< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Строки сплати та порядок зарахування акцизного податку до бюджету

Суми акцизного податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України або ввозяться на митну територію України визначаються платником податку самостійно, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок акцизного податку, що діють на дату:

  • - в загальному випадку - виникнення податкових зобов'язань;
  • - у випадку вироблення підакцизних товарів з давальницької сировини - відвантаження готової продукції її замовнику або за його дорученням іншій особі;
  • - у разі порушення умов розміщення підакцизних товарів у митних режимах (магазин безмитної торгівлі, переробка на митній території України) - на момент подання митної декларації при розміщенні у відповідний режим.

При цьому, дати виникнення податкових зобов'язань по операціях з підакцизними товарами (продукцією) зображено на рис.6.6.

Податок з товарів (продукції), на які встановлені ставки акцизного податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.

Відповідно, податок із підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, обчислюється у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення.

Платники акцизного податку самостійно обчислюють суму податкового зобов'язання та подають щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду органу державної податкової служби за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Акцизний податок з підакцизних товарів сплачується до бюджету в строки, визначені Податковим кодексом України (рис.6.7).

Забороняється сплата сум акцизного податку шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов'язань, векселями та в інших формах, що не передбачають сплати сум такого податку коштами.

Контроль за сплатою акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), що виробляються на території України та підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, покладено на органи Державної фіскальної служби України.

Дата виникнення податкових зобов'язань по операціях з підакциз¬ними товарами (продукцією)

Рис.6.6. Дата виникнення податкових зобов'язань по операціях з підакцизними товарами (продукцією)

Строки сплати акцизного податку до бюджету

Рис.6.7. Строки сплати акцизного податку до бюджету

Особливості оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв

Законодавством з оподаткування акцизним податком запроваджено механізм направлений на забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходження акцизного податку у разі отримання спирту для виробництва підакцизної продукції шляхом видачі суб'єктом господарювання до отримання спирту податкового векселя (податкової розписки), авальованого банком.

Контроль за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів встановлено Законом України від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

Суб'єкт господарювання зобов'язаний сплатити акцизний податок або подати органу державної фіскальної служби за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім вино-матеріалів), податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов'язання такого платника у строк до 90 календарних днів, починаючи з дня видачі податкового векселя, сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

Під час отримання спирту етилового неденатурованого підприємство-векселедавець за участю представника державної фіскальної служби на акцизному складі складає акт про фактично отриману кількість спирту та розрахунок акцизного податку виходячи з фактично отриманої кількості спирту. Цей акт є коригуванням вже сплаченої суми акцизного податку або наданого податкового векселя із зазначенням остаточної суми податку, яка підлягає сплаті.

Скоригована сума акцизного податку в податковому векселі сплачується частково у разі придбання марок акцизного податку в період дії такого векселя.

Податковий вексель вважається погашеним векселедавцем у разі сплати суми акцизного податку в повному обсязі та в зазначений у податковому векселі строк. Сума акцизного податку, на яку погашається вексель, визначається з урахуванням сум коригувань. Такі суми визначаються відповідно до акту про фактично отриману кількість спирту з урахуванням фактичних втрат спирту в процесі транспортування. Коригування здійснюється шляхом зменшення суми податку, належної до сплати за податковим векселем, на різницю між сумою податку, на яку видано податковий вексель, та сумою податку, розрахованою виходячи з фактично отриманої кількості спирту етилового.

Крім того, сума акцизного податку, відображена у векселі, зменшується на суму акцизного податку, розраховану виходячи з фактичних втрат спирту етилового при зберіганні спирту, виробництві готової продукції в межах норм відображених в Інструкції про порядок застосування Норм втрат спирту етилового і готової продукції в лікеро-горілчаному виробництві, затвердженої наказом Комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів 13.03.2000 р. № 25, а також фактично повернутого невиправного браку.

У разі експорту (вивезення) підакцизних товарів (продукції) за межі митної території України сума акцизного податку для погашення податкового векселя визначається з урахуванням обсягів відвантаженої на експорт продукції згідно з належно оформленою митною декларацією.

У разі якщо податковий вексель не погашається у визначений строк, векселедержатель вчиняє протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством та звертається протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим векселем, переказати суму, зазначену в цьому векселі, векселедержателю.

Забороняється часткове погашення податкового векселя після закінчення строку, на який він виданий.

Також, заборонено отримання спирту під податковий вексель, у разі, коли попередній вексель даного суб'єкта господарювання, по якому настав строк сплати, не погашений повністю.

Виноматеріали, що реалізуються підприємствам вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції, не оподатковуються. В інших випадках реалізація виноматеріалів оподатковується за ставками податку на виноробну продукцію, встановленими Податковим кодексом України.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >