< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості правового регулювання інноваційної діяльності

Загально-правова характеристика інновацій та інноваційної діяльності

Відносини, що виникають у процесі здійснення інноваційної діяльності, регулюються ГКУ та законодавчими актами України (Законами України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 13.12.1991р., "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 р., "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" від 11.07.2001 р., "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 08.09.2011 р.)- інноваційною діяльністю у сфері господарювання є діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя (ст. 325 ГКУ).

Інвестування інноваційної діяльності

Відповідно до ст. 326 ГКУ інвестиціями у сфері господарювання визнаються довгострокові вкладення різних видів майна, інтелектуальних цінностей та майнових прав в об'єкти господарської діяльності з метою одержання доходу (прибутку) або досягнення іншого соціального ефекту. До форм інвестування інноваційної діяльності належать: - державне (комунальне) інвестування, що здійснюється органами державної влади або органами місцевого самоврядування за рахунок бюджетних коштів та інших коштів відповідно до закону;

- комерційне інвестування, що здійснюється суб'єктами господарювання за рахунок власних або позичкових коштів з мстою розвитку бази підприємництва;

соціальне інвестування, що здійснюється в об'єкти соціальної сфери та інших невиробничих сфер;

 • - іноземне інвестування, що здійснюється іноземними юридичними особами або іноземцями, а також іншими державами;
 • - спільне інвестування, що здійснюється суб'єктами України разом з іноземними юридичними особами чи іноземцями. Загальні умови реалізації інвестицій в Україні визначаються законом.

Види інноваційної діяльності

У ст. 327 ГКУ визначається, що інноваційна діяльність передбачає інвестування наукових досліджень і розробок, спрямованих на здійснення якісних змін у стані продуктивних сил і прогресивних міжгалузевих структурних зрушень, розробки і впровадження нових видів продукції та технологій.

Інноваційна діяльність здійснюється за такими напрямками:

 • - наукові дослідження і розробки, спрямовані на створення об'єктів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції;
 • - розробка, освоєння, випуск і поширення принципово нових видів техніки і технології;
 • - розробка і впровадження нових ресурсозбережних технологій, призначених для поліпшення соціального і екологічного становища;
 • - технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будівництво нових підприємств, що здійснюються вперше як промислове освоєння виробництва нової продукції або впровадження нової технології.

Інвестування відтворення основних фондів і приросту матеріально-виробничих запасів здійснюється як капітальні вкладення.

Заходи стимулювання інноваційної діяльності

Досвід провідних країн світу свідчить про необхідність підвищення ролі держави у технологічному оновленні, комерціалізації нововведень. Це охоплює систему податкових і кредитних пільг для інновацій, фінансування трансферу технологій. Суттєву роль відіграє визначена законодавчими актами або судовою практикою система виплати винагороди винахідникам, як це має місце, зокрема, в Німеччині, США, Франції, Японії.

Наша держава регулює інноваційну діяльність шляхом:

визначення інноваційної діяльності як необхідної складової інвестиційної та структурно-галузевої політики;

 • - формування і забезпечення реалізації інноваційних програм та цільових проектів;
 • - створення економічних, правових та організаційних умов для забезпечення державного регулювання інноваційної діяльності;
 • - створення та сприяння розвиткові інфраструктури інноваційної діяльності.

Держава здійснює контроль за інноваційною діяльністю суб'єктів господарювання та інших учасників господарських відносин, її відповідністю вимогам законодавства і державним інноваційним програмам. Законом можуть бути передбачені галузі або об'єкти інноваційної діяльності, в яких обмежується чи забороняється використання іноземних інвестицій (ст. 328 ГКУ).

Державні гаранти інноваційної діяльності

Відповідно до ст. 329 ГКУ держава гарантує суб'єктам інноваційної діяльності:

 • - підтримку інноваційних програм і проектів, спрямованих на реалізацію економічної та соціальної політики держави;
 • - підтримку створення та розвитку суб'єктів інфраструктури інноваційної діяльності;
 • - охорону та захист прав інтелектуальної власності, захист від недобросовісної конкуренції у сфері інноваційної діяльності;
 • - вільний доступ до інформації про пріоритети державної економічної та соціальної політики, про інноваційні потреби та результати науково-технічної діяльності, крім випадків, передбачених законом;

підтримку щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері здійснення інноваційної діяльності. Відповідно до ст. 330 ГКУ інноваційні проекти, що інвестуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів, а також проекти, замовниками яких с органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, підлягають обов'язковій державній експертизі відповідно до законодавства. Інноваційні проекти, що інвестуються за рахунок інших джерел, підлягають обов'язковій державній експертизі з питань додержання екологічних, містобудівних та санітарно-гігієнічних вимог. У разі необхідності експертиза окремих інноваційних проектів, що мають важливе народногосподарське значення, може здійснюватися за рішенням Кабінету Міністрів України.

Договір на створення і передачу науково-технічної продукції

У ст. 331 ГКУ зазначається, що за договором на створення і передання науково-технічної продукції одна сторона (виконавець) зобов'язується виконати обумовлені завданням другої сторони (замовника) науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), а замовник зобов'язується прийняти виконані роботи (продукцію) і оплатити їх.

Предметом договору на передання науково-технічної продукції може бути модифікована науково-технічна продукція.

Науково-технічною продукцією є завершені науково-дослідні, проектні, конструкторські, технологічні роботи та послуги, створення дослідних зразків або партій виробів, необхідних для здійснення НДДКР згідно з вимогами, погодженими із замовниками, що виконуються чи надаються суб'єктами господарювання (науково-дослідними, конструкторськими, проектно-конструкторськими і технологічними установами, організаціями, а також науково-дослідними і конструкторськими підрозділами підприємств, установ, організацій тощо).

Договір може укладатися на виконання всього комплексу робіт - від дослідження до впровадження у виробництво науково-технічної продукції, а також на її подальше технічне супроводження (обслуговування).

Якщо науково-технічна продукція є результатом ініціативних робіт договір укладається на її передання, включаючи надання послуг на її впровадження та освоєння.

Договори на створення і передання науково-технічної продукції для державних потреб та за участю іноземних суб'єктів господарювання укладаються і виконуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >