< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Національні органи адвокатського самоврядування

З'їзд адвокатів України

Вищим органом адвокатського самоврядування України є з'їзд адвокатів України, який:

 • 1) обирає голову і заступників голови РАУ, голову і заступників голови ВКДКА, голову і членів ВРКА та достроково відкликає їх з посад;
 • 2) затверджує статут НААУ та вносить до нього зміни;
 • 3) затверджує правила адвокатської етики;
 • 4) затверджує положення про РАУ, положення про ВКДКА, положення про ВРКА;
 • 5) розглядає та затверджує звіти РАУ, ВКДКА, висновки ВРКА;
 • 6) призначає трьох членів Вищої ради юстиції;
 • 7) затверджує кошторис РАУ, кошторис ВКДКА, звіт про їх виконання;
 • 8) здійснює інші повноваження відповідно до Закону.

З'їзд адвокатів України може прийняти рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, визначити напрями їх використання та відповідальність за несплату внесків.

До складу з'їзду адвокатів України входять делегати, які обираються конференціями адвокатів регіонів шляхом голосування відносною більшістю голосів делегатів, які беруть участь у конференції. Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів з'їзду адвокатів України, порядок проведення з'їзду адвокатів України встановлюються РАУ.

З'їзд адвокатів України скликається РАУ не рідше одного разу на три роки. З'їзд адвокатів України скликається у шістдесятиденний строк за ініціативою РАУ або на вимогу не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів, включених до ЄРАУ, або не менш як однієї третини рад адвокатів регіонів. У разі якщо РАУ не скликає з'їзд адвокатів України протягом шістдесяти днів з дня надходження пропозиції про його скликання, адвокати або представники рад адвокатів регіонів, які підписали таку пропозицію, приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання з'їзду адвокатів України. Організаційне бюро має право скликати та забезпечувати проведення з'їзду адвокатів України, визначати особу, яка головує на засіданні з'їзду. Про день, час і місце початку роботи з'їзду адвокатів України та питання, що вносяться на його обговорення, адвокати повідомляються не пізніш як за двадцять днів до дня початку роботи з'їзду. З'їзд адвокатів України є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини обраних делегатів, які представляють більшість конференцій адвокатів регіонів. Рішення з'їзду адвокатів України приймаються шляхом голосування більшістю голосів делегатів, які беруть участь у з'їзді.

Рада адвокатів України

У період між з'їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує РАУ, яка діє у системі органів НААУ, є національним органом адвокатського самоврядування, на який державою покладено виконання у період між з'їздами адвокатів України публічно-представницьких функцій недержавного самоврядного інституту, що забезпечує захист, представництво та надання правової допомоги на професійній основі адвокатури України. РАУ не має статусу юридичної особи. Повноваження і порядок її роботи визначаються Законом, положенням про РАУ та Регламентом РАУ. РАУ підконтрольна і підзвітна з'їзду адвокатів України. Чинне Положення про Раду адвокатів України було затверджено установчим з'їздом адвокатів України 17 листопада 2012 р. Повноваження РАУ:

 • — складає порядок денний, забезпечує скликання та проведення з'їзду адвокатів України;
 • — визначає квоту представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіонів, з'їзду адвокатів України;
 • — забезпечує виконання рішень з'їзду адвокатів України;
 • — здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення ведення ЄРАУ, здійснює контроль і координує діяльність рад адвокатів регіонів щодо внесення відомостей до ЄРАУ та надання витягів з нього, затверджує форму витягу з ЄРАУ та Порядок ведення останнього;
 • — затверджує регламент конференції адвокатів регіону, положення: про раду адвокатів регіону, про КДКА, про ревізійну комісію адвокатів регіону, про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;
 • — встановлює розмір і порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання;
 • — визначає розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності ВКДКА, розмір відрахувань рад адвокатів регіону на забезпечення діяльності РАУ та інших відрахувань;
 • — від імені НААУ приймає рішення про створення рад адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва, міста Севастополя, реєстрацію змін до їх установчих документів і змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
 • — затверджує Регламенти роботи рад адвокатів регіонів і КДКА Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя, ревізійної комісії адвокатури регіону;
 • — координує та контролює діяльність рад адвокатів регіонів, сприяє їх діяльності та надає їм необхідну методичну допомогу;
 • - сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних, соціальних та інших прав адвокатів;
 • — приймає рішення про розпорядження коштами і майном НААУ відповідно до призначень коштів і майна, визначених її Статутом і рішеннями з'їзду адвокатів України;
 • — затверджує порядок оприлюднення щорічної фінансової звітності НААУ;
 • — розглядає скарги на рішення, дії, бездіяльність рад адвокатів регіонів, із правом скасування незаконних рішень;
 • — визначає друкований орган НААУ;
 • — забезпечує ведення та функціонування офіційного веб-сайту НААУ;
 • — затверджує перелік документів, що додаються до заяви адвоката іноземної держави про включення до ЄРАУ;
 • — затверджує зразки свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України, посвідчення Голови, заступника голови, секретаря, члена РАУ, посвідчення Голови, заступника голови, секретаря, члена ВКДКА, посвідчення Голови, члена ВРКА;
 • — затверджує порядок складання кваліфікаційних іспитів, програму кваліфікаційних іспитів і методику їх оцінювання, інші документи, передбачені Законом;
 • — затверджує порядок проходження стажування, програму та методику оцінювання стажування;
 • — затверджує тилову форму ордера адвоката, положення про ордер адвоката і порядок ведення реєстру ордерів;
 • — затверджує порядок складання радою адвокатів регіону протоколу про адміністративне правопорушення та форму протоколу;
 • — розробляє, за дорученням з'їзду адвокатів України, органів державної влади та з власної ініціативи, проекти законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність адвокатури, у тому числі щодо соціального захисту адвокатів, професійних прав і гарантій адвокатської діяльності, а також інші проекти нормативно-правових актів у сфері державної політики з питань правової допомоги, захисту й представництва;
 • — розробляє пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та подає їх у встановленому порядку на розгляд суб'єктам законодавчої ініціативи;
 • — здійснює правову експертизу проектів законів, інших актів законодавства, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, що подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері державної політики з питань правової допомоги, захисту та представництва;
 • — готує зауваження і пропозиції до поданих до Верховної Ради України законопроектів у сфері державної політики з питань правової допомоги, захисту та представництва;
 • — вживає відповідно до законодавства заходів щодо усунення державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами порушень професійних прав і гарантій адвокатської діяльності; вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
 • — організовує роботу з підготовки щорічного плану заходів щодо діяльності НААУ, здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення та моніторинг її виконання;
 • — здійснює офіційне опублікування рішень з'їзду адвокатів України, НААУ, РАУ;
 • — виступає засновником засобів масової інформації від імені НААУ;
 • — визначає порядок і форми підвищення кваліфікації адвокатів, здійснює методичне керівництво та організовує підвищення кваліфікації адвокатів;
 • — бере участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю "Правознавство" у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, надає пропозиції щодо підготовки кадрів за юридичними спеціальностями;
 • — сприяє органам державної влади та місцевого самоврядування, іншим суб'єктам у вдосконаленні надання правової допомоги з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;
 • — сприяє координаційній діяльності центральних органів державної влади щодо реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги, взаємодіє з центральними органами державної влади з питань реалізації Закону України "Про безоплатну правову допомогу";
 • — бере участь у розробленні та розповсюдженні освітніх програм у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;
 • — надає роз'яснення з питань, пов'язаних з адвокатською діяльністю;
 • — здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
 • - виконує інші функції відповідно до Закону та рішень з'їзду адвокатів України, Положення про РАУ.

До складу РАУ входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п'яти років: по одному представнику від кожного регіону, який обирається конференцією адвокатів регіону, та голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування з'їздом адвокатів України. Секретар РАУ обирається РАУ зі складу її членів. РАУ може достроково відкликати з посади секретаря Ради. РАУ є повноважною за умови обрання не менше двох третин від її складу.

Засідання РАУ скликаються її головою, а в разі його відсутності — одним із заступників голови не рідше одного разу на два місяці. Засідання РАУ може бути також скликано за пропозицією не менш як однієї п'ятої від загального складу членів Ради. У разі якщо голова РАУ або його заступник не скликав засідання Ради протягом тридцяти днів з дня надходження відповідної пропозиції, члени РАУ, які підписали таку пропозицію, приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання РАУ. Організаційне бюро має право скликати та забезпечувати проведення засідань Ради, визначати особу, яка головуватиме на засіданні Ради. Засідання РАУ є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Рішення РАУ приймаються більшістю голосів від загальної кількості її членів. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів РАУ становить п'ять років. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем або членом РАУ більш ніж два строки підряд. Голова, заступник голови, секретар, член РАУ можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням органу адвокатського самоврядування, який обрав їх на посаду. Голова, заступник голови, секретар, член РАУ не можуть водночас входити до складу ради адвокатів регіону, КДКА, ВКДКА, ревізійної комісії адвокатів регіону, ВРКА, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги. Член РАУ, який без поважних причин не бере участі в її засіданнях, не виконує або неналежним чином виконує її доручення, може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності.

Голова РАУ за посадою є головою НААУ. Голова РАУ представляє останню та НААУ в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами. Голова РАУ може отримувати винагороду в розмірі, встановленому з'їздом адвокатів України. Голова РАУ забезпечує скликання та проведення її засідань, розподіляє обов'язки між своїми заступниками, організовує і забезпечує ведення діловодства РАУ, розпоряджається коштами і майном НААУ відповідно до затвердженого кошторису, організовує і забезпечує роботу секретаріату НААУ, вчиняє інші дії, передбачені Законом, положенням про Раду адвокатів України, статутом Національної асоціації адвокатів України, рішеннями РАУ та з'їзду адвокатів України.

Заступники Голови РАУ виконують обов'язки Голови РАУ за наказом останнього про розподіл повноважень та обов'язків між заступниками. Секретар РАУ обирається РАУ зі складу її членів. РАУ може достроково відкликати з посади її секретаря.

РАУ, для забезпечення покладених на неї функцій і діловодства, створює секретаріат Ради (який є водночас секретаріатом НААУ). Організаційно-технічне забезпечення діяльності РАУ здійснюється її секретаріатом, який очолює керівник секретаріату РАУ, котрий не входить до її складу. Структура секретаріату, його штатний розпис затверджуються рішенням РАУ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >