< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Концепція обмеженої раціональності як складова концептуального каркасу економічної теорії права

Під концептуальним каркасом розуміють сукупність фундаментальних засновків, передумов, понять, які становлять певну систему, що дозволяє пояснювати широкий клас явищ суспільного життя без надмірного використання гіпотез, чим забезпечується високий ступінь узагальнення. У межах нової інституціональної економічної теорії становленню системності концептуального каркасу (коли базові поняття прямо чи опосередковано доповнюють один одного) сприяло введенню концепції обмеженої раціональності, яку на думку науковців слід покласти до фундаменту концептуального каркасу економічної теорії права [1, с.105]. Концепція раціональної поведінки (теорія раціонального вибору) лежить в основі економічної теорії права. Вона ґрунтується на відомій класичній моделі людини (А. Сміта), що є стрижнем економічної теорії в цілому. Але зазначена концепція згодом піддалася уточненню - завдяки дослідженню Г. Саймона визнано, що людині притаманна обмежена раціональність - це обмеженість можливостей щодо переробки інформації (цит за [2, с. 18]). Отже, поряд із провідним людським прагненням - все осягнути розумом у руслі оцінки можливостей / наслідків поведінки задля максимізації ефекту задоволення власних інтересів, люди не можуть однаково це зробити через різні інтелектуальні здібності та невизначеність - недостатню (асиметричну) поінформованість та високі витрати щодо збирання повної інформації про варіанти/наслідки альтернатив вибору. Більш того, сучасні економічні психологи (зокрема, нобеліанти Д. Канеман, А. Тверскі) експериментально доводять, що людина часто взагалі поводиться нераціонально [3, с. 218-223]. Однак, як зазначає Т. Улен : "почасти дивитися скептично на теорію раціонального вибору, але не настільки скептично, щоб відмовитися від неї [4].

Примітки

  • 1.Воловик О. А. Концептуальний каркас економіки права: запровадження до економіко-правових досліджень / О. А. Воловик // Часопис Академії адвокатури України . - 2013. - №2. - С.101-110.
  • 2. Институциональная экономика : Новая институциональная экономическая теория : ученик / под. ред.. А. А. Аузана. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 447 с.
  • 3. Довбенко М. В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія) : навч. посіб. / М. В. Довбенко. - К. : Видавничий центр "Академія", 2005. - 336 с.
  • 4. Улен Т.С Теория раціонального выбора в экономическом анализе права [пер. с англ..] / Т. С. Улен // Вестник гражданського права. - 2011. - №3. - Т. 11.

Ефективність як критерій оцінки правових норм в економічній теорії права

Економічна теорія пропонує оцінювати правові норми з погляду економічної ефективності.

Поняття ефективності включає дві складові: мету, яку люди прагнуть досягнути, і ресурси, які мають цінність.

Максимальна ефективність має місце тоді, коли вдається одержати найкращий результат при заданих зусиллях, або досягти заданого результату при мінімальних зусиллях. Як результат при цьому виступає певний рівень добробуту, а зусилля вимірюються в одиницях витрачених ресурсів.

Економічна теорія права питання про ефективність формулює наступним чином: "Якщо правові норми порівняються й оцінюються з погляду певного результату, який вони мають максимізувати, то що має бути цим результатом?" Результатом або метою права можуть слугувати "сукупна корисність" і "сукупне багатство" суспільства.

Корисність в економічній теорії - це поняття, яке стосується переваг людей: чим більше віддається перевага якомусь благу, тим вища його корисність для індивіда [1].

Найбільш серйозні аргументи в підтримку використання корисності в економічній теорії права виводяться з аксіоми про спадну граничну корисність, яка стверджує, що корисність, яку приносить кожна наступна одиниця блага, зменшується по мірі придбання додаткових одиниць блага. Основний недолік корисності в складностях міжособистісного порівняння корисностей [2].

Примітки

  • 1. У термінах корисності може бути виміряно все, включаючи дозвілля, любов, альтруїстські почуття, прихильність нормам і т.д. В економічній науці корисність використовується також як синонім таких понять як благополуччя, задоволення й навіть щастя.
  • 2. Припустимо, що міська влада повинна вирішити питання про будівництво автомагістралі, яка з'єднає аеропорт із центром міста. Приміські жителі, безсумнівно, виграють від будівництва нової дороги, тому що зможуть швидше добиратися до центра, а жителі центральних районів міста програють, тому що збільшиться потік транспорту в центрі міста. Як оцінити, наскільки пропонований проект бажаний для міста? Ми прагнемо максимізувати добробут жителів міста. Але складності при ньому виникнуть через проблеми виміру й порівняння корисностей різних людей, які утруднять вирішення основного питання: "Яким чином можна було б підсумувати індивідуальні переваги людей, щоб визначити, чи є будівництво автомагістралі бажаним для міста?"
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >