< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рада адвокатів регіону

У період між конференціями адвокатів регіону функції адвокатського самоврядування в регіоні виконує рада адвокатів регіону, яка підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону. Рада адвокатів регіону є юридичною особою. Повноваження і порядок роботи ради адвокатів регіону визначаються Законом і положенням про раду адвокатів регіону, яке затверджується РАУ.

Рада адвокатів регіону:

 • 1) представляє адвокатів регіону;
 • 2) складає порядок денний, скликає та забезпечує проведення конференції адвокатів регіону;
 • 3) забезпечує виконання рішень конференції адвокатів регіону, здійснює контроль за їх виконанням;
 • 4) здійснює інформаційно-методичне забезпечення адвокатів регіону, сприяє підвищенню їх кваліфікації;
 • 5) приймає присягу адвоката України;
 • 6) визначає представників адвокатури до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • 7) сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів;
 • 8) розпоряджається коштами і майном відповідно до затвердженого кошторису;
 • 9) забезпечує в установленому порядку внесення відомостей до ЄРАУ;
 • 10) утворює комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;
 • 11) виконує інші функції відповідно до Закону, рішень конференції адвокатів регіону, РАУ, З'їзду адвокатів України.

Засідання ради адвокатів регіону є повноважним, якщо в його роботі бере участь більше половини її членів. Рада адвокатів регіону приймає рішення шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів.

Голова та члени ради адвокатів регіону обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п'яти років, адреси робочого місця яких знаходяться, відповідно, в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, місті Севастополі і відомості про яких включено до ЄРАУ, строком на п'ять років. Одна й та сама особа не може бути головою або членом ради адвокатів регіону більш як два строки підряд. Кількість членів ради адвокатів регіону визначається конференцією адвокатів регіону. На першому засіданні члени ради адвокатів регіону за пропозицією голови ради обирають зі свого складу заступника голови і секретаря ради. Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону не можуть водночас входити до складу КДКА, ВКДКА, ВРКА, РАУ, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги. Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням органу адвокатського самоврядування, який їх обрав на посаду. Голова, заступник голови, секретар ради адвокатів регіону можуть отримувати за свою роботу винагороду, розмір і порядок виплати якої встановлюються конференцією адвокатів регіону. Голова ради адвокатів регіону:

 • 1) представляє раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами;
 • 2) забезпечує скликання та проведення засідань ради адвокатів регіону;
 • 3) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, секретарем і членами ради, дає їм доручення;
 • 4) організовує та контролює діяльність апарата ради;
 • 5) організовує та забезпечує ведення діловодства ради адвокатів регіону, вчиняє інші дії, передбачені положенням про раду адвокатів регіону, про регіональне відділення НААУ, рішеннями конференції адвокатів регіону, ради адвокатів регіону, РАУ, З'їзду адвокатів України;
 • 6) контролює виконання рішень ради адвокатів регіону.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >