< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сучасна фізична економія, синергетика, праксеологія

Суспільна економічна думка протягом всієї історії цивілізації намагається осмислити сутність взаємодії суспільства природи, оцінити цю взаємодію в конкретних показниках, що дозволяє цивілізації виявляти закономірності, що виникають у ході цієї взаємодії, і використовувати них для свого розвитку. На жаль, показників взаємодії з природою, що задовольняють як природу, так і людину, а тому дозволяють їм гармонійно співіснувати, ще не придумано.

Свій бурхливий розвиток економічна теорія починає з XVII століття, коли стали з'являтися стійкі капіталістичні відносини, збільшилася чисельність населення, зросли обсяги виробництва, активізувалася зовнішньоекономічна діяльність, суспільство стало використовувати значні обсяги природних ресурсів для задоволення своїх зростаючих потреб як для створення нових виробництв, так і для випуску нових товарів, що з'явилися завдяки науковим відкриттям, - усе це зажадало розвитку економічної науки.

Однією з перших економічних теорій, що з'явилася в XV столітті, була теорія меркантилізму, представниками якої є Т. Мін (Англія), А. Серр (Італія), А. Монкретьен (Франція) та ін. Розвиваючи вчення меркантилістів, Вільям Петті вперше назвав джерелом багатства працю і землю.

Економічне вчення збагатилося теорією фізіократів, а лікар Ф. Кене став одним з його основних представників. Він розробив "Економічні таблиці", де вивів основні балансові співвідношення між натуральними і вартісними елементами суспільного продукту. Ф. Кене затверджував, що джерело багатства ховається в кількості продукту, отриманого в землеробстві, що перевищує витрати продукту, витраченого для одержання результату.

Розвиваючи економічну теорію, А. Сміт заклав основи трудової теорії вартості. Він вважав, що товари обмінюються відповідно до кількості праці, витраченої на їхнє виробництво в рамках однієї країни, а при торгівлі з іншими країнами така еквівалентність порушується і країна з меншими витратами одержує вигоду, рівноцінну обсягові товару, проданого за кордон. Двадцяте століття зажадало від суспільства нових економічних концепцій, що оформилися в ряд напрямків: неокласичне, кейнсіанське, інституціонально-соціологічне, проте жодне з них не змогло остаточно подолати кризу у відносинах людини з природою.

Чи принесе прогрес цивілізації глобалізація або створить нові соціальні протиріччя-це залежить від того, наскільки суспільство усвідомлює свою роль і місію в природі в новому часовому періоді розвитку цивілізації. У середині XX століття американський учений-економіст, людина енциклопедичних знань, мільярдер, шестиразовий претендент на посаду президента США, Ліндон Ларуш опублікував свої ідеї, засновані на вивченні праць класиків економічної науки, сучасних економістів і робіт фізиків, що займаються питаннями перетворення енергії. Зокрема, вивчаючи роботи Римана про ударні хвилі і їхнє поширення, він робить висновок, що концентрація енергії в обмеженому просторі веде до ущільнення енергетичного потоку, а цю властивість людина використовує в організації процесів своєї взаємодії з природою.

Вітчизняна школа фізичної економії. Перші систематизовані погляди, що вказують на енергетичний характер суспільного багатства, якщо не вважати фізіократів, описані в минулому столітті українським мислителем Сергієм Подолинським. Він виклав основні положення теорії розвитку суспільства, що базується на використанні людиною природної енергії, а сама людина розглядалася С. Подолинським як теплова машина. При цьому праця є використанням накопиченої в організмі механічної і духовної енергії, що дозволяють у результаті процесу праці збільшити загальну кількість енергії на земній поверхні. Під нагромадженням загальної кількості енергії на земній поверхні С. Подолинський розумів створення матеріальних цінностей, що використовують у своїй подальшій діяльності люди. У своїх розрахунках він доводив, що праця людини забезпечує нагромадження енергії в кількості, що не менш, ніж у 10 разів, перевищує енергію, витрачену мускулами людини. Це співвідношення він називав економічним коефіцієнтом. Існування людства, по його визначенню, має умову, відповідно до якої праця людської машини може перетворюватися в таку кількість накопиченої енергії, що задовольняє потреби суспільства, що перевищує силу людства в кількість разів, рівна співвідношенню чисельника із знаменника в економічному коефіцієнті.

Великий учений В.І. Вернадський, основоположник вчення про ноосферу, використовував ідеї С. Подолинського у своїх дослідженнях і називає людину геохімічною силою, що чинить вплив на природу в усе зростаючих масштабах. Розглядаючи розвиток цивілізації в часовому періоді рівному декаміріаді (100 тис.років), він, природно, бачить вплив людства на середовище помешкання в масштабах, колосальних за своїм обсягом.

У 1972р. Український дослідник соціально-економічних процесів Микола Данилович Руденко в радянському самвидаві випускає книгу "Енергія прогресу", за яку йому довелося розплатитися 12 роками волі, як провідникові наукової істини. Крок за кроком, аналізуючи теорію Маркса, він доводить, що праця є провідником, а не джерелом доданої вартості. Природа, завдяки сонцю, накопичує щорічно на нашій планеті 450 млн. тонн живої речовини-або 128 тонн на кожну людину (виходячи з чисельності населення 4млрд.чіл.) (у той період). Людство використовує три види енергії: органічних видів палива, енергію гумусного шару, нову енергію сонця. Органічне паливо виснажується і якщо не перейти на термоядерну енергію, то відбудеться згортання усіх виробничих процесів. Про нове розуміння фізики простору М. Руденко пише в другій своїй книзі "Гносис і сучасність", про це пише Н. Кузнєцов у своїй роботі "Основи теорії єдиного поля і єдиний механізм моделювання спектра реальних мас і явищ природи".

Якщо не відновлювати гумусний шар, створений сонцем і процесами фотосинтезу, то людство залишиться без їжі, пише М. Руденко, без гумусного шару не буде можливості використовувати нову енергію сонця. Сьогодні відомі гідропонні технології вирощування сільськогосподарської продукції без землі, що відсуває небезпека втрати гумусу на другий план, але неможна не погодитися з М. Руденко в тім, що завдяки гумусові створюється не тільки 450 млн. тонн біомаси, але і 350 млн. тонн кисню і поглинається близько 600 млн. тонн вуглеводню.

М. Руденко відзначає, що згідно Ф. Енгельсу весь приплив відштовхування ми одержуємо від сонця, тоді нашу власну працю слід розглядати як відштовхування. Енергія живої праці виступає в личині вартості тільки тому, що немає вимірювальних приладів, що оцінюють виробництво і споживання біологічної енергії в суспільному виробництві-крім грошей. М. Руденко робить висновок, що праця є процес витрати біологічної енергії, а тому додана енергія виникає в суспільстві тільки від енергії, що надходить від сонця, що дозволяє рости рослинам, уживаним у їжу.

Вартісне відображення процесів у суспільстві зв'язано з політикою, а її реалізація визначеними суспільними групами спирається на теорію власності. Поки суспільство не перебудується у своїй якості на одухотворених колективістів, а не корисливих сріблолюбів досягти своєї гармонічної єдності з природою йому не вдасться. Капітал - це діяльність сонця на нашій планеті, її збагачення космічною енергією, вважає М. Руденко.

Природничо-наукові основи фізичної економії. Економічні процеси необхідно розглядати як ланцюжок причинно-наслідкових зв'язків, обумовлених взаємодіями одних якісних структур простору з іншими, що породжують їхню трансформацію в якісно нові структури простору. Взаємодії ці відбуваються завдяки людині, що є об'єктом, що володіє енергетичними імпульсами, генерованими усередині її в результаті поглинання нею їжі для підтримки своєї життєдіяльності як біологічної істоти, а також завдяки енергоімпульсам, що з'являються в результаті організації людиною виробництв, що виробляють енергію, яка забезпечує взаємодію речовин у виробничих процесах.

У зв'язку із цілеспрямованим впливом людини на навколишнє середовище, що полягає у відділенні частини речовини від нього, її переміщення в просторі й приєднанні частини до іншої частини для одержання нового цілого, людина забезпечує рух елементів середовища в простори їхнє перетворення шляхом впливу енергоімпульсами на їхню структуру. Вивчаючи навколишнє середовище, людина постійно відкриває його нові якості, що дозволяє їй збільшувати потужність потоку енергоімпульсів і щільність їхньої концентрації на одиницю площі. Все це дозволяє людині впливати на навколишнє середовище в зростаючих масштабах. Речовина навколишнього середовища є "нейтральною" енергомасою, що у певних умовах проявляє в більшій мері свої енергетичні або речовинні якості, при цьому енергомаса переходить або в енергетичну якість (ентропує), або в речовинну якість (негентропує).

Поділ речовини на дві протилежні його складові, що перебувають у єдності, є принциповим. Перша зі складових представлена енергомассою речовин, що мають великий коефіцієнт миттєвої ентропії, обумовленої нестійким атомарним станом за певних умов, - це енергоносії: деревина, вугілля, газ, вода, вітер, уран і т.п. Друга складова представлена енергомассою речовин, що мають стійкі атомарні зв'язки, що дозволяють їм при будь-яких, досить потужних впливах зберігати свої негентропійні (як говорить Л. Ларуш) властивості не ентропувати у простір навколишнього середовища досить довгий період. Людина організовує взаємодію перших -ентропів (ентропіків), і других, які названі негентропами (негентропіками), при цьому одержує комплексну їхню властивість, що виражається перехідним станом (енергомассою), якість якого дозволяє йому перетворювати речовинні компоненти, що беруть участь у виробництві, у якісно нові негентропи.

Пізнаючи навколишнє середовище, людина створює нові конструкції своїх організаційних форм, які забезпечують їй більше "ефективну" взаємодію із середовищем, тобто забезпечують більше прискорене його руйнування. Ці форми характеризуються різними видами, що функціонують і розвиваються сьогодні на планеті. Якщо перший вид представлений формою людини, то сьомий вид представлений глобальною економікою, що організовується в мегамодель. Восьма форма, квазимодель, починає проявлятися в організованому людиною взаємодії елементів у космічному просторі й тільки формується. Поява кожної з форм впливає на швидкість перетворення середовища, що оточує людину, що є ресурсною базою цих форм.

Ресурсна база соціально-економічних моделей представлена чотирма їхніми видами. Це природні матеріально-енергетичні ресурси, що становлять як речовинну основу моделей, сконструйованих людиною, так і які забезпечують моделі енергоімпульсами, необхідними для організації руху елементів, що становлять їхньої конструкції. Другим ресурсом соціально-економічних моделей є технологічний ресурс, представлений знаряддями праці, що забезпечують процес перетворення форм навколишнього середовища й зміну його якостей як шляхом відділення від її структурних утворень, так і переміщенням і перетворенням їх у нові форми і якості.

Третім ресурсом є відбита у свідомості людини її інформаційна база про властивості навколишнього середовища, обсяг його знань, що формують віртуальний мир людини, її уявлення про навколишнє середовище, склад його елементів, характер їхніх причинно-наслідкових зв'язків, структурованості якостей навколишнього середовища, їхньої завершеності, періодичності поширення в просторі й існування в часі. Накладання частот повторення їхньої періодичності на загальну довжину розмірів їхніх якостей у просторі й узгодження з масштабами споживання їх як ресурсів, що перебувають у розпорядженні людини, дозволяє їй формувати систему формування цілей, що включає в себе фактор часового існування процесів, що забезпечують стійкість функціонування моделі в певній якості, що можна назвати четвертим ресурсом, ресурсом потреб, рушійною силою взаємодії людини із середовищем.

У взаємодії із середовищем людина створює сфери захисту, що обгороджують її від впливу цього середовища, що представляють собою конструкції рукотворних негентропів. Обсяг цих негентропів постійно примножується, їхній приріст є результатом процесу праці людини, який прийнято в економічній теорії називати прибавочним продуктом, а оцінка його здійснюється за допомогою вартості, кількості праці, що перебуває в продуктах праці, і знаходить своє вираження в грошовій формі. Але чим є праця без використання знань фізики, пояснити неможливо, чого саме економічна наука робити не хоче, відокремившись від точних наук, пішовши в суб'єктивні абстракції. А раз не можна пояснити працю з позицій фізичних законів, та не можна й виміряти її кількість за допомогою фізичних вимірників.

Це приводить соціально-економічні моделі в такі їхні стани, які виявляються надзвичайно небезпечними для їхнього стабільного функціонування й породжує економічні кризи. Процес виникнення будь-якого виробу у виробництві або речовинній формі в природі не є взаємодія вартостей (кількостей праці), а є взаємодія якостей простору, укладених у певних його об'ємах, взаємодія яких здійснюється в певних пропорціях як ентропійних і негентропійних якостей простору. Сьогодні досягнення науки дозволяють виміряти ці якості, а тому з'являється об'єктивна можливість виміряти знову створений продукт в енергетичних одиницях.

При аналізі результатів діяльності суспільства з позицій енергоімпульсного підходу виявляється, що в соціально-економічних моделях у результаті їхньої взаємодії із природою з'являється додатковий продукт-негентроп, ентропію якого людина починає контролювати, чи то це основні виробничі фонди, чи це об'єкти інфраструктури й соціально-побутового призначення або запаси продуктів-ентропів (енергоресурсів), які перебувають у негентропному стані.

Сьогодні впевнено торує собі шлях у науці новий напрям -синергетика (від грецьк. - спільний; що діє узгоджено), що вивчає процеси утворення масової (колективної) взаємодії в нерівноважних умовах і супроводжується інтенсивним обміном енергією та матерією підсистем із системою і системи з довкіллям, характеризується довільністю (відсутністю жорсткої детермінації ззовні) у поведінці своїх об'єктів (підсистем) та має наслідком упорядкування, самоорганізацію, зменшення ентропії і еволюцію систем .

Дедалі більша затребуваність синергетичних знань вимагає усвідомлення ґенези синергетики як науки - її витоків, природи, причин, особливостей розвитку, а також механізмів синергетичної дії, аспектів прояву синергетичних явищ і процесів та їх сучасних моделей.

Інтерес до синергетики як науки у економістів пов'язаний із визнанням цивілізаційного характеру соціально-економічного розвитку через вплив на нього численних і повною мірою не вивчених позаекономічних факторів (інституцій). Актуалізація питань синергетики останнім часом зумовлена подіями світової кризи та пошуком шляхів її подолання на нових конструктивних засадах.

Спеціалізація розвитку наук, диференціація напрямів досліджень із часом спричинили проблему їх самозаглиблення і відриву від інших галузей знань, породивши прірву між ними. Сьогодні її намагається заповнити синергетика. Адже саме в єдності, сумісності, тандемі наукового знання - його сила. І ця сила системної узгодженості наук називається синергетикою. А міць будь-якої системи, в тому числі й наукової, створюють системні функціональні зв'язки її структурних елементів. Відтак можна стверджувати, що синергетика є власне інфраструктурою в системі наукового знання.

Синергетика - наука про суцільність і системність, бо саме численні й до кінця не вивчені чинники системи та комбінації їх взаємовпливу і породжують потужний синергетичний ефект -ефект міждисциплінарної взаємодії.

Перевірка часом показує обмеженість, фрагментарність, формалізм абстракцій суто економічного знання, заперечує лінійність економічного розвитку, його детермінованість винятково економічними факторами. Натомість історія засвідчує багатоплановість економічного розвитку та альтернативність його сценаріїв залежно від характеру впливу на нього варійованих параметрів розвитку інших суспільних сфер і державних інституцій.

Дія синергетики є актуалізацією зворотних системних взаємозв'язків. Ці зв'язки дають про себе знати переважно в довготерміновому періоді, тоді як у короткотерміновому -переважно виявляється дія прямих зв'язків. Інтенсивність зворотних зв'язків до певного часу є пасивною - допоки не урветься "терпець витривалості" матерії. Тому ми на них не зважаємо, оскільки звикли спостерігати як X впливає на У, а не навпаки. А коли настає критичний момент, зворотні зв'язки активізуються - і це для нас стає несподіванкою, яку й називають синергетикою. В. Вернадський з цього приводу говорив, що людство невпинно перетворює навколишній світ і тим самим руйнує не тільки його, а й саме себе. Біосферу (старий світ дії сил природи) людина трансформує у ноосферу (новий світ дії сили розуму) завдяки озброєності науковими знаннями. Але через відносну обмеженість наукових знань наш економічний раціоналізм є умовним і тому досить хибним. Чим ширшим стає коло людських знань, тим більше розсуваються грані невідомого нам, що межує із відомим.

Вивчення взаємовпливу та взаємодії із економікою таких сфер, як соціальна, політична, правова, інформаційно-технологічна, екологічна, морально-етична, має стати активним полем міждисциплінарних досліджень суспільствознавчого напряму розвитку синергетики.

Синергетика виявляється у взаємоузгодженні соціальної та економічної, екологічної та економічної, а також екологічної та соціальної сфер, і на цьому ґрунтуються теорії соціально орієнтованого, екологічно орієнтованого та ергономічного суспільного господарства.

Висхідною засадою синергетики з позиції панівного в суспільних науках принципу людиноцентризму є біопсихосоціальний статус людини. Як відомо, людина являє собою одночасно біологічну істоту, фізіологічно пов'язану із природним довкіллям; психологічну субстанцію, що має спосіб мислення, втілений у раціональності поведінки і спрямований на максимізацію корисності; соціальну особу, яка є частиною суспільної організації колективного співіснування людей на засадах кооперації та розподілу. Тому поведінка людини, зокрема і в процесі організації економічної діяльності, має бути природною (тобто екологічною), раціональною (тобто ефективною) та соціальною (тобто морально етичною, соціально справедливою).

Говорячи про біологічно-матеріальні засади життя людини, варто згадати, що витоки синергетики як прикладної науки пов'язані з біологією.

Синергетика знаходиться на перетині суспільних та природних знань і виявляється завдяки наявності комплексних функціональних взаємозв'язків, що формуються у живій матерії - живому організмі не лише природної, а й соціальної систем. Природні та суспільні аспекти синергетики є фізично сумісними на енергетичних засадах.

Господарська взаємодія природи і суспільства розглядається фізичною економією як енергетична. Людина, за теорією фізичної економії, є термодинамічною машиною з високим ККД і потенційно має високі творчі здібності та відповідно велику продуктивність суспільної діяльності. Це означає, що людство у процесі своєї життєдіяльності може набагато більше створювати енергії та різних форм корисних речей, ніж споживати.

Праксеологія (від грец. — дія) — це соціально-філософська концепція діяльності. Основоположником її вважають польського логіка і філософа Т. Котарбінського, який вважав праксеологію міждисциплінарною галуззю знання, що зорієнтована на розробку методологічних основ ефективної раціональної діяльності у суспільстві.

Сфера праксеологічних досліджень пропонує три рівні аналізу суспільної діяльності. Специфіка першого з них полягає у типології соціальної діяльності та формуванні відповідної системи категорій. Другий рівень передбачає розробку ефективних нормативних систем діяльності у контексті конкретних соціокультурних умов. Третій рівень праксеологічного аналізу спирається на критичне осмислення людської діяльності з погляду її методів та соціальних перспектив.

Загалом праксеологія є сферою науково-методологічного аналізу людської діяльності, тому основні акценти її соціальної результативності розставляють у контексті її методологічних надбань. Основними праксеологічними працями вважають "Трактат про хорошу роботу" Т. Котарбінського, а також його дослідження "Нариси про практику", "Принципи раціональної організації діяльності" та ін. Основними джерелами праксеології, за Т. Котарбінським, є такі філософські напрями, як прагматизм Ч. Пірса та В. Джемса, інструменталізм Дж. Дьюї, другий позитивізм та марксизм, а також теорію соціального біхевіоризму Дж. Г. Міда, тобто ті концепції, в основі яких лежить ідея практичного ставлення до світу.

Головним критерієм соціального прогресу з погляду праксеології стає "вивільнення від елементів культури, що втратили значення". Адже тотальність культурного середовища, домінуючи над індивідуальністю, повертає її до виконання часткових спеціалізованих функцій.

Відповідно, актуалізується потреба пошуку нових технологій роботи зі знанням, нових механізмів його структуризації для раціоналізації суспільної діяльності людини. Суттєвий теоретико-методологічний вплив праксеологічних досліджень на сучасне соціально-філософське знання простежується у контексті формування своєрідних концепцій соціального управління.

Резюме

Кооперативний рух має тривалу історію в міжнародному і в національному вимірі. В Україні значний внесок у розвиток кооперативного руху внесли такі визначні економісти-кооператори як: Левитський М.В., Бородаєвський С.В., Мартос Б.М., Павликовський Ю.В., Луцький ОМ. Становлення та розвиток історії економіки та економічної думки відзначається різноманітністю течій і напрямів, багатством економічних ідей та визначними здобутками, що піднесли її на рівень світової. Сучасні економісти, такі як Геєц В., Кваснюк Б., Покритан А., Лукінов I., Чухно А., Пахомов Ю., Рибалкін В., Черняк В. досліджують ефективні напрями і проблеми трансформації вітчизняної економіки в ринкову, способи перебудови народного господарства, забезпечення фінансової стабілізації, розвиток с/г України та інше.

Сьогодні набуває популярності у науці новий напрям -синергетика - це наука про суцільність і системність.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >