< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Промисловість

Стаття 173

1. Союз та держави-члени забезпечують існування умов, необхідних для конкурентоспроможності промисловості Союзу.

З цією метою відповідно до системи відкритих та конкурентних ринків їхня діяльність націлена на:

  • — прискорення пристосування промисловості до структурних змін;
  • — заохочення середовища, сприятливого для ініціатив та розвитку підприємств у всьому Союзі, зокрема малих та середніх підприємств;
  • — заохочення середовища, сприятливого для співпраці між підприємствами;
  • — заохочення ефективнішого використання промислового потенціалу політики інновацій, досліджень та технологічному розвитку.
  • 2. Держави-члени проводять консультації між собою, підтримуючи зв'язок з Комісією, а якщо необхідно, узгоджують свою діяльність. Комісія може висувати будь-які конструктивні ініціативи для сприяння такому узгодженню, зокрема ініціативи, спрямовані на запровадження керівних принципів та показників, на організацію обміну найкращою практикою та на підготовку необхідних елементів періодичного моніторингу та оцінки. Європейський Парламент інформується у повному обсязі.
  • 3. Союз сприяє досягненню цілей, встановлених в частині 1, за допомогою політики та діяльності, які Союз провадить відповідно до інших положень Договорів. Європейський Парламент та Рада, діючи згідно зі звичайною законодавчою процедурою та після проведення консультацій з Економічно-соціальним комітетом, можуть прийняти рішення щодо особливих заходів на підтримку дій, вжитих у державах-членах з метою досягнення цілей, встановлених у частині 1, за винятком будь-якої гармонізації законів та підзаконних актів держав-членів.

Цей Розділ не дає Союзові підстави для запровадження будь-якого заходу, що може призвести до спотворення конкуренції або містити податкові положення або положення, пов'язані з правами та інтересами найманих працівників.

Економічна, соціальна та територіальна згуртованість

Стаття 174

З метою сприяння загальному гармонійному розвиткові Союз розробляє та провадить дії, що ведуть до зміцнення його економічної, соціальної та територіальної згуртованості.

Зокрема, Союз спрямовує свою діяльність на зменшення диспропорцій між рівнями розвитку різних регіонів та відсталості регіонів, що перебувають у найменш сприятливих умовах.

Серед зазначених регіонів особливу увагу слід приділяти сільській місцевості, територіям під впливом промислової трансформації, регіонам, що страждають від суворих та постійних природних або демографічних вад, таким як регіони крайньої півночі з дуже низькою щільністю населення, а також острівним, прикордонним та гірським районам.

Стаття 175

Держави-члени здійснюють та узгоджують свої економічні політики в такий спосіб, щоб додатково досягти цілей, встановлених в статті 174. Визначення та реалізація політик та дій Союзу та запровадження внутрішнього ринку враховують цілі, зазначені у статті 174, та сприяють їхньому досягненню. Союз також підтримує досягнення цих цілей, діючи через структурні фонди (Європейський сільськогосподарський фонд управління та гарантій — Секція управління; Європейський соціальний фонд; Європейський фонд регіонального розвитку), Європейський інвестиційний банк та інші існуючі фінансові інструменти.

Комісія кожні три роки подає Європейському Парламенту, Раді, Економічно-соціальному комітету та Комітету регіонів звіт про прогрес у напрямку досягнення економічної, соціальної та територіальної згуртованості, та про те, як цьому сприяли різні заходи, передбачені у цій статті. Цей звіт, якщо необхідно, супроводжується належними пропозиціями.

Якщо окремі дії виявляються необхідними поза межами фондів та без шкоди заходам, рішення про які було прийнято у рамках інших політик Союзу, такі дії можуть ухвалюватися Радою, що діє згідно зі звичайною законодавчою процедурою та після проведення консультацій з Економічно-соціальним комітетом та Комітетом регіонів.

Стаття 176

Завданням Європейського фонду регіонального розвитку є допомога в усуненні основних регіональних дисбалансів у Союзі шляхом участі у розвитку та структурному пристосуванні регіонів, чий розвиток відстає, та в переорієнтації промислових регіонів, що занепадають.

Стаття 177

1. Без шкоди статті 178 Європейський Парламент та Рада, діючи за допомогою регламентів та згідно зі звичайною законодавчою процедурою і після проведення консультацій з Економічно-соціальним комітетом та Комітетом регіонів, визначають завдання та пріоритетні цілі й організацію структурних фондів, що може включати об'єднання Фондів. Загальні правила, що застосовуються до них, та положення, необхідні для забезпечення їхньої ефективності, а також координація діяльності Фондів між собою та з іншими існуючими фінансовими інструментами також визначається тією ж процедурою.

Фонд об'єднання, заснований згідно з цією ж процедурою, забезпечує фінансові внески до проектів у галузях довкілля та транс'європейських мереж у сфері транспортної інфраструктури.

Стаття 178

Імплементаційні регламенти, пов'язані з Європейським фондом регіонального розвитку, запроваджуються Європейським Парламентом та Радою, що діють згідно зі звичайною законодавчою процедурою та після проведення консультацій з Економічно-соціальним комітетом та Комітетом регіонів.

Стосовно Секції управління Європейського сільськогосподарського фонду управління та гарантій та Європейського соціального фонду продовжують застосовуватись статті 43 та 164 відповідно.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >