< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Внутрішньовиробничі логістичні системи та їх роль в удосконаленні управління виробництвом товарів та послуг

Логістичні системи, які досліджує виробнича логістика, називаються внутрішньовиробничими логістичними системами.

Відповідно до концепції логістики побудова внутрішньовиробничих логістичних систем повинна забезпечувати можливість постійного узгодження і взаємного коректування планів і дій постачальницьких, виробничих ланок і ланок збуту всередині підприємства.

Конкретні специфічні особливості побудови системи виробничої логістики підприємства залежать від типу і характеру виробничого процесу.

Структуру внутрішньовиробничих логістичних систем визначають фактори [108; 112] :

 • - диверсифікованість виробництва — одночасний розвиток багатьох, відокремлених один від одного видів виробництва (або розширення асортиментів вироблених товарів) безпосередньо впливає на склад і спеціалізацію виробничих підрозділів, формування системи складського й транспортного господарства;
 • - обсяг випуску продукції — визначає розміри запасів і окремих виробництв, їх кількість, а також потужність вантажопотоків;
 • - метод організації переміщення вантажів — визначає кількість транспортних засобів, вантажно-розвантажувального обладнання та впливає на формування транспортної мережі, у тому числі внутрішньовиробничої й міжцехової;.
 • - методи організації виробництва[1] — впливають на кількість і обсяг внутрішніх перевезень, розміри незавершеного виробництва;
 • - тип системи управління запасами — впливає на їхню величину в виробництві, термін поставки та обсяг замовлення.

Завдання внутрішньовиробничих логістичних систем у рамках заданої виробничої програми:

 • - оперативно-календарне планування з детальним розкладом випуску готової продукції;
 • - оперативне управління технологічними процесами виробництва;
 • - загальний контроль якості, підтримка стандартів якості продукції та відповідного сервісу;
 • - стратегічне і оперативне планування постачань матеріальних ресурсів;
 • - організація внутрішньовиробничого складського господарства; прогнозування, планування і нормування витрат матеріальних ресурсів у виробництві;
 • - організація роботи внутрішньовиробничого технологічного транспорту;
 • - контроль і управління запасами матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва і готової продукції на всіх рівнях внутрішньовиробничої складської системи і у технологічному процесі виробництва;
 • - внутрішньовиробничий фізичний розподіл матеріальних ресурсів і готової продукції;
 • - інформаційне і технічне забезпечення процесів управління матеріальними потоками, комп'ютеризація управління матеріальними та інформаційними потоками у виробництві [108; 112].

Розв'язання перелічених завдань забезпечує: оптимізацію (мінімізацію) рівня всіх запасів матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва і готової продукції всередині виробничо-технологічного циклу і складської системи; оптимізацію роботи внутрішньофірмового транспортно-складського комплексу; скорочення часу виробничо-технологічного циклу; зменшення всіх логістичних витрат у виробництві готової продукції.

Управління матеріальними потоками у сфері виробництва

Виштовхувальні та витягувальні системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці

Управління матеріальними потоками у межах внутрішньовиробничих логістичних систем ґрунтується на двох підходах: "штовхаючому (виштовхувальному)" і "тягнучому (витягувальному)".

Першому підходу відповідає виштовхувальна (штовхаюча) система (англ. Push system[2]), яка є системою організації руху матеріальних потоків через внутрішньовиробничу систему, при якій матеріальні ресурси подаються з попередньої операції на наступну відповідно до попередньо сформованого жорсткого графіку поставок. Матеріальні ресурси "виштовхуються" з однієї ланки внутрішньовиробничої логістичної системи на іншу. Кожній операції загальним розкладом встановлюється термін, до якого вона має бути завершена. Отриманий продукт "проштовхується" далі та стає запасом незавершеного виробництва на вході наступної операції. Продукція виробляється (або здійснюються послуги), незважаючи на наявність чи відсутність на них замовлень.

Виштовхувальна система в сфері виробництва представляє собою систему подачі матеріалів, деталей або вузлів в виробничий процес (або з попередньої технологічної операції на наступну) згідно команди центральної системи управління (рис. 7.2). Виштовхувальна система в торгівлі — це стратегія збуту, спрямована на випереджаюче (відносно попиту) формування товарних запасів на складах оптових та роздрібних торгових підприємств.

Загальна схема виштовхувальної системи

Рис. 7.2. Загальна схема виштовхувальної системи

"Виштовхувальні" моделі управління матеріальними потоками орієнтовані переважно на відносно постійний попит протягом досить тривалого проміжку часу та характерні для традиційних методів організації виробництва. Масове розповсюдження обчислювальної техніки та сучасних інформаційних технологій надало можливість їх застосування для логістичної організації виробництва.

Незважаючи на те, що "виштовхувальні" системи здатні управляти функціонуванням різного ступеня складності виробничо-господарських механізмів, поєднуючи всі їх елементи у єдине ціле, вони в той же час мають обмежені можливості. Характеристики переданого від ланки до ланки естафетою матеріального потоку оптимальні тією мірою, якою центр управління може його врахувати, оцінити і скорегувати [108]. До недоліків даної системи можна віднести таке:

 • - важко врахувати, оцінити та скорегувати матеріальний потік;
 • - облік факторів за кожною групою ресурсів вимагає складного та дорогого інформаційного, програмного та матеріального забезпечення;
 • - наявність матеріальних запасів, встановлення надлишкового обладнання, залучення додаткових робітників на випадок збоїв у роботі та пристосування до змін попиту.

Найбільш відомим представником даного підходу є концепція "планування потреб/ресурсів" (англ. requirement/resource planning, RP), а апробованими логістичними моделями систем даного типу є у виробництві та постачанні — MRP І, MRP II (див.п.7.3.2); у дистрибуції (розподілі) DRP І та DRP II (див.п.8.5).

Другий варіант організації логістичних процесів ґрунтується на принципово іншому способі управління матеріальним потоком. Він називається "витягувальною" (тягнучою) системою (англ. Pull system[3]) і є системою організації операційного процесу, у якій предмети праці подаються з попередньої на наступну технологічну операцію в міру необхідності, а тому твердий графік руху матеріальних потоків відсутній. Розміщення замовлень на поповнення запасів або виготовлення матеріальних ресурсів (операційних заділів) або готової продукції відбувається, коли їх кількість досягає певного критичного рівня. Ця система заснована на "витягуванні" продукту наступною операцією з попередньої операції в той момент часу, коли наступна операція готова до даної роботи. Тобто коли в ході однієї операції закінчується обробка одиниці продукції, посилається сигнал-вимога на попередню операцію. І попередня операція відправляє оброблювану одиницю далі тільки тоді, коли отримує цей запит.

Витягувальна система, у сфері виробництва — це система подачі деталей і комплектуючих виробів з попередньої технологічної операції на наступну відповідно до замовлення ланки, що виконує наступну операцію. При цьому підході центральна система управління не втручається в обмін матеріальними потоками між різними технологічними дільницями підприємства, не встановлює для них поточних виробничих завдань (рис. 7.3). Виробнича програма кожної окремої технологічної ланки складається з розміру замовлень наступної технологічної ланки.

Основною функцією центру управління є постановка завдання перед кінцевою ланкою виробничого технологічного ланцюга. Витягувальна система у торгівлі — стратегія збуту, спрямована на випереджальне (стосовно формування товарних запасів) стимулювання попиту на продукцію в роздрібній торговельній ланці.

Загальна схема витягувальної системи

Рис. 7.3. Загальна схема витягувальної системи

Перевагою таких систем є те, що вони не вимагають загальної комп'ютеризації. В той же час вони передбачають високу дисципліну і дотримання всіх параметрів постачань, а також підвищену відповідальність виконавців всіх рівнів внаслідок обмеженості централізованого регулювання виробничих логістичних процесів.

Основні цілі витягувальних систем:

 • - запобігання поширенню зростання коливань попиту або обсягів продукції наступного процесу від попереднього;
 • - мінімізація коливань параметрів запасів між технологічними операціями;
 • - максимальне спрощення управління запасами внаслідок його децентралізації;
 • - підвищення рівня оперативного цехового управління.

Даний підхід базується на концепції: "точно в строк" (англ. "Justin-time", JIT) та реалізується у системах (логістичних технологіях): Канбан (англ. Kanbari), "оптимізована виробнича технологія" (англ. Optimized Production Technology, OPT) та "струнке/плоске виробництво" (англ. lean production, LP) (див.п.7.3.2).

Порівняльна характеристика штовхаючих та тягнучих мікрологістичних систем за ключовими об'єктами управління представлена в табл. 7.2.

Таблиця 7.2. Порівняльна характеристика _штовхаючих та тягнучих мікрологістичних систем

Об'єкт управління

Штовхаюча система (push system)

Тягнуча система (pull system)

Стратегія збуту

Випереджальне формування

товарних запасів в оптових та роздрібних торговельних ланках відносно попиту

та стимулювання попиту на продукцію в роздрібній торговельній ланці відносно накопичення товарних запасів

Система управління запасами в каналах сфери обігу

Процес прийняття рішень про поповнення запасів

централізований

децентралізований

Система організації виробництва

Деталі та напівфабрикати подаються з попередньої на наступну операцію

відповідно заздалегідь сформованого жорсткого графіку

в міру необхідності (жорсткий графік відсутній)

 • [1] Методи організації виробництва — способи здійснення виробничого процесу, сукупність засобів та прийомів його реалізації (непотоковий (поопераційний), потоковий, автоматизований)
 • [2] Push system (Виштовхувальна/штовхаюча система) — 1) У виробництві, виробництво номенклатурних позицій у той час, який відповідає певному календарному плану, розробленому заздалегідь. 2) В управлінні матеріалами, видача матеріалів відповідно до певного календарного плану, або відпуск матеріалів під замовлення на виконання робіт (job order) під час його початку. 3) У розподілі, система поповнення запасів складів (field warehouse), коли рішення по поповненню приймаються централізовано, зазвичай на підприємстві-виробнику або центральному постачальному майданчику [159].
 • [3] Pull system (Витягувальна/тягнуча система) — 1) У виробництві, виробництво номенклатурних позицій тільки тоді, коли потрібно їхнє використання або ж для заміщення тих, які взяті для використання. 2) В управлінні матеріалами, відпуск матеріалів згідно з вимогами операцій, що їх використовують. Матеріал не відпускається доти, поки не приходить сигнал від споживача. 3) У розподілі, система поповнення запасів складів (field warehouse), коли рішення по поповненню приймаються на самому складі, а не на центральному складі або підприємстві [159].
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >