< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Прийняття рішення апеляційним судом

Після дебатів суд виходить до нарадчої кімнати. Під час розгляду справи суд може оголосити перерву або відкласти розгляд справи. Якщо оголошено перерву, то після її закінчення судове засідання продовжується. Якщо справа відкладається, то після закінчення строку, на який вона відкладалася, слухання справи розпочинається спочатку (заново).

У нарадчій кімнаті колегія суддів вирішує питання в порядку, передбаченому ст. 19 ЦПК, з дотриманням таємниці нарадчої кімнати. Під час вирішення питань головуючий голосує останнім. Колегія суддів протягом дня вирішує кілька справ. За практикою, яка склалася, головуючим є суддя-доповідач, який готував конкретну справу.

Позивач у судовому засіданні може відмовитись від позову, а сторони мають право укласти мирову угоду.

Показово, що здебільшого апеляційні суди найменш завантажені в системі загальних судів України. Однією з причин такої ситуації є те, що апеляційний суд має право передати справу на новий розгляд суду першої інстанції і запустити справу по новому колу. Повернення справи до суду першої інстанції - це елемент касаційного провадження, від якого доцільно було б позбутися в апеляційній інстанції.

Апеляційний суд може скасувати рішення внаслідок його необґрунтованості, тобто у випадках якщо:

  • 1) суд допустив неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи;
  • 2) у справі не доведено обставини, які суд вважає доведеними;
  • 3) висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи. Апеляційний суд скасовує справу, якщо суд порушив або неправильно застосував норми матеріального права.

Ч. 2 ст. 309 встановлює, що норми матеріального права вважаються порушеними або неправильно застосованими, якщо використано закон, який не поширюється на ці правовідносини, або не застосовано закон, який підлягав застосуванню.

Ч. 3 ст. 309 ЦПК зазначає випадки, коли порушення норм процесуального права є підставою для скасування рішення. Дрібне і незначне порушення норм процесуального права не завжди є підставою для скасування рішення.

Розглянемо кілька ситуацій.

Наприклад, особа, правовідносини якої не допускають правонаступництва, після постановлення рішення померла, але до своєї смерті встигла подати апеляційну скаргу. Чіткого виходу з цієї ситуації закон не дає. Вихід був би можливим, якщо б апеляційний суд мав право на закриття апеляційного провадження. В такому випадку суд міг би постановити ухвалу про закриття апеляційного провадження у зв'язку зі смертю особи, яка подала апеляційну скаргу. Можливо, що судова практика піде саме цим шляхом. Тоді у зв'язку із закриттям апеляційного провадження рішення суду вступало б у законну силу. Але оскільки ЦПК не передбачає можливість закриття апеляційного провадження, то такий вихід є проблематичним. У випадку виникнення такої ситуації (а вона можлива) суду доведеться шукати вихід з неї.

Аналогічний приклад, але за ситуації, коли правовідносини померлої особи допускають правонаступництво. За таких обставин суд може залучити спадкоємця, для якого всі дії спадкодавця у конкретному судовому процесі є обов'язковими. Для цього суд може зупинити провадження у справі до вирішення питання про те, хто є належним спадкоємцем, або зробити відповідну перерву в судовому засіданні.

Схожі ситуації можуть також виникнути, якщо заявник, який подав апеляційну скаргу, є юридичною особою, яка ліквідованою (тобто виключеною з державного реєстру підприємств) в період між рішенням суду першої інстанції та засіданням апеляційного суду, але після подання нею апеляційної скарги. Якщо підприємство ліквідовано, то це означає, що правонаступника немає. Ситуація вимагає закриття апеляційного провадження, але не закриття провадження у цивільній справі. Якщо ж юридична особа реорганізована, то її права і обов'язки переходять до правонаступника або правонаступників. У цьому випадку є можливість залучити до участі у справі такого правонаступника. Якщо це потребує певного часу, то суд вирішує, залежно від обставин справи, про перерву в судовому засіданні або про зупинення провадження у справі.

Отже, Кодекс не визначив цих ситуацій, і вирішувати їх доведеться судам за допомогою принципу розумності та аналогії закону.

Ч. 2 ст. 310 вирішує одну із ситуацій, яка може виникнути у зв'язку зі смертю фізичної особи чи припиненням юридичної особи. Стаття встановлює, що у випадку, якщо судом ухвалено законне і обґрунтоване рішення, смерть фізичної особи чи припинення юридичної особи - сторони у спірних правовідносинах після ухвалення рішення, що не допускає правонаступництва, не може бути підставою для скасування рішення в апеляційному порядку із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду.

Аналіз ч. 2 ст. 310 дає підстави для такого висновку.

Закриття провадження або залишення заяви без розгляду неможливе у випадку, якщо ці події (смерть або припинення юридичної особи) мали місце після ухвалення законного і обґрунтованого рішення. Що стосується інших випадків, наведених вище, то Кодекс чіткої відповіді на них не дає.

Ст. 311 ЦПК регулює випадки, коли апеляційний суд може скасувати рішення суду і передати справу на новий розгляд. Це випадки, коли суд допустив істотні порушення норм процесуального права. Під нормами процесуального права розуміють норми, які визначають порядок цивільного судочинства в судах загальної юрисдикції.

Порушення або неправильне застосування норм процесуального права є підставою для скасування рішення суду першої інстанції за умови, що воно призвело або могло призвести до неправильного вирішення справи. Отже, якщо мали місце порушення невеликі, такі що не впливали і не вплинули на правильність рішення, то рішення не може бути скасовано. Зазначені ж у ст. 311 ЦПК порушення є істотними і тягнуть скасування рішення та направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції в обов'язковому порядку. Для адвоката особливо важливою є вказівка на те, що справа підлягає направленню на новий розгляд, якщо вона розглянута за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, належним чином не повідомлених про час і місце судового засідання. На практиці виникають труднощі, коли позивач неправильно або неточно вказав адресу відповідача. Іноді це робиться навмисно. Так, у справі підприємства Н. позивач використав ту обставину, що товариство перебуває у стадії ліквідації і його представляє ліквідатор. Позивач, знаючи, що за місцезнаходженням товариства міститься зовсім інша організація, вказував саме цю адресу. І хоча ліквідатор в порядку ст. 77 ЦПК повідомляв суд про нове місцезнаходження організації за адресою за місцем знаходження ліквідатора, суд цю обставину ігнорував і надсилав судові повістки та повідомлення за попередньою адресою.

У цих випадках адвокат відповідача має скрупульозно перевіряти, чи дотримано вимоги, передбачені ст. 76 та 77 ЦПК України.

У ст. 77 ЦПК передбачено випадок, коли особа змінює місцезнаходження або проживання після подання позовної заяви до суду. Але як бути у випадках, коли позивач неправильно подає адресу відповідача, ЦПК чітко не регулює.

На практиці часто трапляється недогляд з боку судів про дотримання вимог ЦПК щодо вручення судових повісток і вимог закону повідомляти суд про зміну свого місця проживання. Оскільки розгляд справи без особи, яка бере участь у справі, належним чином не повідомленої, є безумовною підставою для скасування рішення, адвокат має з надзвичайною скрупульозністю перевіряти дотримання цих обставин й у належних випадках ставити це питання в апеляційній скарзі. Адвокат протилежної сторони, навпаки, зосереджує увагу на запереченнях проти доводів такої апеляційної скарги.

В Україні не діє принцип повної (чистої), апеляції і справа може бути направлена на новий розгляд до суду першої інстанції з апеляції. За практикою, що встановилася, ці обставини підлягають застосуванню, незалежно від доводів касаційної скарги. До підстав для скасування рішення закон також зараховує:

  • 1) розгляд справи неповноважним суддею або складом суду. На жаль, у практиці є ситуації, коли повноваження судді закінчились, а стосовно нього не прийнято відповідного рішення, наприклад, Верховною Радою України. В цій ситуації такий суддя не має брати участь у розгляді справ. Або інша ситуація. Суддя переведений до іншого суду, але відповідного рішення ще не прийнято. Такий суддя у новому районі, до якого його переводять, може приступити до виконання обов'язків тільки якщо він дійсно за відповідним рішенням і наказом оформлений на новому місці роботи. Неповноважним суддею може бути і особа, яка підлягала відводу (самовідводу), або особа, яка не мала права брати участі у справі з підстав, передбачених ст. 21 ЦПК;
  • 2) рішення підписано чи ухвалено не тим суддею, який розглядав справу. Ст. 209 ЦПК вимагає, щоб рішення було підписано в нарадчій кімнаті суддею або колегією суддів, які розглядали справу. Оскільки рішення приймається в нарадчій кімнаті, тобто в умовах недопущення впливу на суддів, то непідписання рішення суддею або суддями є порушенням, яке неможливо усунути. Аналогічної позиції дотримується законодавство і судова практика РФ.

Може виникнути ситуація, що справу розглядав один склад суду, але у зв'язку з хворобою, від'їздом у відрядження за кордон, смертю чи іншою підставою, що перешкодила судді видалитись в нарадчу кімнату, усуває можливість постановлення рішення. У такому випадку справа має бути розглянута іншим складом суду або іншим суддею з самого початку;

  • 3) у разі вирішення питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі, справа підлягає скасуванню. У цьому випадку порушується не тільки норма ст. 311 ЦПК, а й вимоги п. 4 ст. 129 Конституції. Кожна організація або громадянин мають право знати проте, де, коли і з яких підстав вирішується питання про їхні права та обов'язки, або де і коли вирішують питання про примусове покладання на них певних обов'язків. До того ж кожен громадянин або організація мають право на захист від будь-яких вимог до них і правову допомогу (ст. 59 Конституції). Класичним для такої ситуації є випадок, коли під час вирішення питання про виселення суд не притягнув до участі у справі того чи іншого члена сім'ї;
  • 4) суд розглянув не всі вимоги і цей недолік не було і не могло бути усунуто ухваленням додаткового рішення судом першої інстанції.

Становить інтерес випадок, як діяти суду, якщо є можливість розглянути вимоги і цей недолік може бути усунуто ухваленням додаткового рішення. Ст. 220 ЦПК передбачає можливість за заявою осіб, які беруть участь у справі, чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення. Таку заяву може бути подано до закінчення строку на виконання рішення. Вважаю, що за таких обставин апеляційний суд вирішує справу в частині, яка не стосується недоліків, які можуть бути усунені постановленням додаткового рішення (якщо строк для виконання рішення не пропущений) та роз'яснює право відповідної особи на вирішення питання шляхом постановлення додаткового рішення у суді першої інстанції. Вказівка на те, що недолік може бути усунутий шляхом постановлення додаткового рішення судом першої інстанції, має міститись в ухвалі або рішенні суду апеляційної інстанції. На відміну від ЦПК 1963 року, ухвалення додаткового рішення допускається до закінчення строку на виконання рішення (п. 4 ст. 220 ЦПК).

Новий ЦПК не передбачає як підставу для скасування рішення такі обставини, як порушення таємниці нарадчої кімнати, відсутність (втрата) носія звукозапису судового процесу. У всіх цих випадках має місце істотне порушення вимог процесуального закону, але ст. 311 ЦПК не передбачає можливості направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції. Перелік підстав для направлення справи на новий розгляд в цьому випадку є вичерпним. Тому суд з виявленням таких обставин, як порушення таємниці нарадчої кімнати, відсутності електронного носія звукозапису процесу, на мою думку, має провести перевірку справи у повному обсязі, допитати всіх свідків у справі і, скасувавши рішення суду першої інстанції, постановити нове рішення. Чи сприйме судова практика таку позицію, покаже час.

ЦПК (ч. 2 ст. 311) встановлює правило, що висновки і мотиви, з яких скасовані рішення, є обов'язковими для суду першої інстанції при новому розгляді справи.

Приклад. Рівненський районний суд наклав заборону на майно агрофірми "Зоря" у забезпечення позову на суму 560 грн. Вартість майна агрофірми "Зоря" - понад 70 млн грн. Ухвала суду про забезпечення позову була скасована, а заява про забезпечення позову було направлена на новий розгляд. Фактично ж апеляційний суд мав можливість розглянути заяву по суті і або відмовити у задоволенні забезпечення позову, або ж постановити ухвалу, в якій забезпечити позов на суму 560 грн.

Ч. 1 ст. 314 ЦПК встановлює випадки, коли апеляційний суд постановляє ухвали, а ч. 2 цієї статті передбачає випадки, коли суд ухвалює рішення. По суті, зміст цієї статті визначено у ст. 307 ЦПК.

У разі скасування рішення суду і направлення справи на новий розгляд потрібно зазначати, які порушення допустив суд першої інстанції.

Ст. 316 ЦПК встановлює вимоги до рішення апеляційного суду. Рішення складається з чотирьох частин: вступної, описової, мотивувальної та резолютивної. Всі частини рішення мають бути нерозривно пов'язані між собою і складати єдиний процесуальний документ. Порядок викладу частин рішення має відповідати порядку, який вказано у коментованій статті.

Адвокат має добре знати вимоги закону до рішення і у своїй діяльності враховувати їх. Наприклад, подаючи письмові пояснення до суду, адвокат формує їх у формі, наближеній до рішення (стосовно мотивувальної частини). Це дає змогу суду використати текст письмових пояснень при написанні рішення. Вважаю можливим і таким, що не суперечить загальним принципам судочинства, надання таких письмових пояснень також і в електронному вигляді (на дискеті, наприклад).

Судові рішення апеляційного суду оформляються, видаються і надсилаються в порядку, встановленому ст. 222 ЦПК. За змістом ст. 321 та ст. 222 ЦПК видавати та надсилати рішення апеляційної інстанції має апеляційний суд. Для осіб, які брали участь у справі, копія рішення надається апеляційним судом на їхню вимогу не пізніше 5 днів з дня проголошення рішення. Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії судового рішення надсилаються протягом п'яти днів з дня проголошення рішення рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Ці положення слід було викласти чіткіше, прямо вказуючи на те, що надсилання рішень та надання їх копій здійснюється апеляційним судом. Забезпечити в 5-денний строк надання копій рішень апеляційного суду судом першої інстанції було б неможливо.

Що стосується копій судових рішень апеляційного суду, які видаються повторно, то їх надає суд першої інстанції, оскільки після закінчення апеляційного провадження справа направляється До суду першої інстанції у семиденний строк.

Особливості розгляду апеляційної скарги, яка надійшла після закінчення апеляційного розгляду справи

Особливістю ЦПК є те, що згідно зі ст. 318, якщо апеляційні скарги на рішення або ухвалу суду першої інстанції були подані в установлені цим Кодексом строки, але надійшли до суду після закінчення апеляційного розгляду справи, або коли строки на подання апеляційної скарги у зв'язку з пропущенням їх з поважних причин були поновлені або продовжені, і особа, яка подала апеляційну скаргу, не була присутня під час розгляду справи, апеляційний суд розглядає цю скаргу за загальними правилами.

Залежно від обґрунтованості скарги суд ухвалює рішення або постановляє ухвалу відповідно до ст. 307 цього Кодексу. При цьому за наявності підстав може бути скасовано рішення або ухвала апеляційного суду.

Застосування цієї норми може викликати труднощі на практиці. Аналогічна ст. ЦПК 1963 р. піддавалась критиці[1]. Проблема вирішена наданням права апеляційному суду скасувати власне рішення або ухвалу апеляційного суду.

Безумовно, що ця стаття піддаватиметься критиці, оскільки суперечить принципу непорушності рішення і неможливості судом, який розглянув справу, скасувати власне рішення. Виникають й інші проблеми. Не зовсім ясно, чи апеляційну скаргу, яка надійшла до суду після розгляду справи, має вирішувати той самий суд, і як бути, якщо через об'єктивні причини той самий склад суду не може ще раз зібратися. Вважаю, що оскільки ці питання не врегульовані, то розгляд такої апеляційної скарги може бути здійснений і в іншому складі суду, якщо для цього є поважні причини. В цьому випадку конфлікт інтересів сторін, який виник у зв'язку з таким підходом, вирішено на користь розгляду справи.

Рішення або ухвала апеляційного суду набирають чинності з моменту їх проголошення. Отже, визначальним моментом є проголошення рішення.

  • [1] Тертишніков В. І. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України.-К., 2004.-С. 363.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >