< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок обрання спрощеної системи оподаткування або відмови від її застосування.

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до органу ДФС заяву.

Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено Кодексом, в один з таких способів:

  • 1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
  • 2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • 3) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;
  • 4) державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до контролюючого органу одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи -підприємця згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Реєстрація суб'єкта господарювання як платника єдиного податку є безстроковою та здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку, який веде Державна фіскальна служба.

У разі відсутності визначених Кодексом підстав для відмови у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку контролюючий орган зобов'язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку.

У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку контролюючий орган зобов'язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання суб'єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб'єктом господарювання у встановленому порядку.

За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією ДФС України щоденно оприлюднює для безоплатного та вільного доступу на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та власному офіційному веб-сайті такі дані з реєстру платників єдиного податку:

податковий номер (для юридичної особи);

найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи;

дату (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

ставку єдиного податку;

групу платника податку;

види господарської діяльності;

дату виключення з реєстру платників єдиного податку.

Орган ДПС може примусово анулювати свідоцтво платника єдиного податку, що тягне за собою втрату таким суб'єктом господарювання права перебувати на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності. Випадки анулювання свідоцтва як за заявою платника, так і за ініціативою ДФС та строки, у які це здійснюється, узагальнимо у табл. 10.6.

Таблиця 10.6. Анулювання свідоцтва платника єдиного податку

Підстава для анулювання свідоцтва

Строки для анулювання свідоцтва

подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів (не пізніше, ніж за 10 днів до початку нового кварталу)

в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови

припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою -підприємцем

в день отримання органом ДФС від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення

Наявність податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів

в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу

здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання

в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися заборонені для єдиного податку або не зазначені в реєстрі платника ЄП - підприємця види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми

Здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платника ЄП

перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку

в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення

перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному податковому (звітному) кварталі (календарному році)

в останній день податкового кварталу, в якому відбулося таке перевищення. Платники податку І і II груп можуть уникнути цього, якщо перейдуть у III групу шляхом подання відповідної заяви не пізніше 20 числа місяця, наступного за кварталом перевищення

Підстава для анулювання свідоцтва

Строки для анулювання свідоцтва

застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, крім грошового

в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків

Отже, порядок обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності або відмови від її застосування є досить чітко виписаним, а тому його досить легко дотримуватися суб'єктам підприємницької діяльності-платникам єдиного податку.

Підсумки теми

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності значно спрощує порядок оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності (у порівнянні із загальною системою). Це досягається як за рахунок скорочення кількості належних до сплати податків та зборів, так і через особливості у веденні обліку доходів та витрат. Законодавцем передбачено 3 групи для фізичних осіб-підприємців та 1 групу для юридичних осіб. Четверта група створена для сільськогосподарських товаровиробників - колишніх платників фіксованого сільськогосподарського податку.

Обов'язковою умовою перебування на спрощеній системі є відповідність всім вимогам, що встановлені для платників єдиного податку, та реєстрація особи платником єдиного податку в установленому порядку. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності за механізмом адміністрування диференційована в залежності від груп податку. Це виражається у тому, що практично для кожної групи платників єдиного податку існують особливості щодо ставок податку, порядку його декларування та сплати, відповідальності за порушення правил роботи тощо. Для обрання (переходу) спрощеної системи оподаткування необхідно подати заяву встановленого зразка.

В цілому спрощена система оподаткування, обліку та звітності значно зменшує податкове навантаження на суб'єктів підприємницької діяльності, скорочує вірогідність порушення податкового законодавства, а й отже, й застосування штрафних санкцій внаслідок цього, та сприяє розвитку економічної кон'юнктури за рахунок пожвавлення підприємницької активності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >