Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Наукові економічні знання як результат пізнання економічного буття Чуттєве та раціональне пізнання економічної дійсності Наукове пізнання економічної життєдіяльності: емпіричний та теоретичний рівні Методологія наукового пізнання економічної реальності Економічні наукові знання: сутність, функціональна структура Економічна свідомість, економічне мислення Економічний світогляд Теоретичний блок економічної науки: становлення, розвиток, сучасний стан Економічна теорія як форма наукового пізнання економічного життя Зміст та еволюція поняття "економіка" Класична економічна теорія: загальна характеристика Загальна характеристика неокласичної економічної теорії Теоретичні засади, еволюція, особливості монетаризму "Кейнсіанська революція" в економічній теорії Методологічні засади і теоретичний зміст сучасної постнекласичної економічної теорії Сучасна структуризація економічної науки Розвиток економічної теорії в незалежній Україні Тенденції синтезу провідних напрямів сучасної економічної теорії Загальні засади економічного розвитку: політекономічний аспект Предмет політичної економії як складової економічної теорії Економічні потреби: сутність, структура. Економічні блага Суспільне виробництво: сутність, структура Економічні ресурси і фактори виробництва. Економічний вибір Закон зростання потреб і механізм його дії Мета виробництва та межа виробничих можливостей Змішана економічна система: сутність, ознаки, національні особливості Мікроекономіка як відносно самостійна складова економічної теорії Становлення і розвиток мікроекономічної теорії—1890)—1933) етап (1933 - до сьогодення) Методи мікроекономічної теоріїЕкономічний атомізм Економічний раціоналізм Граничний аналіз або маржиналізм Функціональний аналіз Рівноважний підхід Методи статики і динаміки Корисність: загальна і гранична Крива байдужості. Карта кривих байдужості Бюджетне обмеження споживача Рівновага споживача Ринковий попит. Закон попиту Ринкова пропозиція. Закон пропозиції Ринкова рівновага попиту і пропозиції Види еластичності попиту і пропозиції Фірма як виробник приватних економічних благ Постійні, змінні та загальні (валові) витрати фірми Середні витрати підприємства Граничні витрати Виторг та прибуток фірми Макроекономічна теорія як складова економічної теорії (базові поняття) Макроекономічна теорія: становлення, розвиток, сучасний стан Методи макроекономічної теорії Модель кругообігу для відкритої економіки Сукупний попитЕфект процентної ставкиЕфект реальних грошових залишків Ефект імпортних закупівель Сукупна пропозиція Фінансовий ринок: сутність, структура, роль в економічній системі Фінансові кризи: поняття, типи Валютні кризи Дефіцит бюджету: сутність, види, джерела фінансування Поняття і структура державного боргу Дефолт і методи його врегулювання Інституціональна економічна теорія Категоріальний апарат інституціональної економічної теорії Неоінституціональна економічна теорія: особливості методології Теорія трансакційних витрат Поняття "трансакція" в новій інституціональній економічній теорії Визначення поняття "трансакційні витрати" Види трансакційних витрат Рональд Коуз про трансакційні витрати Неоінституціональна економічна теорія прав власності Процедури специфікації, диференціації та розщеплення прав власності Економічна доцільність приватної, комунальної та державної форм власності Економічний зміст інтелектуальної власності Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності Проблеми захисту інтелектуальної власності Економічна теорія права: становлення, розвиток, методологія, предметний простір Основні засади економічної теорії права Етапи становлення економічної теорії права Позитивна й нормативна економічна теорія права Економічний і юридичний підходи до аналізу права Інструментарій неокласичної економічної теорії та його застосування в дослідженні права Аналітичний інструментарій "правової економіки" та його використання в дослідженні взаємовідносин економіки і права Неоінституціональна економічна теорія і економічна теорія права Концепція обмеженої раціональності як складова концептуального каркасу економічної теорії права Ефективність як критерій оцінки правових норм в економічній теорії права Критерій ефективності Парето Ефективність і справедливість Міжнародна економіка як складова економічної теорії Сутність, етапи формування, структура, тенденції розвитку міжнародної економіки (світового господарства) Міжнародна економічна інтеграція: сутність, функції та особливості Світова торгівля як форма міжнародних економічних відносин Міжнародний рух капіталів: сутність, функції, форми Міжнародна міграція робочої сили Транснаціоналізація економічної діяльності корпорацій: сучасні тенденції Сучасний світовий ринок: сутність, функції, особливості Міжнародні валютні відносини Економічна глобалізація: етапи, зміст, рушійні сили, суперечності Глобалізаційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток України
 
Наст >