За згодою генерального підрядника договори на виконання монтажних та інших спеціальних робіт можуть укладатися замовником з відповідними спеціалізованими підприємствами.

Відповідно до ст. 320 ГКУ замовник має право, не втручаючись у господарську діяльність підрядника, здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості й якості виконаних робіт проектам і кошторисам. Він має право перевіряти процес і якість будівельних і монтажних робіт, а також якість використовуваних матеріалів.

Якщо підрядник не береться своєчасно за виконання договору або виконує роботу так повільно, що закінчення її до строку стає явно неможливим, замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Підрядник має право не братися за роботу, а розпочату роботу зупинити в разі порушення замовником своїх зобов'язань за договором, внаслідок якого початок або продовження робіт підрядником виявляються неможливими чи значно ускладненими.

Недоліки виконання робіт чи матеріалів, що використовуються для робіт, допущені з вини підрядника або субпідрядника, повинні бути усунуті підрядником за власний рахунок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >