< Попер   ЗМІСТ   Наст >

п'ять. Зовнішня діяльність союзу

Загальні положення щодо зовнішньої діяльності союзу

Стаття 205

Діяльність Союзу на міжнародній арені відповідно до цієї частини керується принципами, переслідує цілі та провадиться відповідно до загальних положень, встановлених у Розділі V Глави I Договору про Європейський Союз.

Спільна торгівельна політика

Стаття 206

Створюючи митний союз відповідно до статей 28-32, Союз у спільних інтересах сприяє гармонійному розвиткові світової торгівлі, поступовому скасовуванню обмежень міжнародної торгівлі та прямим іноземним інвестиціям, а також зниженню митних та інших бар'єрів.

Стаття 207

 • 1. Спільна торгівельна політика ґрунтується на уніфікованих принципах, зокрема стосовно змін тарифних ставок, укладання тарифних та торгівельних угод, пов'язаних із торгівлею товарами та послугами, а також торгівельних аспектів інтелектуальної власності, прямих іноземних інвестицій, досягнення уніфікованості заходів лібералізації, експортної політики та заходів для захисту торгівлі, таких як ті, яких вживають у випадку демпінгу або субсидування. Спільна торгівельна політика здійснюється у контексті принципів та цілей зовнішньої діяльності Союзу.
 • 2. Європейський Парламент та Рада, діючи за допомогою регламентів згідно зі звичайною законодавчою процедурою, ухвалює заходи, що визначають рамки реалізації спільної торгівельної політики.
 • 3. У разі потреби провести переговори та укласти угоду з однією або кількома третіми країнами або міжнародними організаціями застосовується стаття 218 з урахуванням спеціальних положень цієї статті.

Комісія подає рекомендації Раді, яка уповноважує Комісію почати необхідні переговори. Обов'язком Ради та Комісії є забезпечення узгодженості з внутрішніми політиками та правилами Союзу угод, щодо яких ведуться переговори.

Комісія веде ці переговори, проводячи консультації зі спеціальним комітетом, призначеним Радою для того, щоб допомагати Комісії у виконанні цього завдання, та в рамках таких директив, які Рада надає їй. Комісія регулярно звітує спеціальному комітетові та Європейському Парламенту щодо перебігу переговорів.

4. З метою проведення переговорів та укладання угод, зазначених у частині 3, Рада діє кваліфікованою більшістю.

З метою проведення переговорів та укладання угод у сферах торгівлі послугами та торгівельних аспектів інтелектуальної власності, а також прямих іноземних інвестицій Рада діє одностайно, якщо такі угоди включають положення, для яких необхідна одностайність з метою ухвалення внутрішніх правил.

Рада також діє одностайно для проведення переговорів та укладання угод:

 • (a) у сфері торгівлі культурними та аудіовізуальними послугами, якщо ці угоди можуть зашкодити культурному та лінгвістичному розмаїттю Союзу;
 • (b) у сфері торгівлі соціальними, освітніми послугами та послугами у сфері охорони здоров'я, якщо ці угоди можуть істотно зашкодити організації надання таких послуг на національному рівні, а також зашкодити відповідальності держави-члена щодо їх надання.
 • 5. Переговори та укладання міжнародних угод у сфері транспорту підпадають під дію Розділу VI Частини Три та статті 218.
 • 6. Виконання повноважень, наданих цією статтею у сфері спільної торгівельної політики, не впливає на розмежування повноважень між

Союзом та державами-членами та не призводить до гармонізації законодавчих та регуляторних положень держав-членів тією мірою, якою Договори виключають таку гармонізацію.

Співробітництво з третіми країнами та гуманітарна допомога

Глава 1. Співробітництво з питань розвитку

Стаття 208

1. Політика Союзу у сфері співробітництва з питань розвитку провадиться у рамках принципів та цілей зовнішньої діяльності Союзу. Політика Союзу у сфері співробітництва з питань розвитку та така ж політика держав-членів доповнюють та зміцнюють одна одну.

Політика Союзу у сфері співробітництва з питань розвитку своєю першорядною ціллю має скорочення та у далекій перспективі викорінення бідності. Союз у політиках, які він провадить, враховує цілі співробітництва з питань розвитку, які можуть вплинути на країни, що розвиваються.

2. Союз і держави-члени дотримуються зобов'язань та враховують цілі, які вони схвалили у контексті діяльності Організації Об'єднаних Націй та інших компетентних міжнародних організацій.

Стаття 209

 • 1. Європейський Парламент та Рада, діючи згідно зі звичайною законодавчою процедурою, ухвалюють заходи, необхідні для реалізації політики співробітництва з питань розвитку, яка може мати відношення до багаторічних програм співпраці з країнами, що розвиваються, або до програм тематичного характеру.
 • 2. Союз може укладати з третіми країнами та компетентними міжнародними організаціями будь-які угоди, що допомагають досягненню цілей, зазначених у статті 21 Договору про Європейський Союз та у статті 208 цього Договору.

Перший абзац не шкодить повноваженням держав-членів проводити переговори у міжнародних організаціям та укладати угоди.

 • 3. Європейський інвестиційний банк відповідно до умов, зазначених у його Статуті, сприяє реалізації заходів, зазначених у частині 1.
 • 1. Союз та держави-члени з метою підтримки взаємодоповнюваності та ефективності їхньої діяльності координують свої політики співробітництва з питань розвитку та проводять консультації між собою щодо своїх програм допомоги, зокрема в міжнародних організаціях та на міжнародних конференціях. Вони можуть провадити спільні дії. У разі потреби держави-члени сприяють виконанню програм допомоги Союзу.
 • 2. Комісія може висунути будь-яку конструктивну ініціативу з метою підтримки координації, зазначеній в частині 1.

Стаття 211

У межах відповідних сфер повноважень Союз та держави-члени співпрацюють із третіми країнами та компетентними міжнародними організаціями.

Глава 2. Економічне фінансове та технічне співробітництво з третіми країнами

Стаття 212

 • 1. Без шкоди іншим положенням Договорів, зокрема статтям 208211, Союз здійснює економічні, фінансові та технічні заходи співробітництва, включаючи допомогу, зокрема фінансову, з третіми країнами, окрім країн, що розвиваються. Такі заходи узгоджуються з політикою розвитку Союзу та виконуються в рамках принципів та цілей зовнішньої діяльності Союзу. Дії Союзу та такі ж дії держав-членів доповнюють та зміцнюють одна-одну.
 • 2. Європейський Парламент та Рада, діючи згідно зі звичайною законодавчою процедурою, ухвалюють заходи, необхідні виконання частини 1.
 • 3. У межах відповідних сфер повноважень Союз та держави-члени співпрацюють з третіми країнами та компетентними міжнародними організаціями. Положення про співробітництво Союзу можуть бути предметом угод між Союзом та зацікавленими третіми сторонами.

Перший абзац не шкодить повноваженням держав-членів щодо проведення переговорів в міжнародних організаціях та щодо укладання міжнародних угод.

Стаття 213

Якщо ситуація в третій країні вимагає невідкладної фінансової допомоги з боку Союзу, Рада ухвалює необхідні рішення за пропозицією Комісії.

Глава 3. Гуманітарна допомога

Стаття 214

 • 1. Операції Союзу у сфері гуманітарної допомоги проводяться у рамках принципів та цілей зовнішньої діяльності Союзу. Такі операції мають на меті надання допомоги ad hoc, підтримки й захисту населення третіх країн, що постраждало від природних або антропогенних стихійних лих, з метою задоволення гуманітарних потреб, спричинених такими різноманітними ситуаціями. Заходи Союзу та такі ж заходи держав-членів доповнюють та зміцнюють один одного.
 • 2. Операції з гуманітарної допомоги проводяться згідно з принципами міжнародного права та згідно з принципами неупередженості, нейтральності та недискримінації.
 • 3. Європейський Парламент та Рада, діючи згідно зі звичайною законодавчою процедурою, встановлюють заходи, що визначають рамки реалізації операцій Союзу з гуманітарної допомоги.
 • 4. Союз може укладати з третіми країнами та компетентними міжнародними організаціями будь-які угоди, що сприяють досягненню цілей, зазначених у частині 1 та в статті 21 Договору про Європейський Союз.

Перший абзац не шкодить компетенції держав-членів щодо проведення переговорів в міжнародних організаціях та щодо укладання міжнародних угод.

 • 5. З метою встановлення рамок спільного внеску європейської молоді у операції з гуманітарної допомоги Союзу засновується Європейський добровільний корпус з гуманітарної допомоги. Європейський Парламент та Рада, діючи за допомогою регламентів, згідно зі звичайною законодавчою процедурою визначають правила та процедури операцій Корпусу.
 • 6. Комісія може висувати будь-які конструктивні ініціативи для підтримки координації дій Союзу та таких же дій держав-членів з метою посилення ефективності та взаємодоповнюваності заходів з гуманітарної допомоги на національному рівні та на рівні Союзу.
 • 7. Союз забезпечує скоординованість своїх операцій з гуманітарної допомоги та їх узгодженість з операціями міжнародних організацій та органів, зокрема тих, що є частиною системи Організації Об'єднаних Націй.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >