< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організаційні форми адвокатської діяльності

Адвокат України здійснює адвокатську діяльність на всій території України та за її межами, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або законодавством іноземної держави. Адвокат іноземної держави здійснює адвокатську діяльність на території України відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Адвокати мають право створювати в установленому законом порядку місцеві, всеукраїнські та міжнародні об'єднання. Адвокати, їх об'єднання можуть бути членами міжнародних організацій адвокатів та юристів.

Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання (організаційні форми адвокатської діяльності). Згідно із ст. 13 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою. Він може відкривати рахунки в банках, мати печатку, штампи, бланки (у тому числі ордера) із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, номера і дати видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Статті 14, 15 цього Закону врегульовують такі організаційні форми адвокатської діяльності, як адвокатське бюро та адвокатське об'єднання. Адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту. Найменування адвокатського бюро має включати прізвище адвоката, який його створив. Адвокатське об'єднання є юридичною особою, створеною шляхом об'єднання двох або більше адвокатів (учасників), і теж діє на підставі статуту. Державна реєстрація адвокатського бюро та адвокатського об'єднання здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Адвокатське бюро та адвокатське об'єднання мають самостійний баланс, можуть відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням. Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського бюро адвокат, який його створив, протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону. Такий самий обов'язок має адвокатське об'єднання у випадку створення, реорганізації або ліквідації адвокатського об'єднання, зміни складу його учасників. Стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське бюро та адвокатське об'єднання. Від імені адвокатського об'єднання договір про надання правової допомоги підписується учасником адвокатського об'єднання, уповноваженим на це довіреністю або статутом адвокатського об'єднання. Адвокатське бюро та адвокатське об'єднання можуть залучати до виконання укладених бюро та об'єднанням договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Адвокатське бюро та адвокатське об'єднання зобов'язані забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

Необхідно також зазначити, що Правила адвокатської етики є обов'язковими для дотримання адвокатськими бюро, адвокатськими об'єднаннями й окремими адвокатами. У випадках, коли стороною у договорі про надання правової допомоги є адвокатське бюро або адвокатське об'єднання, в якому договір з клієнтом укладається від імені бюро або об'єднання, вони зобов'язані забезпечити відповідність кандидатури адвоката, якому доручається виконання договору (окремих робіт за договором), вимогам до компетентності, об'єктивно обумовленим характером доручення, а також забезпечити дотримання інших вимог цих Правил, що стосуються укладення договору про надання правової допомоги, його виконання та припинення.

Кожен адвокат, який є членом адвокатського об'єднання чи створив адвокатське бюро, повинен докладати обґрунтованих зусиль для забезпечення вжиття об'єднанням заходів, що сприяють дотриманню всіма адвокатами та співробітниками цього об'єднання чи бюро Правил адвокатської етики.

Для адвоката, який є членом адвокатського об'єднання, професійні обов'язки перед клієнтами, що випливають із чинного законодавства, Правил адвокатської етики, договорів про надання правової допомоги, повинні мати домінуюче значення порівняно з обов'язками адвоката щодо виконання вказівок керівних органів адвокатського об'єднання. Керівник адвокатського об'єднання зобов'язаний забезпечити Дотримання адвокатом — членом адвокатського об'єднання виконання цих Правил і не має права вчиняти дії, пов'язані із ухилянням, або сприяти ухилянню адвоката від виконання професійних етичних норм.

В Україні функціонує електронна база даних, яка містить відомості про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" набули право на зайняття адвокатською діяльністю, та про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності, — ЄРАУ. Відповідно до ст. 17 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" Рада адвокатів України забезпечує ведення ЄРАУ. Внесення відомостей до ЄРАУ здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України. Рішенням РАУ № 26 від 17 грудня 2012 р. був затверджений Порядок ведення ЄРАУ (далі Порядок).

РАУ забезпечує ведення ЄРАУ, координує діяльність, здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення рад адвокатів регіонів щодо внесення ними відомостей до ЄРАУ та надання витягів із нього згідно з Порядком; забезпечує технічне й технологічне створення та супроводження програмного забезпечення ЄРАУ, надання реєстраторам доступу до нього, збереження і захист даних, що містить ЄРАУ, надає роз'яснення, проводить навчання з наповнення та користування ЄРАУ, а також виконує інші функції, передбачені Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Порядком.

Відомості до ЄРАУ вносяться за дворівневим принципом.

Перший рівень внесення відомостей до ЄРАУ забезпечується радами адвокатів регіонів. Рада адвокатів регіону призначає відповідальну особу (осіб) — адміністратора бази даних ЄРАУ, який вносить відомості до ЄРАУ на першому рівні на підставі інформації та документів, передбачених Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та актами НААУ, стосовно адвокатів, яким видано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, адвокатів, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено чи припинено, адвокатів іноземної держави, стосовно яких прийнято рішення кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури про включення до ЄРАУ, інші відомості, передбачені законом і цим Порядком. Голови Рад адвокатів регіонів мають право отримувати від

Ради адвокатів України право доступу до ЄРАУ першого рівня відповідної Ради адвокатів регіону. Інформація про ради адвокатів регіонів, які мають право доступу Першого рівня ведення ЄРАУ, розміщується на сайті НААУ. Інформація, внесена до ЄРАУ відповідно до правил системи бази даних ЄРАУ адміністратором бази даних ЄРАУ ради адвокатів регіону, є відомостями (інформацією) Першого рівня і є не доступними (невідкритими) для користувачів на веб-сайті НААУ.

Другий рівень внесення відомостей до ЄРАУ забезпечується РАУ. Відомості (інформація) Першого рівня, внесені до ЄРАУ адміністратором бази даних ЄРАУ ради адвокатів регіону, щоденно обробляються Секретаріатом РАУ на Другому рівні. У момент затвердження відомостей Першого рівня адміністратором Другого рівня вони отримують статус відомостей (інформації) Другого рівня і стають активними та відкритими на офіційному веб-сайті НААУ для загального доступу.

До ЄРАУ вносяться такі відомості про адвокатів:

  • — прізвище, ім'я та по батькові адвоката;
  • — номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про його видачу (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до ЄРАУ);
  • — найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв'язку;
  • — адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв'язку;
  • — інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
  • — інші відомості, передбачені Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності, згідно із заявою адвоката. У разі наявності декількох адрес робочих місць адвоката до ЄРАУ, за заявою адвоката, вноситься лише одна адреса робочого місця. Адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до ЄРАУ, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Прострочення адвокатом надання (підтвердження) відомостей, передбачених Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" і Порядком, є невиконанням рішень органів адвокатського самоврядування і тягне накладення на адвоката дисциплінарного стягнення, передбаченого законом.

До ЄРАУ також відносяться відомості про помічників адвокатів.

До ЄРАУ вносяться зміни у разі: зупинення права на заняття адвокатською діяльністю; поновлення права на заняття адвокатською діяльністю; припинення права на заняття адвокатською діяльністю; зміни адреси робочого місця адвоката; зміни прізвища, імені та по батькові адвоката; зміни організаційної форми адвокатської діяльності.

РАУ та відповідні ради адвокатів регіонів запитами правоохоронних органів, юридичних і фізичних осіб, адвокатів або інших осіб видають витяги з ЄРАУ за правилами, встановленими Порядком. Інформація, внесена до ЄРАУ, є відкритою на офіційному веб-сайті НААУ unba.org.ua.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >