< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Передмова

Економічне життя суспільства складне, суперечливе, мінливе й різноманітне. Воно являє собою багатогранну і багаторівневу структуру. Пізнати його не спроможна лише одна дисципліна, тому ця особлива сфера життєдіяльності людей - економіка - є об'єктом вивчення відповідної системи економічних дисциплін.

Важливе самостійне місце в системі економічної науки займає економічна теорія. її вивчення допомагає виявити стан дослідження актуальних проблем національної економіки, сконцентрувати увагу на ще не вирішених питаннях економічної теорії і політики.

Велике пізнавально-виховне значення має економічна теорія в системі економічної освіти, підготовці фахівців з науковим світоглядом, у формуванні їхньої кваліфікації. Економічні знання в сучасних умовах українських реалій мають сприяючи підвищенню культури економічного мислення, давати змогу розглядати проблеми у значно ширшому аспекті.

Першочергове завдання вищих навчальних закладів - формувати у студентської молоді наукове економічне мислення, системні наукові знання, на грунті яких тільки й може виникнути її науковий економічний світогляд та здійснюватимуться практичні дії. Саме університети покликані готувати сучасних економістів. Адже від рівня їх компетенцій і професіоналізму залежить в кінцевому рахунку постіндустріальний розвиток українського суспільства та його економіки.

Економічну теорію мають вивчати студенти не тільки економічних, а й неекономічних, зокрема юридичних спеціальностей. На жаль, в Україні економічна теорія не є обов'язковим предметом вивчення в неекономічних вищих навчальних закладах, що, безумовно, знижує соціально-економічний потенціал суспільства. Ситуацію необхідно змінити, зробивши цю дисципліну загальносуспільним надбанням.

Пропонований навчальний посібник адресований студентам, які здобувають ступінь вищої освіти бакалавра та магістра галузі знань 08 "Право", і включає дев'ять розділів: наукові економічні знання як результат пізнання економічного буття; теоретичний блок економічної науки: становлення, розвиток, сучасний стан; загальні засади економічного розвитку: політекономічний аспект; мікроекономіка як відносно самостійна складова економічної теорії; макроекономічна теорія як складова економічної теорії (базові поняття); інституціональна економічна теорія; економічна теорія права: становлення, розвиток, методологія, предметний простір; міжнародна економіка як складова економічної теорії; тренінг для закріплення отриманих знань: варіанти завдань щодо економіко-правового аналізу статистичних даних про динаміку основних показників економічного розвитку України, тести, запитання, завдання. У списку рекомендованої літератури - підручники, навчальні посібники, наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів.

Навчальний посібник допоможе глибше усвідомити взаємозв'язок економічної теорії і права, внутрішню логіку, сутність економічних теорій, поглядів, систематизувати отримані знання щодо механізмів функціонування економічної системи, а також допоможе студентам-бакалаврам самостійно підготуватися до курсового екзамену з навчальної дисципліни "Економічна теорія". Він також буде корисним магістрам, аспірантам, науково-педагогічним працівникам, які викладають дисципліни теоретичного блоку економічної науки, всім, хто цікавиться економічною теорією

Наукові економічні знання як результат пізнання економічного буття

Чуттєве та раціональне пізнання економічної дійсності

Будь-які економічні знання є поєднанням двох протилежних сторін - чуттєвого та раціонального, які неможливі одне без одного. Органи чуття надають розумові відповідні факти. Розум їх узагальнює й робить певні висновки. Без органів чуття немає й роботи розуму, а чуттєві дані завжди певною мірою усвідомлені, теоретично навантажені, регулюються розумом.

Чуттєве пізнання (живе споглядання) здійснюється за допомогою органів чуття - зору, слуху, дотику та ін., які щодо людини є продуктами не тільки біологічної еволюції, а й всесвітньої історії. Органи чуття - єдині "двері", які відкриті для інформації про навколишній світ, яка потрапляє до свідомості. Живе споглядання як момент чуттєво-предметної діяльності здійснюється у трьох головних взаємопов'язаних формах. Це - відчуття, сприйняття та уявлення.

Живому спогляданню властиве відображення зовнішнього світу в наочній формі, присутність безпосереднього (без проміжних ланок) зв'язку людини з дійсністю, відображення переважно зовнішніх сторін та зв'язків, початок занурення у внутрішні закономірності та зв'язки на основі первинного узагальнення чуттєвих даних.

Отже, немає "чистої" чуттєвості, яка була б вільною від впливу мислення. Але роль чуттєвого відображення в пізнанні є особливою, навіть якщо зважати на значне зростання ролі мислення, абстрактно-ідеалізованих об'єктів у сучасній науці.

Раціональне в економічному пізнанні найбільш повно й адекватно виражене в економічному мисленні. Виділяють два основні рівні мислення - розсудок і розум. Розсудок - початковий рівень економічного мислення, де оперування абстракціями відбувається в межах певної незмінної, наперед заданої схеми. Розум - вищий рівень раціонального пізнання, якому властиві творче оперування абстракціями та рефлексією, спрямованість на усвідомлення власних форм та передумов, самопізнання. Головним завданням розуму є поєднання різнобічного, навіть протилежного, занурення у глибинні причини та чинники досліджуваних явищ. Розум формує та розвиває знання в єдності з його формою та змістом.

Раціональне пізнання пов'язане не тільки з чуттєвим, але й з нераціональними (ірраціональними, надраціональними - інтуїція) формами пізнання. В результаті пізнання іншим, ніж раціональний, шляхом набувається знання іншого ґатунку. Тут відіграють важливу роль уява, фантазія, емоції, афекти, інтуїція, одкровення, тобто здатність безпосереднього осягнення істини без передуючого логічного розкладу та доведень.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >