< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Міжнародна міграція робочої сили

Сучасні міжнародні економічні відносини нерозривно пов'язані з такими поняттями, як міграція, імміграція, еміграція, рееміграція населення [1].

Міжнародна (зовнішня) міграція існує у різних формах: трудовій, сімейній, туристичній тощо. Провідна роль в умовах глобалізації належить трудовій міграції, так званій міжнародній міграції робочої сили. Міжнародна міграція робочої сили - це процес стихійного або організованого переміщення робочої сили в межах міжнародного ринку праці. Міграція робочої сили, коли населення переміщується між окремими регіонами в межах своєї країни, складає внутрішню міграцію. Зовнішню міграцію утворює переїзд робочої сили з однієї країни в іншу на тривалий строк, як правило, не менше року. Зовнішня міграція здійснюється як еміграція та як імміграція. В сучасних умовах у цей процес втягнута абсолютна більшість населення країн світу.

На початок XXI ст. сформувалися наступні центри, що визначають сучасні напрямки міжнародної міграції робочої сили: 1) СІНА, Канада, Австралія - приймають переважно кваліфікованих спеціалістів; 2) країни Західної Європи, де на непристижних, важких і шкідливих для здоров'я роботах постійно використовується значна кількість іноземних працівників, в тому числі з України; 3) нафтовидобувні країни Близького Сходу, в яких охоче беруть на роботу іноземних фахівців, а також некваліфікованих працівників з сусідніх арабських країн; 4) індустріальні країни Південно-Східної Азії, де мігрує в основному населення цього регіону світу [2, c. 421].

У результаті міграції робочої сили сформувався світовий ринок праці, пропозиція робочої сили, який залежить від ситуації на внутрішніх ринках праці країн-експортерів і країн-імпортерів робочої сили.

Причини, що породжують міграцію робочої сили: загальні (інтернаціоналізація господарського життя; нерівномірність соціально-економічного розвитку окремих країн; структурні зрушення в національних економіках, пов'язані з НТР) і специфічні (відмінності у рівні соціально-економічного розвитку країн, що породжує відмінності в рівнях оплати праці, житлових умовах, розвитку соціальної сфери тощо; дефіцит певних спеціальностей; відмінності між країна в умовах професійного зростання працівників тощо).

Примітки

  • 1. Під цими поняттями розуміють: міграція (від лат. migratio -переселення, переміщення) - переміщення через кордон; імміграція (від лат. immigrare - вселяюся) - це в'їзд в країну на постійне або довготривале проживання громадян іншої країни; еміграція (від лат. emigrare - виселення) -переселення громадян в іншу країну на постійне або довготривале тимчасове проживання; рееміграція - це виїзд іммігрантів з країни імміграції або повернення емігрантів на батьківщину.
  • 2. Федоренко В. Г., Діденко О. М., Руженський М. М., Іткін О. Ф. Політична економія: Підручник / За науковою ред. доктора економ. наук, проф. В. Г. Федоренка. - К. : Алерта, 2008. - С. 421- 422.

Міграція робочої сили викликає неоднозначні соціально-економічні наслідки для країн-експортерів та країн-імпортерів працівників.

Таблиця. Соціально-економічні наслідки від міграції робочої сили

Для країн-імпортерів

Для країн-експортерів Робочої сили

Позитивні

Позитивні

Зростання конкурентоспроможності вироблюваних товарів завдяки зменшенню витрат, пов'язаних з низькою зарплатою іноземних працівників.

Послаблення напруженості на національних ринках праці внаслідок зменшення кількості безробітних за рахунок емігрантів.

Виникнення додаткового попиту на товари і послуги з боку іноземних працівників, що стимулює зростання виробництва.

Створення для емігрантів можливостей формувати фонд життєвих засобів за рахунок країн перебування.

Іноземна робоча сила відіграє роль соціального амортизатора під час кризових процесів.

Переведення частини заробітків на батьківщину.

Іноземні працівники використовуються в найбільш продуктивному віці, а у разі втрати працездатності повертаються на батьківщину, і підприємці країн імміграції не несуть жодних витрат на їх подальший соціальний захист.

Економія на навчанні новим професійним навичкам, ознайомлення з передовою організацією праці в країні прийому.

За рахунок більш високої заробітної плати країни імміграції заохочують надходження кваліфікованої робочої сили та спеціалістів найвищої кваліфікації, не затративши коштів на їх підготовку.

Негативні наслідки

Негативні наслідки

Посилення соціальної напруженості в країнах-імпортерах працівників, коли іммігранти займають робочі місця місцевих робітників.

Виїзд висококваліфікованих фахівців -"відтік мізків".

Формування тенденції до зниження заробітної плати в цих країнах

Потенційна загроза зростанню безробіття.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >