< Попер   ЗМІСТ   Наст >

АДВОКАТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Поняття, засади та завдання адвокатського самоврядування

Адвокатура України як недержавний самоврядний інститут самостійно вирішує питання організації та діяльності адвокатури. З метою забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав адвокатів, забезпечення високого професійного рівня адвокатів і вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє адвокатське самоврядування.

У ст. 1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" визначено, що адвокатське самоврядування — це гарантоване державою право адвокатів самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом. Водночас, адвокатське самоврядування — це визначена нормативно-правовими актами система органів, метою діяльності яких є забезпечення високого професійного рівня правової допомоги, що надається адвокатами в Україні, та реалізація правових гарантій адвокатської діяльності.

Основним нормативним джерелом організації та функціонування системи адвокатського самоврядування є розділ VII Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Відповідно до ст. 43 цього Закону адвокатське самоврядування ґрунтується на принципах виборності, гласності, обов'язковості до виконання адвокатами рішень органів адвокатського самоврядування, підзвітності, заборони втручання органів адвокатського самоврядування у професійну діяльність адвоката.

Завданнями адвокатського самоврядування є:

 • 1) забезпечення незалежності адвокатів, захист від втручання у здійснення адвокатської діяльності;
 • 2) підтримання високого професійного рівня адвокатів;
 • 3) утворення та забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
 • 4) створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності;
 • 5) забезпечення відкритості інформації про адвокатуру та адвокатську діяльність;
 • 6) забезпечення ведення ЄРАУ;
 • 7) участь у формуванні Вищої ради юстиції у порядку, визначеному законом.

Треба зазначити, що брати участь у роботі органів адвокатського самоврядування та бути обраними до їх складу можуть лише адвокати України. Водночас, згідно із ст. 61 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" адвокат іноземної держави може звертатися до органів адвокатського самоврядування за захистом своїх професійних прав та обов'язків, брати участь у навчально-методичних заходах, що проводяться кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури, ВКДКА, радами адвокатів регіонів, РАУ та НААУ.

НААУ організовує, координує та забезпечує діяльність органів адвокатського самоврядування. Відповідно до ст. 46 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" і Статуту НААУ систему адвокатського самоврядування складають національні та регіональні органи адвокатського самоврядування, інші структури, утворені для забезпечення їх діяльності. Регіональні відділення НААУ діють на підставі відповідного положення, що затверджується Радою адвокатів України. У регіональних відділеннях НААУ діють такі регіональні органи адвокатського самоврядування:

 • 1) конференції адвокатів;
 • 2) ради адвокатів;
 • 3) кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури;
 • 4) ревізійні комісії адвокатів;

До Національних органів самоврядування належать:

 • 1) з'їзд адвокатів України;
 • 2) РАУ;
 • 3) ВКДКА;
 • 4) ВРКА.

Органи адвокатського самоврядування взаємодіють між собою для реалізації мети, завдань і виконання функцій, визначених чинним законодавством України, цим Статутом, а також актами НААУ. Органи адвокатського самоврядування створюються та здійснюють свою діяльність, керуючись Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", цим Статутом, а також актами НААУ. Діяльність національних (центральних) органів адвокатського самоврядування — НААУ, а також регіональних, що діють у регіональних відділеннях НААУ і мають статус юридичної особи, є некомерційною і не передбачає отримання прибутку. Діяльність органів адвокатського самоврядування з реалізації своїх цілей та завдань, а також виконання функцій є їх основною діяльністю.

З метою реалізації покладених на НААУ Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", а також цим Статутом завдань і функцій, можуть створюватися постійно або тимчасово діючі органи та інші структури НААУ, а також апарати органів адвокатського самоврядування, зокрема Секретаріат, друковані органи, комісії та комітети з різних питань адвокатського самоврядування, науково-консультативні ради.

Рішення з'їзду адвокатів України та РАУ є обов'язковими до виконання всіма членами НААУ. Рішення конференцій та рад адвокатів регіонів є обов'язковими до виконання адвокатами — членами НААУ, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні та відомості про яких включено до ЄРАУ. Рішення органів адвокатського самоврядування набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інше не встановлено самими рішеннями.

Фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядування може здійснюватися за рахунок:

 • 1) плати за складання кваліфікаційного іспиту. Розмір цієї плати визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності КДКА, ВКДКА і не може перевищувати трьох мінімальних заробітних плат, установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту;
 • 2) щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Розмір цих внесків визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, РАУ, ВРАУ та ведення ЄРАУ;
 • 3) відрахувань КДКА на забезпечення діяльності ВКДКА. Розмір цих відрахувань визначається з урахуванням потреби покриття витрат для забезпечення діяльності ВКДКА;
 • 4) добровільних внесків адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об'єднань;
 • 5) добровільних внесків фізичних і юридичних осіб;
 • 6) інших, не заборонених законом, джерел.

Відповідно до порядку оприлюднення фінансової звітності органів адвокатського самоврядування від 17 грудня 2013 р., який встановлює загальні вимоги до організаційно-технічного забезпечення процедури оприлюднення фінансової звітності органів адвокатського самоврядування, не пізніше 31 березня поточного року Секретаріат НААУ, РАУ оприлюднює консолідовану звітність органів адвокатського самоврядування шляхом розміщення її на офіційному веб-сайті НААУ.

Окремої уваги заслуговує питання про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, яке врегульоване в Положенні про сплату таких внесків, затвердженому рішенням РАУ № 72 від 16 лютого 2013 р. Це Положення визначає порядок сплати, розподілу та використання внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування (далі — внески) у структурі НААУ відповідно до положень Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Внески — це грошові кошти, що надходять організаційним формам адвокатського самоврядування, які мають статус юридичної особи, відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (далі — Закон), з метою забезпечення гарантій незалежності Адвокатури України від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, будь-яких інших органів, установ, організацій, фізичних і юридичних осіб для реалізації органами адвокатського самоврядування повноважень, визначених Законом:

 • а) від адвокатів України — щорічно в порядку та розмірі, визначеними відповідно до цього Положення та актами НААУ, РАУ на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування;
 • б) від фізичних і юридичних осіб — відповідно до положень Закону;
 • в) від регіональних органів адвокатського самоврядування з джерел, визначених Законом для забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на загальнонаціональному рівні — РАУ, ВКДКА, ВРКА.

РАУ встановлює розмір, порядок сплати внесків, їх розподіл і напрямки використання для забезпечення ефективної реалізації повноважень адвокатського самоврядування, координує процес і здійснює загальний контроль за сплатою адвокатами України щорічних внесків, контролює та координує роботу рад адвокатів регіонів щодо адміністрування ними в установленому актами НААУ порядку сплати адвокатами щорічних внесків, їх розподілу та використання. Рада адвокатів регіону здійснює контроль за своєчасною сплатою внесків адвокатами, адреса робочого місця яких знаходиться у цьому регіоні, та веде облік щорічних внесків відповідно до рекомендацій РАУ.

Сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування відповідно до рішень з'їзду адвокатів України, РАУ, актів НААУ є професійним обов'язком кожного адвоката.

Для адвокатів України встановлюється єдиний порядок сплати щорічних внесків — шляхом одноразового перерахування повної суми щорічного внеску в національній валюті України на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається виходячи з принципів розумності, розмірності, фінансової необтяжливості для адвокатів і достатності фінансового забезпечення реалізації повноважень радами адвокатів регіонів, РАУ, ВРКА, ВКДКА, КДКА регіонів.

Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є однаковим для всіх адвокатів. Особи, які склали присягу адвоката України та отримали свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, сплачують щорічний внесок у повному розмірі, незалежно від того, в якому місяці поточного року таке свідоцтво отримано. Адвокати, право на заняття адвокатською діяльністю яких було зупинено, після поновлення такого права сплачують щорічний внесок за рік, в якому таке право поновлено у повному обсязі. У разі зупинення чи припинення права на заняття адвокатською діяльністю сплачені адвокатом щорічні внески за рік, в якому відбулось таке зупинення чи припинення, не повертаються, а залишаються у розпорядженні НААУ та відповідної ради адвокатів регіону.

Треба враховувати, що порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних адвокатських внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування і, відповідно, вважається дисциплінарним проступком. У випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад один місяць до нього, за поданням РАУ або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді попередження. У разі порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього, за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону, застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року. Якщо після закінчення строку дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвокат протягом одного року повторно порушив строки та/або порядок сплати щорічних внесків, до нього може бути застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з ЄРАУ.

Належним джерелом фінансування забезпечення діяльності органів адвокатського самоврядування також визнаються:

 • — добровільні внески адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об'єднань, які надійшли на банківські рахунки НААУ, рад адвокатів регіонів;
 • — добровільні внески, які надійшли від адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об'єднань, мають спрямовуватися виключно на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, відповідно до положень Закону, за напрямами, визначеними РАУ, радами адвокатів регіону.
 • — добровільні внески, сплачені адвокатами, адвокатськими бюро, адвокатськими об'єднаннями в межах спеціальних проектів або програм Національної асоціації адвокатів, рад адвокатів регіону можуть бути спрямовані виключно на забезпечення програмних заходів.

Органам адвокатського самоврядування забороняється спонукати адвокатів, адвокатські бюро, адвокатські об'єднання до сплати добровільних внесків шляхом створення преференцій або спеціального становища для окремих осіб або адвокатських утворень у професійній діяльності або при реалізації повноважень органами адвокатського самоврядування. Добровільні внески фізичних і юридичних осіб, які надійшли у розпорядження органів адвокатського самоврядування, мають спрямовуватися виключно на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, відповідно до положень Закону за напрямами, визначеними РАУ, радами адвокатів регіону, або спеціальних проектів/програм НААУ, регіональних рад адвокатів. При цьому умови отримання добровільних внесків від фізичних і юридичних осіб для забезпечення цілей адвокатського самоврядування не можуть суперечити або у будь-який інший спосіб впливати та/або обмежувати принцип незалежності Адвокатури України як правового інституту, представницьких органів адвокатури, окремих адвокатів.

Рада адвокатів України як орган НААУ може прийняти рішення про встановлення періодичних або разових внесків регіональними органами адвокатського самоврядування з джерел, визначених Законом, для забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на загальнонаціональному рівні НААУ, ВКДКА, ВРКА.

Спрямування грошових коштів, які надходять на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, визначається на підставі Закону, актів НААУ та Положення від 16 лютого 2013 р., з урахуванням пріоритетів, визначених регіональними конференціями адвокатів і з'їздом адвокатів України. Використання коштів відбувається на підставі кошторисів. Основні статті видатків кошторисів РАУ, регіональних рад адвокатів, кваліфікаційно-дисциплінарних регіонів, ВКДКА затверджуються рішенням РАУ.

Фінансування органів адвокатського самоврядування, розпорядження їх коштами та майном здійснюється відповідно до кошторисів, що затверджуються конференціями адвокатів регіонів і з'їздом адвокатів України. Фінансова звітність органів адвокатського самоврядування щорічно оприлюднюється у порядку, затвердженому РАУ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >