< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рівні та етапи організаційних змін

Здійснення організаційних змін представляє собою складний комплекс процесів і процедур, спрямованих на впровадження і проведення перетворень в організації.

Організаційні зміни є одним із найважливіших об'єктів управління.

Зміни можуть відбуватися на різних рівнях:

 • - індивідуума;
 • - групи;
 • - організації.

При переході на кожний наступний рівень зміни в організації стають все більш складними і вимагають більше часу. Оцінка ситуації зміни і вибір способу управління нею залежать від рівня, з якого розглядається ситуація, що виникла. Наприклад, зміна специфіки роботи окремого службовця займе менше часу і буде менш важкою, ніж зміна на рівні організації. Середній рівень складності відповідає змінам, які позначаються на групах працівників, і природно припустити, що чим більше група, тим більше часу буде витрачено на управління змінами.

Об'єктивність організаційних змін зумовлює необхідність розв'язання проблеми розвитку організації в умовах постійної динаміки внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування.

Перспективне функціонування організації (підприємства) неможливе без організаційного розвитку, оскільки саме він забезпечує досягнення такого гармонійного стану організації, коли збігаються параметри формальної та неформальної організації і досягається гармонія цілей (очікувань) персоналу і самої організації як соціального явища.

Організаційні зміни не можуть проводитися одномоментно, раптово, без глибокої і всебічної попередньої роботи фахівців різного профілю на основі заздалегідь розроблених програм і комплексу обґрунтованих заходів. До таких заходів належать:

 • - вибір зовнішніх консультантів або формування внутрішньої команди фахівців для розробки та реалізації стратегії організаційного розвитку підприємства;
 • - формування мети організаційних змін на підприємстві;
 • - розробка стратегії організаційного розвитку підприємства. Така стратегія повинна орієнтуватися на економічну стратегію підприємства та включати заходи щодо змін організаційної структури підприємства, проекти нормативних документів, проект плану підготовки та перепідготовки управлінських кадрів, терміни реалізації;
 • - розрахунок витрат на реалізацію організаційних змін, обсяг яких залежить від масштабу змін, вибір та оптимізація джерел фінансового забезпечення реалізації стратегії;
 • - аналіз внутрішніх можливостей реалізації розробленої стратегії організаційного розвитку підприємства (компетенція персоналу, мотивація персоналу, відповідність розробленої стратегії цілям підприємства тощо).

Послідовність реалізації організаційних змін в організацій складається з таких етапів (рис. 5.2):

Етапи організаційних змін

Рис. 5.2 - Етапи організаційних змін

Розглянемо більш детально змістове наповнення та завдання кожного з наведених етапів (табл. 5.2).

Таблиця 5.2 - Характеристика етапів організаційних змін

Етап проведення організаційних змін

Змістова характеристика етапу

Підготовчий етап

 • - визначення мети проведення змін;
 • - визначення рівнів та об'єктів організаційних змін;
 • - визначення переліку завдань проведення організаційних змін;
 • - визначення керівника і складу робочої групи, яка буде здійснювати зміни;
 • - визначення очікуваного результату від проведення змін (кількісні та якісні наслідки змін)

Опис процесів та

обґрунтування необхідності змін

 • - визначення основних стратегічних процесів в організації;
 • - визначення основних, допоміжних, обслуговуючих та забезпечуючих процесів в організації;
 • - визначення як ці процеси співвідносяться з інтересами і вимогами споживачів і постачальників;
 • - визначення процесів, які підлягають реорганізації і змінам;
 • - обґрунтування доцільності конкретних організаційних змін;
 • - визначення факторів, здатних перешкодити проведенню змін

Визначення проблем та узгодження змін

 • - визначення організаційних проблем в основних процесах;
 • - аналіз руху ресурсів у процесах;
 • - аналіз робіт, виконуваних у процесах;
 • - визначення сильних та слабких сторін процесів організації;
 • - оцінка впливу кожного процесу на формування кінцевого результату;
 • - визначення процесів, що мають найбільшу цінність;
 • - визначення меж взаємодії організації з постачальниками, споживачами, партнерами та іншими контрагентами, а також сильних та слабких сторін цієї взаємодії;
 • - визначення факторів, що гальмують виробничий процес, причини інформаційного відставання;
 • - визначення ймовірного ступеня опору змінам, можливих причин такого опору і способів його подолання

Організаційно-технічне та соціальне проектування

 • - опис технологій і процедур проведення змін;
 • - складання плану розвитку організації;
 • - опис систем і процедур програмного забезпечення та інформаційного обслуговування;
 • - усунення дублюючих інформаційних потоків та операцій з їхнього узгодження;
 • - визначення та усунення неефективних робіт, операцій і процесів;
 • - перегрупування процесів у часі і просторі;
 • - визначення необхідної кількості ресурсів (матеріальних, фінансових, людських, інформаційних) для проведення змін;
 • - погодження характеристик поточних видів робіт і тих, які необхідно буде виконувати, виявлення нових робіт та їх виконавців;
 • - визначення кількісного та якісного складу персоналу для виконання нових спроектованих робіт;
 • - розробка програми стимулювання персоналу, задіяного у процесах змін

Впровадження процесів змін (перетворення)

 • - перепроектування організації та її бізнес-процесів;
 • - визначення та розподіл нових обов'язків, повноважень та рівнів відповідальності;
 • - реалізація стратегії організаційних змін (розвитку) підприємства;
 • - оцінка ефективності проведених організаційних змін

Результатами робіт на першому етапі повинні стати розробка загальної моделі перетворень в організації, що включає організаційну структуру, склад і положення про групу, що буде безпосередньо займатися перебудовою; план дій і заходів, а також очікуваних результатів.

Завдання другого етапу полягає у виявленні продуктів і послуг, орієнтованих на споживача. З цією метою виявляються клієнти, їх довгострокові і поточні потреби; описуються всі процеси в організації та обґрунтовується необхідність проведення змін. Визначаються заходи, необхідні для успішного виконання поставленої мети; проводиться систематизація процесів організаційних змін.

Мета третього етапу - розробка такого бачення проблем, що здатне привести до якнайшвидшого досягнення мети. Цей етап дозволяє виявити організаційні проблеми поточного процесу. Плануються заходи поточного процесу, задачі і можливості з його поліпшення, узгоджуються намічувані зміни.

Завдання четвертого етапу - дати технічну характеристику процесу організаційних змін. Наводиться опис технології, стандартів, процедур, систем і видів контролю, що використовуються у процесі організаційних змін. Одночасно із соціальним конструюванням створюються моделі взаємодії соціальних і технічних елементів. На даному етапі складаються попередні плани систем і процедур розвитку, програмного забезпечення і обслуговування, переозброєння виробничих потужностей тощо.

Нарешті, метою п'ятого етапу є розробка експериментальної версії і закінченого виробничого реорганізаційного проекту, а також реалізація стратегії організаційних змін.

Оцінка здійснюваних змін на кожному етапі і після завершення всіх заходів здійснюється на основі визначеної системи кількісних і якісних показників.

Слід зазначити, що не всі організаційні зміни мають позитивні наслідки психологічного та матеріального характеру для персоналу підприємства, тому необхідно приділяти увагу можливості своєчасного передбачення реакції колективу для розробки заходів щодо її усунення через позиціонування позитивних результатів для підприємства при їх реалізації.

На завершення необхідно підкреслити, що проведення організаційних змін може слугувати серйозним механізмом підтримки і розвитку системи управління підприємством. У руках компетентної групи керівників здійснення організаційних змін є потужним засобом удосконалення роботи підприємства і підвищення його ефективності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >