< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

КДКА утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів.

Установчим документом КДКА є положення про кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, яке було затверджене Радою адвокатів України 17 грудня 2013 р. Також рішенням РАУ від 16 лютого 2013 р. затверджений Регламент КДКА регіону, який визначає порядок роботи КДКА з реалізації повноважень, наданих Законом, а також процедуру розгляду питань, віднесених до її компетенції Законом, іншими актами, що регулюють діяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій.

До повноважень КДКА належать:

  • 1) організація та проведення кваліфікаційних іспитів;
  • 2) прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту;
  • 3) прийняття рішень про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
  • 4) здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів;
  • 5) вирішення інших питань, віднесених до повноважень КДКА Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, ВКДКА, РАУ, З'їзду адвокатів України.

КДКА діє у складі кваліфікаційної та дисциплінарної палат. Кваліфікаційна палата утворюється у складі не більше дев'яти членів, дисциплінарна — не більше одинадцяти. КДКА є повноважною за умови обрання не менше двох третин від кількісного складу кожної з її палат, затвердженого конференцією адвокатів регіону. У передбачених Законом випадках повноваження КДКА здійснює її кваліфікаційна або дисциплінарна палата.

Голова та члени КДКА обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п'яти років, адреси робочого місця яких знаходяться, відповідно, в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, місті Севастополі і відомості про яких включено до ЄРАУ, строком на п'ять років. Одна й та сама особа не може бути головою або членом КДКА більш як два строки підряд. Голова КДКА організовує і забезпечує ведення діловодства КДКА. Голова, член КДКА можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням конференції адвокати) регіону, яка обрала їх на посаду.

Кожна палата на своєму першому засіданні шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів палати обирає з числа членів палати голову та секретаря палати. Голова палати за посадою є заступником голови КДКА. Голова палати, секретар палати за рішенням відповідної палати можуть бути достроково відкликані з посади. Голова, заступник голови, секретар палати, член КДКА не можуть водночас входити до складу ВКДКА, ревізійної комісії адвокатів регіону, ВРКА, ради адвокатів регіону, РАУ, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

Засідання КДКА вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів її палат. Засідання палати вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Рішення КДКА приймається шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів її палат. Рішення палати приймається шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів, крім випадків, передбачених Законом. Рішення КДКА може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до ВКДКА або до суду.

Ревізійна комісія адвокатів регіону

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Ради адвокатів регіону та КДКА відповідно до Положення про РКА регіону від 17 грудня 2013 р. утворюється і діє ревізійна комісія адвокатів регіону. Ревізійна комісія адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону. За результатами перевірок ревізійна комісія адвокатів регіону складає висновки, які подає на розгляд та затвердження конференції адвокатів регіону. Ревізійна комісія адвокатів регіону може подавати результати перевірок РАУ та З'їзду адвокатів України.

Голова та члени ревізійної комісії адвокатів регіону обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п'яти років, адреси робочого місця яких знаходяться в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і відомості про яких включено до ЄРАУ. строком на п'ять років. Кількість членів ревізійної комісії адвокатів регіону визначається конференцією адвокатів регіону. Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням конференції адвокатів регіону, яка обрала їх на посаду. Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону не можуть водночас входити до складу ВВРКА, КДКА, ВКДКА, РАУ, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >