< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Структура і зміст плану цивільного захисту підприємства

Головним обов'язком начальників цивільного захисту всіх ланок є завчасне розроблення планів цивільного захисту з надзвичайних ситуацій. Планування повинно бути реальним, цілеспрямованим і конкретним.

Реальність - одна із головних вимог до планування і забезпечується всебічним і глибоким аналізом стану цивільного захисту відповідної ланки, правильною оцінкою обстановки, яка може скластися на тій чи іншій території (галузі, об'єднанні, на об'єкті господарської діяльності), старанними розрахунками, точним обліком людських і матеріальних ресурсів і можливостями, специфіки місцевих умов, а також часу, необхідного для виконання покладених завдань.

Цілеспрямованість в плануванні заклечається в умінню визначити головні задачі, визначити особливо важливі заходи, на вирішенні яких повинні бути зосереджені головні зусилля начальників, штабів і служб цивільної оборони.

Конкретність планування припускає, що всі заплановані заходи і дії повинні мати визначений об'єм, зміст і бути узгодженні між собою за метою, місцем, часу, складу сил, способам їх виконання. Крім цього, в планах повинні бути визначенні конкретні посадові особи, які відповідальні за виконання заходів і здійснення контролю.

План цивільного захисту - це документ, в якому визначається склад і зміст заходів цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях, порядок, способи і терміни їх виконання, а також порядок роботи органів управління, дії сил ЦЗ і населення при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

В першому розділі плану дається: коротка характеристика території (галузі, об'єднання, суб'єкта господарювання); можливі надзвичайні ситуації (ступінь руйнування, можливі втрати виробництва, стан комунального господарства, транспортних і енергетичних магістралей, зв'язку, можлива радіаційна, хімічна, біологічна і пожежна обстановка, обстановка в зоні затоплення, вірогідні втрати сил ЦЗ і населення); виводи з можливої обстановки (орієнтирний об'єм задач при проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; умови, які можуть оказати вплив на проведення РіНР; склад, стан і можливості сил ЦЗ для проведення РіНР).

Другий розділ плану включає рішення начальника ЦЗ на виконання задач цивільного захисту з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. При цьому визначається: порядок оповіщення органів управління і населення про надзвичайні ситуації; організація захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій; порядок безаварійної зупинки виробництва і переводу його на понижений режим роботи дільниць і цехів з безперервним технологічним циклом виробництва; організація проведення РіНР; можливий склад групування сил ЦЗ; організація взаємодії органів управління і сил цивільного захисту; організація управління, оповіщення і зв'язку.

До плану ЦЗ розробляються додатки (в залежності від особливостей території, галузі, об'єднання та суб'єктів господарювання; розмірів та масштабів надзвичайних ситуацій та інших): карта можливої обстановки; календарний план виконання основних заходів ЦЗ; схема організації управління, оповіщення і зв'язку; характеристика території, галузі, об'єднання або суб'єкта господарювання; показники плану цивільної оборони; проект рішення начальника ЦЗ; довідкові матеріали та інші документи.

Радіаційний і хімічний контроль на підприємствах харчової промисловості

Радіаційний і хімічний контроль є складовою частиною цивільного захисту населення, виробничого персоналу підприємств, він включає комплекс організаційних і технічних заходів, які здійснюються для контролю радіоактивного опромінювання особового складу формувань цивільного захисту, виробничого персоналу підприємств, населення, а також визначення ступеня зараженості радіоактивними, небезпечними хімічними речовинами людей, технологічного обладнання, продуктів харчування, сировини, води і інших матеріальних засобів. За даними радіаційного і хімічного контролю здійснюється: - оцінка працездатності особового складу формувань цивільного захисту, виробничого персоналу підприємств і визначення порядку їх подальшого використання;

- первинна діагностика тяжкості гострих променевих і хімічних уражень;

уточнення режимів радіаційного захисту людей;

визначення необхідності і об'єму санітарної обробки людей, спеціальної обробки технологічного обладнання, техніки, інших матеріальних засобів;

визначення можливості використання сировини, напівфабрикатів, готової продукції в умовах радіаційного і хімічного зараження.

Радіаційний і хімічний контроль зорганізується штабом і службами цивільного захисту підприємства і здійснюється командирами формувань і силами розвідувальних підрозділів (групами і ланками радіаційної, хімічної розвідки; групами і ланками загальної розвідки; розвідниками радіаційної, хімічної розвідки формувань цивільного захисту).

Радіаційний контроль включає контроль доз опромінювання людей і контроль ступеня зараження (забруднення) технологічного обладнання, техніки, інших матеріальних засобів.

Під час проведення контролю доз радіоактивного опромінювання визначається величина поглиненої дози радіоактивного опромінювання людей за час перебування на зараженій місцевості.

Контроль доз опромінювання, в свою чергу поділяється на груповий і індивідуальний.

Груповий контроль проводиться начальником структурного підрозділу підприємства з метою отримання даних про середні дози опромінювання виробничого персоналу для оцінки і визначення категорії їх працездатності.

Доза опромінювання виробничого персоналу, особового складу формування цивільного захисту визначається за допомогою дозиметрів ІД-1 або ДКП-50А з комплектів ДП-24 і ДП-22В, а решти населення -розрахунковим методом.

Дозиметри ІД-1 і ДКП-50А видаються особовому складу формування цивільного захисту, структурному підрозділу підприємства перед виходом на заражену місцевість з розрахунку: один дозиметр на ланку; один - два дозиметра на виробничу бригаду, групу у кількості 14-20 осіб; особам, які діють окремо від своїх підрозділів - кожному по одному дозиметру.

При знаходженні на зараженій місцевості начальник (командир) структурного підрозділу періодично здійснює контроль доз опромінювання людей.

Після виходу із зони зараження або в встановлений час (не рідше одного разу на добу) здійснюється зняття показань дозиметрів відповідним начальником або призначеною для цього особою. Дані про дози опромінювання заносяться у відомість видачі дозиметрів.

Дози опромінювання населення, Р, яке опинилося в зоні радіоактивного зараження, розраховується за формулою:

де Т - тривалість опромінювання, год; Кпосл - коефіцієнт послаблення радіації будівлею (спорудою), де знаходяться люди; Рср - середній рівень радіації у місці перебування людей, Р/год:

де Р1+Р2+,,,,Рп - рівні радіації, які були виміряні через рівні проміжки часу протягом всього періоду перебування людей на зараженій місцевості.

Рівні радіації вимірюються приладом типу ІМД-1Р або ДП-5 в районах знаходження людей з інтервалом: на першу добу з моменту зараження - через кожні 0,5,,,,1 годину; на другу добу - через 1,,,2 години; на третю добу і в подальшому - через 3,,,4 години.

Дози опромінювання враховують особовому складу всього підрозділу і записують за наростаючим висновком в журнал контролю опромінювання.

Таблиця 3.3.1. Журнал контролю опромінювання за_місць_року

Журнал контролю опромінювання за_місць_року

Виробничий персонал, який отримав дозу опромінювання більше встановлених норм, частково або повністю втрачає працездатність. Залежно від отриманої дози опромінювання і часу на протязі якого ця доза була отримано можна визначити категорії працездатності (наведено в таблиці 3.3.2)

Таблиця 3.3.2. Категорії працездатності людей залежно залишкової дози опромінювання

Категорія працездатності

Доза опромінювання, Р, яка була отримана протягом днів

4

30

Повна працездатність

до 50

до 100

Працездатність зберігається

до 150

до 250

Працездатність обмежено

до 250

до 400

Працездатність суттєво обмежено

більш 250

більш 400

Такий розподіл за категоріями працездатності дає можливість начальникам цехів, ділянок, бригадирам приймати необхідні рішення на залучення людей при діях на зараженій місцевості.

Індивідуальний контроль здійснюється з метою отримання даних про дози опромінювання кожної людини, що необхідно для первинної діагностики ступеня радіаційного ураження. Для цього всьому виробничому персоналу підприємства видаються індивідуальні дозиметри ІД-11.

При контролі ступеня зараженості радіоактивними речовинами людей, технологічного обладнання, техніки, інших матеріальних засобів визначається потужність дози випромінювання (рівня радіації) за допомогою приладів ІМД-1Р, ДП-5, СРП-68-01.

Ступінь радіоактивного зараження (забруднення) сировини, напівфабрикатів, готової продукції і води визначається в радіометричних лабораторіях в одиницях питомої активності - кюрі на кілограм (грам), літр.

Відбір проб хліба, м'яса, риби, твердих жирів здійснюється шляхом зрізання ножем поверхневого шару товщиною 10мм.

Проби складають у скляну банку або поліетиленовий мішок і маркірують, тобто вказується вид проби, місце взяття проби, дата і час зараження і взяття проби.

При відборі проб рідкі продукти попередньо перемішують.

Оцінка небезпеки зараження проводиться шляхом порівняння отриманої величини з допустимою.

Хімічний контроль здійснюється для визначення ступеня зараження технологічного обладнання, техніки, сировини, напівфабрикатів, готової продукції, води, повітря і місцевості небезпечними хімічними речовинами.

На підставі даних хімічного контролю визначається можливість дій без засобів захисту, повнота дегазації технологічного обладнання, техніки, знезараження сировини, напівфабрикатів, готової продукції, води. Крім того встановлюються режими роботи підприємства і захисту виробничого персоналу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >