< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

ВКДКА є неприбутковою, некомерційною професійною організацією, колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. ВКДКА підконтрольна і підзвітна з'їзду адвокатів України та РАУ. Вона є юридичною особою і діє відповідно до Закону, інших законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Установчим документом ВКДКА є положення про Вишу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затверджене з'їздом адвокатів України 17 листопада 2012 р. ВКДКА є колегіальним органом системи адвокатського самоврядування, завдання якого — розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. При організації засідань і вирішенні питань, визначених ст. 6 Положення про ВКДКА, вона керується власним Регламентом, який затверджується на першому її засіданні відповідним рішенням.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю ВКДКА здійснює ВРКА, висновки якої передаються на розгляд і затвердження з'їзду адвокатів України, а у період між з'їздами — РАУ.

ВКДКА створюється та діє з метою реалізації публічно-правових функцій з відбору, атестування осіб, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю, та як дисциплінарний орган у системі самоврядування адвокатури України.

Для досягнення мети своєї діяльності ВКДКА сприяє: процесу формування правової держави в Україні; гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу та його реформуванню з використанням досвіду розвинених демократичних країн; захисту законних прав та інтересів та зміцненню існуючих правових норм щодо захисту прав і забезпечення гарантій адвокатів; підвищенню ролі інституту адвокатури в українському суспільстві; підвищенню статусу професії адвоката в Україні, розвитку правових форм самоорганізації адвокатської спільноти; удосконалення надання правової допомоги в Україні; професійному росту адвокатів і поширенню етичних стандартів професії; вдосконаленню системи підготовки та підвищення кваліфікації адвокатів; реалізації завдань адвокатського самоврядування.

Для виконання поставлених завдань ВКДКА відповідно до Закону та в порядку, визначеному Регламентом ВКДКА:

 • — розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
 • — узагальнює дисциплінарну практику кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
 • — сприяє організації та впровадженню заходів щодо вдосконалення юридичної освіти, розвитку юридичної професії та підвищення кваліфікації адвокатів;
 • — взаємодіє з національними та іноземними громадськими організаціями і міжнародними неурядовими організаціями;
 • — виконує інші функції відповідно до Закону.

Засідання ВКДКА вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загальної кількості її членів. Рішення ВКДКА приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів. Рішення ВКДКА може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

До складу ВКДКА входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п'яти років: по одному представнику від кожного регіону, який обирається конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування з'їздом адвокатів України. Секретар ВКДКА обирається її членами шляхом голосування зі складу членів ВКДКА. Остання є повноважною за умови обрання не менше двох третин її складу.

Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів ВКДКА становить п'ять років. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем або членом ВКДКА більш як два строки підряд. Голова, заступник голови, секретар, член ВКДКА можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням органу адвокатського самоврядування, який обрав їх на посаду. Голова, заступник голови, секретар, член ВКДКА не можуть водночас входити до складу КДКА, ревізійної комісії адвокатів регіону, ВРКА, ради адвокатів регіону, РАУ, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

Голова ВКДКА представляє останню в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами. Голова ВКДКА забезпечує скликання та проведення її засідань, адвокатури, розподіляє обов'язки між своїми заступниками, організовує і забезпечує ведення діловодства у ВКДКА, розпоряджається її коштами і майном відповідно до затвердженого кошторису, вчиняє інші дії, передбачені Законом, положенням про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, рішеннями РАУ і з'їзду адвокатів України. Голова ВКДКА може отримувати винагороду в розмірі, встановленому з'їздом адвокатів України або РАУ.

ВКДКА, на виконання функцій колегіального органу системи адвокатського самоврядування, завданням якого, є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури:

 • 1) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;
 • 2) узагальнює дисциплінарну практику кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;

ВКДКА, за наслідками розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність КДКА, має право:

 • 1) залишити скаргу без задоволення, а рішення КДКА — без змін;
 • 2) змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;
 • 3) скасувати рішення КДКА та ухвалити нове рішення;
 • 4) направити справу для нового розгляду до відповідної КДКА та зобов'язати останню вчинити певні дії.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >