< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Національна асоціація адвокатів України: повноваження та організація діяльності

З метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування утворена Національна асоціація адвокатів України. НААУ є всеукраїнською недержавною некомерційною неприбутковою професійною організацією, яка об'єднує всіх адвокатів України з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування, створена на засадах професійної належності та об'єднує адвокатів для сприяння розвитку та зміцненню інституту адвокатури в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається адвокатами, підвищення ролі та авторитету адвокатури в суспільстві, захисту прав і законних інтересів членів НААУ.

Відповідно до ст. 45 Закону НААУ виконує такі завдання: 1) представляє адвокатуру України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об'єднаннями та міжнародними організаціями, делегує представників до органів державної влади;

 • 2) захищає професійні права адвокатів та забезпечує гарантії адвокатської діяльності;
 • 3) забезпечує високий професійний рівень адвокатів України;
 • 4) забезпечує доступ і відкритість інформації стосовно адвокатів України;
 • 5) виконує інші функції відповідно до Закону.

Національна асоціація адвокатів України є юридичною особою та діє через організаційні форми адвокатського самоврядування. НААУ утворюється з'їздом адвокатів України і не може бути реорганізована. Ліквідація НААУ може бути здійснена лише на підставі закону.

НААУ не має права самостійно вести господарську діяльність, спрямовану на отримання прибутку. Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, підприємств, що створені організацією, використовуються виключно на виконання статутних завдань організації або на благодійні цілі і не можуть розподілятися між членами організації.

Статут НААУ затверджується з'їздом адвокатів України та є її установчим документом. Чинний Статут був затверджений З'їздом адвокатів України 17 грудня 2012 р. Зміни до статуту НААУ вносяться за рішенням З'їзду адвокатів України, за яке проголосували більшість делегатів, які беруть участь у роботі з'їзду. Зміни до статуту НААУ підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців".

Діяльність НААУ поширюється на територію всієї України. Основними принципами діяльності НААУ є: 1) верховенство права; 2) пріоритет суспільних інтересів; 3) аполітичність; 4) законність; 5) самоврядування; 6) незалежність; 7) демократичність; 8) прозорість і відкритість; 9) самостійність; 10) професіоналізм; 11) рівноправність; 12) виборність і підзвітність органів адвокатського самоврядування; 13) гласність і публічність; 14) обов'язковість до виконання рішень органів адвокатського самоврядування; 15) заборона втручання органів адвокатського самоврядування у професійну діяльність адвоката.

Для досягнення своєї мети НААУ ставить перед собою такі завдання:

 • — сприяння процесу формування правової держави в Україні;
 • — сприяння гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу та його реформуванню з використанням досвіду розвинених демократичних країн;
 • — забезпечення захисту законних прав та інтересів і сприяння зміцненню існуючих правових норм щодо захисту прав та забезпечення гарантій адвокатів;
 • — сприяння підвищенню ролі інституту адвокатури в українському суспільстві, підвищенню статусу професії адвоката в Україні;
 • — сприяння розвитку правових форм самоорганізації адвокатської спільноти;
 • — сприяння поліпшенню надання правової допомоги в Україні;
 • — сприяння професійному розвитку адвокатів і поширенню етичних стандартів професії;
 • — сприяння вдосконаленню системи підготовки та підвищення кваліфікації адвокатів;
 • — реалізація завдань адвокатського самоврядування;
 • — забезпечення незалежності адвокатів, захист від втручання у здійснення адвокатської діяльності;
 • — підтримання високого професійного рівня адвокатів;
 • — створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності;
 • — сприяння розвитку адвокатського самоврядування в Україні, забезпечення гарантій його здійснення;
 • — забезпечення належної діяльності органів адвокатського самоврядування;
 • — сприяння розвитку та вдосконаленню правової допомоги в Україні;
 • — забезпечення відкритості інформації про адвокатуру України та адвокатську діяльність;
 • — забезпечення ведення ЄРАУ; участь у формуванні Вищої ради юстиції;
 • — представництво адвокатури в Україні та за її межами.
 • — інші завдання, що випливають зі змісту чинного законодавства України, цього Статуту, а також рішень з'їзду адвокатів України, НААУ, РАУ.

Для виконання поставлених завдань НААУ в порядку, встановленому чинним законодавством України:

представляє адвокатуру України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, організаціями, установами, підприємствами незалежно від форми власності, громадськими об'єднаннями та міжнародними організаціями;

делегує своїх представників до органів державної влади; бере участь у розробці нормативно-правових актів;

забезпечує належне виконання адвокатурою її конституційних завдань; забезпечує високий професійний рівень адвокатів України, розробляє єдину методику професійної підготовки та перепідготовки адвокатів, помічників і стажерів адвокатів, поширює етичні стандарти професії; сприяє досягненню адвокатурою повної самостійності, незалежності та самоврядування;

сприяє розвитку та зміцненню адвокатури, підвищенню ролі та авторитету адвокатури в суспільстві, підвищенню статусу професії адвоката в Україні;

застосовує заходи щодо недопущення та припинення недобросовісної конкуренції у сфері адвокатської діяльності;

поширює та сприяє вивченню історії адвокатури, літератури, традицій з питань адвокатської діяльності; сприяє науковій розробці питань, пов'язаних з діяльністю адвокатури, усуненню недоліків у правозастосовній діяльності;

сприяє залученню адвокатури до процесу законотворення та інших процесів, пов'язаних з розбудовою правової держави, впровадженню нових правових реформ;

організовує та проводить експертизи проектів законів, програм, рішень та інших документів і нормативних актів;

забезпечує захист соціальних і професійних прав, законних інтересів адвокатів в органах влади, установах, організаціях, органах місцевого самоврядування, міжнародних організаціях та установах;

сприяє організації та впровадженню заходів щодо вдосконалення юридичної освіти, розвитку юридичної професії та підвищення кваліфікації адвокатів; взаємодіє з національними та іноземними громадськими організаціями та міжнародними неурядовими організаціями; забезпечує доступ і відкритість інформації про адвокатуру України;

бере участь у розробці нормативно-правових актів, організації та проведенні експертизи проектів законів, програм, рішень та інших документів і нормативних актів з питань адвокатури та адвокатської діяльності;

вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства України та практики його застосування; поширює правову інформацію серед населення, адвокатів, правових громадських організацій в Україні та за кордоном;

роз'яснює чинне законодавство України з питань адвокатури та адвокатської діяльності й узагальнення практики Європейського суду з прав людини;

сприяє зміцненню зв'язків між юридичною наукою, освітою і практикою;

засновує видавництва (редакції), в тому числі інтернет-видання, видання газет, журналів, науково-популярної, довідкової та іншої літератури;

розвиває міжнародні зв'язки, обмін професійним досвідом, співробітництво з міжнародними організаціями, всебічно сприяє імплементації міжнародних норм і стандартів адвокатської діяльності;

підтримує зв'язки та обмін делегаціями зарубіжних країн та їх представниками, іншу міжнародну діяльність;

здійснює організацію та забезпечення проведення самостійно або спільно з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, у тому числі міжнародними, конгресів, конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, оголошує конкурси тощо, бере участь у відповідних заходах за кордоном;

засновує або вступає до міжнародних і всеукраїнських громадських організацій, підтримує міжнародні зв'язки, укладає відповідні міжнародні угоди, а також бере участь у здійсненні інших міжнародних заходів;

здійснює співробітництво та підтримку правових громадських об'єднань в Україні;

розробляє та реалізує програми обміну досвідом і стажування адвокатів за кордоном;

забезпечує дотримання етичних стандартів діяльності адвокатів;

сприяє розширенню можливостей впливу адвокатури на забезпечення фахового захисту прав і свобод людини в Україні;

здійснює організацію та координацію роботи органів адвокатського самоврядування;

надає інформацію та роз'яснення з питань, пов'язаних із діяльністю органів адвокатського самоврядування, а також стосовно прийнятих ними рішень;

встановлює нагороди і заохочення адвокатів, вносить пропозиції щодо представлення адвокатів до державних нагород України та інших відзнак державними органами та органами місцевого самоврядування;

забезпечує доступ і відкритість інформації стосовно адвокатів України через ЄРАУ; забезпечує виконання адвокатами захисту за призначенням і надання безоплатної правової допомоги у випадках, передбачених законодавством України;

здійснює виконання інших функцій, що випливають зі змісту чинного законодавства України, цього Статуту та актів НААУ.

Умови і порядок набуття членства у НААУ визначені Законом. З моменту державної реєстрації НААУ її членами стають усі особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Інші особи стають членами НААУ з моменту складення присяги адвоката України. Члени НААУ мають право:

 • — брати участь в управлінні НААУ в порядку, передбаченому Законом і цим Статутом;
 • — обирати та бути обраними до органів НААУ в порядку, передбаченому Законом і цим Статутом;
 • — брати участь у роботі структурних підрозділів НААУ, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань НААУ;
 • — голосувати при прийнятті рішень на З'їзді, загальних зборах, конференціях адвокатів;
 • — одержувати методичну та організаційну допомогу у професійній діяльності;
 • — вимагати розгляду на З'їзді будь-яких питань, що стосуються діяльності організації;
 • — обговорювати будь-які питання діяльності організації, вносити на розгляд організації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;
 • — одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність організації;
 • — публікувати свої наукові праці та наукові статті у виданнях організації на умовах, затверджених РАУ;
 • - одержувати допомогу у захисті своїх професійних прав і законних інтересів;
 • — інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями З'їзду адвокатів України.

Водночас, члени НААУ зобов'язані:

 • — дотримуватись вимог Закону, цього Статуту, інших внутрішніх документів організації та виконувати рішення З'їзду, РАУ, регіональних конференцій та регіональних рад адвокатів, які є обов'язковими для членів НААУ і відповідають чинному законодавству України;
 • — своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку, встановленими РАУ;
 • — не допускати дій, що дискредитують НААУ;
 • — інформувати органи НААУ про відомі їм факти, які можуть вплинути на її діяльність, а також про факти порушення цього Статуту;
 • — нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом і внутрішніми документами НААУ.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >