< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок визначення доходів платників єдиного податку та їх склад

Порядок визначення доходів для платників єдиного податку першої - третьої груп та його складові регламентуються ст. 292 ПКУ.

Визначення розміру доходу є досить відповідальною справою, оскільки дохід - це одна з умов використання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Оскільки складові доходу для фізичних та юридичних осіб є дещо різними, узагальнимо їх у таблиці (табл. 10.3).

Таблиця 10.3. Визначення доходу для платників єдиного податку

Визначення доходу для платників єдиного податку

Як видно, склад доходів для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб є різним. При цьому порядок їх визнання є спільним (табл. 10.4).

Таблиця 10.4. Порядок визнання доходів для платників єдиного податку

Вид доходу

Норма ПКУ

Дата визнання

Дохід, отриманий у грошовій (готівковій та/ або безготівковій) формі

п. 292.6

Дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок (у касу)

Вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг)

п. 292.6

Дата підписання платником єдиного податку акта приймання передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг)

Сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (для платників єдиного

податку третьої групи - платників ПДВ)

п. 292.6

Дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності

Дохід, отриманий в іноземній валюті

п. 292.5

Перераховується у гривні за офіційним курсом НБУ, встановленим на дату одержання такого доходу (на дату надходження коштів на банківський рахунок)

Дохід, отриманий від реалізації товарів (робіт, послуг), за які була отримана передоплата (аванс) у період оплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ (для

платників єдиного податку третьої групи (юридичних осіб)

п. 292.6

Дата відвантаження товарів (виконаних робіт, наданих послуг)

Дохід від торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів або іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності РРО

п. 292.7

Дата вилучення з автоматів (обладнання) грошових коштів

Дохід від торгівлі товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати з використанням жетонів, карток або інших замінників грошових знаків

п. 292.8

Дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків

Отже, порядок визнання доходів та їх склад для платників єдиного податку першої-третьої груп залежить від приналежності такого суб'єкта господарювання до певної групи та його статуту: фізична осо-ба-підприємець чи юридична особа.

Ставки єдиного податку та строки його сплати. Особливості визначення податкового періоду і порядку декларування податку.

Для цілей нарахування єдиного податку законодавець передбачив як фіксовані ставки до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (для груп 1 і 2), так ставки від розміру доходу (для III групи).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.

Ставки єдиного податку відповідно до груп його платників наведено у табл. 10.5.

При цьому ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 2 %, може бути обрана:

  • а) суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником ПДВ відповідно до розділу V ПКУ, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;
  • б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 4 відсотки, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником ПДВ;
  • в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником ПДВ, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником ПДВ відповідно до розділу V ПКУ і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

Таблиця 10.5. Ставки єдиного податку

Ставки єдиного податку

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників.

Податковий (звітний) період для платників єдиного податку залежить від приналежності певного платника податку до відповідної групи платників даного податку. Так, податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи та другої групи є календарний рік, для третьої - календарний квартал

Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

Щодо строків сплати податку, то вони також є різними в залежності від приналежності платника до певної групи.

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

Прядок подання податкової декларації залежить від групи платника податку та дотримання умов щодо не перевищення граничного обсягу доходу.

Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками ПДВ, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат.

Так, платники єдиного податку першої та другої групи зобов'язані звітувати з єдиного податку раз на рік у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року. Якщо ж у процесі діяльності обсяг доходу буде перевищено або фізична особа-підприємець перейде з першої групи до другої або третьої, то такий платник буде зобов'язаний подати податкову декларацію у строк, передбачений для квартального періоду - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу.

Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. У декларації такі платники зобов'язані окремо відображати дохід для оподаткування за основною ставкою та дохід, що оподатковуватиметься за підвищеною ставкою у разі перевищення дозволених обсягів.

Податкова декларація складається наростаючим підсумком і подається за місцем податкової адреси.

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до ПКУ за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >