< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальні положення про державне регулювання інвестиційної діяльності

Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалізації економічної, науково-технічної і соціальної політики. Воно визначається показниками економічного і соціального розвитку України, республіканськими і регіональними програмами розвитку народного господарства, республіканськими і місцевими бюджетами, передбачуваними в них обсягами державного фінансування інвестиційної діяльності.

При цьому можуть створюватися пільгові умови інвесторам, що здійснюють інвестиційну діяльність у найбільш важливих для задоволення суспільних потреб напрямах, насамперед соціальній сфері, технічному та технологічному вдосконаленні виробництва, створення нових робочих місць для громадян, які потребують соціального захисту. Впровадження відкриттів і винаходів в агропромисловому комплексі, в реалізації програм ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, у виробництві будівельних матеріалів, в галузі освіти, культури, охорони навколишнього природного середовища та здоров'я.

Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності та контроль за її здійсненням усіма інвесторами й учасниками інвестиційної діяльності.

Управління державними інвестиціями здійснюється республіканськими та місцевими органами державної влади й управління включає планування, визначення умов і виконання конкретних дій з інвестування бюджетних і позабюджетних коштів.

Регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом:

 • - подання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв;
 • - державних норм та стандартів;
 • - антимонопольних заходів;
 • - роздержавлення та приватизації власності;
 • - визначення умов користування землею, водою й іншими природними ресурсами;
 • - політики ціноутворення;
 • - проведення державної експертизи інвестиційних програм та проектів будівництва;
 • - інших заходів.

Державне управління інвестиційною діяльністю повинно базуватися на таких спеціальних принципах, як:

 • - принцип взаємної відповідальності інвесторів і держави;
 • - принцип дотримання основних прав і свобод інвесторів;
 • - принцип юридичної відповідальності інвесторів за порушення вимог законодавства України або міжнародних переговорів;
 • - принцип послідовної децентралізації інвестиційного процесу та розширення змішаного фінансування інвестиційних проектів;
 • - принцип залучення іноземних інвестицій переважно для реалізації державних пріоритетних програм (проектів), спрямованих на здійснення структурної перебудови економіки та надання переваги завершенню раніше розпочатих будов, технічному переоснащенню та реконструкції діючих підприємств;
 • - принцип вдосконалення законодавства про інвестиційну діяльність.

Іноземні інвестиції

Види і форми здійснення іноземних інвестицій

Відносини, пов'язані з іноземними інвестиціями в Україні, регулюються ГКУ, законом про режим іноземного інвестування, іншими законодавчими актами України та чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України. Якщо міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про іноземні інвестиції, застосовуються правила міжнародного договору (ст. 400 ГКУ).

Згідно зі ст. 380 ГКУ, Законом України "Про режим іноземного інвестування" іноземними інвесторами визнаються суб'єкти, які здійснюють інвестиційну діяльність на території України:

 • - юридичні особи, утворені за іншим законодавством, ніж законодавство України;
 • - іноземці та особи без громадянства, які не мають постійного місця проживання на території України;
 • - міжнародні урядові та неурядові організації;
 • - інші держави;
 • - інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, визначені законом.

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді:

 • - іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України;
 • - валюти України - відповідно до законодавства України;
 • - будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав;
 • - акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному капіталі юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті;

грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками І мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;

будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;

 • - прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;
 • - інших цінностей відповідно до законодавства України. Заборона або обмеження будь-яких видів іноземних інвестицій

може здійснюватися виключно законом (ст. 391 ГКУ).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >