< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Передмова

Історія розвитку людської цивілізації в основному має гуманістичний напрям. Незважаючи на численні приклади відступу окремих народів і країн, а іноді й цілих континентів, від загальнолюдських цінностей та прав і свобод людини, не можна заперечувати поступове зміцнення таких невід'ємних прав людини, як право на життя, свободу, гідність, рівність у захисті своїх прав та інтересів. Історія розвитку незалежної держави Україна не є винятком. Зокрема, можна вести мову про гуманістичний напрям розвитку такої надзвичайно важливої та показової ланки суспільних відносин, як правова система країни.

Україна незворотно визначила своєю метою створення громадянського суспільства, дотримуючись загальноприйнятих у світовому співтоваристві норм і стандартів щодо прав і свобод громадян, відроджуючи історичні та національні традиції. Для побудови дійсно правової держави необхідно перш за все забезпечити правову захищеність громадян, удосконалити законодавство в галузі прав і свобод людини, забезпечити нормальне функціонування правової системи держави шляхом безперечного дотримання законів усіма фізичними та юридичними особами. У статті 3 Конституції України закріплено пріоритет загальнолюдських цінностей, підкреслюється, що в центрі уваги має бути людина як найвища соціальна цінність. Визнання й дотримання прав і свобод людини, їх належне забезпечення й надійний захист є свідченням демократичності держави.

Особливе місце в захисті прав і свобод громадян посідає адвокатура України. За своєю суттю вона є професійним правовим інститутом, спрямованим на захист прав і свобод громадян. Крім цього головного завдання адвокатура допомагає здійсненню правосуддя та додержанню законів.

Проблеми діяльності адвокатури, її місце в суспільстві, професійні права та обов'язки адвокатів неодноразово були предметом досліджень багатьох світових та вітчизняних вчених і практиків. Однак незважаючи на прийняття нового Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" досі існують значні проблеми та різночитання як у нормативному врегулюванні статусу адвокатів у системі юридичних механізмів захисту прав та свобод людини, так і в психологічному ставленні суспільства та держави до адвокатури в цілому.

Саме тому майбутнім юристам необхідно не лише вивчати законодавчі засади функціонування та організації адвокатури в Україні, а й навчатись повазі до найгуманнішої правозахисної діяльності, якою є діяльність адвоката.

Навчальний курс "Адвокатура України" присвячений вивченню принципів організації та функціонування адвокатури, правового статусу адвокатів в Україні. Як навчальна дисципліна цей курс ґрунтується на історії держави та права, загальних положеннях про систему правоохоронних, правозахисних і судових органів, науці кримінального, цивільного та господарського процесів, на практичному досвіді, напрацьованому суддями, прокурорами, органами слідства, адвокатами.

Мета дисципліни "Адвокатура України" — дослідити історичний генезис розвитку такого правового інституту, як адвокатура, з'ясувати порядок організації адвокатури в Україні, проаналізувати систему функцій адвокатів у кримінальному, цивільному, адміністративному та господарському судочинстві, розглянути стандарти адвокатської професійної діяльності. Вивчаючи цю дисципліну, слід керуватися навчальною програмою курсу, рекомендованими нормативними актами, навчальною та спеціальною літературою.

Завданням дисципліни є сприяння студентам у вивченні курсу, в результаті чого студенти повинні:

  • — знати основні нормативні положення, якими визначається порядок організації та функціонування адвокатури України, міжнародні засади діяльності адвокатів;
  • — уміти правильно тлумачити і застосовувати процесуальні норми, що визначають правовий статус адвоката в кримінальному, цивільному, господарському процесах та в адміністративному судочинстві, обґрунтовувати й відстоювати свою правову позицію, захищати права, свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, інтереси держави і суспільства, в тому числі шляхом побудови та переконливого проголошення в суді промов, напрацьовування комунікативних та інших особистісних якостей, що сприяють підвищенню ефективності правозахисної діяльності.

Предметом дисципліни є курс історії, організації та функціонування адвокатури, в якому розглядаються основні положення про адвокатуру України: походження, призначення та історичний генезис адвокатури в ході розвитку людського суспільства; поняття, завдання і принципи організації адвокатури в Україні; засади, завдання та система органів адвокатського самоврядування; правовий статус адвокатів, гарантії їх діяльності; особливості надання правової допомоги адвокатами у кримінальних провадженнях та цивільних справах, при консультуванні юридичних осіб; стандарти та етичні засади професійної адвокатської діяльності.

Вивчення курсу передбачає проведення лекцій, семінарських занять, індивідуальної роботи зі студентами та самостійну роботу студентів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >